دانلود پایان نامه

خانه های-خونه های
خانه هایی-خونه
هایی
پله ها-پله ها
ما است-مائه
نمی رساند-نمیرسونه
بیمارستان مفید-بیمارستان کودکان خیابان شریعتی
مفید است-خوبه
مورد نیاز-لازم
مفید-به درد بخور
بهمن به درد بخور-بهمن مفید
بزه های-جرم های
نیز است-نیز هست
این کتاب پرطرفدار رو از دست ندین-
مصرف کنید-استفاده کنید
وجودمان-وجودمون
کاراییتان-کاراییتون
داراییتان-داراییتون
دلتان-دلتون
قدتان-قدتون
حقتان-حقتون

می‏پرسد-می‏پرسه
می‏زند-می‏زنه

نمی‏زند-نمی‏زنه

تحت کنترل-زیر نظر

یک محصول-یه محصول
جهت گسترش-واسه پیشرفت

کوشا باشم-تلاش کنم

کوشا باشی-تلاش کنی

کوشا باشه-تلاش کنه

کوشا باشیم-تلاش کنیم

کوشا باشین-تلاش کنین

کوشا باشن-تلاش کنن
در اختیار گذاشتن-دادن

به‏گونه‏ای-به ‏گونه‏ ای
می‏بده-می‏ده
خوبی‏های-خوبی‏ای
ذیربط-مربوطه
هر یک در-هر کدوم در
توضیح می‏کنن-توضیح میدن
بهترین هستن-بهترینن
می‏گیرید-می‏گیرین
نشونه‏ها-نشونه ها
وجودتان-وجودتون
بدتان-بدتون
هایتان-هاتون
دیرتان-دیرتون
مزدتان-مزدتون
نزدتان-پیشتون
رویتان-روتون
رشدتان-رشدتون
قصدتان-قصدتون
جشنتان-جشنتون
بعدتان-بعدتون
تیمتان-تیمتون
کمدتان-کمدتون
قندتان-قندتون
زخمتان-زخمتون
عهدتان-عهدتون
خودتان-خودتون
سعیتان-سعیتون
نامتان-نامتون
حدستان-حدستون
عقلتان-عقلتون
سودتان-سودتون
جسیتان-جسیتون
بغلتان-بغلتون
وصلتان-وصلتون
خلقتان-خلقتون
دیدتان-دیدتون
طبعتان-طبعتون
قرصتان-قرصتون
کفشتان-کفشتون
جنستان-جنستون
عیدتان-عیدتون
زوجتان-زوجتون
بوستان-بوستون
هوستان-هوستون
ذاتتان-ذاتتون
طلبتان-طلبتون
کیکتان-کیکتون
شیکتان-شیکتون
اشکتان-اشکتون
ساکتان-ساکتون
مشقتان-مشقتون
سوپتان-سوپتون
فالتان-فالتون
جدیتان-جدیتون
بارتان-بارتون
مدلتان-مدلتون
روحتان-روحتون
طفلتان-طفلتون
عملتان-عملتون
قولتان-قولتون
طرحتان-طرحتون
صبحتان-صبحتون
چایتان-چایتون
خویتان-خویتون
پایتان-پاتون
کیفتان-کیفتون
رنگتان-رنگتون
یادتان-یادتون
کارتان-کارتون
تنگتان-تنگتون
لگدتان-لگدتون
تارتان-تارتون
سحرتان-سحرتون
گذرتان-گذرتون
دسرتان-دسرتون
سبدتان-سبدتون
عصرتان-عصرتون
فکرتان-فکرتون
امرتان-امرتون
یکیتان-یکیتون
کبدتان-کبدتون
دردتان-دردتون
سردتان-سردتون
مردتان-مردتون
مویتان-موتون
کارتان-کارتون
خرجتان-خرجتون
زبرتان-زبرتون
صبرتان-صبرتون
اثرتان-اثرتون
آخرتان-آخرتون
جذبتان-جذبتون
صدرتان-صدرتون
قدرتان-قدرتون
پدرتان-پدرتون
ضررتان-ضررتون
نسبتان-نسبتون
پسرتان-پسرتون
لقبتان-لقبتون
خطرتان-خطرتون
عطرتان-عطرتون
نظرتان-نظرتون
سفرتان-سفرتون
قلبتان-قلبتون
نفرتتان-نفرتتون
خوبتان-خوبتون
عمرتان-عمرتون
کمرتان-کمرتون
جیبتان-جیبتون
هنرتان-هنرتون
شهرتان-شهرتون
قهرتان-قهرتون
مهرتان-مهرتون
دورتان-دورتون
زورتان-زورتون
نورتان-نورتون
کمرتان-کمرتون
ذکرتان-ذکرتون
شکرتان-شکرتون
فکرتان-فکرتون
جگرتان-جگرتون
زایتان-زایتون
تیرتان-تیرتون
خیرتان-خیرتون
زیرتان-زیرتون
شیرتان-شیرتون
جایتان-جایتون
میرتان-میرتون
گیرتان-گیرتون
بنرتان-بنرتون
رأیتان-رأیتون
جنگتان-جنگتون
مرگتان-مرگتون
رازتان-رازتون
گازتان-گازتون
سبزتان-سبزتون
نوکتان-نوکتون
کهکتان-کهکتون
خنکتان-خنکتون
کمکتان-کمکتون
پلکتان-پلکتون
مرزتان-مرزتون
خشکتان-خشکتون
درکتان-درکتون
مغزتان-مغزتون
بیتتان-بیتتون
سبکتان-سبکتون
پاکتان-پاکتون
لنزتان-لنزتون
پیچتان-پیچتون
روزتان-روزتون
تیپتان-تیپتون
جزوتان-جزوتون
محوتان-محوتون
میزتان-میزتون
چیزتان-چیزتون
ثبتتان-ثبتتون
دینتان-دینتون
بینتان-بینتون
لگنتان-لگنتون
فونتان-فونتون
خونتان-خونتون
ذهنتان-ذهنتون
وطنتان-وطنتون
وزنتان-وزنتون
شدنتان-شدنتون
زدنتان-زدنتون
بختتان-بختتون
تختتان-تختتون
سختتان-سختتون
بدنتان-بدنتون
لذتتان-لذتتون
ترستان-ترستون
درستان-درستون
عزتتان-عزتتون
قفستان-قفستون
نفستان-نفستون
دستتان-دستتون
نانتان-نانتون
لمستان-لمستون
تورتان-تورتون
مشتتان-مشتتون
پشتتان-پشتتون
شصتتان-شصتتون
عکستان-عکستون
خیستان-خیستون
قوتتان-قوتتون
جانتان-جانتون
وقتتان-وقتتون
سویتان-سمتتون
فرشتان-فرشتون
شکمتان-شکمتون
نعشتان-نعشتون
مهمتان-مهمتون
سهمتان-سهمتون
قلمتان-قلمتون
علمتان-علمتون
شکمتان-شکمتون
هضمتان-هضمتون
چشمتان-چشمتون
خشمتان-خشمتون
کفشتان-کفشتون
رسمتان-رسمتون
جسمتان-جسمتون
عزمتان-عزمتون
نقشتان-نقشتون
گرمتان-گرمتون
جرمتان-جرمتون
خوشتان-خوشتون
رحمتان-رحمتون
حجمتان-حجمتون
کامتان-کامتون
کامتان-کامتون
هوشتان-هوشتون
شامتان-شامتون
علتتان-علتتون
گوشتان-گوشتون
پیشتان-پیشتون
خاصتان-خاصتون
میلتان-میلتون
نبضتان-نبضتون
عوضتان-عوضتون
غلطتان-غلطتون
پولتان-پولتون
طولتان-طولتون
نفعتان-نفعتون
اولتان-اولتون
نقلتان-نقلتون
شغلتان-شغلتون
نسلتان-نسلتون
عسلتان-عسلتون
جمعتان-جمعتون
محلتان-محلتون
هتلتان-هتلتون
مبلتان-مبلتون
قبلتان-قبلتون
نوعتان-نوعتون
مرغتان-مرغتون
شالتان-شالتون
سالتان-سالتون
خالتان-خالتون
حالتان-حالتون
بالتان-بالتون
نافتان-نافتون
نیکتان-نیکتون
هدفتان-هدفتون
حرفتان-حرفتون
جهتتان-جهتتون
طرفتان-طرفتون
ظرفتان-ظرفتون
ضعفتان-ضعفتون
عمقتان-عمقتون
عشقتان-عشقتون
رزقتان-رزقتون
عرقتان-عرقتون
برقتان-برقتون
آورتان-آورتون
رهایتان-رهاتون
ظاهرتان-ظاهرتون
شکمیتان-شکمیتون
مطهرتان-مطهرتون
نجاتتان-نجاتتون
کلیدتان-کلیدتون
امیدتان-امیدتون
شوهرتان-شوهرتون
مِهرتان-مِهرتون
باورتان-باورتون
عبورتان-عبورتون
یاریتان-یاریتون
غرورتان-غرورتون
برندتان-برندتون
کشورتان-کشورتون
لغاتتان-لغاتتون
صفاتتان-صفاتتون
وفاتتان-وفاتتون
کشورتان-کشورتون
تصورتان-تصورتون
حضورتان-حضورتون
دکورتان-دکورتون
امورتان-امورتون
کاریتان-کاریتون
جسمیتان-جسمیتون
پسندتان-پسندتون
نمایتان-نماتون
کاریتان-کاریتون
حامیتان-حامیتون
تشکرتان-تشکرتون
لشکرتان-لشکرتون
نژادتان-نژادتون
تفکرتان-تفکرتون
پولیتان-پولیتون
آقایتان-آقاتون
زیادتان-زیادتون
دعایتان-دعایتون
فضایتان-فضایتون
اذیتتان-اذیتتون
دیگرتان-دیگرتون
بلندتان-بلندتون
فعلیتان-فعلیتون
اخیرتان-اخیرتون
مدیرتان-مدیرتون
برایتان-براتون
غذایتان-غذاتون
پذیرتان-پذیرتون
اصلیتان-اصلیتون
فدایتان-فداتون
اسیرتان-اسیرتون
صدایتان-صداتون
مسیرتان-مسیرتون
جدایتان-جداتون
صحیحتان-صحیحتون
نظیرتان-نظیرتون
خمیرتان-خمیرتون
پنیرتان-پنیرتون
قبایتان-قباتون
بندیتان-بندیتون
جزئیتان-جزئیتون
محلیتان-محلیتون
جدیتتان-جدیتتون
بعدیتان-بعدیتون
دزدیتان-دزدیتون
فردیتان-فردیتون
بزرگتان-بزرگتون
درازتان-درازتون
آغازتان-آغازتون
نمازتان-نمازتون
آوازتان-آوازتون
سردیتان-سردیتون
نیازتان-نیازتون
قبلیتان-قبلیتون
کوچکتان-کوچکتون
مالیتان-مالیتون
مادیتان-مادیتون
عینکتان-عینکتون
عادیتان-عادیتون
بانکتان-بانکتون
روندتان-روندتون
شادیتان-شادیتون
کاغذتان-کاغذتون
پزشکتان-پزشکتون
دیسکتان-دیسکتون
تمرکتان-تمرکتون
روحیتان-روحیتون
محرکتان-محرکتون
تحرکتان-تحرکتون
سطحیتان-سطحیتون
نفوذتان-نفوذتون
کودکتان-کودکتون
مرادتان-مرادتون
مجوزتان-مجوزتون
آثارتان-آثارتون
زکاتتان-زکاتتون
نثارتان-نثارتون
بخارتان-بخارتون
بلوزتان-بلوزتون
زائدتان-زائدتون
فسادتان-فسادتون
سایزتان-سایزتون
دستیتان-دستیتون
پرتیتان-پرتیتون
چاقیتان-چاقیتون
عزیزتان-عزیزتون
هردوتان-هردوتون
منفیتان-منفیتون
شاهدتان-شاهدتون
حیاتتان-حیاتتون
آمیزتان-آمیزتون
تمیزتان-تمیزتون
ذاتیتان-ذاتیتون
نیاتتان-نیاتتون
لباستان-لباستون
واضحتان-واضحتون
حساستان-حساستون
عصبیتان-عصبیتون
ترینتان-ترینتون
تدینتان-تدینتون
مدارتان-مدارتون
مثبتتان-مثبتتون
چربیتان-چربیتون
صحبتتان-صحبتتون
مربیتان-مربیتون
محبتتان-محبتتون
کلاستان-کلاستون
نوبتتان-نوبتتون
تماستان-تماستون
درصدتان-درصدتون
درونتان-درونتون
تعهدتان-تعهدتون
میهنتان-میهنتون
گذارتان-گذارتون
نبودتان-نبودتون
حواستان-حواستون
دشمنتان-دشمنتون
تلفنتان-تلفنتون
کاراییشان-کاراییشون
داراییشان-داراییشون
دلشان-دلشون
قدشان-قدشون
حقشان-حقشون
وجودشان-وجودشون
بدشان-بدشون
هایشان-هاشون
دیرشان-دیرشون
مزدشان-مزدشون
نزدشان-پیششون
رویشان-روشون
رشدشان-رشدشون
قصدشان-قصدشون
جشنشان-جشنشون
بعدشان-بعدشون
تیمشان-تیمشون
کمدشان-کمدشون
قندشان-قندشون
زخمشان-زخمشون
عهدشان-عهدشون
خودشان-خودشون
سعیشان-سعیشون
نامشان-نامشون
حدسشان-حدسشون
عقلشان-عقلشون
سودشان-سودشون
جسیشان-جسیشون
بغلشان-بغلشون
وصلشان-وصلشون
خلقشان-خلقشون
دیدشان-دیدشون
طبعشان-طبعشون
قرصشان-قرصشون
کفششان-کفششون
جنسشان-جنسشون
عیدشان-عیدشون
زوجشان-زوجشون
بوسشان-بوسشون
هوسشان-هوسشون
ذاتشان-ذاتشون
طلبشان-طلبشون
کیکشان-کیکشون
شیکشان-شیکشون
اشکشان-اشکشون
ساکشان-ساکشون
مشقشان-مشقشون
سوپشان-سوپشون
فالشان-فالشون
جدیشان-جدیشون
بارشان-بارشون
مدلشان-مدلشون
روحشان-روحشون
طفلشان-طفلشون
عملشان-عملشون
قولشان-قولشون
طرحشان-طرحشون
صبحشان-صبحشون
چایشان-چایشون
خویشان-خویشون
پایشان-پاشون
کیفشان-کیفشون
رنگشان-رنگشون
یادشان-یادشون
کارشان-کارشون
تنگشان-تنگشون
لگدشان-لگدشون
تارشان-تارشون
سحرشان-سحرشون
گذرشان-گذرشون
دسرشان-دسرشون
سبدشان-سبدشون
عصرشان-عصرشون
فکرشان-فکرشون
امرشان-امرشون
یکیشان-یکیشون
کبدشان-کبدشون
دردشان-دردشون
سردشان-سردشون
مردشان-مردشون
مویشان-موشون
کارشان-کارشون
خرجشان-خرجشون
زبرشان-زبرشون
صبرشان-صبرشون
اثرشان-اثرشون
آخرشان-آخرشون
جذبشان-جذبشون
صدرشان-صدرشون
قدرشان-قدرشون
پدرشان-پدرشون
ضررشان-ضررشون
نسبشان-نسبشون
پسرشان-پسرشون
لقبشان-لقبشون
خطرشان-خطرشون
عطرشان-عطرشون
نظرشان-نظرشون
سفرشان-سفرشون
قلبشان-قلبشون
نفرتشان-نفرتشون
خوبشان-خوبشون
عمرشان-عمرشون
کمرشان-کمرشون
جیبشان-جیبشون
هنرشان-هنرشون
شهرشان-شهرشون
قهرشان-قهرشون
مهرشان-مهرشون
دورشان-دورشون
زورشان-زورشون
نورشان-نورشون
کمرشان-کمرشون
ذکرشان-ذکرشون
شکرشان-شکرشون
فکرشان-فکرشون
جگرشان-جگرشون
زایشان-زایشون
تیرشان-تیرشون
خیرشان-خیرشون
زیرشان-زیرشون
شیرشان-شیرشون
جایشان-جایشون
میرشان-میرشون
گیرشان-گیرشون
بنرشان-بنرشون
رأیشان-رأیشون
جنگشان-جنگشون
مرگشان-مرگشون
رازشان-رازشون
گازشان-گازشون
سبزشان-سبزشون
نوکشان-نوکشون
کهکشان-کهکشون
خنکشان-خنکشون
کمکشان-کمکشون
پلکشان-پلکشون
مرزشان-مرزشون
خشکشان-خشکشون
درکشان-درکشون
مغزشان-مغزشون
بیتشان-بیتشون
سبکشان-سبکشون
پاکشان-پاکشون
لنزشان-لنزشون
پیچشان-پیچشون
روزشان-روزشون
تیپشان-تیپشون
جزوشان-جزوشون
محوشان-محوشون
میزشان-میزشون
چیزشان-چیزشون
ثبتشان-ثبتشون
دینشان-دینشون
بینشان-بینشون
لگنشان-لگنشون
فونشان-فونشون
خونشان-خونشون
ذهنشان-ذهنشون
وطنشان-وطنشون
وزنشان-وزنشون
شدنشان-شدنشون
زدنشان-زدنشون
بختشان-بختشون
تختشان-تختشون
سختشان-سختشون
بدنشان-بدنشون
لذتشان-لذتشون
ترسشان-ترسشون
درسشان-درسشون
عزتشان-عزتشون
قفسشان-قفسشون
نفسشان-نفسشون
دستشان-دستشون
نانشان-نانشون
لمسشان-لمسشون
تورشان-تورشون
مشتشان-مشتشون
پشتشان-پشتشون
شصتشان-شصتشون
عکسشان-عکسشون
خیسشان-خیسشون
قوتشان-قوتشون
جانشان-جانشون
وقتشان-وقتشون
سویشان-سمتشون
فرششان-فرششون
شکمشان-شکمشون
نعششان-نعششون
مهمشان-مهمشون
سهمشان-سهمشون
قلمشان-قلمشون
علمشان-علمشون
شکمشان-شکمشون
هضمشان-هضمشون
چشمشان-چشمشون
خشمشان-خشمشون
کفششان-کفششون
رسمشان-رسمشون
جسمشان-جسمشون
عزمشان-عزمشون
نقششان-نقششان
گرمشان-گرمشون
جرمشان-جرمشون
خوششان-خوششون
رحمشان-رحمشون
حجمشان-حجمشون
کامشان-کامشون
کامشان-کامشون
هوششان-هوششون
شامشان-شامشون
علتشان-علتشون
گوششان-گوششون
پیششان-پیششون
خاصشان-خاصشون
میلشان-میلشون
نبضشان-نبضشون
عوضشان-عوضشون
غلطشان-غلطشون
پولشان-پولشون
طولشان-طولشون
نفعشان-نفعشون
اولشان-اولشون
نقلشان-نقلشون
شغلشان-شغلشون
نسلشان-نسلشون
عسلشان-عسلشون
جمعشان-جمعشون
محلشان-محلشون
هتلشان-هتلشون
مبلشان-مبلشون
قبلشان-قبلشون
نوعشان-نوعشون
مرغشان-مرغشون
شالشان-شالشون
سالشان-سالشون
خالشان-خالشون
حالشان-حالشون
بالشان-بالشون
نافشان-نافشون
نیکشان-نیکشون
هدفشان-هدفشون
حرفشان-حرفشون
جهتشان-جهتشون
طرفشان-طرفشون
ظرفشان-ظرفشون
ضعفشان-ضعفشون
عمقشان-عمقشون
عشقشان-عشقشون
رزقشان-رزقشون
عرقشان-عرقشون
برقشان-برقشون
آورشان-آورشون
رهایشان-رهاشون
ظاهرشان-ظاهرشون
شکمیشان-شکمیشون
مطهرشان-مطهرشون
نجاتشان-نجاتشون
کلیدشان-کلیدشون
امیدشان-امیدشون
شوهرشان-شوهرشون
مِهرشان-مِهرشون
باورشان-باورشون
عبورشان-عبورشون
یاریشان-یاریشون
غرورشان-غرورشون
برندشان-برندشون
کشورشان-کشورشون
لغاتشان-لغاتشون
صفاتشان-صفاتشون
وفاتشان-وفاتشون
کشورشان-کشورشون
تصورشان-تصورشون
حضورشان-حضورشون
دکورشان-دکورشون
امورشان-امورشون
کاریشان-کاریشون
جسمیشان-جسمیشون
پسندشان-پسندشون
نمایشان-نماشون
کاریشان-کاریشون
حامیشان-حامیشون
تشکرشان-تشکرشون
لشکرشان-لشکرشون
نژادشان-نژادشون
تفکرشان-تفکرشون
پولیشان-پولیشون
آقایشان-آقاشون
زیادشان-زیادشون
دعایشان-دعایشون
فضایشان-فضایشون
اذیتشان-اذیتشون
دیگرشان-دیگرشون
بلندشان-بلندشون
فعلیشان-فعلیشون
اخیرشان-اخیرشون
مدیرشان-مدیرشون
برایشان-براشون
غذایشان-غذاشون
پذیرشان-پذیرشون
اصلیشان-اصلیشون
فدایشان-فداشون
اسیرشان-اسیرشون
صدایشان-صداشون
مسیرشان-مسیرشون
جدایشان-جداشون
صحیحشان-صحیحشون
نظیرشان-نظیرشون
خمیرشان-خمیرشون
پنیرشان-پنیرشون
قبایشان-قباشون
بندیشان-بندیشون
جزئیشان-جزئیشون
محلیشان-محلیشون
جدیتشان-جدیتشون
بعدیشان-بعدیشون
دزدیشان-دزدیشون
فردیشان-فردیشون
بزرگشان-بزرگشون
درازشان-درازشون
آغازشان-آغازشون
نمازشان-نمازشون
آوازشان-آوازشون
سردیشان-سردیشون
نیازشان-نیازشون
قبلیشان-قبلیشون
کوچکشان-کوچکشون
مالیشان-مالیشون
مادیشان-مادیشون
عینکشان-عینکشون
عادیشان-عادیشون
بانکشان-بانکشون
روندشان-روندشون
شادیشان-شادیشون
کاغذشان-کاغذشون
پزشکشان-پزشکشون
دیسکشان-دیسکشون
تمرکشان-تمرکشون
روحیشان-روحیشون
محرکشان-محرکشون
تحرکشان-تحرکشون
سطحیشان-سطحیشون
نفوذشان-نفوذشون
کودکشان-کودکشون
مرادشان-مرادشون
مجوزشان-مجوزشون
آثارشان-آثارشون
زکاتشان-زکاتشون
نثارشان-نثارشون
بخارشان-بخارشون
بلوزشان-بلوزشون
زائدشان-زائدشون
فسادشان-فسادشون
سایزشان-سایزشون
دستیشان-دستیشون
پرتیشان-پرتیشون
چاقیشان-چاقیشون
عزیزشان-عزیزشون
هردوشان-هردوشون
منفیشان-منفیشون
شاهدشان-شاهدشون
حیاتشان-حیاتشون
آمیزشان-آمیزشون
تمیزشان-تمیزشون
ذاتیشان-ذاتیشون
نیاتشان-نیاتشون
لباسشان-لباسشون
واضحشان-واضحشون
حساسشان-حساسشون
عصبیشان-عصبیشون
ترینشان-ترینشون
تدینشان-تدینشون
مدارشان-مدارشون
مثبتشان-مثبتشون
چربیشان-چربیشون
صحبتشان-صحبتشون
مربیشان-مربیشون
محبتشان-محبتشون
کلاسشان-کلاسشون
نوبتشان-نوبتشون
تماسشان-تماسشون
درصدشان-درصدشون
درونشان-درونشون
تعهدشان-تعهدشون
میهنشان-میهنشون
گذارشان-گذارشون
نبودشان-نبودشون
حواسشان-حواسشون
دشمنشان-دشمنشون
تلفنشان-تلفنشون
کاراییمان-کاراییمون
داراییمان-داراییمون
دلمان-دلمون
قدمان-قدمون
حقمان-حقمون
بدمان-بدمون
هایمان-هامون
دیرمان-دیرمون
مزدمان-مزدمون
نزدمان-پیشمون
رویمان-رومون
رشدمان-رشدمون
قصدمان-قصدمون
جشنمان-جشنمون
بعدمان-بعدمون
تیممان-تیممون
کمدمان-کمدمون
قندمان-قندمون
زخممان-زخممون
عهدمان-عهدمون
خودمان-خودمون
سعیمان-سعیمون
ناممان-ناممون
حدسمان-حدسمون
عقلمان-عقلمون
سودمان-سودمون
جسیمان-جسیمون
بغلمان-بغلمون
وصلمان-وصلمون
خلقمان-خلقمون
دیدمان-دیدمون
طبعمان-طبعمون
قرصمان-قرصمون
کفشمان-کفشمون
جنسمان-جنسمون
عیدمان-عیدمون
زوجمان-زوجمون
بوسمان-بوسمون
هوسمان-هوسمون
ذاتمان-ذاتمون
طلبمان-طلبمون
کیکمان-کیکمون
شیکمان-شیکمون
اشکمان-اشکمون
ساکمان-ساکمون
مشقمان-مشقمون
سوپمان-سوپمون
فالمان-فالمون
جدیمان-جدیمون
بارمان-بارمون
مدلمان-مدلمون
روحمان-روحمون
طفلمان-طفلمون
عملمان-عملمون
قولمان-قولمون
طرحمان-طرحمون
صبحمان-صبحمون
چایمان-چایمون
خویمان-خویمون
پایمان-پامون
کیفمان-کیفمون
رنگمان-رنگمون
یادمان-یادمون
کارمان-کارمون
تنگمان-تنگمون
لگدمان-لگدمون
تارمان-تارمون
سحرمان-سحرمون
گذرمان-گذرمون
دسرمان-دسرمون
سبدمان-سبدمون
عصرمان-عصرمون
فکرمان-فکرمون
امرمان-امرمون
یکیمان-یکیمون
کبدمان-کبدمون
دردمان-دردمون
سردمان-سردمون
مردمان-مردمون
مویمان-مومون
کارمان-کارمون
خرجمان-خرجمون
زبرمان-زبرمون
صبرمان-صبرمون
اثرمان-اثرمون
آخرمان-آخرمون
جذبمان-جذبمون
صدرمان-صدرمون
قدرمان-قدرمون
پدرمان-پدرمون
ضررمان-ضررمون
نسبمان-نسبمون
پسرمان-پسرمون
لقبمان-لقبمون
خطرمان-خطرمون
عطرمان-عطرمون
نظرمان-نظرمون
سفرمان-سفرمون
قلبمان-قلبمون
نفرتمان-نفرتمون
خوبمان-خوبمون
عمرمان-عمرمون
کمرمان-کمرمون
جیبمان-جیبمون
هنرمان-هنرمون
شهرمان-شهرمون
قهرمان-قهرمون
مهرمان-مهرمون
دورمان-دورمون
زورمان-زورمون
نورمان-نورمون
کمرمان-کمرمون
ذکرمان-ذکرمون
شکرمان-شکرمون
فکرمان-فکرمون
جگرمان-جگرمون
زایمان-زایمون
تیرمان-تیرمون
خیرمان-خیرمون
زیرمان-زیرمون
شیرمان-شیرمون
جایمان-جایمون
میرمان-میرمون
گیرمان-گیرمون
بنرمان-بنرمون
رأیمان-رأیمون
جنگمان-جنگمون
مرگمان-مرگمون
رازمان-رازمون
گازمان-گازمون
سبزمان-سبزمون
نوکمان-نوکمون
کهکمان-کهکمون
خنکمان-خنکمون
کمکمان-کمکمون
پلکمان-پلکمون
مرزمان-مرزمون
خشکمان-خشکمون
درکمان-درکمون
مغزمان-مغزمون
بیتمان-بیتمون
سبکمان-سبکمون
پاکمان-پاکمون
لنزمان-لنزمون
پیچمان-پیچمون
روزمان-روزمون
تیپمان-تیپمون
جزومان-جزومون
محومان-محومون
میزمان-میزمون
چیزمان-چیزمون
ثبتمان-ثبتمون
دینمان-دینمون
بینمان-بینمون
لگنمان-لگنمون
فونمان-فونمون
خونمان-خونمون
ذهنمان-ذهنمون
وطنمان-وطنمون
وزنمان-وزنمون
شدنمان-شدنمون
زدنمان-زدنمون
بختمان-بختمون
تختمان-تختمون
سختمان-سختمون
بدنمان-بدنمون
لذتمان-لذتمون
ترسمان-ترسمون
درسمان-درسمون
عزتمان-عزتمون
قفسمان-قفسمون
نفسمان-نفسمون
دستمان-دستمون
نانمان-نانمون
لمسمان-لمسمون
تورمان-تورمون
مشتمان-مشتمون
پشتمان-پشتمون
شصتمان-شصتمون
عکسمان-عکسمون
خیسمان-خیسمون
قوتمان-قوتمون
جانمان-جانمون
وقتمان-وقتمون
سویمان-سمتمون
فرشمان-فرشمون
شکممان-شکممون
نعشمان-نعشمون
مهممان-مهممون
سهممان-سهممون
قلممان-قلممون
علممان-علممون
شکممان-شکممون
هضممان-هضممون
چشممان-چشممون
خشممان-خشممون
کفشمان-کفشمون
رسممان-رسممون
جسممان-جسممون
عزممان-عزممون
نقشمان-نقشمون
گرممان-گرممون
جرممان-جرممون
خوشمان-خوشمون
رحممان-رحممون
حجممان-حجممون
کاممان-کاممون
کاممان-کاممون
هوشمان-هوشمون
شاممان-شاممون
علتمان-علتمون
گوشمان-گوشمون
پیشمان-پیشمون
خاصمان-خاصمون
میلمان-میلمون
نبضمان-نبضمون
عوضمان-عوضمون
غلطمان-غلطمون
پولمان-پولمون
طولمان-طولمون
نفعمان-نفعمون
اولمان-اولمون
نقلمان-نقلمون
شغلمان-شغلمون
نسلمان-نسلمون
عسلمان-عسلمون
جمعمان-جمعمون
محلمان-محلمون
هتلمان-هتلمون
مبلمان-مبلمون
قبلمان-قبلمون
نوعمان-نوعمون
مرغمان-مرغمون
شالمان-شالمون
سالمان-سالمون
خالمان-خالمون
حالمان-حالمون
بالمان-بالمون
نافمان-نافمون
نیکمان-نیکمون
هدفمان-هدفمون
حرفمان-حرفمون
جهتمان-جهتمون
طرفمان-طرفمون
ظرفمان-ظرفمون
ضعفمان-ضعفمون
عمقمان-عمقمون
عشقمان-عشقمون
رزقمان-رزقمون
عرقمان-عرقمون
برقمان-برقمون
آورمان-آورمون
رهایمان-رهامون
ظاهرمان-ظاهرمون
شکمیمان-شکمیمون
مطهرمان-مطهرمون
نجاتمان-نجاتمون
کلیدمان-کلیدمون
امیدمان-امیدمون
شوهرمان-شوهرمون
مِهرمان-مِهرمون
باورمان-باورمون
عبورمان-عبورمون
یاریمان-یاریمون
غرورمان-غرورمون
برندمان-برندمون
کشورمان-کشورمون
لغاتمان-لغاتمون
صفاتمان-صفاتمون
وفاتمان-وفاتمون
کشورمان-کشورمون
تصورمان-تصورمون
حضورمان-حضورمون
دکورمان-دکورمون
امورمان-امورمون
کاریمان-کاریمون
جسمیمان-جسمیمون
پسندمان-پسندمون
نمایمان-نمامون
کاریمان-کاریمون
حامیمان-حامیمون
تشکرمان-تشکرمون
لشکرمان-لشکرمون
نژادمان-نژادمون
تفکرمان-تفکرمون
پولیمان-پولیمون
آقایمان-آقامون
زیادمان-زیادمون
دعایمان-دعامون
فضایمان-فضامون
اذیتمان-اذیتمون
دیگرمان-دیگرمون
بلندمان-بلندمون
فعلیمان-فعلیمون
اخیرمان-اخیرمون
مدیرمان-مدیرمون
برایمان-برامون
غذایمان-غذامون
پذیرمان-پذیرمون
اصلیمان-اصلیمون
فدایمان-فدامون
اسیرمان-اسیرمون
صدایمان-صدامون
مسیرمان-مسیرمون
جدایمان-جدامون
صحیحمان-صحیحمون
نظیرمان-نظیرمون
خمیرمان-خمیرمون
پنیرمان-پنیرمون
قبایمان-قبامون
بندیمان-بندیمون
جزئیمان-جزئیمون
محلیمان-محلیمون
جدیتمان-جدیتمون
بعدیمان-بعدیمون
دزدیمان-دزدیمون
فردیمان-فردیمون
بزرگمان-بزرگمون
درازمان-درازمون
آغازمان-آغازمون
نمازمان-نمازمون
آوازمان-آوازمون
سردیمان-سردیمون
نیازمان-نیازمون
قبلیمان-قبلیمون
کوچکمان-کوچکمون
مالیمان-مالیمون
مادیمان-مادیمون
عینکمان-عینکمون
عادیمان-عادیمون
بانکمان-بانکمون
روندمان-روندمون
شادیمان-شادیمون
کاغذمان-کاغذمون
پزشکمان-پزشکمون
دیسکمان-دیسکمون
تمرکمان-تمرکمون
روحیمان-روحیمون
محرکمان-محرکمون
تحرکمان-تحرکمون
سطحیمان-سطحیمون
نفوذمان-نفوذمون
کودکمان-کودکمون
مرادمان-مرادمون
مجوزمان-مجوزمون
آثارمان-آثارمون
زکاتمان-زکاتمون
نثارمان-نثارمون
بخارمان-بخارمون
بلوزمان-بلوزمون
زائدمان-زائدمون
فسادمان-فسادمون
سایزمان-سایزمون
دستیمان-دستیمون
چاقیمان-چاقیمون
عزیزمان-عزیزمون
هردومان-هردومون
منفیمان-منفیمون
شاهدمان-شاهدمون
حیاتمان-حیاتمون
آمیزمان-آمیزمون
تمیزمان-تمیزمون
ذاتیمان-ذاتیمون
نیاتمان-نیاتمون
لباسمان-لباسمون
واضحمان-واضحمون
حساسمان-حساسمون
عصبیمان-عصبیمون
ترینمان-ترینمون
تدینمان-تدینمون
مدارمان-مدارمون
مثبتمان-مثبتمون
چربیمان-چربیمون
صحبتمان-صحبتمون
مربیمان-مربیمون
محبتمان-محبتمون
کلاسمان-کلاسمون
نوبتمان-نوبتمون
تماسمان-تماسمون
درصدمان-درصدمون
فرونمان-فرونمون
درونمان-درونمون
تعهدمان-تعهدمون
میهنمان-میهنمون
گذارمان-گذارمون
نبودمان-نبودمون
حواسمان-حواسمون
دشمنمان-دشمنمون
تلفنمان-تلفنمون
میهمان-مهمون
میهمان نوازی-مهمون نوازی
میهمان ها-مهمونا
مهمان ها-مهمونا
میهمانوازی-مهمون نوازی
مهمان-مهمون
های من-ام
های تو-ات
های او-ش
های ما-امون
های شما-اتون
های ایشان-اشون
های آنها-اشون
می باشد-ه
میباشد-ه
چمدان-چمدون
خانه ها-خانه ها
افزایش نمی یابد-زیاد نمی شه
افزایش نمی یابند-زیاد نمی شن
افزایش نمی یابد-زیاد نمیشه
افزایش نمی یافت-زیاد نمی شد
افزایش نمی یافتند-زیاد نمی شدند
آگاه نمی شد-خبردار نمیشه
آگاه نمی شدم-خبردار نمیشم
آگاه نمی شدند-خبردار نمیشن
آگاه نمی شدی-خبردار نمی شدی
آگاه نمی شدید-خبردار نمیشدین
آگاه نمی شدیم-خبردار نمیشدیم
آگاه نمی شود-خبردار نمیشه
آگاه نمی شوم-خبردار نمیشم
آگاه نمی شوند-خبردار نمیشن
آگاه نمی شوی-خبردار نمیشی
آگاه نمی شوید-خبردار نمیشین
آگاه نمی شویم-خبردار نمیشیم
انصراف نمی داد-بی خیال نمی شد
انصراف نمی دادم-بی خیال نمیشدم
انصراف نمی دادند-بی خیال نمی شدن
انصراف نمی دادی-بی خیال نمیشدی
انصراف نمی دادید-بی خیال نمیشدین
انصراف نمی دادیم-بی خیال نمیشدیم
انصراف نمی دهد-بی خیال نمیشه
انصراف نمی دهم-بی خیال نمیشم
انصراف نمی دهند-بی خیال نمیشن
انصراف نمی دهی-بی خیال نمیشی
انصراف نمی دهید-بی خیال نمیشین
انصراف نمی دهیم-بی خیال نمیشیم
انصراف نمی نمودی-بی خیال نمیشدی
انصراف نمی نمودید-بی خیال نمیشدین
انصراف نمی نمودیم-بی خیال نمیشیم
به چشم نمی خورد-دیده نمیشود
به چشم نمی خوردم-دیده نمیشدم
به چشم نمی خوردند-دیده نمیشدند
بیان نمی نموده است-گفته است
بیان نمی نمودی-نمیگفتی
بیان نمی نمودید-نمیگفتید
بیان نمی نمودیم-نمیگفتیم
تصریح نمی کرد-نمیگفت
تصریح نمی کردم-نمیگفتم
تصریح نمی کردند-نمیگفتند
تصریح نمی کردی-نمیگفتی
تصریح نمی کردید-نمیگفتید
تصریح نمی کردیم-نمیگفتیم
تصریح نمی کند-نمیگفت
تصریح نمی کنم-نمی گویم
تصریح نمی کنند-نمیگویند
تصریح نمی کنی-نمی گویی
تصریح نمی کنید-نمی گویید
تصریح نمی کنیم-نمی گوییم
در اختیار ما نمی گذارد-به ما نمیده
در اختیار ما نمی گذارند-به ما نمیدهند
در اختیار ما نمی گذاری-به ما نمیدهی
در اختیار ما نمی گذارید-به ما نمیدهین
در اختیار ما نمی گذاشت-به ما نمیداد
در اختیار ما نمی گذاشتند-به ما نمیدادند
در اختیار ما نمی گذاشتی-به ما نمیدادی
در اختیار ما نمی گذاشتید-به ما نمیدادین
در اختیار نمی گذارد-به ما نمیده
در اختیار نمی گذارند-به ما نمیدهند
در اختیار نمی گذاری-به ما نمیدی
در اختیار نمی گذارید-به ما نمیدی
در اختیار نمی گذاریم-به شما نمیدیم
در اختیار نمی گذاشت-به ما داده بود
در اختیار نمی گذاشتم-به شما نمیدادم
در اختیار نمی گذاشتند-به ما نمیدادن
در اختیار نمی گذاشتی-به ما نمیدادی
در اختیار نمی گذاشتید-به ما نمیدادن
در اختیار نمی گذاشتیم-به شما نمیدادیم
در اختیارمان نمی گذارد-به ما نمیدهد
در اختیارمان نمی گذارند-به ما نمیدهن
در اختیارمان نمی گذاری-به ما نمیدهی
در اختیارمان نمی گذارید-به ما نمیدهین
در اختیارمان نمی گذاشت-به ما داده بود
در اختیارمان نمی گذاشتند-به ما داده بودن
در اختیارمان نمی گذاشتی-به ما داده بودی
در اختیارمان نمی گذاشتید-به ما داده بودین
دگرگون نمی شد-از این رو به اون رو نمیشد
دگرگون نمی شدم-از این رو به اون رو نمیشدم
دگرگون نمی شدند-از این رو به اون رو نمیشدند
دگرگون نمی شدی-از این رو به اون رو نمیشدی
دگرگون نمی شدید-از این رو به اون رو نمیشدین
دگرگون نمی شدیم-از این رو به اون رو نمیشدیم
دگرگون نمی شود-از این رو به اون رو نمیشه
دگرگون نمی شوم-از این رو به اون رو نمیشوم
دگرگون نمی شوند-از این رو به اون رو نمیشوند
دگرگون نمی شوی-از این رو به اون رو نمیشوی
دگرگون نمی شوید-از این رو به اون رو نمیشوین
دگرگون نمی شویم-از این رو به اون رو نمیشویم
صرف نظر نمی کرد-بیخیال نمیشد
صرف نظر نمی کردم-بیخیال نمیشدم
صرف نظر نمی کردند-بیخیال نمیشدن
صرف نظر نمی کردی-بیخیال نمیشدی
صرف نظر نمی کردید-بیخیال نمیشدین
صرف نظر نمی کردیم-بیخیال نمیشدیم
صرف نظر نمی کند-بیخیال نمیشه
صرف نظر نمی کنم-بیخیال نمیشم
صرف نظر نمی کنند-بیخیال نمیشن
صرف نظر نمی کنی-بیخیال نمیشی
صرف نظر نمی کنید-بیخیال نمیشین
صرف نظر نمی کنیم-بیخیال نمیشیم
عنوان نمی نماید-نمیگوید
عنوان نمی نمایم-نمیگویم
عنوان نمی نمایند-نمیگویند
عنوان نمی نمایی-نمیگویی
عنوان نمی نمایید-نمیگویند
عنوان نمی نماییم-نمیگوییم
عنوان نمی نمود-نمیگفت
عنوان نمی نمودم-نمیگفتم
عنوان نمی نمودند-نمیگفتند
عنوان نمی نمودی-نمیگفتی
عنوان نمی نمودید-نمیگفتید
عنوان نمی نمودیم-نمیگفتین
فراموش نمی کرد-از یاد نمیبرد
فراموش نمی کردم-از یاد نمیبردم
فراموش نمی کردند-از یاد نمیبردند
فراموش نمی کردی-از یاد نمیبردی
فراموش نمی کردید-از یاد نمیبردین
فراموش نمی کردیم-از یاد نمیبردیم
فراموش نمی کند-از یاد نمیبرد
فراموش نمی کنم-از یاد نمیبرم
فراموش نمی کنند-از یاد نمیبرن
فراموش نمی کنی-از یاد نمیبری
فراموش نمی کنید-از یاد نمیبرین
فراموش نمی کنیم-از یاد نمیبریم
متوجه نمی شد-نمیفهمید
متوجه نمی شدم-نمیفهمیدم
متوجه نمی شدند-نمیفهمیدن
متوجه نمی شدی-نمیفهمیدی
متوجه نمی شدید-نمیفهمیدید
متوجه نمی شدیم-نمیفهمیدیم
متوجه نمی شود-نمیفهمد
متوجه نمی شوم-نمیفهمم
متوجه نمی شوند-نمیفهمند
متوجه نمی شوی-نمیفهمی
متوجه نمی شوید-نمیفهمید
متوجه نمی شویم-نمیفهمیم
منصرف نمی شد-بیخیال نمیشد
منصرف نمی شدم-بیخیال نمیشدم
منصرف نمی شدند-بیخیال نمیشدن
منصرف نمی شدی-بیخیال نمیشدی
منصرف نمی شدید-بیخیال نمیشدین
منصرف نمی شدیم-بیخیال نمیشدیم
منصرف نمی شود-بیخیال نمیشه
منصرف نمی شوم-بیخیال نمیشم
منصرف نمی شوند-بیخیال نمیشن
منصرف نمی شوی-بیخیال نمیشی
منصرف نمی شوید-بیخیال نمیشین
منصرف نمی شویم-بیخیال نمیشیم
مورد نقد قرار نمی گرفت-زیر سوال نمیرفت
مورد نقد قرار نمی گرفتم-زیر سوال نمیرفتم
مورد نقد قرار نمی گرفتند-زیر سوال نمیرفتند
مورد نقد قرار نمی گرفتی-زیر سوال نمیرفتی
مورد نقد قرار نمی گرفتید-زیر سوال نمیرفتین
مورد نقد قرار نمی گرفتیم-زیر سوال نمیرفتیم
مورد نقد قرار نمی گیرد-زیر سوال نمیرود
مورد نقد قرار نمی گیرم-زیر سوال نمیروم
مورد نقد قرار نمی گیرند-زیر سوال نمیروند
مورد نقد قرار نمی گیری-زیر سوال نمیروی
مورد نقد قرار نمی گیرید-زیر سوال نمیروید
مورد نقد قرار نمی گیریم-زیر سوال نمیرویم
نمی اندازد-نمیندازه
نمی اندازم-نمیندازم
نمی اندازند-نمیندازن
نمی اندازی-نمیندازی
نمی اندازید-نمیندازین
نمی اندازیم-نمیندازیم
نمی خواندید-نمی خوندین
نمی خواندیم-نمی خوندین
نمی خوانم-نمی خونم
نمی خوانند-نمی خونن
نمی خوانی-نمی خونی
نمی خوانید-نمی خونین
نمی خوانیم-نمی خونیم
نمی سنجد-سبک و سنگین نمیکند
نمی سنجم-سبک و سنگین نمیکنم
نمی سنجند-سبک و سنگین نمیکند
نمی سنجی-سبک و سنگین نمیکنی
نمی سنجید-سبک و سنگین نمیکرد
نمی سنجیدم-سبک و سنگین نمیکردم
نمی سنجیدند-سبک و سنگین نمیکردند
نمی سنجیدی-سبک و سنگین نمیکردی
نمی سنجیدید-سبک و سنگین نمیکردید
نمی سنجیدیم-سبک و سنگین نمیکردیم
نمی سنجیم-سبک و سنگین نمیکنیم
نمی شنود-نمی شنوه
نمی شنوم-نمی شنوم
نمی شنوند-نمی شنون
نمی شنوی-نمی شنوی
نمی شنوید-نمی شنوین
نمی شنویم-نمی شنوین
نمی شنیدید-نمی شنویدین
نمی شنیدند-نمی شنویدن
نمی گوید-نمی گه
نمی گویم-نمی گم
نمی گویند-نمی گن
نمی گویی-نمی گی
نمی گویید-نمی گین
نمی گوییم-نمی گیم
نمی یابد-پیدا نمیکند
نمی یابم-پیدا نمیکنم
نمی یابند-پیدا نمیکنن
نمی یابی-پیدا نمیکنی
نمی یابید-پیدا نمیکنید
نمی یابیم-پیدا نمیکنیم
نمی یافت-پیدا نمیکرد
نمی یافتم-پیدا نمیکردم
نمی یافتند-پیدا نمیکردن
نمی یافتی-پیدا نمیکردی
نمی یافتید-پیدا نمیکردین
نمی یافتیم-پیدا نمیکردیم
پشت سر نمی گذارد-نمیگذرونه
پشت سر نمی گذارم-نمیگذرونم
پشت سر نمی گذارند-نمیگذرونن
پشت سر نمی گذاری-نمیگذرونی
پشت سر نمی گذارید-نمیگذرونین
پشت سر نمی گذاریم-نمیگذرونیم
پشت سر نمی گذاشت-نمیگذروند
پشت سر نمی گذاشتم-نمیگذروندم
پشت سر نمی گذاشتند-نمیگذروندن
پشت سر نمی گذاشتی-نمیگذروندی
پشت سر نمی گذاشتید-نمیگذروندین
پشت سر نمی گذاشتیم-نمیگذروندیم
کاهش نمی یابد-کم نمیشه
کاهش نمی یافت-کم نمیشد
کاهش نمی یافتم-کم نمیشدم
کاهش نمی یافتند-کم نمیشدن
یورش نمی برد-حمله نمیکنه
یورش نمی بردم-حمله نمیکردم
یورش نمی بردند-حمله نمیکردن
یورش نمی بردی-حمله نمیکردی
یورش نمی بردید-حمله نمیکردین
یورش نمی بردیم-حمله نمیکردیم
یورش نمی برم-حمله نمیکنم
یورش نمی برند-حمله نمیکنن
یورش نمی بری-حمله نمیکنی
یورش نمی برید-حمله نمیکنین
یورش نمی بریم-حمله نمیکنیم
افزایش می یابد-زیاد می شه
افزایش می یابند-زیاد می شن
افزایش می یافت-زیاد می شد
افزایش می یافتند-زیاد می شدند
آگاه می شد-خبردار میشه
آگاه می شدم-خبردار میشم
آگاه می شدند-خبردار میشن
آگاه می شدی-خبردار می شدی
آگاه می شدید-خبردار میشدین
آگاه می شدیم-خبردار میشدیم
آگاه می شود-خبردار میشه
آگاه می شوم-خبردار میشم
آگاه می شوند-خبردار میشن
آگاه می شوی-خبردار میشی
آگاه می شوید-خبردار میشین
آگاه می شویم-خبردار میشیم
انصراف می داد-بی خیال می شد
انصراف می دادم-بی خیال میشدم
انصراف می دادند-بی خیال می شدن
انصراف می دادی-بی خیال میشدی
انصراف می دادید-بی خیال میشدین
انصراف می دادیم-بی خیال میشدیم
انصراف می دهد-بی خیال میشه
انصراف می دهم-بی خیال میشم
انصراف می دهند-بی خیال میشن
انصراف می دهی-بی خیال میشی
انصراف می دهید-بی خیال میشین
انصراف می دهیم-بی خیال میشیم
انصراف می نمودی-بی خیال میشدی
انصراف می نمودید-بی خیال میشدین
انصراف می نمودیم-بی خیال میشیم
اکتفا می کردم-کافی بود
اکتفا می کردند-براشون کافی بود
اکتفا می کردی-برات کافی بود
اکتفا می کردید-براتون کافی بود
اکتفا می کردیم-برامون کافی بود
اکتفا می کنم-برام کافیه
اکتفا می کنند-براشون کافیه
اکتفا می کنی-برات کافیه
اکتفا می کنید-براتون کافیه
اکتفا می کنیم-برامون کافیه
به چشم می خورد-دیده میشود
به چشم می خوردم-دیده میشدم
به چشم می خوردند-دیده میشدند
بیان می نموده است-گفته است
بیان می نمودی-میگفتی
بیان می نمودید-میگفتید
بیان می نمودیم-میگفتیم
تصریح می کرد-میگفت
تصریح می کردم-میگفتم
تصریح می کردند-میگفتند
تصریح می کردی-میگفتی
تصریح می کردید-میگفتید
تصریح می کردیم-میگفتیم
تصریح می کند-میگفت
تصریح می کنم-می گویم
تصریح می کنند-میگویند
تصریح می کنی-می گویی
تصریح می کنید-می گویید
تصریح می کنیم-می گوییم
در اختیار ما می گذارد-به ما میده
در اختیار ما می گذارند-به ما میدهند
در اختیار ما می گذاری-به ما میدهی
در اختیار ما می گذارید-به ما میدهین
در اختیار ما می گذاشت-به ما میداد
در اختیار ما می گذاشتند-به ما میدادند
در اختیار ما می گذاشتی-به ما میدادی
در اختیار ما می گذاشتید-به ما میدادین
در اختیار می گذارد-به ما میده
در اختیار می گذارند-به ما میدهند
در اختیار می گذاری-به ما میدی
در اختیار می گذارید-به ما میدی
در اختیار می گذاریم-به شما میدیم
در اختیار می گذاشت-به ما داده بود
در اختیار می گذاشتم-به شما میدادم
در اختیار می گذاشتند-به ما میدادن
در اختیار می گذاشتی-به ما میدادی
در اختیار می گذاشتید-به ما میدادن
در اختیار می گذاشتیم-به شما میدادیم
در اختیارمان می گذارد-به ما میدهد
در اختیارمان می گذارند-به ما میدهن
در اختیارمان می گذاری-به ما میدهی
در اختیارمان می گذارید-به ما میدهین
در اختیارمان می گذاشت-به ما داده بود
در اختیارمان می گذاشتند-به ما داده بودن
در اختیارمان می گذاشتی-به ما داده بودی
در اختیارمان می گذاشتید-به ما داده بودین
در سر می دارد-تو سرش داره
در سر می دارم-تو سرمه
در سر می دارند-تو سرشون دارن
در سر می داری-تو سرت داری
در سر می دارید-تو سرتون دارین
در سر می داریم-تو سرمون داریم
در سر می داشت-تو سرش داشت
در سر می داشتم-تو سرم داشتم
در سر می داشتند-تو سرشون داشتند
در سر می داشتی-تو سرت داشتی
در سر می داشتید-تو سرتون داشتید
در سر می داشتیم-تو سرمون داشتیم
دگرگون می شد-از این رو به اون رو میشد
دگرگون می شدم-از این رو به اون رو میشدم
دگرگون می شدند-از این رو به اون رو میشدند
دگرگون می شدی-از این رو به اون رو میشدی
دگرگون می شدید-از این رو به اون رو میشدین
دگرگون می شدیم-از این رو به اون رو میشدیم
دگرگون می شود-از این رو به اون رو میشه
دگرگون می شوم-از این رو به اون رو میشوم
دگرگون می شوند-از این رو به اون رو میشوند
دگرگون می شوی-از این رو به اون رو میشوی
دگرگون می شوید-از این رو به اون رو میشوین
دگرگون می شویم-از این رو به اون رو میشویم
صرف نظر می کرد-بیخیال میشد
صرف نظر می کردم-بیخیال میشدم
صرف نظر می کردند-بیخیال میشدن
صرف نظر می کردی-بیخیال میشدی
صرف نظر می کردید-بیخیال میشدین
صرف نظر می کردیم-بیخیال میشدیم
صرف نظر می کند-بیخیال میشه
صرف نظر می کنم-بیخیال میشم
صرف نظر می کنند-بیخیال میشن
صرف نظر می کنی-بیخیال میشی
صرف نظر می کنید-بیخیال میشین
صرف نظر می کنیم-بیخیال میشیم
عنوان می نماید-میگوید
عنوان می نمایم-میگویم
عنوان می نمایند-میگویند
عنوان می نمایی-میگویی
عنوان می نمایید-میگویند
عنوان می نماییم-میگوییم
عنوان می نمود-میگفت
عنوان می نمودم-میگفتم
عنوان می نمودند-میگفتند
عنوان می نمودی-میگفتی
عنوان می نمودید-میگفتید
عنوان می نمودیم-میگفتین
فراموش می کرد-از یاد میبرد
فراموش می کردم-از یاد میبردم
فراموش می کردند-از یاد میبردند
فراموش می کردی-از یاد میبردی
فراموش می کردید-از یاد میبردین
فراموش می کردیم-از یاد میبردیم
فراموش می کند-از یاد میبرد
فراموش می کنم-از یاد میبرم
فراموش می کنند-از یاد میبرن
فراموش می کنی-از یاد میبری
فراموش می کنید-از یاد میبرین
فراموش می کنیم-از یاد میبریم
متوجه می شد-میفهمید
متوجه می شدم-میفهمیدم
متوجه می شدند-میفهمیدن
متوجه می شدی-میفهمیدی
متوجه می شدید-میفهمیدید
متوجه می شدیم-میفهمیدیم
متوجه می شود-میفهمد
متوجه می شوم-میفهمم
متوجه می شوند-میفهمند
متوجه می شوی-میفهمی
متوجه می شوید-میفهمید
متوجه می شویم-میفهمیم
منصرف می شد-بیخیال میشد
منصرف می شدم-بیخیال میشدم
منصرف می شدند-بیخیال میشدن
منصرف می شدی-بیخیال میشدی
منصرف می شدید-بیخیال میشدین
منصرف می شدیم-بیخیال میشدیم
منصرف می شود-بیخیال میشه
منصرف می شوم-بیخیال میشم
منصرف می شوند-بیخیال میشن
منصرف می شوی-بیخیال میشی
منصرف می شوید-بیخیال میشین
منصرف می شویم-بیخیال میشیم
مورد نقد قرار می گرفت-زیر سوال میرفت
مورد نقد قرار می گرفتم-زیر سوال میرفتم
مورد نقد قرار می گرفتند-زیر سوال میرفتند
مورد نقد قرار می گرفتی-زیر سوال میرفتی
مورد نقد قرار می گرفتید-زیر سوال میرفتین
مورد نقد قرار می گرفتیم-زیر سوال میرفتیم
مورد نقد قرار می گیرد-زیر سوال میرود
مورد نقد قرار می گیرم-زیر سوال میروم
مورد نقد قرار می گیرند-زیر سوال میروند
مورد نقد قرار می گیری-زیر سوال میروی
مورد نقد قرار می گیرید-زیر سوال میروید
مورد نقد قرار می گیریم-زیر سوال میرویم
می اندازم-میندازم
می اندازند-میندازن
می اندازی-میندازی
می اندازیم-میندازیم
می خواندی-می خوندی
می خواندید-می خوندین
می خواندیم-می خوندین
می خوانم-می خونم
می خوانند-می خونن
می خوانی-می خونی
می خوانید-می خونین
می خوانیم-می خونیم
می سنجد-سبک و سنگین میکند
می سنجم-سبک و سنگین میکنم
می سنجند-سبک و سنگین میکند
می سنجی-سبک و سنگین میکنی
می سنجید-سبک و سنگین میکرد
می سنجیدم-سبک و سنگین میکردم
می سنجیدند-سبک و سنگین میکردند
می سنجیدی-سبک و سنگین میکردی
می سنجیدید-سبک و سنگین میکردید
می سنجیدیم-سبک و سنگین میکردیم
می سنجیم-سبک و سنگین میکنیم
می شنود-می شنوه
می شنوم-می شنوم
می شنوند-می شنون
می شنوی-می شنوی
می شنوید-می شنوین
می شنویم-می شنوین
می شنیدید-می شنویدین
می شنیدند-می شنویدن
می گویم-می گم
می گویند-می گن
می گویی-می گی
می گویید-می گین
می یابد-پیدا میکند
می یابم-پیدا میکنم
می یابند-پیدا میکنن
می یابی-پیدا میکنی
می یابید-پیدا میکنید
می یابیم-پیدا میکنیم
می یافت-پیدا میکرد
پشت سر می گذارد-میگذرونه
پشت سر می گذارم-میگذرونم
پشت سر می گذارند-میگذرونن
پشت سر می گذاری-میگذرونی
پشت سر می گذارید-میگذرونین
پشت سر می گذاریم-میگذرونیم
پشت سر می گذاشت-میگذروند
پشت سر می گذاشتم-میگذروندم
پشت سر می گذاشتند-میگذروندن
پشت سر می گذاشتی-میگذروندی
پشت سر می گذاشتید-میگذروندین
پشت سر می گذاشتیم-میگذروندیم
کاهش می یافت-کم میشد
کاهش می یافتم-کم میشدم
کاهش می یافتند-کم میشدن
یورش می برد-حمله میکنه
یورش می بردم-حمله میکردم
یورش می بردند-حمله میکردن
یورش می بردی-حمله میکردی
یورش می بردید-حمله میکردین
یورش می بردیم-حمله میکردیم
یورش می برم-حمله میکنم
یورش می برند-حمله میکنن
یورش می بری-حمله میکنی
یورش می برید-حمله میکنین
یورش می بریم-حمله میکنیم
افزایش نمییابند-زیاد نمیشن
افزایش نمییابد-زیاد نمیشه
افزایش نمییافت-زیاد نمیشد
افزایش نمییافتند-زیاد نمیشدند
آگاه شوی-خبردار نمیشی
آگاه نمیشد-خبردار نمیشه
آگاه نمیشدم-خبردار نمیشم
آگاه نمیشدند-خبردار نمیشن
آگاه نمیشدی-خبردار نمیشدی
آگاه نمیشدید-خبردار نمیشدین
آگاه نمیشدیم-خبردار نمیشدیم
آگاه نمیشود-خبردار نمیشه
آگاه نمیشوم-خبردار نمیشم
آگاه نمیشوند-خبردار نمیشن
آگاه نمیشوی-خبردار نمیشی
آگاه نمیشوید-خبردار نمیشین
آگاه نمیشویم-خبردار نمیشیم
انصراف نمیداد-بی خیال نمیشد
انصراف نمیدادم-بی خیال نمیشدم
انصراف نمیدادند-بی خیال نمیشدن
انصراف نمیدادی-بی خیال نمیشدی
انصراف نمیدادید-بی خیال نمیشدین
انصراف نمیدادیم-بی خیال نمیشدیم
انصراف نمیدهد-بی خیال نمیشه
انصراف نمیدهم-بی خیال نمیشم
انصراف نمیدهند-بی خیال نمیشن
انصراف نمیدهی-بی خیال نمیشی
انصراف نمیدهید-بی خیال نمیشین
انصراف نمیدهیم-بی خیال نمیشیم
انصراف نمینمودی-بی خیال نمیشدی
انصراف نمینمودید-بی خیال نمیشدین
انصراف نمینمودیم-بی خیال نمیشیم
به چشم نمیخورد-دیده نمیشود
به چشم نمیخوردم-دیده نمیشدم
به چشم نمیخوردند-دیده نمیشدند
بیان نمینموده است-گفته است
بیان نمینمودی-نمیگفتی
بیان نمینمودید-نمیگفتید
بیان نمینمودیم-نمیگفتیم
تصریح نمیکرد-نمیگفت
تصریح نمیکردم-نمیگفتم
تصریح نمیکردند-نمیگفتند
تصریح نمیکردی-نمیگفتی
تصریح نمیکردید-نمیگفتید
تصریح نمیکردیم-نمیگفتیم
تصریح نمیکند-نمیگفت
تصریح نمیکنم-نمیگویم
تصریح نمیکنند-نمیگویند
تصریح نمیکنی-نمیگویی
تصریح نمیکنید-نمیگویید
تصریح نمیکنیم-نمیگوییم
در اختیار ما نمیگذارد-به ما نمیده
در اختیار ما نمیگذارند-به ما نمیدهند
در اختیار ما نمیگذاری-به ما نمیدهی
در اختیار ما نمیگذارید-به ما نمیدهین
در اختیار ما نمیگذاشت-به ما نمیداد
در اختیار ما نمیگذاشتند-به ما نمیدادند
در اختیار ما نمیگذاشتی-به ما نمیدادی
در اختیار ما نمیگذاشتید-به ما نمیدادین
در اختیار نمیگذارد- نمیده
در اختیار نمیگذارند-نمیدهند
در اختیار نمیگذاری-نمیدی
در اختیار نمیگذارید-نمیدی
در اختیار نمیگذاریم-نمیدیم
در اختیار نمیگذاشت-نمی داذ
در اختیار نمیگذاشتم-نمیدادم
دگرگون نمیشد-از این رو به اون رو نمیشد
دگرگون نمیشدم-از این رو به اون رو نمیشدم
دگرگون نمیشدند-از این رو به اون رو نمیشدند
دگرگون نمیشدی-از این رو به اون رو نمیشدی
دگرگون نمیشدید-از این رو به اون رو نمیشدین
دگرگون نمیشدیم-از این رو به اون رو نمیشدیم
دگرگون نمیشود-از این رو به اون رو نمیشه
دگرگون نمیشوم-از این رو به اون رو نمیشوم
دگرگون نمیشوند-از این رو به اون رو نمیشوند
دگرگون نمیشوی-از این رو به اون رو نمیشوی
دگرگون نمیشوید-از این رو به اون رو نمیشوین
دگرگون نمیشویم-از این رو به اون رو نمیشویم
صرف نظر نمیکرد-بیخیال نمیشد
صرف نظر نمیکردم-بیخیال نمیشدم
صرف نظر نمیکردند-بیخیال نمیشدن
صرف نظر نمیکردی-بیخیال نمیشدی
صرف نظر نمیکردید-بیخیال نمیشدین
صرف نظر نمیکردیم-بیخیال نمیشدیم
صرف نظر نمیکند-بیخیال نمیشه
صرف نظر نمیکنم-بیخیال نمیشم
صرف نظر نمیکنند-بیخیال نمیشن
صرف نظر نمیکنی-بیخیال نمیشی
صرف نظر نمیکنید-بیخیال نمیشین
صرف نظر نمیکنیم-بیخیال نمیشیم
عنوان نمینماید-نمیگوید
عنوان نمینمایم-نمیگویم
عنوان نمینمایند-نمیگویند
عنوان نمینمایی-نمیگویی
عنوان نمینمایید-نمیگویند
عنوان نمینماییم-نمیگوییم
عنوان نمینمود-نمیگفت
عنوان نمینمودم-نمیگفتم
عنوان نمینمودند-نمیگفتند
عنوان نمینمودی-نمیگفتی
عنوان نمینمودید-نمیگفتید
عنوان نمینمودیم-نمیگفتین
فراموش نمیکرد-از یاد نمیبرد
فراموش نمیکردم-از یاد نمیبردم
فراموش نمیکردند-از یاد نمیبردند
فراموش نمیکردی-از یاد نمیبردی
فراموش نمیکردید-از یاد نمیبردین
فراموش نمیکردیم-از یاد نمیبردیم
فراموش نمیکند-از یاد نمیبرد
فراموش نمیکنم-از یاد نمیبرم
فراموش نمیکنند-از یاد نمیبرن
فراموش نمیکنی-از یاد نمیبری
فراموش نمیکنید-از یاد نمیبرین
فراموش نمیکنیم-از یاد نمیبریم
متوجه نمیشود-نمیفهمد
متوجه نمیشوم-نمیفهمم
متوجه نمیشوند-نمیفهمن
متوجه نمیشوی-نمیفهمی
متوجه نمیشوید-نمیفهمین
متوجه نمیشویم-نمیفهمیم
منصرف نمیشد-بیخیال نمیشد
منصرف نمیشدم-بیخیال نمیشدم
منصرف نمیشدند-بیخیال نمیشدن
منصرف نمیشدی-بیخیال نمیشدی
منصرف نمیشدید-بیخیال نمیشدین
منصرف نمیشدیم-بیخیال نمیشدیم
منصرف نمیشود-بیخیال نمیشه
منصرف نمیشوم-بیخیال نمیشم
منصرف نمیشوند-بیخیال نمیشن
منصرف نمیشوی-بیخیال نمیشی
منصرف نمیشوید-بیخیال نمیشین
منصرف نمیشویم-بیخیال نمیشیم
مورد نقد قرار نمیگرفت-زیر سوال نمیرفت
مورد نقد قرار نمیگرفتم-زیر سوال نمیرفتم
مورد نقد قرار نمیگرفتند-زیر سوال نمیرفتند
مورد نقد قرار نمیگرفتی-زیر سوال نمیرفتی
مورد نقد قرار نمیگرفتید-زیر سوال نمیرفتین
مورد نقد قرار نمیگرفتیم-زیر سوال نمیرفتیم
مورد نقد قرار نمیگیرد-زیر سوال نمیرود
مورد نقد قرار نمیگیرم-زیر سوال نمیروم
مورد نقد قرار نمیگیرند-زیر سوال نمیروند
مورد نقد قرار نمیگیری-زیر سوال نمیروی
مورد نقد قرار نمیگیرید-زیر سوال نمیروید
مورد نقد قرار نمیگیریم-زیر سوال نمیرویم
نمیاندازد-نمیندازه
نمیاندازم-نمیندازم
نمیاندازند-نمیندازن
نمیاندازی-نمیندازی
نمیاندازید-نمیندازین
نمیاندازیم-نمیندازیم
نمیخواندی-نمیخوندی
نمیخواندید-نمیخوندین
نمیخواندیم-نمیخوندین
نمیخوانم-نمیخونم
نمیخوانند-نمیخونن
نمیخوانی-نمیخونی
نمیخوانید-نمیخونین
نمیخوانیم-نمیخونیم
نمیسنجد-سبک و سنگین نمیکند
نمیسنجم-سبک و سنگین نمیکنم
نمیسنجند-سبک و سنگین نمیکند
نمیسنجی-سبک و سنگین نمیکنی
نمیسنجید-سبک و سنگین نمیکرد
نمیسنجیدم-سبک و سنگین نمیکردم
نمیسنجیدند-سبک و سنگین نمیکردند
نمیسنجیدی-سبک و سنگین نمیکردی
نمیسنجیدید-سبک و سنگین نمیکردید
نمیسنجیدیم-سبک و سنگین نمیکردیم
نمیسنجیم-سبک و سنگین نمیکنیم
نمیشنود-نمیشنوه
نمیشنوم-نمیشنوم
نمیشنوند-نمیشنون
نمیشنوی-نمیشنوی
نمیشنوید-نمیشنوین
نمیشنویم-نمیشنوین
نمیشنیدید-نمیشنویدین
نمیشنیدند-نمیشنویدن
نمیگوید-نمیگه
نمیگویم-نمیگم
نمیگویند-نمیگن
نمیگویی-نمیگی
نمیگویید-نمیگین
نمیگوییم-نمیگیم
نمییابد-پیدا نمیکند
نمییابم-پیدا نمیکنم
نمییابند-پیدا نمیکنن
نمییابی-پیدا نمیکنی
نمییابید-پیدا نمیکنید
نمییابیم-پیدا نمیکنیم
پشت سر نمیگذارد-نمیگذرونه
پشت سر نمیگذارم-نمیگذرونم
پشت سر نمیگذارند-نمیگذرونن
پشت سر نمیگذاری-نمیگذرونی
پشت سر نمیگذارید-نمیگذرونین
پشت سر نمیگذاریم-نمیگذرونیم
پشت سر نمیگذاشت-نمیگذروند
پشت سر نمیگذاشتم-نمیگذروندم
پشت سر نمیگذاشتند-نمیگذروندن
پشت سر نمیگذاشتی-نمیگذروندی
پشت سر نمیگذاشتید-نمیگذروندین
پشت سر نمیگذاشتیم-نمیگذروندیم
کاهش نمییابد-کم نمیشه
کاهش نمییافت-کم نمیشد
کاهش نمییافتم-کم نمیشدم
کاهش نمییافتند-کم نمیشدن
یورش نمیبرد-حمله نمیکنه
یورش نمیبردم-حمله نمیکردم
یورش نمیبردند-حمله نمیکردن
یورش نمیبردی-حمله نمیکردی
یورش نمیبردید-حمله نمیکردین
یورش نمیبردیم-حمله نمیکردیم
یورش نمیبرم-حمله نمیکنم
یورش نمیبرند-حمله نمیکنن
یورش نمیبری-حمله نمیکنی
یورش نمیبرید-حمله نمیکنین
یورش نمیبریم-حمله نمیکنیم
افزایش مییابند-زیاد میشن
افزایش بیابد-زیاد شه
افزایش بیابند-زیاد شن
افزایش بیابید-زیاد شید
افزایش مییابد-زیاد میشه
افزایش مییافت-زیاد میشد
افزایش مییافتند-زیاد میشدند
افزایش یابد-زیاد شه
افزایش یابند-زیاد شن
افزایش یابید-زیاد شید
افزایش یابیم-زیاد شیم
افزایش یافت-زیاد شد
افزایش یافتم-زیاد شدم
افزایش یافتند-زیاد شدن
افزایش یافته است-زیاد شده
افزایش دادن-زیاد شدن
افزایش دادند-بالا بردن
افزایش داد-بالا برد
آگاه بشو-خبردارشو
آگاه بشود-خبردار شه
آگاه بشوم-خبردار شم
آگاه بشوند-خبردار شند
آگاه بشوی-خبردار شو
آگاه بشوید-خبردار شین
آگاه بشویم-خبردار شیم
آگاه شد-خبردار شد
آگاه شدم-خبردار شدم
آگاه شدند-خبردار شدن
آگاه شده باش-خبردار شو
آگاه شده باشد-خبردار شه
آگاه شده باشم-خبردار بشم
آگاه شده باشند-خبردار بشن
آگاه شده باشی-خبردار بشی
آگاه شده باشید-خبردار شین
آگاه شده باشیم-خبردار شیم
آگاه شده بود-خبردار شد
آگاه شده بودم-خبردار شدم
آگاه شده بودند-خبردار شدن
آگاه شده بوده ام-خبردار شدم
آگاه شده بوده اند-خبردار شدن
آگاه شده بوده ای-خبردار شدی
آگاه شده بوده اید-خبردار شدین
آگاه شده بوده ایم-خبردارشدیم
آگاه شده بودی-خبردار شدی
آگاه شده بودید-خبردار شدین
آگاه شده بودیم-خبردار شدیم
آگاه شده ام-خبردار شدم
آگاه شده اند-خبردار شدن
آگاه شده ای-خبردار شدی
آگاه شده اید-خبردار شدید
آگاه شده ایم-خبردار شدیم
آگاه شده است-خبردار شد
آگاه شدی-خبردار شدی
آگاه شدید-خبردار شدین
آگاه شدیم-خبردار شدیم
آگاه شود-خبردار شه
آگاه شوم-خبردار شم
آگاه شوند-خبردار شن
آگاه شوی-خبردار میشی
آگاه شوید-خبردار شین
آگاه شویم-خبردار شیم
آگاه میشد-خبردار میشه
آگاه میشدم-خبردار میشم
آگاه میشدند-خبردار میشن
آگاه میشدی-خبردار میشدی
آگاه میشدید-خبردار میشدین
آگاه میشدیم-خبردار میشدیم
آگاه میشود-خبردار میشه
آگاه میشوم-خبردار میشم
آگاه میشوند-خبردار میشن
آگاه میشوی-خبردار میشی
آگاه میشوید-خبردار میشین
آگاه میشویم-خبردار میشیم
انتظار بدار-توقع داشته باش
انتظار بدارد-توقع دارد
انتظار دارد-توقع دارد
انتظار دارم-توقع دارم
انتظار دارند-توقع دارند
انتظار داری-توقع داری
انتظار دارید-توقع دارین
انتظار داریم-توقع داریم
انتظار داشت-توقع داشت
انتظار داشتم-توقع داشتم
انتظار داشتند-توقع داشتن
انتظار داشته باش-توقع داشته باش
انتظار داشته باشد-توقع داشته باشه
انتظار داشته باشم-توقع داشته باشم
انتظار داشته باشند-توقع داشته باشن
انتظار داشته باشی-توقع داشته باشی
انتظار داشته باشید-توقع داشته باشی
انتظار داشته باشیم-توقع داشته باشیم
انتظار داشته ام-توقع داشتم
انتظار داشته اند-توقع داشتن
انتظار داشته ای-توقع داشتی
انتظار داشته اید-توقع داشتین
انتظار داشته ایم-توقع داشتیم
انتظار داشته است-توقع داشت
انتظار داشتی-توقع داشتی
انتظار داشتید-توقع داشتین
انتظار داشتیم-توقع داشتیم
انداختند-انداختن
انداخته بوده است-انداخته بوده
انداخته ام-انداختم
انداخته اند-انداختن
انداخته ای-انداختی
انداخته اید-انداختین
انداخته ایم-انداختیم
انداخته است-انداخته
انداختید-انداختین-
انصراف بده-بی خیال شو
انصراف بدهد-بی خیال بشه
انصراف بدهم-بی خیال شم
انصراف بدهند-بی خیال شن
انصراف بدهی-بی خیال شی
انصراف بدهید-بی خیال شید
انصراف داده باش-بی خیال شو
انصراف داده باشم-بی خیال بشم
انصراف داده باشند-بی خیال شن
انصراف داده باشی-بی خیال شی
انصراف داده باشید-بی خیال شید
انصراف داده باشیم-بی خیال شیم
انصراف داده بود-بی خیال شده بود
انصراف داده بودم-بی خیال شده بودم
انصراف داده بودند-بی خیال شده بودن
انصراف داده ای-بی خیال شدی
انصراف داده اید-بی خیال شدید
انصراف داده ایم-بی خیال شدیم
انصراف داده است-بی خیال شده
انصراف دادید-بی خیال شدین
انصراف دهد-بی خیال شه
انصراف دهم-بی خیال شم
انصراف دهند-بی خیال شن
انصراف دهی-بی خیال شی
انصراف دهید-بی خیال شین
انصراف دهیم-بی خیال شیم
انصراف میداد-بی خیال میشد
انصراف میدادم-بی خیال میشدم
انصراف میدادند-بی خیال میشدن
انصراف میدادی-بی خیال میشدی
انصراف میدادید-بی خیال میشدین
انصراف میدادیم-بی خیال میشدیم
انصراف میدهد-بی خیال میشه
انصراف میدهم-بی خیال میشم
انصراف میدهند-بی خیال میشن
انصراف میدهی-بی خیال میشی
انصراف میدهید-بی خیال میشین
انصراف میدهیم-بی خیال میشیم
انصراف مینمودی-بی خیال میشدی
انصراف مینمودید-بی خیال میشدین
انصراف مینمودیم-بی خیال میشیم
اعلام انصراف نمایید-بیخیال شین
اعلام انصراف نماییم-بی خیال شیم
اعلام انصراف نمود-بی خیال شد
اعلام انصراف نمودم-بی خیال شدم
اعلام انصراف نمودند-بی خیال شدن
اعلام انصراف نموده اند-بی خیال شدن
اعلام انصراف نموده ای-بی خیال شدی
اعلام انصراف نموده اید-بی خیال شدین
اعلام انصراف نموده ایم-بی خیال شدیم
اعلام انصراف نمودی-بی خیال شدی
اعلام انصراف نمودید-بی خیال شدین
اعلام انصراف نمودیم-بی خیال شدیم
انصراف دادم-بی خیال شدم
انصراف دادی-بی خیال شدی
انصراف داد-بی خیال شد
انصراف دادیم-بی خیال شدیم
انصراف دادید-بی خیال شدید
انصراف دادند-بی خیال شدن
اکتفا بکن-برات کافیه
اکتفا بکند-براش کافیه
اکتفا بکنم-برام کافیه
اکتفا بکنند-براشون کافیه
اکتفا کن-برات کافیه
اکتفا کند-براش کافیه
اکتفا کنم-برام کافیه
اکتفا کنند-براشون کافیه
اکتفا کنی-برات کافیه
اکتفا کنید-براتون کافیه
اکتفا کنیم-برامون کافیه
اکتفا میکردم-کافی بود
اکتفا میکردند-براشون کافی بود
اکتفا میکردی-برات کافی بود
اکتفا میکردید-براتون کافی بود
اکتفا میکردیم-برامون کافی بود
اکتفا میکنم-برام کافیه
اکتفا میکنند-براشون کافیه
اکتفا میکنی-برات کافیه
اکتفا میکنید-براتون کافیه
اکتفا میکنیم-برامون کافیه
اکتفا کرد-براش کافی بود
اکتفا کردم-برام کافی بود
اکتفا کردند-براشون کافی بود
اکتفا کرده باش-برات کافیه
اکتفا کرده باشد-براش کافیه
اکتفا کرده باشم-برام کافی باشه
اکتفا کرده باشند-براشون کافی باشه
اکتفا کرده باشی-برات کافی باشه
اکتفا کرده باشید-براتون کافی باشه
اکتفا کرده باشیم-برامون کافی باشه
اکتفا کرده بود-براش کافی بود
اکتفا کرده بودم-برام کافی بود
اکتفا کرده بودند-براشون کافی بود
اکتفا کرده ام-برام کافیه
اکتفا کرده اند-براشون کافیه
اکتفا کرده ای-برات کافیه
اکتفا کرده اید-براتون کافیه
اکتفا کرده ایم-برامون کافیه
اکتفا کرده است-براش کافیه
اکتفا کردی-برات کافیه
اکتفا کردید-براتون کافیه
اکتفا کردیم-برامون کافیه
ببخشیدند-ببخشیدن
بسنجند-سبک سنگین کنن
بسنجی-سبک سنگین کنی
بسنجید-سبک سنگین کنین
بسنجیم-سبک سنگین کنیم
بشنود-بشنوه
بشنوند-بشنون
به چشم بخورد-دیده شه
به چشم بخورم-دیده شم
به چشم بخورند-دیده شن
به چشم بخوری-دیده شوی
به چشم بخورید-دیده شین
به چشم بخوریم-دیده شیم
به چشم خورد-دیده شد
به چشم خوردم-دیده شدم
به چشم خوردند-دیده شدن
به چشم خورده باش-دیده شده باش
به چشم خورده باشد-دیده شده باشد
به چشم خورده باشم-دیده شده باشم
به چشم خورده باشند-دیده شده باشند
به چشم خورده باشی-دیده شده باشی
به چشم خورده باشید-دیده شده باشید
به چشم خورده باشیم-دیده شده باشیم
به چشم خورده بود-دیده شده بود
به چشم خورده بودم-دیده شده بودم
به چشم خورده بودند-دیده شده بودند
به چشم خورده بودی-دیده شده بودی
به چشم خورده بودید-دیده شده بودید
به چشم خورده بودیم-دیده شده بودیم
به چشم خورده ام-دیده شدم
به چشم خورده اند-دیده شدند
به چشم خورده ای-دیده شدی
به چشم خورده اید-دیده شدید
به چشم خورده ایم-دیده شدیم
به چشم خورده است-دیده شده است
به چشم خوردی-دیده شدی
به چشم خوردید-دیده شدید
به چشم خوردیم-دیده شدیم
به چشم میخورد-دیده میشود
به چشم میخوردم-دیده میشدم
به چشم میخوردند-دیده میشدند
بیان مینموده است-گفته است
بیان مینمودی-میگفتی
بیان مینمودید-میگفتید
بیان مینمودیم-میگفتیم
بیان نماید-بگوید
بیان نمایم-بگویم
بیان نمایند-بگویند
بیان نمایی-بگو
بیان نمایید-بگویید
بیان نماییم-بگوییم
بیان نمود-گفت
بیان نمودم-گفتم
بیان نمودند-گفتند
بیان نموده باش-بگو
بیان نموده باشد-گفته باشد
بیان نموده باشم-گفته باشم
بیان نموده باشند-گفته باشند
بیان نموده باشی-گفته باشی
بیان نموده باشید-گفتته باشید
بیان نموده باشیم-گفته باشیم
بیان نموده بود-گفته بود
بیان نموده بودم-گفته بودم
بیان نموده بودند-گفته بودند
بیان نموده بودی-گفته بودی
بیان نموده بودید-گفته بودید
بیان نموده بودیم-گفته بودیم
بیان نموده ام-گفتم
بیان نموده اند-گفتند
بیان نموده ای-گفتی
بیان نموده اید-گفتید
بیان نموده ایم-گفتیم
بیان نموده است-گفت
بیان نمودی-گفتی
بیان نمودید-گفتید
بیان نمودیم-گفتیم
تصریح بکن-بگو
تصریح بکند-بگوید
تصریح بکنم-بگویم
تصریح بکنند-بگویند
تصریح بکنی-بگویی
تصریح بکنید-بگویید
تصریح بکنیم-بگوییم
تصریح میکرد-میگفت
تصریح میکردم-میگفتم
تصریح میکردند-میگفتند
تصریح میکردی-میگفتی
تصریح میکردید-میگفتید
تصریح میکردیم-میگفتیم
تصریح میکند-میگفت
تصریح میکنم-میگویم
تصریح میکنند-میگویند
تصریح میکنی-میگویی
تصریح میکنید-میگویید
تصریح میکنیم-میگوییم
تصریح کردم-گفتم
تصریح کردند-گفتند
تصریح کرده باش-گفته باش
تصریح کرده باشد-گفته باشد
تصریح کرده باشم-گفته باش
تصریح کرده باشند-گفته باشند
تصریح کرده باشی-گفته باشی
تصریح کرده باشید-گفته باشید
تصریح کرده باشیم-گفته باشم
تصریح کرده بود-گفته بود
تصریح کرده بودم-گفته بودم
تصریح کرده بودند-گفته بودند
تصریح کرده بودی-گفته بودی
تصریح کرده بودید-گفته بودید
تصریح کرده بودیم-گفته بودیم
تصریح کرده ام-گفتم
تصریح کرده اند-گفتند
تصریح کرده ای-گفتی
تصریح کرده اید-گفتید
تصریح کرده ایم-گفتیم
تصریح کرده است-گفته است
تصریح کردی-گفتی
تصریح کردید-گفتید
تصریح کردیم-گفتیم
تصریح کند-بگوید
تصریح کنم-بگویم
تصریح کنند-بگویند
تصریح کنی-بگویی
تصریح کنید-بگویید
تصریح کنیم-بگوییم
خواندید-خوندین
خواندیم-خوندیم
خوانم-خونم
خوانند-خونن
در اختیار بگذار-به ما بده
در اختیار بگذارد-به ما بدهد
در اختیار بگذارم-بهتون بدم
در اختیار بگذارند-بدن
در اختیار بگذارید-بدید
در اختیار بگذاریم-بدیم
در اختیار ما بگذار-بده
در اختیار ما بگذارند-به ما بدهند
در اختیار ما بگذاری-به ما بدی
در اختیار ما بگذارید-به ما بدید
در اختیار ما میگذارد-به ما میده
در اختیار ما میگذارند-به ما میدهند
در اختیار ما میگذاری-به ما میدهی
در اختیار ما میگذارید-به ما میدهین
در اختیار ما میگذاشت-به ما میداد
در اختیار ما میگذاشتند-به ما میدادند
در اختیار ما میگذاشتی-به ما میدادی
در اختیار ما میگذاشتید-به ما میدادین
در اختیار ما گذارند-به ما دهند
در اختیار ما گذاری-به ما دهین
در اختیار ما گذارید-به ما دهین
در اختیار ما گذاشت-به ما داد
در اختیار ما گذاشتند-به ما دادند
در اختیار ما گذاشته باش-به ما بده
در اختیار ما گذاشته باشند-به ما بدهند
در اختیار ما گذاشته بود-به ما داده بود
در اختیار ما گذاشته بودند-به ما داده بودن
در اختیار ما گذاشته بودید-به ما داده بودین
در اختیار ما گذاشته اند-به ما دادن
در اختیار ما گذاشته ای-به ما دادی
در اختیار ما گذاشته اید-به ما دادین
در اختیار ما گذاشتی-به ما دادی
در اختیار ما گذاشتید-به ما دادین
در اختیار میگذارد-به ما میده
در اختیار میگذارند-به ما میدهند
در اختیار میگذاری-به ما میدی
در اختیار میگذارید-به ما میدی
در اختیار میگذاریم-به شما میدیم
در اختیار میگذاشت-به ما داده بود
در اختیار میگذاشتم-به شما میدادم
در اختیار میگذاشتند-به ما میدادن
در اختیار میگذاشتی-به ما میدادی
در اختیار میگذاشتید-به ما میدادن
در اختیار میگذاشتیم-به شما میدادیم
در اختیار گذارد-به ما دهد
در اختیار گذارم-به شما دهم
در اختیار گذارند-به ما دهند
در اختیار گذاری-به ما دهی
در اختیار گذارید-به ما دهین
در اختیار گذاریم-به شما دهیم
در اختیار گذاشت-به ما داد
در اختیار گذاشتم-به شما دادم
در اختیار گذاشتند-به ما دادند
در اختیار گذاشته باش-به ما داده باش
در اختیار گذاشته باشد-به ما داده باشد
در اختیار گذاشته باشند-به ما داده باشن
در اختیار گذاشته باشی-به ما داده باشی
در اختیار گذاشته باشید-به ما داده باشین
در اختیار گذاشته بود-به ما داده بود
در اختیار گذاشته بودم-به شما دادم
در اختیار گذاشته بودند-به ما داده بودن
در اختیار گذاشته بودی-به ما داده بودی
در اختیار گذاشته بودید-به ما داده بودین
در اختیار گذاشته اند-به ما دادن
در اختیار گذاشته ای-به ما دادی
در اختیار گذاشته اید-به ما دادید
در اختیار گذاشته ایم-به ما دادین
در اختیار گذاشته است-به ما داده است
در اختیار گذاشتی-به ما دادی
در اختیار گذاشتید-به ما دادین
در اختیارمان بگذار-به ما بده
در اختیارمان بگذارد-به ما بدهد
در اختیارمان بگذارند-به ما بدهند
در اختیارمان بگذاری-به ما بدهی
در اختیارمان بگذارید-به ما بدهید
در اختیارمان میگذارد-به ما میدهد
در اختیارمان میگذارند-به ما میدهن
در اختیارمان میگذاری-به ما میدهی
در اختیارمان میگذارید-به ما میدهین
در اختیارمان میگذاشت-به ما داده بود
در اختیارمان میگذاشتند-به ما داده بودن
در اختیارمان میگذاشتی-به ما داده بودی
در اختیارمان میگذاشتید-به ما داده بودین
در اختیارمان گذارد-به ما دهد
در اختیارمان گذارند-به ما دهند
در اختیارمان گذاری-به ما دهی
در اختیارمان گذارید-به ما دهید
در اختیارمان گذاشت-به ما داد
در اختیارمان گذاشتند-به ما دادند
در اختیارمان گذاشته باش-به ما بده
در اختیارمان گذاشته باشد-به ما داده باشد
در اختیارمان گذاشته باشی-به ما داده باشی
در اختیارمان گذاشته باشید-به ما داده باشید
در اختیارمان گذاشته بود-به ما داده بود
در اختیارمان گذاشته بودند-به ما داده بودن
در اختیارمان گذاشته بودید-به ما داده بودین
در اختیارمان گذاشته اند-به ما دادن
در اختیارمان گذاشته ای-به ما دادی
در اختیارمان گذاشته اید-به ما دادین
در اختیارمان گذاشتی-به ما دادی
در اختیارمان گذاشتید-به ما دادین
در سر دارم-تو سرمه
در سر دارند-تو سرشونه
در سر داری-تو سرته
در سر دارید-تو سرشونه
در سر داریم-تو سرمونه
در سر داشت-تو سرش داشت
در سر داشتم-تو سرم داشتم
در سر داشتند-تو سرشون داشتند
در سر داشته ام-تو سرم داشتم
در سر داشته اند-تو سرشون داشتند
در سر داشته ای-تو سرت داشتی
در سر داشته اید-تو سرتون داشتید
در سر داشته ایم-تو سرمون داشتیم
در سر داشته است-تو سرش داشت
در سر داشتی-تو سرت داشتی
در سر داشتید-تو سرتون داشتید
در سر داشتیم-تو سرمون داشتیم
در سر میدارد-تو سرش داره
در سر میدارم-تو سرمه
در سر میدارند-تو سرشون دارن
در سر میداری-تو سرت داری
در سر میدارید-تو سرتون دارین
در سر میداریم-تو سرمون داریم
در سر میداشت-تو سرش داشت
در سر میداشتم-تو سرم داشتم
در سر میداشتند-تو سرشون داشتند
در سر میداشتی-تو سرت داشتی
در سر میداشتید-تو سرتون داشتید
در سر میداشتیم-تو سرمون داشتیم
دگرگون بشو-از این رو به اون رو شو
دگرگون بشود-از این رو به اون رو شود
دگرگون بشوم-از این رو به اون رو شوم
دگرگون بشوند-از این رو به اون رو شوند
دگرگون بشوی-از این رو به اون رو شوی
دگرگون بشوید-از این رو به اون رو شوید
دگرگون بشویم-از این رو به اون رو شویم
دگرگون شد-از این رو به اون رو شد
دگرگون شدم-از این رو به اون رو شدم
دگرگون شدند-از این رو به اون رو شدن
دگرگون شده باش-از این رو به اون رو شده باش
دگرگون شده باشد-از این رو به اون رو شدن
دگرگون شده باشم-از این رو به اون رو شدم
دگرگون شده باشند-از این رو به اون رو شدن
دگرگون شده باشی-از این رو به اون رو شدی
دگرگون شده باشید-از این رو به اون رو شدین
دگرگون شده باشیم-از این رو به اون رو شدیم
دگرگون شده بود-از این رو به اون رو شده بود
دگرگون شده بودم-از این رو به اون رو شده بودم
دگرگون شده بودند-از این رو به اون رو شده بودن
دگرگون شده بودی-از این رو به اون رو شده بودی
دگرگون شده بودید-از این رو به اون رو شد بودین
دگرگون شده بودیم-از این رو به اون رو شده بودیم
دگرگون شده ام-از این رو به اون رو شدم
دگرگون شده اند-از این رو به اون رو شدن
دگرگون شده ای-از این رو به اون رو شدی
دگرگون شده اید-از این رو به اون رو شدین
دگرگون شده ایم-از این رو به اون رو شدیم
دگرگون شده است-از این رو به اون رو شدست
دگرگون شدی-از این رو به اون رو شدی
دگرگون شدید-از این رو به اون رو شدین
دگرگون شدیم-از این رو به اون رو شدیم
دگرگون شود-از این رو به اون رو بشه
دگرگون شوم-از این رو به اون رو بشم
دگرگون شوند-از این رو به اون رو بشن
دگرگون شوی-از این رو به اون رو بشی
دگرگون شوید-از این رو به اون رو بشین
دگرگون شویم-از این رو به اون رو بشیم
دگرگون میشد-از این رو به اون رو میشد
دگرگون میشدم-از این رو به اون رو میشدم
دگرگون میشدند-از این رو به اون رو میشدند
دگرگون میشدی-از این رو به اون رو میشدی
دگرگون میشدید-از این رو به اون رو میشدین
دگرگون میشدیم-از این رو به اون رو میشدیم
دگرگون میشود-از این رو به اون رو میشه
دگرگون میشوم-از این رو به اون رو میشوم
دگرگون میشوند-از این رو به اون رو میشوند
دگرگون میشوی-از این رو به اون رو میشوی
دگرگون میشوید-از این رو به اون رو میشوین
دگرگون میشویم-از این رو به اون رو میشویم
سنجید-سبک و سنگین کرد
سنجیدم-سبک و سنگین کردم
سنجیدند-سبک و سنگین کردند
سنجیده باش-سبک و سنگین کن
سنجیده باشد-سبک و سنگین کنید
سنجیده باشم-سبک و سنگین کنم
سنجیده باشند-سبک و سنگین کنند
سنجیده باشی-سبک و سنگین کنی
سنجیده باشید-سبک و سنگین کنین
سنجیده باشیم-سبک و سنگین کنیم
سنجیده بود-سبک و سنگین کرده بود
سنجیده بودم-سبک و سنگین کرده بودم
سنجیده بودند-سبک و سنگین کرده بودن
سنجیده بوده ام-سبک و سنگین کردم
سنجیده بوده اند-سبک و سنگین کردن
سنجیده بوده ای-سبک و سنگین کردی
سنجیده بوده اید-سبک و سنگین کردین
سنجیده بوده ایم-سبک و سنگین کردین
سنجیده بودی-سبک و سنگین کردی
سنجیده بودید-سبک و سنگین کردین
سنجیده بودیم-سبک و سنگین کردیم
سنجیده ام-سبک و سنگین کردم
سنجیده اند-سبک و سنگین کردن
سنجیده ای-سبک و سنگین کردی
سنجیده اید-سبک و سنگین کردین
سنجیده ایم-سبک و سنگین کردیم
سنجیده است-سبک و سنگین کرده است
سنجیدی-سبک و سنگین کردی
سنجیدید-سبک و سنگین کردین
سنجیدیم-سبک و سنگین کردین
صرف نظر بکن-بیخیال باش
صرف نظر بکند-بیخیال باشد
صرف نظر بکنم-بیخیال باشم
صرف نظر بکنند-بیخیال باشند
صرف نظر بکنی-بیخیال باشی
صرف نظر بکنید-بیخیال باشین
صرف نظر بکنیم-بیخیال باشیم
صرف نظر میکرد-بیخیال میشد
صرف نظر میکردم-بیخیال میشدم
صرف نظر میکردند-بیخیال میشدن
صرف نظر میکردی-بیخیال میشدی
صرف نظر میکردید-بیخیال میشدین
صرف نظر میکردیم-بیخیال میشدیم
صرف نظر میکند-بیخیال میشه
صرف نظر میکنم-بیخیال میشم
صرف نظر میکنند-بیخیال میشن
صرف نظر میکنی-بیخیال میشی
صرف نظر میکنید-بیخیال میشین
صرف نظر میکنیم-بیخیال میشیم
صرف نظر کرد-بیخیال شد
صرف نظر کردم-بیخیال شدم
صرف نظر کردند-بیخیال شدن
صرف نظر کرده باش-بیخیال شده باش
صرف نظر کرده باشد-بیخیال شده باشد
صرف نظر کرده باشم-بیخیال شده باشم
صرف نظر کرده باشند-بیخیال شده باشند
صرف نظر کرده باشی-بیخیال شده باشی
صرف نظر کرده باشید-بیخیال شده باشین
صرف نظر کرده باشیم-بیخیال شده باشیم
صرف نظر کرده بود-بیخیال شده بود
صرف نظر کرده بودم-بیخیال شده بودم
صرف نظر کرده بودی-بیخیال شده بودی
صرف نظر کرده بودید-بیخیال شده بودین
صرف نظر کرده بودیم-بیخیال شده بودیم
صرف نظر کرده ام-بیخیال شدم
صرف نظر کرده اند-بیخیال شدن
صرف نظر کرده ای-بیخیال شدی
صرف نظر کرده اید-بیخیال شدین
صرف نظر کرده ایم-بیخیال شدیم
صرف نظر کرده است-بیخیال شده است
صرف نظر کردی-بیخیال شدی
صرف نظر کردید-بیخیال شدین
صرف نظر کردیم-بیخیال شدیم
صرف نظر کند-بیخیال بشه
صرف نظر کنم-بیخیال شم
صرف نظر کنند-بیخیال شن
صرف نظر کنی-بیخیال شی
صرف نظر کنید-بیخیال شین
صرف نظر کنیم-بیخیال شین
عنوان بنما-بگو
عنوان بنماید-بگوید
عنوان بنمایم-بگویم
عنوان بنمایند-بگویند
عنوان بنمایی-بگویی
عنوان بنمایید-بگویند
عنوان نما-بگو
عنوان نمایید-بگویند
عنوان بنماییم-بگوییم
عنوان مینماید-میگوید
عنوان مینمایم-میگویم
عنوان مینمایند-میگویند
عنوان مینمایی-میگویی
عنوان مینمایید-میگویند
عنوان مینماییم-میگوییم
عنوان مینمود-میگفت
عنوان مینمودم-میگفتم
عنوان مینمودند-میگفتند
عنوان مینمودی-میگفتی
عنوان مینمودید-میگفتید
عنوان مینمودیم-میگفتین
عنوان نماید-بگوید
عنوان نمایم-بگویم
عنوان نمایند-بگویند
عنوان نمایی-بگویی
عنوان نمایید-بگویید
عنوان نماییم-بگوییم
نمودن-کردن
عنوان نمود-گفت
عنوان نمودم-گفتم
عنوان نمودند-گفتن
عنوان نموده باش-گفته باش
عنوان نموده باشد-گفته باشد
عنوان نموده باشم-گفته باشم
عنوان نموده باشند-گفته باشن
عنوان نموده باشی-گفته باشی
عنوان نموده باشید-گفته باشید
عنوان نموده باشیم-گفته باشم
عنوان نموده بود-گفته بود
عنوان نموده بودم-گفته بودم
عنوان نموده بودند-گفته بودن
عنوان نموده بودی-گفته بودی
عنوان نموده بودید-گفته بودین
عنوان نموده بودیم-گفته بودیم
عنوان نموده ام-گفته ام
عنوان نموده اند-گفته اند
عنوان نموده ای-گفته ای
عنوان نموده اید-گفته اید
عنوان نموده ایم-گفته ایم
عنوان نموده است-گفته است
عنوان نمودی-گفتی
عنوان نمودید-گفتید
عنوان نمودیم-گفتیم
فراموش بکن-از یاد ببر
فراموش بکند-از یاد ببرد
فراموش بکنم-از یاد ببرم
فراموش بکنند-از یاد ببرند
فراموش بکنی-از یاد ببری
فراموش بکنید-از یاد ببرید
فراموش بکنیم-از یاد ببریم
فراموش میکرد-از یاد میبرد
فراموش میکردم-از یاد میبردم
فراموش میکردند-از یاد میبردند
فراموش میکردی-از یاد میبردی
فراموش میکردید-از یاد میبردین
فراموش میکردیم-از یاد میبردیم
فراموش میکند-از یاد میبرد
فراموش میکنم-از یاد میبرم
فراموش میکنند-از یاد میبرن
فراموش میکنی-از یاد میبری
فراموش میکنید-از یاد میبرین
فراموش میکنیم-از یاد میبریم
فراموش کرد-از یاد برد
فراموش کردم-از یاد بردم
فراموش کردند-از یاد بردند
فراموش کرده باش-از یاد برده باش
فراموش کرده باشد-از یاد برده باشد
فراموش کرده باشم-از یاد برده باشم
فراموش کرده باشند-از یاد برده باشن
فراموش کرده باشی-از یاد برده باشی
فراموش کرده باشید-از یاد برده باشین
فراموش کرده باشیم-از یاد برده باشیم
فراموش کرده بود-از یاد برده بود
فراموش کرده بودم-از یاد برده بودم
فراموش کرده بودی-از یاد برده بودی
فراموش کرده بودید-از یاد برده بودین
فراموش کرده بودیم-از یاد برده بودیم
فراموش کرده ام-از یاد بردم
فراموش کرده اند-از یاد بردن
فراموش کرده ای-از یاد بردی
فراموش کرده اید-از یاد بردین
فراموش کرده ایم-از یاد بردیم
فراموش کرده است-از یاد برده است
فراموش کردی-از یاد بردی
فراموش کردید-از یاد بردین
فراموش کردیم-از یاد بردیم
فراموش کند-از یاد ببرد
فراموش کنم-از یاد ببرم
فراموش کنند-از یاد ببرند
فراموش کنی-از یاد ببری
فراموش کنید-از یاد ببرید
فراموش کنیم-از یاد ببرم
متوجه بشو-بفهم
متوجه بشود-بفهمد
متوجه بشوم-بفهمم
متوجه بشوند-بفهمن
متوجه بشوی-بفهمی
متوجه بشوید-بفهمین
متوجه بشویم-بفهمیم
متوجه شد-فهمید
متوجه شدم-فهمیدم
متوجه شدند-فهمیدن
متوجه شده باش-فهمیده باش
متوجه شده باشد-فهمیده باشد
متوجه شده باشم-فهمیده باشم
متوجه شده باشند-فهمیده باشن
متوجه شده باشی-فهمیده باشی
متوجه شده باشید-فهمیده باشین
متوجه شده باشیم-فهمیده باشیم
متوجه شده بود-فهمیده بود
متوجه شده بودم-فهمیده بودم
متوجه شده بودند-فهمیده بودن
متوجه شده بودی-فهمیده بودی
متوجه شده بودید-فهمیده بویدن
متوجه شده بودیم-فهمیده بودیم
متوجه شده ام-فهمیده ام
متوجه شده اند-فهمیده اند
متوجه شده ای-فهمیده ای
متوجه شده اید-فهمیده اید
متوجه شده ایم-فهمیده ایم
متوجه شده است-فهمیده است
متوجه شدی-فهمیدی
متوجه شدید-فهمیدید
متوجه شدیم-فهمیدیم
متوجه شود-فهمیده باشد
متوجه شوم-فهمیده باشم
متوجه شوند-فهمیده باشند
متوجه شوی-فهمیده باشی
متوجه شوید-فهمیده باشید
متوجه شویم-فهمیده باشیم
متوجه میشد-میفهمید
متوجه میشدم-میفهمیدم
متوجه میشدند-میفهمیدن
متوجه میشدی-میفهمیدی
متوجه میشدید-میفهمیدید
متوجه میشدیم-میفهمیدیم
متوجه میشود-میفهمد
متوجه میشوم-میفهمم
متوجه میشوند-میفهمند
متوجه میشوی-میفهمی
متوجه میشوید-میفهمید
متوجه میشویم-میفهمیم
معتقد باش-به فکر باش
معتقد باشد-به فکر باشد
معتقد باشم-به فکر باشم
معتقد باشند-به فکر باشن
معتقد باشی-به فکر باشی
معتقد باشید-به فکر باشید
معتقد باشیم-به فکر باشیم
معتقد بود-به فکر بود
معتقد بودم-به فکر بودم
معتقد بودند-به فکر بودن
معتقد بوده ام-به فکر بوده ام
معتقد بوده اند-به فکر بوده اند
معتقد بوده ای-به فکر بوده ای
معتقد بوده اید-به فکر بوده اید
معتقد بوده ایم-به فکر بوده ایم
معتقد بوده است-به فکر بوده است
معتقد بودی-به فکر بودی
معتقد بودید-به فکر بودید
معتقد بودیم-به فکر بودیم
معتقد هست-فکر میکنه
معتقد هستم-فکر میکنم
معتقد هستند-فکر میکنن
معتقد هستی-فکر میکنی
معتقد هستید-فکر میکنید
معتقد هستیم-فکر میکنیم
مقدور نبود-ممکن نبود
مقدور نبودند-نمیتوانستند
مقدور نبودید-نمیتوانستید
مقدور نبودیم-نمیتوانستیم
منصرف بشو-بیخیال شو
منصرف بشود-بیخیال شود
منصرف بشوم-بیخیال شوم
منصرف بشوند-بیخیال شوند
منصرف بشوی-بیخیال شوی
منصرف بشوید-بیخیال شوید
منصرف بشویم-بیخیال شویم
منصرف شد-بیخیال شد
منصرف شدم-بیخیال شدم
منصرف شدند-بیخیال شدند
منصرف شده باش-بیخیال شده باش
منصرف شده باشد-بیخیال شده باشد
منصرف شده باشم-بیخیال شده باشم
منصرف شده باشند-بیخیال شده باشن
منصرف شده باشی-بیخیال شده باشی
منصرف شده باشید-بیخیال شده باشین
منصرف شده باشیم-بیخیال شده باشیم
منصرف شده بود-بیخیال شده بود
منصرف شده بودم-بیخیال شده بودم
منصرف شده بودند-بیخیال شده بودن
منصرف شده بودی-بیخیال شده بودی
منصرف شده بودید-بیخیال شده بودین
منصرف شده بودیم-بیخیال شده بودیم
منصرف شده ام-بیخیال شده ام
منصرف شده اند-بیخیال شده اند
منصرف شده ای-بیخیال شده ای
منصرف شده اید-بیخیال شده اید
منصرف شده ایم-بیخیال شده ایم
منصرف شده است-بیخیال شده است
منصرف شدی-بیخیال شدی
منصرف شدید-بیخیال شدین
منصرف شدیم-بیخیال شدیم
منصرف شود-بیخیال شه
منصرف شوم-بیخیال شم
منصرف شوند-بیخیال شن
منصرف شوی-بیخیال شی
منصرف شوید-بیخیال شین
منصرف شویم-بیخیال شیم
منصرف میشد-بیخیال میشد
منصرف میشدم-بیخیال میشدم
منصرف میشدند-بیخیال میشدن
منصرف میشدی-بیخیال میشدی
منصرف میشدید-بیخیال میشدین
منصرف میشدیم-بیخیال میشدیم
منصرف میشود-بیخیال میشه
منصرف میشوم-بیخیال میشم
منصرف میشوند-بیخیال میشن
منصرف میشوی-بیخیال میشی
منصرف میشوید-بیخیال میشین
منصرف میشویم-بیخیال میشیم
مورد نقد قرار بگیرد-زیر سوال بره
مورد نقد قرار بگیرم-زیر سوال برم
مورد نقد قرار بگیرند-زیر سوال برون
مورد نقد قرار بگیری-زیر سوال بروی
مورد نقد قرار بگیرید-زیر سوال بروی
مورد نقد قرار بگیریم-زیر سوال بریم
مورد نقد قرار میگرفت-زیر سوال میرفت
مورد نقد قرار میگرفتم-زیر سوال میرفتم
مورد نقد قرار میگرفتند-زیر سوال میرفتند
مورد نقد قرار میگرفتی-زیر سوال میرفتی
مورد نقد قرار میگرفتید-زیر سوال میرفتین
مورد نقد قرار میگرفتیم-زیر سوال میرفتیم
مورد نقد قرار میگیرد-زیر سوال میرود
مورد نقد قرار میگیرم-زیر سوال میروم
مورد نقد قرار میگیرند-زیر سوال میروند
مورد نقد قرار میگیری-زیر سوال میروی
مورد نقد قرار میگیرید-زیر سوال میروید
مورد نقد قرار میگیریم-زیر سوال میرویم
مورد نقد قرار گرفت-زیر سوال رفت
مورد نقد قرار گرفتم-زیر سوال رفتم
مورد نقد قرار گرفتند-زیر سوال رفتند
مورد نقد قرار گرفته باش-زیر سوال رفته باش
مورد نقد قرار گرفته بود-زیر سوال رفته بود
مورد نقد قرار گرفته بودند-زیر سوال رفته بودند
مورد نقد قرار گرفته بودید-زیر سوال رفته بودید
مورد نقد قرار گرفته بودیم-زیر سوال رفته بودیم
مورد نقد قرار گرفته ام-زیر سوال رفته ام
مورد نقد قرار گرفته اند-زیر سوال رفته اند
مورد نقد قرار گرفته ای-زیر سوال رفته ای
مورد نقد قرار گرفته اید-زیر سوال رفته اید
مورد نقد قرار گرفته ایم-زیر سوال رفته ایم
مورد نقد قرار گرفته است-زیر سوال رفته است
مورد نقد قرار گرفتی-زیر سوال رفتی
مورد نقد قرار گرفتید-زیر سوال رفتید
مورد نقد قرار گرفتیم-زیر سوال رفتیم
مورد نقد قرار گیرد-زیر سوال رود
مورد نقد قرار گیرم-زیر سوال روم
مورد نقد قرار گیرند-زیر سوال روند
مورد نقد قرار گیری-زیر سوال روی
مورد نقد قرار گیرید-زیر سوال روید
مورد نقد قرار گیریم-زیر سوال رویم
میاندازد-میندازه
میاندازم-میندازم
میاندازند-میندازن
میاندازی-میندازی
میاندازید-میندازین
میاندازیم-میندازیم
میخواندی-میخوندی
میخواندید-میخوندین
میخواندیم-میخوندین
میخوانم-میخونم
میخوانند-میخونن
میخوانی-میخونی
میخوانید-میخونین
میخوانیم-میخونیم
میسنجد-سبک و سنگین میکند
میسنجم-سبک و سنگین میکنم
میسنجند-سبک و سنگین میکند
میسنجی-سبک و سنگین میکنی
میسنجید-سبک و سنگین میکرد
میسنجیدم-سبک و سنگین میکردم
میسنجیدند-سبک و سنگین میکردند
میسنجیدی-سبک و سنگین میکردی
میسنجیدید-سبک و سنگین میکردید
میسنجیدیم-سبک و سنگین میکردیم
میسنجیم-سبک و سنگین میکنیم
میشنود-میشنوه
میشنوم-میشنوم
میشنوند-میشنون
میشنوی-میشنوی
میشنوید-میشنوین
میشنویم-میشنوین
میشنیدید-میشنویدین
میشنیدند-میشنویدن
میگوید-میگه
میگویم-میگم
میگویند-میگن
میگویی-میگی
میگویید-میگین
میگوییم-میگیم
مییابد-پیدا میکند
مییابم-پیدا میکنم
مییابند-پیدا میکنن
مییابی-پیدا میکنی
مییابید-پیدا میکنید
مییابیم-پیدا میکنیم
نشان بده-نشون بده
پشت سر بگذار-بگذرون
پشت سر بگذارد-بگذرونه
پشت سر بگذارم-بگذرونم
پشت سر بگذارند-بگذرونه
پشت سر بگذاری-بگذرونی
پشت سر بگذارید-بگذرونین
پشت سر بگذاریم-بگذرونیم
پشت سر میگذارد-میگذرونه
پشت سر میگذارم-میگذرونم
پشت سر میگذارند-میگذرونن
پشت سر میگذاری-میگذرونی
پشت سر میگذارید-میگذرونین
پشت سر میگذاریم-میگذرونیم
پشت سر میگذاشت-میگذروند
پشت سر میگذاشتم-میگذروندم
پشت سر میگذاشتند-میگذروندن
پشت سر میگذاشتی-میگذروندی
پشت سر میگذاشتید-میگذروندین
پشت سر میگذاشتیم-میگذروندیم
پشت سر گذارد-بگذرونه
پشت سر گذارم-بگذرونم
پشت سر گذارند-بگذرونن
پشت سر گذاری-بگذرونی
پشت سر گذارید-بگذرونین
پشت سر گذاریم-بگذرونیم
پشت سر گذاشت-گذروند
پشت سر گذاشتم-گذروندم
پشت سر گذاشتند-گذروندن
پشت سر گذاشته باش-گذرونده باش
پشت سر گذاشته باشد-گذرونده باشه
پشت سر گذاشته باشم-گذرونده باشم
پشت سر گذاشته باشند-گذرونده باشن
پشت سر گذاشته باشی-گذرونده باشی
پشت سر گذاشته باشید-گذرونده باشین
پشت سر گذاشته باشیم-گذرونده باشیم
پشت سر گذاشته بود-گذرونده بود
پشت سر گذاشته بودم-گذرونده بودم
پشت سر گذاشته بودند-گذرونده بودن
پشت سر گذاشته بودی-گذرونده بودی
پشت سر گذاشته بودید-گذرونده بودین
پشت سر گذاشته بودیم-گذرونده بودیم
پشت سر گذاشته ام-گذرونده ام
پشت سر گذاشته اند-گذرونده اند
پشت سر گذاشته ای-گذرونده ای
پشت سر گذاشته اید-گذرونده اید
پشت سر گذاشته ایم-گذرونده ایم
پشت سر گذاشته است-گذرونده است
پشت سر گذاشتی-گذروندی
پشت سر گذاشتید-گذروندین
پشت سر گذاشتیم-گذروندیم
کاهش بیابد-کم بشه
کاهش بیابم-کم بشم
کاهش بیابند-کم بشن
کاهش بیابی-کم بشی
کاهش بیابید-کم بشن
کاهش مییابد-کم میشه
کاهش مییافت-کم میشد
کاهش مییافتم-کم میشدم
کاهش مییافتند-کم میشدن
کاهش یابد-کم بشه
کاهش یابم-کم بشم
کاهش یابند-کم بشن
کاهش یابی-کم شی
کاهش یابید-کم شین
کاهش یابیم-کم شیم
کاهش یافت-کم شد
کاهش یافتم-کم شدم
کاهش یافتند-کم شدن
کاهش یافته است-کم شده
گفتند-گفتن
گفته ام-گفتم
گفته اند-گفتن
گفته ای-گفتی
گفته اید-گفتین
گفته ایم-گفتیم
یافته باش-پیدا کن
یافته باشید-پیدا کرده باشین
یافته بود-پیدا کرده بود
یافته بودم-پیدا کرده بودم
یافته بودند-پیدا کرده بودن
یافته بودی-پیدا کرده بودی
یافته بودید-پیدا کرده بودین
یافته بودیم-پیدا کرده بوذیم
یافته ام-پیدا کرده ام
یافته اند-پیدا کرده اند
یافته ای-پیدا کرده ای
یافته اید-پیدا کرده این
یافته ایم-پیدا کرده ایم
یافته است-پیدا کرده است
یافتی-پیدا کردی
یافتید-پیدا کردین
یافتیم-پیدا کردیم
یورش ببر-حمله کن
یورش ببرد-حمله کنه
یورش ببرم-حمله کنم
یورش ببرند-حمله کنن
یورش ببری-حمله کنی
یورش ببرید-حمله کنین
یورش ببریم-حمله کنیم
یورش برد-حمله کنه
یورش بردم-حمله کردم
یورش بردند-حمله کردن
یورش برده باش-حمله کرده باش
یورش برده باشد-حمله کرده باشه
یورش برده باشم-حمله کرده باشم
یورش برده باشند-حمله کرده باشن
یورش برده باشی-حمله کرده باشی
یورش برده باشید-حمله کرده باشین
یورش برده باشیم-حمله کرده باشیم
یورش برده بود-حمله کرده بود
یورش برده بودم-حمله کرده بودم
یورش برده بودند-حمله کرده بودن
یورش برده بودی-حمله کرده بودی
یورش برده بودید-حمله کرده بودین
یورش برده بودیم-حمله کرده بودیم
یورش برده ام-حمله کرده ام
یورش برده اند-حمله کرده ان
یورش برده ای-حمله کرده ای
یورش برده اید-حمله کرده این
یورش برده ایم-حمله کرده ایم
یورش بردی-حمله کردی
یورش بردید-حمله کردین
یورش بردیم-حمله کردیم
یورش برم-حمله کنم
یورش برند-حمله کنن
یورش بری-حمله کنی
یورش برید-حمله کنین
یورش بریم-حمله کنیم
یورش میبرد-حمله میکنه
یورش میبردم-حمله میکردم
یورش میبردند-حمله میکردن
یورش میبردی-حمله میکردی
یورش میبردید-حمله میکردین
یورش میبردیم-حمله میکردیم
یورش میبرم-حمله میکنم
یورش میبرند-حمله میکنن
یورش میبری-حمله میکنی
یورش میبرید-حمله میکنین
یورش میبریم-حمله میکنیم
کاهش دادن-کم کردن
کاهش دادند-کم کردن
کاهش داد-کم کرد
خیابان-خیابون
میان-بین
وزنه است-وزنه هستش
شانه-شانِه
های او-اش
است-ه
های-ای
ها-ا
هایی-ایی
نمی میرد-می میره
نمی میرند-نمی میرن
نمی میرد-منی میره
نمی میرند-نمی میرن
نهایت-آخر
نهفته -پنهان
هجوم-جمله
هم اکنون-همین حالا
کارآمد-موثر
کاسته شدن-کم شدن
کهن -قدیمی
کوشیده اند-سعی کردن
یه پارچه-یکدست
چطور-چه جوری
بشید-بشین
می کردید-می کردین
ریسکی-خطری
ریسک-خطر
ریسکها-خطرها
آشکار و روشن-روشن
نیاید-نیاد
می گذارد-میذاره
نمی گذارد-نمی ذاره
می گذارند-می ذارن
نمی گذارند-نمی ذارن
می گذارید-می ذارین
نمی گذارید-نمی ذارین
می گذارم-می ذارم
نمی گذارم-نمی ذارم
می گذاری-می ذاری
نمی گذاری-نمی ذاری
می گذاریم-می ذاریم
نمی گذاریم-نمی ذاریم
خودتانه-خودتونه
می مانست-بود
بشنوید-بشنوین
می آید-میاد
نمی کند-نمی کنه
نمی تونید-نمی تونین
می نشستند-می نشستن
نمی نشستند-نمی نشستن
اون هایی-اونائی
بمیرند-بمیرن
آبستره-خیالی
آتش-آتیش
آتی-آینده
آخر استفاده-بیشترین استفاده
آخر سر-آخرش
آدم های
آراسته-مرتب
آرام آرام-آروم آروم
آرام-آروم
آرایهایی-آرایه هایی
آرایهای-آرایه های
آرایها-آرایه ها
آرشیو-مجموعه
آرمانی-رویایی
آرمان-آرزو
آرمیده-آروم گرفته
آرمیدگی-آرامش
آروم آروم-یواش یواش
آزار رساندن-آزار دادن
آسانه-آسونه
آسانی-آسونی
آسان-آسون
آستین ها-آستینا
آسمانی-آسمونی
آسوده-راحت
آسیب پذیر-ضعیف
آسیبا
آشامیدم-خوردم
آشامیدم-خوردیم
آشامیدند-خوردن
آشامیده است-خورده
آشامیده ام-خوردم
آشامیده ایم-خوردیم
آشامیده ای-خوردی
آشامیده-خورده
آشامیدید-خوردید
آشامیدیم-خوردیم
آشامیدی-خوردی
آشفته ای-پریشونی
آشفته-پریشون
آشفتگی-پریشونی
آشوب زده-پر آشوب
آشکار بکند-رو کنه
آشکار بکنم-رو کنم
آشکار بکن-رو کن
آشکار می سازد-روشن میکنه
آشکار می سازم-روشن میکنم
آشکار می سازند-روشن میکنن
آشکار می سازید-روشن میکنین
آشکار می سازیم-روشن میکنیم
آشکار می سازی-روشن میکنی
آشکار-رو
آغازگری-شروع کردن
آغازگر-شروع کننده
آغازین-ابتدایی
آغازین-اولی
آغازین-شروع
آغاز-شروع
آلایندگی-آلودگی
آلزایمر-فراموشی
آماج-اهداف
آمتوازن-برابر
آمدند-اومدن
آمدن-اومدن
آمده است-اومده
آمده-اومده
آمده بودم-اومدم
آمده بوده ام-اومده بودم
آمده بوده اند-اومده بودن
آمده بوده اید-اومده بودن
آمده بوده ایم-اومده بودیم
آمده بوده ای-اومده بودی
آمده بودیم-اومدیم
آمده بودی-اومدی
آمده ام-آمدم
آمده اند-اومدند
آمده اید-اومدید
آمده ایم-اومدیم
آمده ای-آمدی
آمده-اومده
آمدید-اومدید
آمدید-اومدین
آمدیم-اومدیم
آمدی-اومدی
آمدی-اومدیم
آمد-اومد
آمره-فرمان
آموختم-یاد گرفتم
آموختند-یاد گرفتن
آموخته باشد-یاد بگیرد
آموخته باشم-یاد گرفته باشم
آموخته باشند-یاد بگیرن
آموخته باشید-یاد بگیرید
آموخته باشیم-یاد بگیریم
آموخته باشی-یاد گرفته باشی
آموخته باش-یاد بگیر
آموخته بودم-یاد گرفته بودم
آموخته بودند-یاد گرفته بودن
آموخته بودید-یاد گرفته بودید
آموخته بودیم-یاد گرفته بودیم
آموخته بودی-یاد گرفته بودی
آموخته بود-یاد گرفته بود
آموخته ام-یاد گرفته ام
آموخته اند-یاد گرفتن
آموخته اند-یاد گرفته اند
آموخته اید-یاد گرفته اید
آموخته اید-یاد گرفتید
آموخته ایم-یاد گرفته ایم
آموخته ایم-یاد گرفتیم
آموخته ای-یاد گرفته ای
آموخته-یاد گرفته
آموختید-یاد گرفتید
آموختید-یاد گرفتین
آموختیم-یاد گرفتیم
آموختی-یاد گرفتی
آموخت-یاد گرفت
آموزه-درس
آمیحته شده-ترکیب شده
آمیختم-قاطی کردم
آمیختند-قاطی کردن
آمیختگی-ترکیب
آمیختید-قاطی کردید
آمیختید-قاطی کردین
آمیختیم-قاطی کردیم
آمیختی-قاطی کردی
آمیخت-قاطی کرد
آن سوی-اون طرف
آن چنان-جوری
آن گونه-اون طور
آنالیزها-بررسی ها
آنالیز-بررسی
آنان-اونا
آنا-اونا
آنجا-اونجا
آنرا-اون رو
آنقدر-اونقدر
آنهایی-اونایی
آنها-اونا
آنه-اینه
آنوقت-اون وقت
آنچنان-جوری
آنچه که-اون چیزی که
آنچه-چیزی که
آنکه-اینکه
آنگاه-اون وقت
آنگاه-اونوقت
آنگونه-اون طور
آن-اون
آورده بودند-آورده بودن
آویختم-آویزون کردم
آویختند-آویزون کردند
آویختید-آویزون کردید
آویختیم-آویزون کردیم
آویختی-آویزون کردی
آویخت-آویزون کرد
آویزان-آویزون
آپدیت های-بروزرسانی های
آپدیت-بروزرسانی
آکنده از-پر از
آکنه-جوش
آگاه سازی-اگاهی
آگاهی از-باخبر شدن از
آگاهی می دهد-خبر میده
آیا-
ائتلاف-اتحاد
ابایی-ترسی
ابتدایی-ساده
ابتدای-اول
ابتدا-اول
ابتذال-بی ارزشی
ابتلاء-دچار شدن
ابتلا-دچار شدن
ابداع کردم-به وجود آوردم
ابداع کردند-به وجود آوردن
ابداع کردید-به وجود آوردین
ابداع کردیم-به وجود آوردیم
ابداع کردی-به وجود آوردی
ابداع کرد-به وجود آورد
ابداع-ایجاد
ابراز-بیان
ابطال-باطل شدن
ابلاغ شود-ارسال بشه
اتحاد نظر-نظر یکی
اتحاد-همبستگی
اتخاذ خواهد کرد-در پیش میگیره
اتخاذ خواهم کرد-در پیش می گیرم
اتخاذ خواهند کرد-در پیش می گیرن
اتخاذ خواهی کرد-در پیش میگیری
اتخاذ خواهید کرد-در پیش می گیرید
اتخاذ خواهیم کرد-در پیش می گیریم
اتخاذ شده-در پیش گرفته شده
اتخاذ می شود-در پیش گرفته میشه
اتخاذ می کند-در پیش می گیره
اتخاذ می کنیم-در پیش می گیریم
اتخاذ می گردد-در پیش گرفته میشه
اتخاذ نشده-در پیش گرفته نشده
اتخاذ نکرده-در پیش نگرفته
اتخاذ کرده-در پیش گرفته
اتخاذ-در پیش گرفتن
اتخاذ-گرفتن
اتمام یافت-تموم شد
اتکاء-تکیه
اتکا-تکیه
اثر بخش-موثر
اثر گذاری-تاثیرگذاری
اثر گذار-تاثیر گذار
اثربخشی-اثر
اثربخشی-تاثیر
اثربخش-موثر
اثرگذاری-تاثیرگذاری
اثرگذار-تاثیر گذار
اثرگذار-موثر
اثنا عشری-دوازده امامی
اجازهایی-اجازه هایی
اجازهای-اجازه های
اجازها-اجازه ها
اجبار-زور
اجتماع-جامعه
اجتناب ناپذیری-انکارناپذیری
اجتناب ناپذیر-انکار نشدنی
اجتناب ناپذیر-رد نشدنی
اجتناب ناپذیر-دوری ناپذیر
اجتناب-خودداری
اجتناب-دوری
اجتهاد کردم-تلاش کردم
اجتهاد کردند-تلاش کردن
اجتهاد کردید-تلاش کردین
اجتهاد کردیم-تلاش کردیم
اجتهاد کردی-تلاش کردی
اجتهاد کرد-تلاش کرد
اجمالی-خلاصه
اجمال-خلاصه
احاطه-محاصره
احترام شکنی-بی احترامی
احتمال قریب به یقین-احتمال زاد
احتمالا-شاید
احتمالا-ممکنه
احراز-بدست آوردن
احیاء-زنده
احیانا-اتفاقا
احیای-زنده کردن
اختصارا-خلاصه
اختلالات-مشکلات
اختلال-مشکل
اخذ خواهد کرد-میگیره
اخذ خواهم کرد-میگیرم
اخذ خواهند کرد-میگیرن
اخذ خواهی کرد-میگیری
اخذ خواهید کرد-میگیرین
اخذ خواهیم کرد-میگیریم
اخذ نماید-بگیره
اخذ نمایم-بگیرم
اخذ نمایند-بگیرن
اخذ نمایید-بگیرید
اخذ نماییم-بگیریم
اخذ کردم-گرفتم
اخذ کردند-گرفتن
اخذ کرده-گرفته
اخذ کردید-گرفتین
اخذ کردیم-گرفتیم
اخذ کردی-گرفتی
اخذ کرد-گرفت
اخذنمایی-بگیری
اخرها-آخریا
اخیرا-جدیدا
اخیر-گذشته
ادارهایی-اداره هایی
ادارهای-اداره های
ادارها-اداره ها
ادامهایی-ادامه هایی
ادامهای-ادامه های
ادامها-ادامه ها
ادراک-درک
ادغام شده-ترکیب شده
ادغام-ترکیب
ادله ای-دلایلی
ادله-دلایل
ادمهاست-آدماست
ادواری-دوره ای
ادوار-دوران
ادوار-دوره های
ادیان الهی-دین های الهی
اذعان کرد-گفت
اذعان-اقرار
ارائه کرد-نشون داد
ارائهایی-ارائه هایی
ارائهای-ارائه های
ارائها-ارائه ها
ارایهاییا-ارایه هایی
ارایهای-ارایه های
ارایها-ارایه ها
ارتجاع-برگشت
ارتقایی-پیشرفتی
ارتقا-ترقی
ارتکابی-اجرایی
ارجاع-برگشت
ارجح-بهتر
ارجمند-با ارزش
ارزانتر-ارزونتر
ارزان-ارزون
ارزشمندی-با ارزشی
ارزشمند-مهم
ارزنده-مهم
ارزیابی-آزمایش
ارگان-بخش
از آن جمله-از اونا
از آن سو-از اون طرف
از ارزش چندانی برخوردار نیس-کم ارزشه
از انجایی-از اونجایی
از این دست-مثل این
از این رو-به خاطر این
از این فرصت استفاده کرده-این فرصتو از دست نداد
از این قبیل-مثل این
از بین برده است-از بین برده
از جمله-مثل
از سوی دیگر-از طرف دیگه
از قبیل-مثل
از میان برداشتن-از میون برداشتن
از میان برمی داره-از بین می بره
از میان-از میون
از هر دو سو-از هر دو طرف
از هر سویی-از هر طرفی
از هر سو-از هر طرف
از هم گسیختگی-اختلاف
از هم گسیختگی-پارگی
از یک سو-از طرفی
از یک سو-از یه طرف
از یکسو-از یه طرف
ازانجاکه-از اونجا که
ازانجا-از اونجا
ازان-از اون
ازاینرو-به این دلیل
ازقبیل-مثل
اساتید-استادان
اساسا-از پایه
اساس-پایه
اسانتر-آسونتر
اسانی-آسونی
استارتاپ-کسب و کار
استثمار-بهره کشی
استحاله یافته-تغییر کرده
استحکام-استواری
استدلال نمود-دلیل آورد
استراتژیای-شیوه های هدفمند
استراتژیا-شیوه های هدفمند
استراتژیک-هدفمند
استراتژی-شیوه هدفمند
استراحتگاهایی-استراحتگاه هایی
استراحتگاهای-استراحتگاه های
استراحتگاها-استراحتگاه ها
استشهاد نمود-دلیل آورد
استعاره-کنایه
استعفا-کناره گیری
استعمال-مصرف
استقامت-ایستادگی
استقرار-قرار گرفتن
استمرار-ادامه
استناد-دلیل
استنباطی-بدست اومده
استنباطی-برداشتی
استنباط-برداشت
استنباط-دلیل
استنتاج کردم-نتیجه گرفتم
استنتاج کرده-نتیجه گرفته
استوارتر-محکم تر
استیلا-برتری
اسلوب-راه و روش
اشاراتی-اشاره هایی
اشاره می کند-اشاره میکنه
اشاعه-گسترش
اشتباه است-غلطه
اشتباها-اشتباهی
اشخاص-افراد
اشد-بیشترین
اشراف-تسلط
اشنایند-آشنان
اشیاء-وسایل
اصرار می ورزد-اصرار میکنه
اصولا-
اضافهایی-اضافه هایی
اضافهای-اضافه های
اضافها-اضافه ها
اضطراری-ضروری
اضمحلال-خرابی
اطرافتون-دورو برتون
اطرافت-دور و برت
اطرافشان-دورو برشون
اطرافش-دور و برش
اطرافمون-دور و برمون
اطرافم-دور و برم
اطراف-دور و بر
اطفال-کودکان
اطلاع-آگاهی
اطلاق می شود-گفته میشه
اطلاق-گفته
اطمینان بخش-مطمئن
اطمینان حاصل کنین-مطمئن شید
اطمینان دارین-مطمئنین
اطمینان کافی حاصل کنین-مطمئن شید
اطمینان کافی کسب کنین-مطمئن شید
اطمینان کسب کنین-مطمئن شید
اطناب-طولانی کردن
اظهار داشت-گفت
اظهار می دارند-میگن
اظهار نظر کرده-نظر داده
اظهار-اعلام
اعتدال-میانه روی
اعتقاد-باور
اعتلای-برتری
اعتلای-پیشرفت
اعتلا-برتری
اعتلا-پیشرفت
اعتنایی-توجهی
اعتنا-توجه
اعجاب آوری-تعجب انگیز
اعجاب آور-تعجب انگیز
اعصار گذشته-دوران قدیم
اعصار-دوران
اعطای-دادن
اعظم-بزرگ
اعلاء-عالی
اعلام می دارد-اعلام میکنه
اعلا-عالی
اعم از-مثل
اعمال و رفتار-کارها و رفتار
اغتشاش-شلوغی
اغراق-بزرگ نمایی
اغلب اوقات-بیشتر وقتا
اغلب-بیشتر
اغنا کردم-بی نیاز کردم
اغنا کردند-بی نیاز کردن
اغنا کردید-بی نیاز کردین
اغنا کردیم-بی نیاز کردیم
اغنا کردی-بی نیاز کردی
اغنا کرد-بی نیاز کرد
اغنا-بی نیاز
اغوا کننده-تحریک کننده
اغوای-تحریک
اغوا-تحریک
افتراق-تفاوت
افتراق-جدایی
افراطی گری-تندروی
افراط-زیاده روی
افزایش بدین-زیاد کنین
افزایش دهد-زیاد کنه
افزایش می یابد-زیاد میشه
افزایش پیدا می کند-زیاد میشه
افزودم-اضافه کردم
افزودند-اضافه کردند
افزودن-اضافه کردن
افزوده شود-اضافه بشه
افزوده شوند-اضافه بشن
افزوده شوید-اضافه بشین
افزوده شویم-اضافه بشیم
افزوده شوی-اضافه بشی
افزوده ام-اضافه کرده ام
افزوده اند-اضافه کردن
افزوده اید-اضافه کرده اید
افزوده ایم-اضافه کرده ایم
افزوده ای-اضافه کرده ای
افزودید-اضافه کردید
افزودیم-اضافه کردیم
افزودی-اضافه کردی
افزود-اضافه کرد
افشاگری-برملاسازی
افکار-فکرا
اقتدار-قدرت
اقداماتی-کارهایی
اقلام-انواع
اقلام-جنسای
اقلا-کمتر
اقلیت-کمترین
اقل-کم
اقناعی-رضایتی
اقناع-راضی
اقناع-رضایت
اکثرا-بیشتر
اکثریت-بیشترین
اکثر-بیشتر
اکنون-حالا
الا-جز
الباقی-بقیه
البته که-درسته که
البتهایی-البته هایی
البتهای-البته های
البتها-البته ها
البسه های-لباس های
التقاط-آگاهی
التهاب-نا آرومی
التیام بخشد-درمون کنه
التیام-درمون
الزام می کند-مجبور می کنه
الزام می کنند-مجبور میکنن
الزامات-ضروریات
الزاما-
الزاما-اجباری
الزامی-اجباری
الزام-اجبار
العادهایی-العاده هایی
العادهای-العاده های
العادها-العاده ها
المقدور-امکان
امتناع-خودداری
امرانه-دستوری
امروزه-این روزا
امری-چیزی
امیدوارند-امیدوارن
امکان پذیر-ممکن
امیخته است-مخلوطه
انباشته شده-جمع شده
انباشته-جمع
انباشت-جمع شدن
انبساط-باز شدن
انتحار-خودکشی
انتزاعی-ذهنی
انتزاع-خیال
انتساب-پیوند
از انتشار-از منتشر کردن
به انتشار-به منتشر کردن
که انتشار-که منتشر کردن

با انتشار-با منتشر کردن
انتشار چنین-منتشر کردن چنین
انتشار این-منتشر کردن این

انجام بدهد-بکنه
انجام بدهند-بکننن
انجام بدهید-بکنید
انجام بدهیم-بکنیم
انجام بدهی-بکنی
انجام دهید-انجام بدید
انجام دهیم-انجام بدیم
انجام دهی-بکنی
انجام ندهیم-انجام ندیم
انجامید-رسید
انحطاط-نابودی
انحنایی-خمی
اندازهایی-اندازه هایی
اندازهای-اندازه های
اندازها-اندازه ها
اندکی-کمی
اندک-کم
اندکی-کمی
اندک-کم
اندیشناکی-تفکر
اندیشهایی-اندیشه هایی
اندیشهای-اندیشه های
اندیشها-اندیشه ها
اندیشیدم-فکر کردیم
اندیشیدند-فکر کردن
اندیشیده است-فکر کرده
اندیشیده باشد-فکر کرده باشه
اندیشیده باشم-فکر کرده باشم
اندیشیده باشند-فکر کرده باشن
اندیشیده باشید-فکر کرده باشین
اندیشیده باشیم-فکر کرده باشیم
اندیشیده باشی-فکر کرده باشی
اندیشیده باش-فکر کن
اندیشیده بودم-فکر کردم
اندیشیده بودند-فکر کرده بودن
اندیشیده بودید-فکر میکردین
اندیشیده بودیم-فکر کردم
اندیشیده بودی-فکر کردی
اندیشیده بود-فکر کرد
اندیشیده ام-فکر کردم
اندیشیده اند-فکر کردن
اندیشیده اید-فکر کردین
اندیشیده ایم-فکر کردیم
اندیشیده ای-فکر کردی
اندیشیدید-فکر کردید
اندیشیدیم-فکر کردیم
اندیشیدی-فکر کردی
اند-ان
انرا-اونرو
انزوای-تنهایی
انزوای-گوشه گیری
انزوا-تنهایی
انزوا-گوشه گیری
انسان های-آدمای
انسانهاهایی-انسان هایی
انسانهاهای-انسان ها های
انسانهاها-انسان ها ها
انسانهایی-آدمایی
انسانهای-آدمای
انسانها-آدما
انشاالله-به امید خدا
انطباق-برابری
انعکاس-بازتاب
انفصال-جدایی
انفعالی-واکنشی
انفعال-واکنش
انقراض-نابودی
انقطاع-قطع شدن
انکه-اونکه
انهاست-اوناست
انهدام-ویرانی
انوقت-اونوقت
انکار نشدنی-رد نشدنی
انکار کردم-رد کردم
انکار کردند-رد کردن
انکار کردید-رد کردین
انکار کردیم-رد کردیم
انکار کردی-رد کنی
انکار کرد-رد کرد
انکار-رد
انگاشته می شوند-به نظر میان
انگاشت-تصور
انگاه-اون زمان
انگه-اون زمان
انگونه-اونجوری
انگیزش-انگیزه
اهانت-توهین
اهداف سیاسی-هدف های سیاسی
اهریمن-شیطون
اهمیت داره-مهمه
اهم-مهم ترین
او همچنین تصریح کرد-اون گفت
اواخر-آخرای
اواسط-وسطای
اوایل-ابتدا
اوضاع-شرایط
اولا-اول اینکه
اولتیماتوم-اخطار
اولیه اش-اولیش
اولیه-ابتدایی
اون رو-اونو
اون ها-اونا
اون هم-اونم
او-اون
ایشان-ایشون
اینان-اینا
اینجاست-اینجاس
اینک-حالا
اینهاست-ایناست
اینچنین-اینجور
اینگونه-این جوری
اکانت-حساب
اکتشافی-کشف
اکتشاف-کشف
اکتفا می کرد-راضی میشد
اکتفا نمی کرد-راضی نمیشد
اکثریت مردم-بیشتر آدما
اکثر-بیشتر
اکسیزوفرنی-مشکل روانی
اکشن-مهیج
اکنون-حالا
اگاهانه-با آگاهی
اگر چه-هر چند
اگرنه-اگه نه
اگرچه-با اینکه
اگر-اگه
اگه چی-البته
ایالات متحده آمریکا-آمریکا
ایالات متحده-آمریکا
ایجاب می شود-لازم میشه
ایجاب می کند-لازم میکنه
ایجاب می کند-لازمه
ایجاد شد-ساخته شد
ایجاد می شود-ساخته میشه
ایجاد نشد-ساخته نشد
ایجاد نمی شود-ساخته نمیشه
ایجاد کردم-ساختم
ایجاد کردند-ساختن
ایجاد کردید-ساختین
ایجاد کردیم-ساختیم
ایجاد کردی-ساختی
ایجاد کرد-درست کرد
ایجاد کرد-ساخت
ایجاد کند-بسازه
ایجاد کنم-بسازم
ایجاد کنند-بسازن
ایجاد کنید-بسازین
ایجاد کنیم-بسازیم
ایجاد کنی-بسازی
ایدئولوژی-ایده سیاسی
ایدهای-ایده های
ایذاء-اذیت
ایرانی-ایرونی
ایزوله-منزوی
ایشان افزودند-
ایشان افزودند-او گفت
ایشان در ادامه افزودند-
ایشان در ادامه به این نکته اشاره کردند که-
ایشان همچنین در ادامه اشاره کرد-
ایفا کرد-بازی کرد
ایفای-اجرای
ایفا-اجرا
این احتمال وجود داره-احتمال داره
این است-اینه
این امر-این
این امکان رو پیدا کردم-تونستم
این جاه-این جاس
این جور ان-این جوری هستن
این سوی-این طرف
این طور نیست-اینطوری نیست
این قبیل-مثل این
این مکان-اینجا
این هم-اینم
این چنین-اینطور
این گونه-این جور
این گونه-اینطور
این گونه-اینطوری
این یاد-این خاطر
اینجاست
اینهایی-اینایی
اینها-اینا
اینچنینه-اینجوریه
اینچنینی-اینطوری
اینگونه-اینطور
اینگونه-اینطوری
با اتکاء به-با تکیه به
با این تفاوت که-فرقش اینه که
با این مشکل روبه رو هستن-این مشکلو دارن
با این وجود-با اینحال
با این وصف-پس
با توجه به توضیحاتی که بیان شد،-
با توجه به توضیحاتی که بیان شد-
با دیگران-با بقیه
با دیگه-با بقیه
با شدت مضاعف-شدیدتر
با عنایت به-با توجه به
با کاهش-با کم شدن
باانکه-با اونکه
بابا همسرم-بابای همسرم
بابت-برای
باختند-باختن
باخته باشند-باخته باشن
باراندم-باروندم
باراندند-باروندن
باراندید-باروندید
باراندیم-باروندیم
باراندی-باروندی
بارا-بارها
بارزترین-مهمترین
بارزتر-روشن تر
بارز-روشن
بارز-مشخص
بارز-واضح
بارها و بارها-بارها
باز هم-بازم
بازتاب-درخشش
بازداری-جلوگیری
بازدهایی-بازده هایی
بازدهای-بازده های
بازدها-بازده ها
بازدید های-بازدیدای
بازشکافی-بررسی
بازنگی-بازبینی
بازهم-بازم
بازیگوشانه-با بازی گوشی
بازپرداخت-برگرداندن
بازگشت از-برگشت از
بازیای صمیمی-بازیای دوستانه
باستان-قدیم
باشد-باشه
باشند-باشن
باشید-باشین
باقاعده-منظم
باقی بماند-بمونه
باقی ماند-موند
باقیمانده-باقیمونده
بالا است
بالا العاده-فو ق العاده
بالاخره-در نهایت
بالاخص-به خصوص
بالاخص-مخصوصا
بالا العاده ای-فوق العاده ای
بالا العاده-فوق العاده
بالعکس-برعکس
بالندگی-رشد
بالندگی-پیشرفت
بانگ برداشتن-داد زدن
باوجودانکه-باوجوداینکه
باورپذیر-باورکردنی
بایستی-باید
ببارند-ببارن
ببرید-ببرین
ببریم-ببریم
ببیند-ببینه
ببینید
ببینید-ببینین
بتازگی-جدیدا
بتازگی-جدیدا
بتدریج-کم کم
بتدریج-کم کم
بترکد-بترکه
بترکند-بترکن
بتمامی-کاملا
بتمرگد-بتمرگه
بتمرگند-بتمرگن
بتواند-بتونه
بتوانم-بتونم
بتوانند-بتونن
بتوانید-بتونین
بتوانیم-بتونیم
بتوانی-بتونی
بتوان-بشه
بتکاند-بتکون
بتکاند-تکوند
بتکانم-بتکونم
بتکانند-بتکونن
بتکانید-بتکونین
بتکانیم-بتکوینم
بتکانی-بتکونی
بتکان-بتکون
بجا-مناسب
بجنباند-تکون داد
بجنبانم-تکون بدم
بجنبانند-تکون بدن
بجنبانید-تکون بدین
بجنبانیم-تکون بدیم
بجنبانی-تکون بدی
بجنبان-تکون بده
بجهد-بپره
بجهم-بپرم
بجهند-بپرن
بجهید-بپرید
بجهیم-بپریم
بجهی-بپری
بجه-بپر
بجوشاند-بجوشونه
بجوشانم-بجوشونم
بجوشانند-بجوشونن
بجوشانید-بجوشونین
بجوشانیم-بجوشونیم
بجوشانی-بجوشونی
بجوشان-بجوشون
بجوشد-بجوشه
بجوشند-بجوشن
بخردانه-با فکر
بخرند-بخرن
بخرند-نخرن
بخش کثیری-تعداد زیادی
بخشوده-بخشیده
بخشودگی-بخشش
بخصوص-مخصوصا
بخنداند-بخندون
بخنداند-بخندونه
بخندانم-بخندونم
بخندانند-بخندونن
بخندانید-بخندونین
بخندانیم-بخندونیم
بخندانی-بخندونی
بخندان-بخندون
بخواباند-بخوابونه
بخوابانم-بخوابونم
بخوابانند-بخوابونن
بخوابانید-بخوابونین
بخوابانیم-بخوابونیم
بخوابانی-بخوابونی
بخوابان-بخوابون
بخوابد-بخوابه
بخوابند-بخوابن
بخواند-بخونه
بخوانم-بخونم
بخوانند-بخونن
بخوانید-بخونین
بخوانید-بخونین
بخوانیم-بخونیم
بخوانی-بخونی
بخواهد-بخواد
بخواهم-بخوام
بخواهند-بخوان
بخواهیم-بخوایم
بخواهی-بخای
بخواهی-بخوای
بد هیبت-بدشکل
بدارید-بدارین
بداشته باشد-داشته باشه
بداشته باشم-داشته باشم
بداشته باشند-داشته باشن
بداشته باشید-داشته باشین
بداشته باشیم-داشته باشیم
بداشته باشی-داشته باشی
بدان معنا است که-یعنی
بدانجا-به اونجا
بداند-بدونه
بدانم-بدونم
بدانند-بدونن
بدانها-به اونها
بدانید-بدونین
بدانید-بدونید
بدانیم-بدونیم
بدانی-بدونی
بدان-به اون
بدبینانه-با بدبینی
بدست آوردن-گرفتن
بدست آورد-گرفت
بدست گیرد-بدست بیاره
بدست گیرم-بدست بیارم
بدست گیرند-بدست بیارن
بدست گیرید-بدست بیارین
بدست گیریم-بدست بیاریم
بدست گیری-بدست بیاری
بدل به-تبدیل به
بدل شد-تبدیل شد
بدل می شود-تبدیل میشه
بدل نمی شود-تبدیل نمیشه
بدل گشته-تبدیل شده
بدهد-بده
بدهند-بدن
بدهند-بدهن
بدهن-بدن
بدهیبت-بدشکل
بدهید-بدید
بدهیم-بدیم
بدون چون و چرا-بی چون و چرا
بدونید-بدونین
بدوی-اولیه
بدینجا-به اینجا
بدینسان-به این شکل
بدین-به این
بدیع-تازه
بدین ترتیب-اینجوری
بدین معنا است که-یعنی
بدین معنی است که-یعنی
بدین معنی نیس-معنیش این نیس
بدین معنیه-معنیش اینه
بدین نحو-اینطوری
بدینوسیله-اینطوری
بدیهی است-واضحه
بدیهی ترین-واضح ترین
بدیهی-واضح
بذله گو-شوخ
بر تن کند-بپوشه
بر تن کنم-بپوشم
بر تن کنند-بپوشند
بر تن کنید-بپوشید
بر تن کنیم-بپوشیم
بر تن کنی-بپوشی
بر حسب-طبق
بر روی-روی
بر سوی-به طرف
بر ضد-علیه
بر طبق-طبق
بر می گردند-بر می گردن
بر می گشتند-بر می گشتن
بر نمی تابد-تحمل نمیکنه
بر نمی تابم-تحمل نمیکنم
بر نمی تابند-تحمل نمیکنن
بر نمی تابید-تحمل نمیکنین
بر نمی تابیم-تحمل نمیکنیم
بر نمی تابی-تحمل نمیکنی
بر هم خوردن-به هم خوردن
بر پایه-براساس
بر گردند-بر گردن
بر گشتند-بر گشتن
برآورد-محاسبه
برائت جویی-اعلام بیزاری
برائت-بیزاری
براساس-طبق
براستی-به درستی
برافروختگی-سرخی
برانداز می کردم-نگاه میکردم
برانداز می کردند-نگاه میکردن
برانداز می کردید-نگاه میکردین
برانداز می کردیم-نگاه میکردیم
برانداز می کردی-نگاه میکردی
برانداز می کرد-نگاه میکرد
برانند-برونن
برانگیختگی هیجانات-بالارفتن هیجانات
برانگیختگی-تحریک
برانگیزاننده-تحریک کننده
برایتان
برایت-برات
برایشان-براشون
برایش-براش
برایمان-برامون
برایم-برام
برای مدت-به مدت
برای نمونه-مثلا
برایت-برات
برایش-براش
براین پایه استواره که-به این وابسته س که
برترین-بهترین
برجسته ترین-مهم ترین
برخورد کرد-خورد
برخوردارند-برخوردارن
برخورداری از این-داشتن این
برخوردار-بهره مند
برخی-بعضی
برخی مواقع-بعضی وقتا
برخی اوقات-بعضی وقتا
برخی آدم ها-یه سری از آدما
برخی از آدما-یه سری از آدما
بعضی آدم ها-یه سری از آدما
بعضی از آدما-یه سری از آدما
برخی-بعضی
بردارم-وردارم
بردارید-وردارید
برداری-ورداری
برداشته-ورداشته
بردبار-صبور
بردند-بردن
برده است-برده
برده باشد-برده باشه
برده باشم-بردم
برده باشند-ببرن
برده باشید-بردید
برده باشیم-بردیم
برده باشی-بردی
برده بودند-برده بودن
برده بوده است-برده بود
برده بوده ام-برده بودم
برده بوده اند-بردن
برده بوده اید-بردین
برده بوده ایم-بردیم
برده بوده ای-بردی
برده بودید-برده بودین
برده بودی-بردی
برده بود-مبردم
برده ام-بردم
برده اند-بردن
برده اید-بردید
برده ایم-بردیم
برده ای-بردی
بررسی گردید-بررسی شد
بررسی گشت-بررسی شد
برسانید-برسونین
برشمردم-شمردم
برشمردند-برشمردن
برشمردند-شمردن
برشمردید-شمردین
برشمردیم-شمردیم
برشمردی-شمردی
برشمرد-شمرد
برقراری-ایجاد
برملاشدن-لو رفتن
برمی شه-مربوط میشه
برمی گردد-برمیگرده
برنامه ای است
برنامهایی-برنامه هایی
برنامهای-برنامه های
برنامها-برنامه ها
برندارم-ورندارم
برندارید-ورندارید
برنداری-ورنداری
برنداشته-ورنداشته
برهان-دلیل
برهوتی-بی آب و علفی
برهوت-بی آب و علف
بروز پیدا می کند-ظاهر میشه
بروز یابند-ظاهر بشن
بروشنی-واضح
بروند-برن
بروید-برید
برویم-بریم
برپا شد-تشکیل شد
برپا شود-تشکیل بشه
برپایی-تشکیل
برگرفته شده-گرفته شده
برگزیدن-انتخاب کردن
برگزیده-انتخاب
برگزیدگی-انتخاب
بریزند-بریزن
بزعم-به نظر
بزنند-بزنن
بزه دیدگان-قربانیان
بزهکاری-گناه کاری
بزهکار-گناهکار
بسادگی-به راحتی
بسازد-بسازه
بستهایی-بسته هایی
بستهای-بسته های
بستها-بسته ها
بسرعت-سریع
بسزایی-زیادی
بسزایی-مثبتی
بسط-گسترش
بسهولت-به آسانی
بسوی-به سمت
بسیار بالایی-خیلی بالایی
بسیارند-زیادن
بشریت-آدمی
بشناسند-بشناسن
بشود-بشه
بشوند-بشن
بشوید-بشید
بشویم-بشیم
بشوی-بشی
بشکافد-بازکنه
بصری-چشمی
بصر-چشم
بطرز-به شکل
بطور معمول-معمولا
بطورکلی-کلا
بعد از اتمام-بعد از تموم شدن
بعدازان-بعد از اون
بعدازظهر-بعدظهر
بعدها-بعدا
بعضاً-بعضی وقتا
بعضا-بعضی وقتا
بعضیشان-بعضیشون
بعضیهاشان-بعضیاشون
بعضیهایشان-بعضیاشون
بعضیها-بعضیا
بعضی اوقات-بعضی وقتا
بعضی وقتا اوقات-بعضی وقتا
بعلاوه-به اضافه
بعید-دور
بغرنج-پیچیده
بفرستید
بفروشد-بفروشه
بفروشند-بفروشن
بفروشید-بفروشین
بفهمند-بفهمن
بفهمید-بفهمین
بقای-باقی موندن
بقا-باقی موندن
بقدری-به اندازه ای
بکرات-دفعات زیاد
بلادرنگ-سریع
بلافاصله-بی معطلی
بلافاصله-سریع
بلاهتی-نادونی
بلاهت-نادونی
بلند قامت-قد بلند
بلند مدت-دراز مدت
بلندقامت-قد بلند
بلوکه کردن-بستن
بلی-بله
بماندم-موندم
بماندند-موندن
بمانده است-موند
بمانده باشد-مونده باشه
بمانده باشم-مونده باشم
بمانده باشیم-مونده باشم
بمانده باشی-مونده باشی
بمانده بودند-مونده بودن
بمانده بودیم-مونده بودیم
بمانده بودی-دمونده بودین
بمانده بود-موند
بمانده ام-موندم
بمانده اند-موندن
بمانده اید-موندیم
بمانده ایم-موندیم
بمانده ای-موندی
بماندید-موندید
بماندیم-موندیم
بماندی-موندی
بماند-بمونه
بمانم-بمونم
بمانند-بمونن
بمانید-بمونید
بمانیم-بمونیم
بمانی-بمونی
بنا بر-طبق
بنا به نظر-طبق گفته
بنا شده-ساخته شده
بنا نهادم-ساختم
بنا نهادند-ساختن
بنا نهادید-ساختین
بنا نهادیم-ساختیم
بنا نهادی-ساختی
بنا نهاد-ساخت
بنا نکردم-نساختم
بنا نکردند-نساختن
بنا نکردید-نساختین
بنا نکردیم-نساختیم
بنا نکردی-نساختی
بنا نکرد-نساخت
بنا کردم-ساختم
بنا کردند-ساختن
بنا کردید-نساختین
بنا کردیم-ساختیم
بنا کردی-ساختی
بنا کرد-ساخت
بنابر این-پس
بنابراین-پس
بنابر-طبق
بناچار-مجبوری
بنخنداند-بخندونه
بندازید-بندازین
بندرت-کم
بنماید-بکنه
بنمایند-بکنن
بنمایید-بکنید
بنوشند-بنوشن
بنوشید-بنوشین
بنیادین-ریشه ای
بنیان نهادم-ساختم
بنیان نهادند-ساختن
بنیان نهادید-ساختین
بنیان نهادیم-ساختیم
بنیان نهادی-ساختی
بنیان نهاد-ساخت
بنیان گذاشتم-ساختم
بنیان گذاشتند-ساختن
بنیان گذاشتید-ساختین
بنیان گذاشتیم-ساختیم
بنیان گذاشتی-ساختی
بنیان گذاشت-ساخت
به آنها-بهشون
به اضافه-همچنین
به انجام رسید-انجام شد
به انضمام-به همراه
به ایجاز-به صورت خلاصه
به ایشون-بهش
به این ترتیب-اینطوری
به این جهت-به خاطر این
به این دلیل-به خاطر این
به این راه-اینجوری
به این علت که-چون
به این معنا است که-یعنی
به این معنا نیس-معنیش این نیس
به این معنی است که-یعنی
به این گونه-اینطوری
به بار خواهد نشست-نتیجه میده
به بیانی دیگر-یعنی
به بین میاد-پیش میاد
به تازگی-تازگیا
به تحریر در می آورد-مینویسه
به تحریر در می آورم-مینویسم
به تحریر در می آورند-مینویسن
به تحریر در می آورید-مینویسین
به تحریر در می آوریم-مینویسیم
به تحریر در می آوری-مینویسی
به تدریج-کم کم
به تدریج-کم کم
به تعویق انداختن-عقب انداختن
به تفصیل-به صورت جداگونه
به تماشا ایستاد-نگاه کرد
به تواتر-پشت سر هم
به جای مونده-به جا مونده
به جد-خیلی جدی
به حرکت درآید-حرکت کنه
به حرکت درآیم-حرکت کنم
به حرکت درآیند-حرکت کنن
به حرکت درآیید-حرکت کنین
به حرکت درآییم-حرکت کنیم
به حرکت درآیی-حرکت کنی
به خاطر سپاری-حفظ کردن
به خاطر سپردم-حفظ کردم
به خاطر سپردند-حفظ کردن
به خاطر سپردن-حفظ کردن
به خاطر سپردید-حفظ کردین
به خاطر سپردیم-حفظ کردیم
به خاطر سپردی-حفظ کردی
به خاطر سپرد-حفظ کرد
به خصوص-مخصوصا
به خنده وا داره-به خنده میندازه
به خوبی-خوب
به در می آید-بیرون میاد
به راحتی-خیلی راحت
به راه انداخت-درست کرد
به رغم-برخلاف
به زعم-به نظر
به سادگی-خیلی راحت
به سادگی-خیلی ساده
به ستوه آمدم-خسته شدم
به ستوه آمدند-خسته شدن
به ستوه آمدید-خسته شدین
به ستوه آمدیم-خسته شدیم
به ستوه آمدی-خسته شدی
به ستوه آمد-خسته شد
به ستوه می آید-خسته میشه
به ستوه می آیم-خسته میشم
به ستوه می آیند-خسته میشن
به ستوه می آیید-خسته میشین
به ستوه می آییم-خسته میشیم
به ستوه می آیی-خسته میشی
به سر کرده‏ان-گذروندن
به شدت-شدیدا
به شرح-به توضیح
به شمار می رود-هستش
به حساب میاد-هستش
به حساب میارن-هستش
به شکلی که-طوری که
به شیوه-به شکل
به صورت-به شکل
به طرزی-به شکلی
به طرز-به شکل
به طریقی-به روشی
به طور آنی-تو یه لحظه
به طور روز افزون-خیلی زیاد
به طور متوالی-پشت سر هم
به طور مشخص-
به طور معمول-معمولا
به طور کلی-کلا
به طوری که-طوری که
به طوریکه-طوریکه
به طول می انجامد-طول میکشه
به عبارت دیگر-یعنی
به عبارتی-یعنی
به علاوه-همچنین
به عللی چون-به دلایلی مثل
به عمد-از قصد
به عمل آمده-انجام شده
به عنوان مثال-مثلا
به عنوان نمونه-مثلا
به غایت-خیلی زیاد
به فراموشی سپردم-فراموش کردم
به فراموشی سپردند-فراموش کردن
به فراموشی سپردن-فراموش کردن
به فراموشی سپردید-فراموش کردین
به فراموشی سپردیم-فراموش کردیم
به فراموشی سپردی-فراموش کردی
به فراموشی سپرد-فراموش کرد
به فزونی می رود-زیاد میشه
به فزونی می روند-زیاد میشن
به قدری-به اندازه ای
به لحاظ-از دید
به مثابه-مثل
به مخاطره نمی اندازد-در خطر نمی ندازه
به مرور زمان-کم کم
به منزله ی-به معنی
به منزله-به معنی
به منظور-به خاطر
به نابودی کشیده شد-نابود شد
به نابودی کشیده می شود-نابود میشه
به ناگاه-یه دفعه
به ناگاه-یهویی
به ناگزیر-به ناچار
به ناگه-یه دفعه
به ندرت-خیلی کم
به نطر می رسد-به نظر میاد
به نظر می رسد-به نظر می رسه
به نقد بکشد-نقد کنه
به نمایش درآوردن-نشون دادن
به هم متصل اند-بهم وصلن
به هم متصل هستند-بهم وصلن
به همراه داره-داره
به همین جهت-به خاطر این
به همین خاطر-بخاطر این
به همین دلیل-واسه همین
به همین شکل-همینطوری
به همین صورته-همینطوریه
به همین منوال-همینجوری
به هیچ عنوان-اصلا
به واسطه-به دلیل
به ورای-به پشت
به وضوح-به روشنی
به ویژه-مخصوصا
به پایان برساند-تموم کنه
به پایان رساند-تموم کرد
به پایان رسیدن-تموم شدن
به پیش-جلو
به چالش نکشیده-به دردسر نکشیده
به چشم می آید-به نظر میاد
به کار بردم-استفاده کردم
به کار بردند-استفاده کردن
به کار بردید-استفاده کردین
به کار بردیم-استفاده کردیم
به کار بردی-استفاده کردی
به کار برد-استفاده کرد
به کار بگیره-استفاده کنه
به کار رفت-استفاده شد
به کار می برند-استفاده می کنن
به کار نگرفته-استفاده نکرده
به کار گرفته-استفاده کرده
به کار گیرد-استفاده کنه
به کار گیری-استفاده
به کارگرفته شود-استفاده بشه
به کارگیری-اجرا
به کناره راندن-کنار زدن
به کناره می راند-کنار میزنه
به گمانم-به گمونم
به گونه ای که-طوریکه
به گونه ای-به شکلی
به گونه ی-به طور
به گونه ای-طوری
به یکباره-یهو
بهانه-بهونه
بهبود روابط-بهتر شدن روابط
بهره برداری-استفاده
بهره برده است-استفاده کرده
بهره برده ام-استفاده کردم
بهره برده اند-استفاده کردن
بهره برده اید-استفاده کردین
بهره برده ایم-استفاده کردیم
بهره برده ای-استفده کردی
بهره جستن-استفاده
بهره می برد-استفاده میکرد
بهره گرفتم-استفاده کردم
بهره گرفتند-استفاده کردن
بهره گرفته-استفاده کرده
بهره گرفتید-استفاده کردین
بهره گرفتیم-استفاده کردیم
بهره گرفتی-استفاده کردی
بهره گرفت-استفاده کرد
بهره گیری-استفاده
بهرهایی-بهره هایی
بهرهای-بهره های
بهرها-بهره ها
بهسازی-بهتر ساختن
بهشان-بهشون
بهم پیوستن-ترکیب شدن
بهینه ی-بهتر
بهینه ای-بهتری
بهینه سای-بهتر کردن
بهینه کردن-بهتر کردن
به اعتقاد-از نظر
به دفعات-خیلی وقتا
بودند-بودن
بوده است-بوده
بوده اید
بوده اند-بودن
بوده ان-بودن
بودید-بودین
بوضوح-روشنی
بویژه-مخصوصا
بیهوده-الکی
بپذیرد-قبول کنه
بپذیرم-قبول کنم
بپذیرم-قبول کنیم
بپذیرند-قبول کنن
بپذیرید-قبول کنید
بپذیرید-قبول کنین
بپذیریم-قبول کنیم
بپذیری-قبول کنی
بپذیر-قبول کن
بپردازید-بدید
نپردازید-ندید
بپرهیزید-دوری کنین
بپسندم-خوشم بیاد
بپوشاند-بپوشونه
بپوشانم-بپوشونم
بپوشانند-بپوشونن
بپوشانید-بپوشونید
بپوشانید-بپوشونین
بپوشانید-نپوشونین
بپوشانیم-بپوشونیم
بپوشانیم-نپوشونیم
بپوشانی-بپوشونی
بپوشان-بپوشون
بپوشند-بپوشن
بپوکانیم-بپوکونیم
بپیچاند-بپیچونه
بپیچانم-بپیچونم
بپیچانند-بپیچونن
بپیچانید-بپیچونید
بپیچانیم-بپیچونیم
بپیچانی-بپیجونی
بپیچان-بپیچون
بچرخاند-بچرخونه
بچرخانم-بچرخونم
بچرخانند-بچرخونن
بچرخانید-بچرخونین
بچرخانیم-بچرخونیم
بچرخانی-بچرخونی
بچرخان-بچرخون
بچرخند-بچرخن
بچزاند-بچزونه
بچزانم-بچزونم
بچزانند-بچزونن
بچزانید-بچزونید
بچزانیم-بچزونیم
بچزانی-بچزونی
بچزان-بچزون
بچسباند-بچسبونه
بچسبانم-بچسبونم
بچسبانند-بچسبونن
بچسبانید-بچسبونید
بچسبانیم-بچسبونیم
بچسبانی-بچسبونی
بچسبان-بچسبون
بچهای-بچه های
بچها-بچه ها
بچینند-بچینن
بکار بردم-استفاده کردم
بکار بردند-استفاده کردن
بکار بردید-استفاده کردین
بکار بردیم-استفاده کردیم
بکار بردی-استفاده کردی
بکار برد-استفاده کرد
بکار بگیرد-استفاده کنه
بکار رفته-استفاده شده
بکار رفت-استفاده شد
بکار می گرفت-استفاده میکرد
بکار میگرفتم-استفاده میکردم
بکار میگرفتند-استفاده میکردن
بکار میگرفتیم-استفاده میکردیم
بکار میگرفتین-استفاده میکردین
بکار میگرفتی-استفاده میکردی
بکار گرفته شدم-استفاده شدم
بکار گرفته شدید-استفاده شدید
بکار گرفته شدین-استفاده شدین
بکار گرفته شدی-استفاده شدی
بکار گرفته شد-استفاده شد
بکار گیرد-استفاده کنه
بکار گیری-استفاده
بکارگرفته شدیم-استفاده شدیم
بکارگیری-استفاده
بکشاند-بکشونه
بکشانم-بکشونم
بکشانند-بکشونن
بکشانید-بکشونین
بکشانیم-بکشونیم
بکشانی-بکشونی
بکشان-بکشون
بکشد-بکشه
بکشید-بکشین
بکند-بکنه
بکنید-بکنین
بگذارد-بزاره
بگذارم-بذارم
بگذارند-بذارن
بگذارید-بذارین
بگذاریم-بذاریم
بگذاری-بذاری
بگذرد-بگذره
بگردد-بشه
بگونه ای-طوری
بگویم-بگم
بگویید-بگید
بگوییم-بگیم
بگویی-بگی
بگیرد-بگیره
بگیرید-بگیرین
بی آنکه-بدون اینکه
بی اعتنایی-بی توجهی
بی اعتنا-بی توجه
بی انجامد-برسه
بی اون که-بدون اینکه
بی تردید-بی شک
بی حد-بی اندازه
بی دلیل نیست-الکی نیست
بی سازمانی-بی نظمی
بی سرانجامی-نا تمومی
بی شائبه-بی شک
بی نظیری-عالی
بی نظیر-عالی
بی نقص-بی اشکال
بی وقفه-یه ریز
بی پایان-ناتموم
بی کران-نا تموم
بی کفایت-بی لیاقت
بیابد-پیدا کند
بیابم-پیدا کنم
بیابید-پیدا کنین
بیابیم-پیدا کنیم
بیابی-پیدا کنی
بیاب-پیدا کنیم
بیاشامد-بخوره
بیاشامند-بخورن
بیاشامید-بخورید
بیاشامیم-بخوریم
بیاشامی-بخوری
بیاشام-بخورم
بیامیزد-قاطی کنه
بیامیز-قاطی کن
بیان بکنم-بگم
بیان بکنی-بگی
بیان بکن-بگو
بیان خواهد کرد-میگه
بیان خواهم کرد-میگم
بیان خواهند کرد-میگن
بیان خواهی کرد-میگی
بیان خواهید کرد-میگید
بیان خواهیم کرد-میگیم
بیان می کند-میگه
بیان می کردم-میگفتم
بیان می کردند-میگفتن
بیان می کرده ام-میگفتم
بیان می کرده ام-میگفته ام
بیان می کرده ای-می گفته ای
بیان می کرده ای-می گفتی
بیان می کردید-میگفتید
بیان می کردیم-می گفتیم
بیان می کردی-میگفتی
بیان می کرد-میگفت
بیان می کنم-میگم
بیان می کنند-میگن
بیان می کنید-میگید
بیان می کنیم-میگیم
بیان می کنی-میگی
بیان نمی کردم-نمیگفتم
بیان نمی کردند-نمیگفتن
بیان نمی کرده ام-نمیگفتم
بیان نمی کرده ای-نمی گفتی
بیان نمی کردید-نمیگفتید
بیان نمی کردیم-نمی گفتیم
بیان نمی کردی-نمیگفتی
بیان نمی کرد-نمیگفت
بیان نمی کند-نمیگه
بیان نمی کنم-نمیگم
بیان نمی کنی-نمیگی
بیان نکردم-نگفتم
بیان نکردند-نگفتن
بیان نکرده است-نگفته
بیان نکرده باشد-نگه
بیان نکرده باشند-نگن
بیان نکرده باشید-نگید
بیان نکرده باشیم-نگیم
بیان نکرده باش-نگو
بیان نکرده بودم-نگفته بودم
بیان نکرده بودند-نگفته بودن
بیان نکرده بودید-نگفته بودین
بیان نکرده بودیم-نگفته بودیم
بیان نکرده بودی-نگفته بودی
بیان نکرده بود-نگفته بود
بیان نکرده ام-نگفته ام
بیان نکرده اند-نگفتند
بیان نکرده اید-نگفتید
بیان نکرده ایم-نگفتیم
بیان نکرده ای-نگفته ای
بیان نکرده-نگفته
بیان نکردید-نگفتید
بیان نکردیم-نگفتیم
بیان نکردی-نگفتی
بیان نکرد-نگفت
بیان نکند-نگه
بیان نکنم-نگم
بیان نکنند-نگن
بیان نکنید-نگید
بیان نکنیم-نگیم
بیان نکنی-نگی
بیان نکن-نگو
بیان کردم-گفتم
بیان کردند-گفتن
بیان کرده است-گفته
بیان کرده باشد-بگه
بیان کرده باشم-گفته باشم
بیان کرده باشند-بگن
بیان کرده باشید-بگید
بیان کرده باشیم-بگیم
بیان کرده باشی-گفته باشی
بیان کرده باش-بگو
بیان کرده بودم-گفته بودم
بیان کرده بودند-گفته بودن
بیان کرده بودید-گفته بودید
بیان کرده بودید-گفته بودین
بیان کرده بودیم-گفته بودیم
بیان کرده بودی-گفته بودی
بیان کرده بود-گفته بود
بیان کرده ام-گفتم
بیان کرده ام-گفته ام
بیان کرده اند-گفتن
بیان کرده اند-گفته اند
بیان کرده اید-گفته اید
بیان کرده اید-گفتید
بیان کرده ایم-گفته ایم
بیان کرده ایم-گفتیم
بیان کرده ای-گفته ای
بیان کرده ای-گفتی
بیان کرده-گفته
بیان کردید-گفتید
بیان کردیم-گفتیم
بیان کردی-گفتی
بیان کرد-گفت
بیان کند-بگه
بیان کنم-بگم
بیان کنند-بگن
بیان کنید-بگید
بیان کنیم-بگیم
بیان کنی-بگی
بیان گری-بیان کردن
بیانجامد-برسه
بیاندازید-بندازید
بیانگر-نشون دهنده
بیاورد-بیاره
بیاورم
بیاورم-بیارم
بیاورند-بیارن
بیاورید-بیارید
بیاوریم-بیاریم
بیاوری-بیاری
بیاور-بیار
بیاویزند-بیاویزن
بیاید-بیاد
بیایم-بیام
بیایند-بیان
بیرزند-بیرزن
بیش ار پیش-بیشتر از قبل
بیش از پیش-بیشتر از قبل
بیش از-بیشتر از
بیفتد-بیفته
بیفزاید-اضافه کنه
بیفزایند-اضافه کنن
بیفزایید-اضافه کنید
بیفزاییم-اضافه کنیم
بیفزا-اضافه کن
بیم دهنده-ترسناک
بیماری اش-بیماریش
بیماری-مریضی
بیمار-مریض
بیمناک-هراسون
بیمهایی-بیمه هایی
بیمهای-بیمه های
بیمها-بیمه ها
بیندازد-بندازه
بیندازم-بندازم
بیندازند-بندازن
بیندازید-بندازید
بیندازیم-بندازیم
بیندازی-بندازی
بینداز-بنداز
بیندیشد-فکر کند
بیندیشد-فکر کنه
بیندیشم-فکر کنیم
بیندیشند-فکر کنن
بیندیشید-فکر کنید
بیندیشیم-فکر کنیم
بیندیشی-فکر کنی
بیندیش-فکر کن
بیگانگی-غریبگی
بی شمار-خیلی زیاد
بی شک-مطمئنا
تأثیر-اثر
تا مادامی که-تازمانی که
تا چه اندازه-چقدر
تاانجاکه-تا اونجا که
تاانجا-تا اونجا
تابستانی-تابستونی
تابستان-تابستون
تابع-پیرو
تابهایی-تابه هایی
تابهای-تابه های
تابها-تابه ها
تاثیر گذار-موثر
تاحدودی-تا اندازه ای
تاحدی-تا اندازه ای
تاراج-غارت
تاریخچهایی-تاریخچه هایی
تاریخچهای-تاریخچه های
تاریخچها-تاریخچه ها
تازهایی-تازه هایی
تازهای-تازه های
تازها-تازه ها
تاسف انگیز-ناراحت کننده
تاسیس کرد-ساخت
تاکنون-تا حالا
تالیف شد-نوشته شد
تالیف می کند-مینویسه
تالیف کردن-نوشتن
تالیف کرده-نوشته
تالیف کرد-نوشت
تامل نکنین-لفتش ندید
تام-کامل
تان-تون
تاویل-توضیح
تاکنون-تا الان
تاکنون-تا حالا
تایپ کردن-تایپ
تبار-نسل
تباهی-پوچی
تبصرهایی-تبصره هایی
تبصرهای-تبصره های
تبصرها-تبصره ها
تبعات-عاقبتای
تبعات-نتایج
تبعیت-پیروی
تبعیض-بی عدالتی
تبع-دنبال
تثبیت شده-ثابت شده
تثبیت-اثبات
تجارب خود-تجربه هاش
تجاوز به عنف-تجاوز جنسی
تجدد-نوآوری
تجدید قوا-استراحت
تجدیدقوا-استراحت
تجربهایی-تجربه هایی
تجربهای-تجربه های
تجربها-تجربه ها
تجریدی-ذهنی
تجرید-تنهایی
تجزیه-جدا سازی
تجسس-جستجو
تجملی-گرون قیمت
تجهیزات-لوازم
تحت الشعاع-تحت تاثیر
تحت عنوان-با عنوان
تحدید-محدود کردن
تحدی-جنگ
تحذیر-ترسوندن
تحرک-جنب و جوش
تحریف شده-دستکاری شده
تحریف-دستکاری
تحسین-تشویق
تحقیر آمیز-توهین آمیز
تحقیرآمیز-توهین آمیز
تحقیقات-تحقیقا
تحقیقا-تحقیقات
تحلیل رفته-ضعیف
تحلیل-بررسی
تحمل ناپذیر-تحمل نکردنی
تحمیل-مجبور
تحول-تغییر
تحول-دگرگونی
تحکیم بخشد-محکم کنه
تخریب شد-خراب شد
تخریب شود-خراب بشه
تخریبشان-خراب کردنشون
تخریبش-خراب کردنش
تخطی نکرد-نافرمانی نکرد
تخطی نکنیم-نافرمانی نکنیم
تخطی کرد-نافرمانی کرد
تخطی-سرپیچی
تخلیه انرژی-خالی کردن انرژی
تدابیر-تصمیمات
تداعی شده-بیاد اومده
تدافعی-دفاعی
تداوم-ماندگاری
تداوم-موندگاری
تدبر کردید-فکر کردین
تدریجا-کم کمک
تدریجی-کم کم
تدریجا-کم کم
تدوین شده-آماده شده
تدوین-تهیه
تراکمی-فشرده
ترجیحا-
تردید-دودلی
تردید-شک
ترسیم کرده-رسم کرده
ترغیب کرد-تشویق کرد
ترغیبی-تشویقی
ترغیب-تشویق
ترقی یافت-پیشرفت کرد
ترقی-پیشرفت
ترمیم-بازسازی
ترویجی-تبلیغی
ترویج-گسترش
ترکاندم-ترکوندم
ترکاندند-ترکوندن
ترکانده ام-ترکونده ام
ترکانده اند-ترکوندن
ترکانده اید-ترکونده اید
ترکانده ایم-ترکونده ایم
ترکانده ای-ترکونده ای
ترکانده-ترکونده
ترکاندید-ترکوندید
ترکاندیم-ترکوندیم
ترکاندی-ترکوندی
ترکونده است-ترکونده
تزلزل-لرزش
تزکیه-اصلاح
تسخیر-تصرف
تسهیل شد-آسون شد
تسهیل کرد-آسون کرد
تسهیل کننده-آسون کننده
تسهیل گری-آسون کردن
تسهیل-آسون کردن
تسکین-آرامش
تشابه-شباهت
تشدید-زیاد
تشدید-شدید شدن
تشریک مساعی-همکاری
تشریک-همکاری
تشکیلاتی-سازمانی
تشکیلات-سازمان
تصاحب کرده بود-گرفته بود
تصاحب-تصرف
تصاعدی-صعودی
تصدیق-تایید
تصریح کرد-گفت
تصمیم ایی-تصمیمایی
تصور می شود-بنظر میاد
تصورات-خیالات
تضادی-اختلافی
تضاد-اختلاف
تضعیف شده-ضعیف شده
تضعیف کردند-ضعیف کردن
تضعیف کرده-ضعیف کرده
تضعیف کرد-ضعیف کرد
تطابق-یکی بودن
تطمیع-به طمع انداختن
تظاهر-خودنمایی
تعارضات-اختلافات
تعارضی-اختلافی
تعارض-اختلاف
تعامل-رفت و امد
تعامل-سر و کار
تعامل-سروکار
تعبیه شوند-قرار بگیرن
تعجب برانگبز-تعجب آور
تعدیل-کاهش
تعدیل-کم کردن
تعدی-ظلم
تعرضات-حملات
تعرض-تجاوز
تعمدا-عمدی
تعمق-تفکر
تعمید-غسل
تعمیم دهی-گسترش دادن
تعمیم پذیری-گسترش
تعمیم-گسترش
تعویض-عوض کردن
تغییر دهد-عوض کنه
تغییر شکل-یافته-تغییر کرده
تفاضل-برتری
تفاوتهایشان-تفاوتاشون
تفاوتی خیلی-فرقی زیاد
تفاوتی-فرقی
تفاوت-فرق
تفحص-جستجو
تفننی-تفریحی
تفهیم اتهام-فهمیدن اتهام
تفکیک-جدا
تفکیک-جداسازی
تقاضای-درخواست
تقاضا-درخواست
تقطیر-چکوندن
تقلیدی-بدلی
تقلیل می یابد-کم میشه
تقلیل یافت-کم شد
تقلیل-کاهش
تک-یدونه
تلخیص-خلاصه کردن
تلطیف شده-لطیف شده
تلفات-مرگ ها
تلفن همراه-گوشی موبایل
تلفیقی-ترکیبی
تلفیق-ترکیب
تلفیق-مخلوط
تلقی کردن-پذیرفتن
تلقی کرده ام-به حساب آوردم
تلقی کرده اند-به حساب آوردن
تلقی کرده اید-به حساب آوردین
تلقی کرده ایم-به حساب آوردیم
تلقی کرده ای-به حساب آوردی
تلقی کرد-به حساب آورد
تلنبار می شود-زیاد میشه
تلویحا-سر بسته
تلویحی-غیرمستقیم
تماما-کامل
تمامشان-تمومشون
تمامی-همه
تمام-تموم
تمایز نایافته-بدون برتری
تمایز یافتگی-برتری
تمایز یافتگی-تفاوت
تمایزیافتگی-برتری
تمایز-تفاوت
تمثال-تصویر
تمجیدهای-تشکرای
تمجیدها-تشکرا
تمجید-تعریف
تمرکز حواس-جمع کردن حواس
تمرگیدند-تمرگیدن
تمرگیده است-تمرگیده
تمرگیده ام-تمرگیدم
تمرگیده اند-تمرگیدن
تمرگیده ای-تمرگیدی
تمهیدات-آمادگی
تمکین-اطاعت
تمییز میان-جدایی بین
تن در دهد-تن بده
تنازع-دعوا
تناقض-اختلاف
تنبه-هشیاری
تندیس گون-شبیه تندیس
تند-سریع
تنزل می یابد-کم میشه
تنزل-سقوط
تنش-ناآرامی
تنفر-نفرت
تنها در اختیار-فقط در دست
تنها محدود به-فقط برای
تنها می تونه-فقط می تونه
تنگاتنگ-نزدیک
تنگاتنگ-نزدیک به هم
تنگنا-سختی
تنی چند-چند نفر
تنیدگی-پیچیدگی
تهی شدن-خالی شدن
تهیدست-گدا
تهییج-به هیجان آوردن
تو را-تو رو
تو هستش-توئه
تو هم-توئم
توارث-ارث
توالی-پشت سر هم
توامان-باهم
تواما-باهم
توام-همراه
توانستم-تونستم
توانستند-تونستن
توانستند-تونستند
توانسته است-تونسته
توانسته است-تونست
توانسته باشد-تونسته باشه
توانسته باشم-تونسته باشم
توانسته باشند-تونسته باشند
توانسته باشید-تونسته باشید
توانسته باشیم-تونسته باشیم
توانسته باشی-تونسته باشی
توانسته باشی-تونسه باشی
توانسته بودم-تونسته بودم
توانسته بودند-تونسته بودن
توانسته بودید-تونسته بودین
توانسته بودیم-تونسته بودیم
توانسته بودی-تونستی
توانسته بود-تونست
توانسته ام-تونستم
توانسته اند-تونستند
توانسته اند-تونسته اند
توانسته اید-تونسته اید
توانسته اید-تونستیم
توانسته ایم-تونستیم
توانسته ایم-تونستیه ایم
توانسته ای-تونسته ای
توانسته ای-تونستی
توانسته-تونسته
توانستید-تونستید
توانستیم-تونستید
توانستیم-تونستیم
توانستی-تونستی
توانست-تونست
توانمند-توانا
توانمند-قوی
توجه معطوف-توجه زیاد
توجه ویژه ای به این امر مبذول کنبد
توجهایی-توجه هایی
توجهای-توجه های
توجها-توجه ها
توجیهایی-توجیه هایی
توجیهای-توجیه های
توجیها-توجیه ها
تودهایی-توده هایی
تودهای-توده های
تودها-توده ها
توزیع-پخش
توسط-به وسیله
توسعه آن-توسعش
توسعه یافته-پیشرفته
توسعه یافته-گسترده
توسعهایی-توسعه هایی
توسعهای-توسعه های
توسعها-توسعه ها
توسعه-پیشرفت
توصیف-توضیح
توصیهایی-توصیه هایی
توصیهای-توصیه های
توصیها-توصیه ها
توصیه-پیشنهاد
توقعات-انتظارات
توقف کردم-وایسادم
توقف کردند-وایسادن
توقف کرده است-وایساده
توقف کرده ام-وایسادم
توقف کرده اند-وایسادن
توقف کرده اید-وایسادین
توقف کرده ایم-وایسادیم
توقف کرده ای-وایسادی
توقف کردید-وایسادین
توقف کردیم-وایسادیم
توقف کردی-وایسادی
توقف کرد-وایساد
توقیف-ضبط
توهمی-خیالی
تکاندم-تکوندم
تکاندند-تکوندن
تکانده باشد-تکونده باشه
تکانده باشم-تکونده باشم
تکانده باشند-تکونده باشند
تکانده باشید-تکونده باشید
تکانده باشیم-تکونده باشیم
تکانده باشی-تکونده باشی
تکانده ام-تکونده ام
تکانده اند-تکوندن
تکانده اید-تکونده اید
تکانده ایم-تکونده ایم
تکانده ای-تکونده ای
تکانده-تکونده
تکاندید-تکوندید
تکاندیم-تکوندیم
تکاندی-تکوندی
تکاند-تکوند
تکانم-تکونم
تکانند-تکونن
تکانید-تکونید
تکانیم-تکونیم
تکانی-تکونی
تکاپو-تلاش
تکثر-فراوونی
تکثیر-افزایش
تکرار ناپذیر-تکرار نشدنی
تکرارناپذیر-تکرار نشدنی
تکلم-صحبت
تکنیک های-تکنیکای
تکونده است-تکونده
تکوینی-ساختگی
تکوین-ساخت
تکوین-ساختن
ثالثا-سوم اینکه
ثالث-سوم
ثانیا-دوم اینکه
ثمر بخش-مفید
ثمربخشی-مفید
ثمره-نتیجه
ثمری-نتیجه ای
جاشو عوض می کنه
جامع-کامل
جامه-لباس
جانب داری-طرفداری
جانب-طرف
جانور-جونور
جانکاهی-سختی
جانکاه-سخت
جان-جون
جای تعجب نیس-تعجبی نداره
جای گرفتم-قرار گرفتم
جای گرفتند-قرار گرفتن
جای گرفتید-قرار گرفتین
جای گرفتیم-قرار گرفتیم
جای گرفتی-قرار گرفتی
جای گرفت-قرار گرفت
جایگزین-جانشین
جایی است-جاییه
جبر-زور
جدال-جنگ
جداگانه-جداگونه
جدایی ناپذیر-جدانشدنی
جدلی-جنگی
جدل های-دعواهای
جدل-جنگ
جدیدا-تازگیا
جذب توجه-جلب توجه
جرئت ورزانه-باجرئت
جراید-مجلات
جرح-زخم
جزایری-جزیره هایی
جزایر-جزیره ها
جزم اندیش-کله شق
جسمانی-جسمی
جلوه دادن-نشون دادن
جلوه می دهد-نشون میده
جلوه می کرد-نشون می داد
جلوه گر شد-نشون داده شد
جلوه یابد-آشکار بشه
جلوگیری به عمل آید-جلوگیری بشه
جمع تر-کامل تر
جمع بیاری-جمع
جملهایی-جمله هایی
جملهای-جمله های
جملها-جمله ها
جنابعالی-شما
جنباندم-تکون دادم
جنباندند-تکوندین
جنبانده است-تکون داده
جنبانده باشد-تکون داده باشه
جنبانده باشم-تکون داده باشم
جنبانده باشند-تکون داده باشن
جنبانده باشید-تکون داده باشید
جنبانده باشیم-تکون داده باشیم
جنبانده باشی-تکون داده باشی
جنبانده ام-تکون دادم
جنبانده اند-تکون داده اند
جنبانده اید-تکون داده ایم
جنبانده ایم-تکون داده ایم
جنبانده ای-تکون داده ای
جنبانده-تکونده
جنباندید-تکون دادین
جنباندیم-تکون دادیم
جنباندی-تکون دادی
جنباند-تکون بده
جنبانم-تکون بدم
جنبانند-تکون بدن
جنبانیدم-تکون دادم
جنبانیدند-تکون دادن
جنبانیده است-تکون داده
جنبانیده ام-تکون داده ایم
جنبانیده اند-تکون داده اند
جنبانیده اید-تکون داده اید
جنبانیده ایم-تکون داده ایم
جنبانیده ای-تکون داده ای
جنبانیده-تکون داده
جنبانیدید-تکوندین
جنبانیدیم-تکوندیم
جنبانیدی-تکون دادی
جنبانیم-تکون بدیم
جنبانی-تکون بدی
جنسا خود رو-جنساشون رو
جنگیدند-جنگیدن
جنگیده است-جنگیده
جنگیده ام-جنگیدم
جنگیده اند-جنگیده ان
جنگیده ای-جنگیدی
جهت دهد-بفرسته
جهیدم-پریدم
جهیدند-پریدن
جهیده است-پریده
جهیده بودم-پریده بودم
جهیده بودند-پریده بودن
جهیده بودید-پریده بودین
جهیده بودیم-پریده بودیم
جهیده بودی-پریده بودی
جهیده بود-پریده بود
جهیده ام-پریدم
جهیده اند-پریده ان
جهیده اید-پریدین
جهیده ایم-پریدیم
جهیده ای-پریدی
جهیده-پریده
جهیدید-پریدین
جهیدیم-پریدیم
جهیدی-پریدی
جوامع امروزی-دنیای امروز
جوانانی-جوونایی
جوانب-حولوحوش
جوانی
جوان-جوون
جوشاندم-جوشوندم
جوشاندند-جوشوندن
جوشانده ام-جوشوندم
جوشانده اند-جوشوندن
جوشانده اید-جوشوندین
جوشانده ایم-جوشوندیم
جوشانده ای-جوشوندی
جوشانده-جوشونده
جوشاندید-جوشوندین
جوشاندیم-جوشوندیم
جوشاندی-جوشوندی
جوشونده است-جوشونده
جوشیدند-جوشیدن
جوشیده است-جوشیده
جوشیده ام-جوشیدم
جون مان-جونمون
جویدند-جویدن
جویده است-جویده
جویده اند-جویده ان
حائز-دارای
حاد-زیاد
حاد-شدید
حاشا-انکار
حاشیهایی-حاشیه هایی
حاشیهای-حاشیه های
حاشیها-حاشیه ها
حاشیه-کناره
حاصل شد-بدست اومد
حاصل شود-انجام بشه
حاصل می شود-بدست میاد
حاصل می کند-به دست میاره
حاصل گشته است-به دست اومده
حال اگر-حالا اگه
حاوی-شامل
حاکی از آن بود-نشون می داد که
حاکی از-نشون دهنده
حایز-دارای
حتی الامکان-تا امکان داره
حداکثر-بیشترین حد
حرارتی-گرمایی
حرارت-گرما
حربه-اسلاح
حرمت گذاری-احترام
حرمت-احترام
حسابی-صحیح
حسب-طبق
حسرت-ناراحتی
حصر-محدودیت
حصور-محدودیت
حضرتعالی-شما
حفرهایی-حفره هایی
حفرهای-حفره های
حفرها-حفره ها
حفره-چاله
حقارت-پستی
حقانیت-حق داشتن
حقوقدان-وکیل
حقیرانه-کم ارزش
حقیقتا-به درستی
حقیر-کوچیک
حقیقت امر این است که-واقعیت اینه
حقیقت امر اینست که-
حکیمانه-عاقلانه
حلقه معیوب-چرخه خراب
حلقه مفقوده-زنجیره گم شده
حلقهایی-حلقه هایی
حلقهای-حلقه های
حلقها-حلقه ها
حمام-حموم
حملهایی-حمله هایی
حملهای-حمله های
حملها-حمله ها
حوالی-نزدیک
حوزهایی-حوزه هایی
حوزهای-حوزه های
حوزها-حوزه ها
حوزه-بخش
حول-دور
حول-دور و بر
بگیرند-بگیرن
حومهایی-حومه هایی
حومهای-حومه های
حومها-حومه ها
حومه-نزدیکیا
حیطهایی-حیطه هایی
حیطهای-حیطه های
حیطها-حیطه ها
حیاتی-ضروری
حیاتی-مهم
حیات-زندگی
حیثیت-آبرو
حیطه-بخش
حیطه-زمینه
حین-بین
خاتمه-پایان
خاراندم-خاروندم
خاراندند-خاروندن
خارانده است-خارونده
خارانده-خارونده
خارانده ام-خارونده ام
خارانده اند-خارونده ان
خارانده اید-خارونده اید
خارانده ایم-خارونده ایم
خارانده ای-خارونده ای
خاراندید-خاروندین
خاراندیم-خاروندیم
خاراندی-خاروندی
خارونده است-خارونده
خارونده است-نخارونده
خاستهایی-خاسته هایی
خاستهای-خاسته های
خاستها-خاسته ها
خاطرتان-یادتون
خاطی-خطاکار
خالصانه-صادقانه
خامسا-پنجم
خام-نپخته
خانم های-خانومای
خانم ها-خانوما
خانم-خانوم
خانهایی-خانه هایی
خانهای-خانه های
خانها-خانه ها
خانه-خونه
خانوادهایی-خانواده هایی
خانوادهای-خانواده های
خانوادها-خانواده ها
خانواده-خونواده
خانگی-خونگی
خبرهایی-خبره هایی
خبرهای-خبره های
خبرها-خبره ها
خداحافظ-بدرود
خداست-خداس
خداگونه-مثل خدا
خدشه دار کردن-خراب کردن
خراشاندم-خراشوندم
خراشاندند-خراشوندن
خراشاندید-خراشوندین
خراشاندیم-خراشوندیم
خراشاندی-خراشوندی
خردمندانه-با فکر
خرسندی-خوشحالی
خریداری نماید-بخره
خریداری نمایم-بخرم
خریداری نمایند-بخرند
خریداری نمایید-بخرید
خریداری نماییم-بخریم
خریداری نمایی-بخری
خریداری کند-بخره
خریداری کنم-بخرم
خریداری کنند-بخرند
خریداری کنید-بخرید
خریداری کنیم-بخریم
خریداری کنی-بخری
خشمناک-خشن
خشمگین-عصبانی
خشنودی-خوشحالی
خشنودی-رضایت
خشونت آمیزتری-خشن تری
خشونت آمیز-خشن
خصلت-اخلاق
خصمانه-از روی دشمنی
خصمانه-با دشمنی
خصوصیت-ویژگی
خصومت-دشمنی
خط مشی-هدف
خطابه-نصیحت
خفتم-خوابیدم
خفتند-خوابیدن
خفته ام-خوابیده ام
خفته اند-خوابیده ان
خفته اید-خوابیده اید
خفته ایم-خوابیده ایم
خفته ای-خوابیده ای
خفته-خوابیده
خفتید-خوابیدین
خفتیم-خوابیدیم
خفتی-خوابیدی
خفت-خوابید
خفیفی-کمی
خفیف-کم
خلاء-فضای خالی
خلاصهایی-خلاصه هایی
خلاصهای-خلاصه های
خلاصها-خلاصه ها
خلاف موازین-مخالف قوانین
خلفت-آفرینش
خلق و خوی-اخلاق
خلق کردم-ساختم
خلق کردن-ساختن
خلق کرده است-ساخته
خلق کرده ام-ساختم
خلق کرده اند-ساختن
خلق کرده اید-ساختین
خلق کرده ایم-ساختیم
خلق کرده ای-ساختی
خلق کردید-ساختید
خلق کردیم-ساختیم
خلق کردین-ساختین
خلق کردی-ساختی
خلق کرد-ساخت
خمیدگی-خم شدن
خنداندم-خندوندم
خنداندند-خندوندن
خندانده ام-خندونده ام
خندانده ای-خندونده ای
خندانده-خندونده
خنداندید-خندوندید
خنداندیم-خندوندیم
خنداندی-خندوندی
خندونده است-خندونده
خندیده اند-خندیدن
خواباندم-خوابوندم
خواباندند-خوابوندن
خواباندید-خوابوندید
خواباندیم-خوابوندیم
خواباندی-خوابوندی
خوابیدند-خوابیدن
خواجهایی-خواجه هایی
خواجهای-خواجه های
خواجها-خواجه ها
خواستند-خواستن
خواسته است-خواسته
خواسته باشد-خواست
خواسته باشم-خواستم
خواسته باشند-بخوان
خواسته باشید-بخواین
خواسته باشیم-خواستیم
خواسته باشی-خواستی
خواسته بودم-خواستم
خواسته بودند-میخواستند
خواسته بودید-خواستین
خواسته بودیم-میخواستیم
خواسته بودی-خواستی
خواسته بود-خواست
خواسته داده شه-درخواست بدن
خواسته ام-خواستم
خواسته اند-خواستن
خواسته اند-خواسته ان
خواسته اید-خواستید
خواسته ایم-خواستیم
خواسته ای-خواستی
خواستید-خواستین
خواندم-خوندم
خواندند-خوندن
خواندن-خوندن
خوانده می شود-میگن
خوانده می شوند-میگن
خوانده ام-خوندم
خوانده اند-خوندن
خوانده اید-خوندین
خوانده ایم-خوندیم
خوانده ای-خوندی
خوانده-خونده
خواندی-خوندی
خواه نا خواه-
خواهد آمد-میام
خواهد آموخت-یاد می گیرد
خواهد آورد-میاره
خواهد اندیشید-فکر میکنن
خواهد برد-می برن
خواهد بماند-میخواد بمونه
خواهد بود-هستش
خواهد تمرگید-می تمرگید
خواهد توانست-میتونه
خواهد تکاند-میتکونه
خواهد جنباند-تکون میده
خواهد جنبانید-تکون میده
خواهد جنگید-می جنگید
خواهد جهید-می پره
خواهد جوشاند-می جوشونه
خواهد جوید-می جوه
خواهد خرید-می خره
خواهد خندید-می خندد
خواهد خواباند-می خوابونه
خواهد خوابید-می خوابید
خواهد خواست-می خواد
خواهد خواست-میخواد
خواهد خواند-می خونه
خواهد دانست-میفهمه
خواهد زد-میزنه
خواهد ساخت-میسازه
خواهد فهمید-میفهمه
خواهد نمود-انجام میده
خواهد پذیرفت-قبول می کنه
خواهد پوشاند-می پوشه
خواهد پوشید-می پوشید
خواهد پیچاند-می پیچونن
خواهد چرخاند-می چرخونه
خواهد چرخید-می چرخی
خواهد چزاند-می چزونه
خواهد چسباند-می چسبونه
خواهد چسبید-می چسبه
خواهد چشید-می چشید
خواهد کرد-می کنه
خواهد کشاند-میکشونه
خواهد گذاشت-می ذاره
خواهد یافت-پیدا می کنه
خواهرانم-خواهرام
خواهم آمد-میام
خواهم آموخت-یاد می گیرم
خواهم آورد-میارم
خواهم اندیشید-فکر میکنم
خواهم برد-میبرم
خواهم بماند-میخوام بمونم
خواهم تمرگید-می تمرگم
خواهم توانست-میتونم
خواهم تکاند-میتکونم
خواهم جنباند-تکون میدم
خواهم جنبانید-تکون میدم
خواهم جهید-می پرم
خواهم جوشاند-می جوشونم
خواهم جوشید-می جوشم
خواهم جوید-می جوم
خواهم خرید-می خرم
خواهم خندید-می خندم
خواهم خواباند-می خوابونم
خواهم خوابید-می خوابم
خواهم خواست-می خوام
خواهم خواست-میسازم
خواهم خواند-می خونم
خواهم داد-میدم
خواهم دانست-میفهمم
خواهم زد-میزنم
خواهم ساخت-می سازم
خواهم فهمید-میفهمم
خواهم نمود-انجام میدم
خواهم پذیرفت-قبول می کنم
خواهم پوشاند-می پوشم
خواهم پوشید-می پوشم
خواهم پیچاند-می پیچونه
خواهم چبسید-می چسبم
خواهم چرخاند-می چرخونم
خواهم چرخید-می چرخم
خواهم چزاند-می چزونم
خواهم چسباند-می چسبونم
خواهم چسبید-می چسبم
خواهم چشید-می چشم
خواهم کشاند-میکشونم
خواهم یافت-پیدا می کنم
خواهند آمد-می یان
خواهند آموخت-یاد می گیرن
خواهند آورد-میارن
خواهند اندیشید-فکر میکنن
خواهند برد-میبرن
خواهند بماند-میخوان بمونن
خواهند تمرگید-می تمرگن
خواهند توانست-میتونن
خواهند تکاند-میتکونن
خواهند جنباند-تکون میدن
خواهند جنبانید-تکون میدن
خواهند جنگید-می جنگن
خواهند جهید-میپرن
خواهند جوشاند-می جوشونن
خواهند جوشید-می جوشن
خواهند جوید-خواهن جوید
خواهند خرید-می خرن
خواهند خندید-می خندن
خواهند خواباند-می خوابونن
خواهند خوابید-می خوابن
خواهند خواست-می خوان
خواهند خواست-میخوان
خواهند خواند-می خونن
خواهند داد-میدن
خواهند دانست-میفهمه
خواهند زد-میزنن
خواهند ساخت-میسازن
خواهند شد-می شن
خواهند فهمید-میفهمن
خواهند نمود-خواهند کرد
خواهند نمود-میکنن
خواهند پذیرفت-قبول می کنن
خواهند پوشاند-می پوشن
خواهند پوشید-می پوشن
خواهند پیچاند-می پیچونن
خواهند چرخاند-می چرخونن
خواهند چرخید-می چرخن
خواهند چزاند-می چزونن
خواهند چسباند-می چسبونن
خواهند چسبید-می چسبن
خواهند چشید-می چشن
خواهند کشاند-میکشونن
خواهند یافت-پیدا می کنن
خواهی آمد-میای
خواهی آموخت-یاد می گیری
خواهی آورد-میاری
خواهی اندیشید-فکر میکنی
خواهی برد-میبره
خواهی بماند-میخواد بمونه
خواهی تمرگید-می تمرگی
خواهی توانست-میتونی
خواهی تکاند-میتکونی
خواهی جنباند-تکون میدی
خواهی جنبانید-تکون میدی
خواهی جنگید-می جنگی
خواهی جهید-می پری
خواهی جوشاند-می جوشونی
خواهی جوید-می جوی
خواهی خرید-می خری
خواهی خندید-می خندی
خواهی خواباند-می خوابونی
خواهی خوابید-می خوابی
خواهی خواست-می خوای
خواهی خواست-میخوای
خواهی خواند-می خونی
خواهی داد-میدی
خواهی دانست-میفهمی
خواهی زد-میزنی
خواهی ساخت-میسازی
خواهی فهمید-میفهمی
خواهی نمود-انجام میدی
خواهی پذیرفت-قبول می کنی
خواهی پوشاند-می پوشی
خواهی پوشید-می پوشی
خواهی پیچاند-می پیچونی
خواهی چرخاند-می چرخونی
خواهی چرخید-می چرخی
خواهی چزاند-می چزونی
خواهی چسباند-می چسبونه
خواهی چسبید-می چسبی
خواهی چشید-می چشی
خواهی کشاند-میکشونی
خواهی یافت-پیدا می کنی
خواهید آمد-میاین
خواهید آموخت-یاد می گیرید
خواهید آورد-میارید
خواهید اندیشید-فکر میکنین
خواهید برد-میبرید
خواهید بماند-میخوایم بمونیم
خواهید تمرگید-می تمرگید
خواهید توانست-می تونین
خواهید توانست-میتونین
خواهید تکاند-میتکونین
خواهید جنباند-تکون میدین
خواهید جنبانید-تکون میدین
خواهید جنگید-می جنگید
خواهید جهید-میپرید
خواهید جوشاند-می جوشونین
خواهید جوید-می جوید
خواهید خرید-می خرید
خواهید خندید-می خندین
خواهید خواباند-می خوابونین
خواهید خوابید-می خوابین
خواهید خواست-می خواهید
خواهید خواست-میخواین
خواهید خواند-می خونید
خواهید داد-میدید
خواهید دانست-خواهید دونست
خواهید زد-میزنین
خواهید ساخت-میسازید
خواهید شد-می شید
خواهید فهمید-می فهمید
خواهید نمود-میکنید
خواهید پذیرفت-قبول می کنید
خواهید پوشاند-می پوشید
خواهید پوشید-می پوشید
خواهید پیچاند-می پیچونید
خواهید چرخاند-می چرخونین
خواهید چرخید-می چرخین
خواهید چزاند-می چزونین
خواهید چسباند-می چسبونین
خواهید چسبید-می چسبید
خواهید چشید-می چشین
خواهید کرد-می کنین
خواهید کشاند-میکشونین
خواهید یافت-پیدا می کنید
خواهیم آمد-میایم
خواهیم آموخت-یاد می گیریم
خواهیم آورد-میاریم
خواهیم اندیشید-فکر میکنیم
خواهیم برد-می بریم
خواهیم بماند-میخوایم بمونیم
خواهیم تمرگید-می تمرگیم
خواهیم توانست-میتونیم
خواهیم تکاند-میتکونیم
خواهیم جنباند-تکون میدیم
خواهیم جنبانید-تکون میدیم
خواهیم جنگید-می جنگیم
خواهیم جهید-می پریم
خواهیم جوشاند-می جوشونیم
خواهیم جوید-می جویم
خواهیم خرید-می خریم
خواهیم خندید-می خندیم
خواهیم خواباند-می خوابونیم
خواهیم خوابید-می خوابیم
خواهیم خواست-می خواهیم
خواهیم خواست-میخوایم
خواهیم خواند-می خونیم
خواهیم داد-میدیم
خواهیم دانست-میفهمیم
خواهیم زد-میزنیم
خواهیم ساخت-میسازیم
خواهیم فهمید-میفهمیم
خواهیم نمود-انجام میدی
خواهیم پذیرفت-قبول می کنیم
خواهیم پوشاند-می پوشیم
خواهیم پوشید-می پوشید
خواهیم پیچاند-می پیچونیم
خواهیم چرخاند-می چرخونیم
خواهیم چرخید-می چرخیم
خواهیم چزاند-می چزونیم
خواهیم چسباند-می چسبونیم
خواهیم چسبید-می چسبیم
خواهیم چشید-می چشیم
خواهیم کشاند-میکشونیم
خواهیم یافت-پیدا می کنیم
خوب است-خوبه
خوبست-خوبه
خود اوست-خودشه
خود مختاری-اختیار
خود نیازمند توضیح بسیاریه-زیاد توضیح لازم داره
خوداگاهانه-با آگاهی
خودشیفتگی-غرور
خودم هم-خودمم
خودمانی-خودمونی
خودمختارانه-مستقل
خودمختاری-اختیار
خودپنداره-فکر
خوراندم-خوروندم
خوراندند-خوروندن
خورانده ام-خوروندم
خورانده اند-خوروندن
خورانده اید-خوروندین
خورانده ایم-خوروندیم
خورانده ای-خوروندی
خورانده-خورونده
خوراندید-خوروندیدن
خوراندیم-خوروندیم
خوراندی-خوروندی
خورونده است-خورونده
خورونده است-نخورونده
خوشایند-خوب
انسان-آدم
خونده است-خونده
خونده است-نخونده
خونواده‏ایی-خونواده ه‏ایی
خویشتنم-خودم
خویش-خود
خویشاوندانی-فامیلی
خویشاوندان-آشنایان
خویشاوندان-فامیل
خویشتن-خودمون
خویش-خود
خیر-نه
خیر-نه
خیزد-پاشه
خیزم-پا شم
خیزند-پاشن
خیزید-پاشید
خیزیم-پاشیم
خیزی-پا شی
خیلی مفیده-خیلی خوبه
دائما-همیشه
دادرسی-قضاوت
دادند-دادن
داده است-داده
داده باشد-داده باشه
داده باشم-دادم
داده باشند-داده باشن
داده باشید-داده باشین
داده باشی-دادی
داده بود
داده بودند-دادن
داده بوده است-داد
داده بوده باشد-دادن
داده بوده باشم-دادم
داده بوده باشی-دادی
داده بوده ام-داده بودم
داده بوده اند-دادن
داده بوده اید-داده بودین
داده بوده ایم-دادیم
داده بوده ای-داده بودی
داده بودید-دادین
داده بودیم-دادیم
دادهایی-داده هایی
دادهای-داده های
دادها-داده ها
داده اند-دادن
داده ان-دادن
داده اید-دادید
داده ایم-دادیم
دارا باشد-داشته باشه
دارا باشم-داشته باشم
دارا باشند-داشته باشن
دارا باشند-داشته باشند
دارا باشید-داشته باشین
دارا باشیم-داشته باشیم
دارا باشی-داشته باشی
داراست-داراس
دارای اهمیت-مهم
دارد می آید-داره میاد
دارد می اندیشد-داره فکر میکنه
دارد می بماند-داره میمونه
دارد می دهد-داره میده
دارد می زند-داره میزنه
دارد می سازد-داره میسازه
دارد می فروشد-داره میفروشه
دارد می فهمد-داره میفهمه
دارد می نماید-داره میکنه
دارد می نوشد-داره میخوره
دارد می کشاند-داره میکشونه
دارد-داره
دارم می روم-دارم میرم
دارم می آیم-دارم میام
دارم می اندیشم-دارم فکر میکنم
دارم می بمانم-دارم میمونم
دارم می دهم-دارم میدم
دارم می نمایم-دارم میکنم
دارم می نوشم-دارم میخورم
دارم می کشانم-دارم میکشونم
دارند می آیند-دارن میان
دارند می برند-دارن میبرن
دارند می زنند-دارن میزنن
دارند می سازند-دارن میسازن
دارند می فهمند-دارن میفهمن
دارند می نوشند-دارن میخورن
دارند-دارن
داروخانه-داروخونه
داری می آیی-داری میای
داری می اندیشی-داری فکر میکنی
داری می بمانی-داری میمونی
داری می نمایی-داری میکنی
داری می نوشی-داری میخوری
داری می کشانی-داری میکشونی
دارید می آیید-دارین میاین
دارید می برید-دارین میبرین
دارید می دهید-داری میدی
دارید می زنید-دارین میزنین
دارید می سازید-دارین میسازین
دارید می فهمید-دارین میفهمین
دارید-دارین
داریم می آییم-داریم میایم
داریم می نوشیم-داریم میخوریم
داشتند-داشتن
داشتهایی-داشته هایی
داشتهای-داشته های
داشتها-داشته ها
داشته ان-داشتن
دال بر-مربوط به
دامان طبیعت-طبیعت
دامن زدن-کمک کردن
دامن طبیعت-طبیعت
دانستم-دونستم
دانستند-دونستن
دانسته است-دونست
دانسته باشد-بدونه
دانسته باشد-فهمیده
دانسته باشم-فهمیدم
دانسته باشند-داشته باشن
دانسته باشید-فهمیده باشین
دانسته باشی-میدونستی
دانسته بودم-میدونستم
دانسته بودند-فهمیدن
دانسته بوده ام-میدونستم
دانسته بوده ای-میدونستی
دانسته بودید-داشتین
دانسته بودیم-میدونستیم
دانسته بودی-دونستی
دانسته بود-دونست
دانستهایی-دانسته هایی
دانستهای-دانسته های
دانستها-دانسته ها
دانسته ام-دونستم
دانسته اند-دونستن
دانسته اید-دونستید
دانسته ایم-دونستیم
دانسته ای-میدونستی
دانستید-دونستید
دانستیم-دونستیم
دانستی-دونستی
دانست-دونست
دانشجویانه-دانشجو هاس
دانش-علم
دانهایی-دانه هایی
دانهای-دانه های
دانها-دانه ها
دایرهایی-دایره هایی
دایرهای-دایره های
دایرها-دایره ها
دایما-همیشه
دایر کردم-ساختم
دایر کردند-ساختن
دایر کردید-ساختین
دایر کردیم-ساختیم
دایر کردی-ساختی
دایر کرد-ساخت
دایر-برقرار
دخترانه-دخترونه
دخیل کرد-دخالت داد
دخیل کند-دخالت بده
دخیل کنند-دخالت بدن
دخیله-دخالت داره
دخیل-موثر
در آمیخته-ترکیب
در آن هنگام-اون زمان
در ابتدا-ابتدا
در انتها-در آخر
در این اثنا-در این میون
در این خصوص-در این مورد
در این خصوص-درباره این موضوع
در این راستا-پس
در این زمینه-در این مورد
در اینجا-اینجا
در باب-در مورد
در بدو-در ابتدای
در بر بگیرد-شامل بشه
در بر دارد-داره
در بر میگیرد-شامل میشه
در بر نمی گیرد-شامل نمیشه
در بر نمی گیرند-شامل نمیشن
در برابر دیگران-با بقیه
در تضادند-اختلاف دارن
در حال حاضر-الان
در حال حاظر-فعلا
در حد بی نهایت-خیلی زیاد
در حضور-پیشه
در حقیقت-واقعا
در حین-بین
در حین-در بین
در خصوص-در مورد
در خلال-در بین
در دنبال داشته-به دنبال داشته
در دوران جدید-در این زمونه
در ذهن-تو ذهن
در رابطه با-در مورد
در راستای-طبق
در زمینه-در مورد
در شمار-بین
در طی-درزمان
در عوض-عوضش
در عین اینکه-همون طور که
درعین حال-با این وجود
در غیر این صورت-وگرنه
در فقره-فقیره
در قالب-به شکل
در میان دیگران-بین بقیه
در نتیجه-پس
در نهایت-آخر سر
در هر یک-در هر کدوم
در هم آمیخته است-مخلوط کرده
در همین راستا-به همین خاطر
در واقع-
در واقع-باید به این دقت کنیم که
در پایان-در آخر
در پرده ابهام است-پنهونه
در پرده ابهام اند-پنهونن
در پس-پشت
در پی-به دنبال
در گذر زمان-با گذشت زمان
گذر زمان-گذشت زمان
در یه خونه-تو یه خونه
در یه-تو یه
در یک آن-در یه لحظه
دراماتیک-داستانی
دربدر-سرگردان
دربرابر-در مقابل
دربرمی گیرد-شامل میشه
دربرگیرنده-شامل
دربرگیرنده:شامل
درثانی-سوما
درج کردم-ثبت کردم
درج کردند-ثبت کردن
درج کردید-ثبت کردید
درج کردیم-ثبت کردیم
درج کردی-ثبت کردی
درج کرد-ثبت کرد
درجهایی-درجه هایی
درجهای-درجه های
درجها-درجه ها
درخشان-نورانی
درسخوان-درسخون
درس ها-درسا
درشت-بزرگ
درمان گران-پزشکان
درمانجو-مریض
درمانده-درمونده
درماندگی-درموندگی
درمانگران-پزشکان
درمانگر-دکتر
درمقالهایی-درمقاله هایی
درمقالهای-درمقاله های
درمقالها-درمقاله ها
درمیان-درمیون
درنهایت-درآخر
درنوردیده است-شامل میشه
درهایی-دره هایی
درهای-دره های
درها-دره ها
درهم تنیده-پیچیده
دروازهایی-دروازه هایی
دروازهای-دروازه های
دروازها-دروازه ها
دروغ پردازی نکنید-دروغ نگید
درونی-داخلی
دریغ-افسوس
درک کنند-بفهمن
دست دیگرانه-دسته بقیه س
دست روی دست گذاشتند-معطل کردن
دست روی دست گذاشتی-معطل کردی
دست ورزی-دستکاری کردن
دست پیدا کردم-رسیدم
دست پیدا کردند-رسیدن
دست پیدا کردید-رسیدین
دست پیدا کردیم-رسیدیم
دست پیدا کردی-رسیدی
دست پیدا کرد-رسید
دست یابد-برسه
دست یابم-برسم
دست یابند-برسن
دست یابند-برسند
دست یابید-برسید
دست یابیم-برسیم
دست یابی-رسیدن
دست یافتم-رسیدم
دست یافتند-رسیدن
دست یافتید-رسیدین
دست یافتیم-رسیدیم
دست یافتی-رسیدی
دست یافت-رسید
دستاویز-بهونه
دسترس کودکان-دم دست کودکان
دستهایی-دسته هایی
دستهای-دسته های
دستها-دسته ها
دستگاهایی-دستگاه هایی
دستگاهای-دستگاه های
دستگاها-دستگاه ها
دستیابی-رسیدن
دسیابی-رسیدن
دشوارتر-سخت تر
دشواره-سخته
دشواری-سختی
دشوار سازد-مشکل کنه
دشوار-سخت
دغدغهایی-دغدغه هایی
دغدغهای-دغدغه های
دغدغها-دغدغه ها
دغدغه-نگرانی
دفترچهایی-دفترچه هایی
دفترچهای-دفترچه های
دفترچها-دفترچه ها
دقایقی پیش-چند دقیقه قبل
دقیقهایی-دقیقه هایی
دقیقهای-دقیقه های
دقیقها-دقیقه ها
دکمهایی-دکمه هایی
دکمهای-دکمه های
دکمها-دکمه ها
دل مشغولی-نگران
دلایل مختلفی-دلیلای زیادی
دلباخته-عاشق
دلشاد-خوشحال
دلمشغولی-نگرانی
دلیل-علت
دماهایهایی-دما های هایی
دماهایهای-دما های های
دماهایها-دما های ها
دنبالهایی-دنباله هایی
دنبالهای-دنباله های
دنبالها-دنباله ها
دندانهایی-دندانه هایی
دندانهای-دندانه های
دندانها-دندانه ها
دندهایی-دنده هایی
دندهای-دنده های
دندها-دنده ها
دهانتان-دهنتون
دهانت-دهنت
دهانش-دهنش
دهانمان-دهنمون
دهانم-دهنم
دهانهایی-د هانه هایی
دهانهای-د هانه های
دهانها-د هانه ها
دهان-دهن
دهایی-ده هایی
دهای-ده های
دها-ده ها
دهکدهایی-دهکده هایی
دهکدهای-دهکده های
دهکدها-دهکده ها
دهنشان-دهنشون
دو سویه-دو طرفه
دو سویه-دوطرفه
دو سویگی-دوطرفی
دو چندان-دو برابر
دو یا سه بار-دو سه بار
دوام-دووم
دورانی-زمونه ای
دوران-زمان
دورهایی-دوره هایی
دورهای-دوره های
دورها-دوره ها
دوری می جوید-دور میشه
دوری می جویم-دور میشم
دوری می جویند-دور میشن
دوری می جویید-دور میشین
دوری می جوییم-دور میشیم
دوری می جویی-دور میشی
دوستانه-صمیمی
دوسویه-دو طرفه
وفادارانهه-وفادارانه س
قراردادهه-قرار داده
دوسویگی-دوطرفی
دوما-دوم اینکه
دوچندان-دوبرابر
دوگانگی-اختلاف
دیدهایی-دیده هایی
دیدهای-دیده های
دیدها-دیده ها
دیوارهایی-دیواره هایی
دیوارهای-دیواره های
دیوارها-دیواره ها
دیگره-دیگه س
دگرباره-دوباره
دگربار-یه بار دیگه
دگرگونی-تغییر
دگر-دیگر
دیجی جنس-دیجی کالا
دیدهایی-دیده هایی
دیدهای-دیده های
دیدها-دیده ها
دیدگاهایی-دیدگاه هایی
دیدگاهای-دیدگاه های
دیدگاها-دیدگاه ها
دیرباز-زمان های قدیم
دیرباز-قدیم
دیری نگذشت که-بعد از یه مدت
دیرینه ای-قدیمی ای
دیوانه-دیوونه
دیگران-بقیه
دیگرش-دیگش
ذخیرهایی-ذخیره هایی
ذخیرهای-ذخیره های
ذخیرها-ذخیره ها
ذخیرهایی-ذخیره هایی
ذخیرهای-ذخیره های
ذخیرها-ذخیره ها
ذرهایی-ذره هایی
ذرهای-ذره های
ذرها-ذره ها
ذهنیت-تصور
ذیل-دنباله
ذکر خواهد شد-گفته میشه
ذیل-زیر
ذکر کردیم-گفتیم
ذکر کرد-گفت
ذکر کردن-گفتن
رابطهایی-رابطه هایی
رابطهای-رابطه های
رابطها-رابطه ها
راجع به-راجبه
راجع-درباره
راحت س-راحته
راحتر-آسونتر
راحت ایه-راحتیه
راستای-ارتباط با
راستا-جهت
راندن-روندن
راه کار-راه حل
راهایی-راه هایی
راهای-راه های
راها-راه ها
راهبرد-روش
راهبرد-هدف
راهزنی-دزدی
راهکاری-راه حلی
راهکار-راه حل
راهگشا-کارساز
راکد-بی حرکت
رایج-معمول
رایزنی-مشورت
را-رو
رتبهایی-رتبه هایی
ارتقای شغلی-افزایش رتبه کاری
رتبهای-رتبه های
رتبها-رتبه ها
رجعت-برگشت
رجوعی-برگشتی
رجوع-مراجعه
رخ داده-اتفاق افتاده
رخ داده-اتقاف افتاده
رخ می دهد-اتفاق می افته
رخ می دهد-اتفاق میوفته
رخ میدهد-اتفاق می افته
رخدادهایی-اتفاق هایی
رخداد-اتفاق
رخوت-بیحالی
ردهایی-رده هایی
ردهای-رده های
ردها-رده ها
رسانهایی-رسانه هایی
رسانهای-رسانه های
رسانها-رسانه ها
رسل-پیامبران
رسمیت بخشیدن-رسمیت دادن
رسوخ-نفوذ
رسیده ان-رسیدن
رشتهایی-رشته هایی
رشتهای-رشته های
رشتها-رشته ها
رعب-ترس
رغبتی-میلی
رغبت-تمایل
علی رغم-بر خلاف
رفته رفته-کم کم
رفته‏ایم-رفتیم
رفع حصر-برداشتن محدودیت
رقبایشه-رقباشه
رقم می زنید-میسازید
رقم می زند-میسازه
رقم می زنم-میسازم
رقم می زنند-میسازن
رقم می زنیم-میسازیم
رقم می زنی-میسازی
رقیب-حریف
رمانتیک و عاشقانه-احساسی
رمانتیک-عاشقونه
رمزگونه-مخفی
رنجش-ناراحتی
رنجوری-ناراحتی
رنجور-ناراحت
رندانه-با زیرکی
رها شده-ول شده
رها شدگی-ول شدن
رهاوردی-سوغاتی
رهاورد-سوغات
رهایی دهنده-آزاد کننده
رهایی-آزادی
رها-آزاد
رها-ول
رهزنی-دزدی
رهنمون-راهنمایی
رهنمون-هدایت
رهگشا-کارساز
رو در روی-روبروی
رو در رو-روبرو
روان درمانی-روان درمونی
روان پریشی-دیوونگی
روان پریش-دیوونه
روانه-روونه
روایتگر-نشون دهنده
روایت-داستان
روایی-روایتی
روزهای پایانی-روزای آخر
روزگارمان-روزگارمون
روستا-داهات
روش ی-روش
روشا-روش ها
روشن می سازد-روشن میکنه
روی تو-روتو
روی من-رومو
رویداد-اتفاق
رویداد-اتقاق
رویهایی-رویه هایی
رویهای-رویه های
رویها-رویه ها
رویه-روش
رویکردی-هدفی
رویکرد-راه و روش
رویکرد-روش
رویکرد-هدف
ریاکارانه-با دورویی
ریشهایی-ریشه هایی
ریشهای-ریشه های
ریشها-ریشه ها
رکن-بخش
رکن-پایه
ریاکاران-ریاکارا
ریختهایی-ریخته هایی
ریختهای-ریخته های
ریختها-ریخته ها
ریزبین-با دقت
زاویهایی-زاویه هایی
زاویهای-زاویه های
زاویها-زاویه ها
زبان بازان-زبون بازا
زبانتان-زبونتون
زبانت-زبونت
زبانش-زبونس
زبانمان-زبونمون
زبانم-زبونم
زبان-زبون
زخمداران-زخمیا
زده است-زده
زده باشد-زده باشه
زده باشم
زده باشند-زده باشن
زده باشی
زده باشید-زده باشین
زده بودم-زدم
زده بودند-زدن
زده بودید-زدید
زده بودیم-زدیم
زده بودی-زدی
زده ام-زدم
زده اند-زدن
زده اید-زده این
زده ایم-زدیم
زده ای-زدی
زده‏ایم-زده‏ ایم
زدودن-پاک کردن
زدوده است-پاک کرده
زدوده ام-پاک کردم
زدوده اند-پاک کردن
زدوده اید-پاک کردین
زدوده ایم-پاک کردیم
زدوده ای-پاک کردی
زشت-بیریخت
زعم-نظر
زلزلهایی-زلزله هایی
زلزلهای-زلزله های
زلزلها-زلزله ها
زمان و مکان-جا و زمان
زمانه-زمونه
زمانی-وقتی
زمانیه-وقتیه
زمخت-درشت
زمره ی-گروه
زمره-گروه
زمستانی-زمستونی
زمستان-زمستون
زمینهایی-زمینه هایی
زمینهای-زمینه های
زمینها-زمینه ها
زمینه ساز-ایجاد کننده
زمینهایی-زمینه هایی
زمینهای-زمینه های
زمینها-زمینه ها
زنانگی-زنونگی
زنجیرهایی-زنجیره هایی
زنجیرهای-زنجیره های
زنجیرها-زنجیره ها
زنده ماندن-زنده موندن
زهوار-زوار
زوال-نابودی
زوجین-زن و شوهر
زود هنگام-خیلی زود
زور به زور-به زور
زیباتر-خوشگل تر
زیبا-خوشگل
زیراکه-به خاطر اینکه
زیرا-چون
زیرکانه-با باهوشی
زیر-پایین
زیادت یافت-زیاد شد
زیادت-زیادی
زیان آور-مضر
زیانبار-مضر
زیباتر-قشنگ تر
زیبا-قشنگ
زیرا-چون
زیربنایی-پایه ای
زیرک-باهوش
زیستگاه-محل زندگی
زینت بدید-تزئین کنید
سئوه-سئو هستش
سابقا-قدیم
سابقهایی-سابقه هایی
سابقهای-سابقه های
سابقها-سابقه ها
ساختار یافته-منظم
ساختند-ساختن
ساخته است-ساخته
ساخته باشد-ساخته
ساخته باشد-ساخته باشه
ساخته باشم-ساختم
ساخته باشند-ساخته باشن
ساخته باشید-ساخته باشین
ساخته باشی-ساختی
ساخته بودم-ساختم
ساخته بودند-ساخته بودن
ساخته بوده است-ساخته بوده
ساخته بوده اند-ساخته بودن
ساخته بوده اید-ساخته بودین
ساخته بوده ایم-ساخته بودیم
ساخته بودید-ساختین
ساخته بودیم-ساختیم
ساخته بودی-ساختی
ساخته ام-ساختم
ساخته اند-ساختن
ساخته اید-ستختین
ساخته ایم-ساختیم
ساخته ای-ساختی
ساده ترین-آسونترین
سازش-صلح
سازمان دهی-منظم
سازمان یافته-منظم
سازندهایی-سازنده هایی
سازندهای-سازنده های
سازندها-سازنده ها
سازهایی-سازه هایی
سازهای-سازه های
سازها-سازه ها
سازگارانه تر-بهتر
سازگاری-موافقت
سازگار-موافق
ساطع می شود-پخش میشه
ساطع می شوند-پخش میشن
ساطع می کند-پخش میکنه
ساطع می کنند-پخش میکنن
ساطع-پخش
ساعد-ساق دست
سالانه-هرساله
سالگی ام-سالگیم
سامان می دهد-نظم میده
سامان می دهند-نظم میدن
سانحه-حادثه
سایت ایی-سایتایی
سایتهایمان-سایتامون
سایرین-بقیه
سایر-بقیه
سایز-اندازه
سبب شده-باعث شده
سبب-باعث
سبعیت-وحشیگری
سبقت-پیشی
ستیزه جویانه-از سر لج
ستیزه جو-لجوج
ستیزه-جنگ
ستیز-جنگ
سجادهایی-سجاده هایی
سجادهای-سجاده های
سجادها-سجاده ها
سخاوتمند-دست و دل باز
سخره-مسخره
سر آغاز-شروع
سر انجام-آخر
سرآغاز-شروع
سرانجام-آخرسر
سرانهایی-سرانه هایی
سرانهای-سرانه های
سرانها-سرانه ها
سران-بزرگان
سراپا-همش
سرایت می دهد-منتقل میکنه
سرباز می زند-خوددداری میکنه
سرباز می زنند-خودداری میکنن
سرباز می زنید-خودداری میکنین
سرتان-سرتون
سردمدار-رهبر
سرشار-پر
سرشت-ذات
سرعت می بخشین-سرعت می دین
سرعت میبخشین-سرعت می دین
سرلوحه-اولویت
سرمایهایی-سرمایه هایی
سرمایهای-سرمایه های
سرمایها-سرمایه ها
سریعا-تندی
سریع-تند
سریعا-خیلی سریع
سعادتمند-خوشبخت
سعادت-خوشبختی
سلاح-اسلحه
سلب میکند-میگیره
سلسلهایی-سلسله هایی
سلسلهای-سلسله های
سلسلها-سلسله ها
سلسله-مجموعه
سلطه جویی-قدرت طلبی
سمبولیک-ظاهری
سمت-طرف
سمینار-جلسه
سنجش-امتحان
سنگدانهایی-سنگدانه هایی
سنگدانهای-سنگدانه های
سنگدانها-سنگدانه ها
سنگدلانه-بیرحمانه
سنگهایی-سنگه هایی
سنگهای-سنگه های
سنگها-سنگه ها
سهوا-اشتباهی
سهولت می بخشد-آسون می کنه
سوء مدیریت-مدیریت نادرست
سوق می دهد-میبرد
سوق می دهند-جهت میدن
سوق می دهند-میبرند
سوق می دهید-میبرین
سوق می دهی-میبری
سوق میدهم-میبرم
سوق میدهیم-میبریم
سوق-داد-جهت داد
سوق-جهت
سوما-سوم اینکه
سوگواری-عزاداری
سوگ-عزا
سوی-طرف
سیاه-مشکی
سپاسگزارم-ممنونم
سپرده‏ایم-سپردیم
سپری شدند-گذشتن
سپری شدن-گذروندن
سپری شده-گذشته
سپری شد-گذشت
سپری می شد-میگذشت
سپری می شوند-میگذرن
سپس-بعد
سکنه-ساکنان
سکنی گزید-زندگی کرد
سکونتگاهایی-سکونتگاه هایی
سکونتگاهای-سکونتگاه های
سکونتگاها-سکونتگاه ها
سیاقی-راه روشی
سیاق-راه و روش
سیال ساختن-حرکت دادن
سیال-روون
سیری ناپذیری-سیر نشدنی
سیری ناپذیر-سیر نشدنی
سیطره-تسلط
شاخص می باشد-مهمه
شاخهایی-شاخه هایی
شاخهای-شاخه های
شاخها-شاخه ها
شادتر-خوشحال تر
شادمان-خوشحال
شادکامی-خوش حالی
شادکامی-شادی
شاد-خوشحال
شانزده-شونزده
شان-شون
شاهدند-شاهدن
شاکله-صورت
شایان توجه-مهم
شایان ذکره-باید اینم بگیم که
شاید به این دلیل-به خاطر این
شایستگی-لیاقت
شایعات-شایعه ها
شبانه-شبونه
شبح گون-شبیه شبح
شبکهایی-شبکه هایی
شبکهای-شبکه های
شبکها-شبکه ها
شبهاست-شباست
شبکهایی-شبکه هایی
شبکهای-شبکه های
شبکها-شبکه ها
شبیه-مثل
شتابان-با عجله
شتابزده-با عجله
شخصا-خود
شدت مضاعف-شدیدتر
شدت می بخشد-بیشتر میکنه
شدند-شدن
شده اید-شدین
شده اند-شدن
شرح-توضیح
شرمندگی-خجالت
شرکت ایی-شرکتایی
شرکت داشته باشد-شرکت کنه
ششایی-شش هایی
ششای-شش های
ششا-شش ها
شعلهایی-شعله هایی
شعلهای-شعله های
شعلها-شعله ها
شفاها-شفاهی
شقوق-شکاف ها
شما را-شمارو
شما هستن-شمان
شما هم-شمام
شمارا-شمارو
شمارهایی-شماره هایی
شمارهای-شماره های
شمارها-شماره ها
شماری-تعدادی
شماه-شماس
شمایلی-صورتی
شمول-عمومیت
شهرت-معروفیت
شواهدی-دلایلی
شواهد-دلایل
شود-شه
شوند-شن
شوهرانشان-شوهراشون
شوید-شید
شویم-شیم
شوی-شی
شیوهایی-شیوه هایی
شیوهای-شیوه های
شیوها-شیوه ها
شکل ببخشد-شکل بده
شکل بخشد-شکل بده
شکل دهی-شکل دادن
شکل گرفته-بوجود اومده
شکل گیری-تشکیل
شکل گیری-شکل گرفتن
شکلدهی-شکل دادن
شکوهمندانه-با شکوه
شکیبایی-صبر
شگرف-عجیب
شگفت زده-متعجب
شگفت زدگی-تعجب
شگفتی-تعجب
شیء-وسیله
شیء-چیز
شیدایی-عاشقی
شیفته وار-دیوونه وار
شیفته-عاشق
شیوع-گسترش
شیوهایی-شیوه هایی
شیوهای-شیوه های
شیوها-شیوه ها
شیوه-روش
صادره-ارسال شده
صادقانه-رو راست
صحه میگذارند-تایید می کنند
صحیح است-درسته
صحیحا-به درستی
صحیح-درست
صخرهایی-صخره هایی
صخرهای-صخره های
صخرها-صخره ها
صد چندان-صد برابر
صداقت-راستی
صدایش-صداش
صددرصد-حتما
صدر-بالا
صدمه-آسیب
صده-قرن
صدور-ارسال
صراحت کلام-رک گفتن
صراحتا-به روشنی
صراحتا-رکی
صراحت-روشنی
صرفا-فقط
صریحا-به روشنی
صریحتر-روشن تر
صریح-روشن
صریح-روشن
صفحهایی-صفحه هایی
صفحهای-صفحه های
صفحها-صفحه ها
صلب می نماید-میگیره
صمیمانه-دوستانه
صمیم قلب-صمیم دل
صورت می پذیرد-شکل میگیره
صورت گرفته-انجام شده
صورت گرفت-انجام شد
صوری-ظاهری
صیانت-محافظت
ضابطه مندی-نظم
ضابطه-قانون
ضایعهایی-ضایعه هایی
ضایعهای-ضایعه های
ضایعها-ضایعه ها
ضخیم تر-کلفت تر
ضخیمی-کلفتی
ضخیم-کلفت
ضرب و شتم-کتک کاری
ضربهایی-ضربه هایی
ضربهای-ضربه های
ضربها-ضربه ها
ضرورتا-از روی اجبار
ضرورتا-حتما
ضروریات-چیزای مهم
ضروری-لازم
ضعیفتر-ناتوون تر
ضعیف-ناتوون
ضـمینهایی-ضـمینه هایی
ضـمینهای-ضـمینه های
ضـمینها-ضـمینه ها
ضمنا-
ضمنا-همچنین
ضمن-علاوه بر
ضمینات قضایی-ضمانت های قضایی
ضوابط-قوانین
طابعیت-اطاعت
طالب-خواهان
طبعا-
طبق معمول-مثل همیشه
طراوت-تازگی
طرح ریزی-طراحی
طرحواره-طرح
طرد-دوری
طرفدران-طرفدرای
طرفین مخاصمه-طرفین دشمنی
طرفین-دو طرف
طرق مختلف-راه های مختلف
طریقهایی-طریقه هایی
طریقهای-طریقه های
طریقها-طریقه ها
طریقه-روش
طعمهایی-طعمه هایی
طعمهای-طعمه های
طعمها-طعمه ها
طفولیت-بچگی
طلب می کردم-می خواستم
طلب می کردند-میخواستن
طلب می کردید-میخواستین
طلب می کردیم-میخواستیم
طلب میکردی-میخواستی
طلب میکرد-میخواست
طلوع-بالا اومدن
طنز آمیز-خنده دار
طنزآمیز-خنده دار
طنین انداز شد-پخش شد
طنین انداز می شود-پخش میشه
طول شبونه روز-بیست و چاری
طولانی مدت-دراز مدت
طی کردند-گذروندن
طی کردن-گذروندن
ظاهر ساختن-ظاهر کردن
ظاهرا-
ظاهرا-به ظاهر
ظاهرا-مثل اینکه
عاجزانه-با التماس
عاجزانه-با ناتوونی
عاجز-ناتوان
عادت مالوف-عادت همیشگی
عادلانه-مساوی
عارضه-آسیب
عاری-خالی
عازم-راهی
عالم واقع-دنیای واقعی
عاملی-دلیلی
عامه-بیشتر
عبارت است از-ایناس
عبارتا-عبارت ها
عبث-چرت
عبوس-اخمو
عجولانه-با عجله
عجین-آغشته
عجین-ترکیب
عجین-مخلوط
عدم اطمینان-خاطر جمع نبودن
عدم امکان-محال بودن
عدم تخصیص-ندادن
عدم تداوم-همیشگی نبودن
عدم تطابق-یکی نبودن
عدم تقارن-مساوی نبودن
عدم خشنودی-راضی نبودن
عدم دستیابی-نرسیدن
عدم مطابقت-یکی نبودن
عدم کفایت-لایق نبودن
عدم-نبود
عده ای-بعضیا
عده ای-تعدادی
عده ای-گروهی
عدول کرده-خارج شده
عرشهایی-عرشه هایی
عرشهای-عرشه های
عرشها-عرشه ها
عرصهایی-عرصه هایی
عرصهای-عرصه های
عرصها-عرصه ها
عرصه-میدان
عرض شد-گفتم
عرضهایی-عرضه هایی
عرضهای-عرضه های
عرضها-عرضه ها
عرفی-شرعی
عطا می کند-میده
عطا می کنم-میدم
عطا می کنند-میدن
عطا می کنید-میدین
عطا می کنیم-میدیم
عطا می کنی-میدی
عطش-تشنگی
عظیم الجثه-بزرگ
عظیمی-بزرگی
عظیم-بزرگ
عقب ماندگی-عقب موندگی
عقدمان-عقدمون
عقیدهایی-عقیده هایی
عقیدهای-عقیده های
عقیدها-عقیده ها
به عقیده-به نظر
عقیده-باور
عقیمی-نازایی
علاج-درمون
علاقهایی-علاقه هایی
علاقهای-علاقه های
علاقها-علاقه ها
علاقه مندند-علاقه مندن
علامهایی-علامه هایی
علامهای-علامه های
علامها-علامه ها
علت-دلیل
علنا-آشکارا
علیرغم-بر خلاف
علیه-بر
علی الخصوص-مخصوصا
علی الظاهر-به ظاهر
علی رغم-با وجود
علی رغم-برخلاف
علیرغم اینکه-با وجود اینکه
عمدتا-بیشتر
عمدتا-معمولا
عمده ی-بیشتر
عمده زیاد
عمده-کلی
عمدی-از قصد
عمل بکند-عمل-کنه
عمل بکنم-انجام بدم
عمل بکنندعکل کنن
عمل بکنید-عمل کنید
عمل بکنیم-عمل کنیم
عمل بکن-انجام بده
عمل خطا-کار غلط
عمل خواهد کرد-عمل میکنه
عمل خواهم کرد-عمل میکنم
عمل خواهند کرد-عمل میکنن
عمل خواهی کرد-عمل میکنی
عمل خواهید کرد-عمل میکنیم
عمل خواهیم کرد-عمل میکنین
عمل می کرد
عمل می کردند-عمل میکردن
عمل می کردید-عمل میکردین
عمل می کنند-عمل میکنن
عمل می کنید-عمل میکنین
عمل کردم-انجام دادم
عمل کردند
عمل کرده است-عمل کرده
عمل کرده باشدعمل کرده باشه
عمل کرده باشند-عمل کرده باشن
عمل کرده باشید-عمل کرده باشین
عمل کرده بودم-عمل کردم
عمل کرده بودند-عمل کردن
عمل کرده بودید-عمل کردید
عمل کرده بودیم-عمل کردیم
عمل کرده بودی-عمل کردی
عمل کرده بود-عمل کرده
عمل کرده ام-عمل کردم
عمل کرده اند-عمل کردن
عمل کرده اید-عمل کردین
عمل کرده ایم-عمل کردیم
عمل کرده ای-عمل کردی
عمل کرد-انجام داد
عمل کند-انجام بده
عمل کنم-انجام بدم
عمل کنید
عمل کنی-انجام بدی
عملا-
عملکرد-کارکرد
عموم مردم-همه مردم
عنایت-توجه
عنقریب-به زودی
عنوان نمود-گقت
عهده دار-مسئول
عوارض-مشکلات
عواطف-احساسات
عواقب-نتایج
عوالم دیگر-دنیاهای دیگه
عوام-مردم عادی
عود-برگشت
عینا-مثل
عکس العمل-واکنش
عینی تر-روشن تر
غارتگری-دزدی
غارتگر-دزد
غارت-دزدی
غالب تر-قوی تر
غالبا-بیشتر
غالبا-معمولا
غرض-هدف
غریبه-ناشناس
غریزی-ذاتی
غزالان-آهو ها
غوطه خوردم-غرق شدم
غوطه خوردند-غرق شدن
غوطه خوردن-غرق شدن
غوطه خوردید-غرق شدین
غوطه خوردیم-غرق شدیم
غوطه خوردی-غرق شدی
غوطه خورد-غرق شد
غوغا-دادوفریاد
غول آسا-بزرگ
غول پیکر-بزرگ
غیرازان-به جز اون
غیرازاین-به جز این
غیراز-به جز
غیرطبیعی-عجیب
غیریکسان-نا مساوی
غیر-جز
غیر اختصاصی-عمومی
غیر دائمی-موقت
غیر قابل انکار-انکار نشدنی
غیر قابل تفکیک-جدا نشدنی
غیر متعارف-غیر معمولی
غیر ممکن-نشدنی
غیراختصاصی-عمومی
غیرقابل تفکیکی-جدا نشدنی ای
غیرقابل تفکیک-جدا نشدنی
غیرقاعده مند-بی نظم
غیرمترقبه-ناگهانی
غیرمتعارف-غیرمعمولی
غیرمرتبط-نامربوط
فاجعه آمیز-خیلی بد
فاش-معلوم
فاصلهایی-فاصله هایی
فاصلهای-فاصله های
فاصلها-فاصله ها
فاقد چنین-بدون چنین
فاقد-بدون
فایدهایی-فایده هایی
فایدهای-فایده های
فایدها-فایده ها
فاکتورها-عوامل
فاکتور-عامل
فجیع-آزار دهنده
فحاشی کرد-بد و بیرا گفت
فرا خواندن-فراخوندن
فرا گرفتم-یاد گرفتم
فرا گرفتند-یاد گرفتن
فرا گرفتید-یاد گرفتین
فرا گرفتیم-یاد گرفتیم
فرا گرفتی-یاد گرفتی
فرا گرفت-یاد گرفت
فرا گیرند-یاد بگیرن
فراتراز-بیشتر از
فراتر-بالاتر
فراتر-بیشتر
فراخنا-محل وسیع
فراسوی-اون طرف
فراسو-اون طرف
فرافکنی-منحرف کردن
فراهم آورده-فراهم کرده
فراهم می آورد-ایجاد میکنه
فراهم کرد-درست کرد
فراوانی-زیادی
فراوان-زیاد
فراوان-فراوون
فراگیری-یاد گرفتن
فراگیری-یادگیری
فراگیر-گسترده
فرایند-مراحل
فربه-چاق
فردی به فرد-یکی به یکی
فرزند خوانده-فرزند خونده
فرزند خواندگی-فرزند خوندگی
فرزند پروری-پرورش بچه
فرزندانمان-بچه هامون
فرزندتان-بچتون
فرزندپروری-پرورش بچه
فرزند-بچه
فرستندهایی-فرستنده هایی
فرستندهای-فرستنده های
فرستندها-فرستنده ها
فرصتیه-وقتیه
فرضیهایی-فرضیه هایی
فرضیهای-فرضیه های
فرضیها-فرضیه ها
فرق چندانی-چندان فرقی
فرمائید-کنید
فرمان-فرمون
فرمودهایی-فرموده هایی
فرمودهای-فرموده های
فرمودها-فرموده ها
فرهیخته-بافرهنگ
فروختند-فروختن
فروختید-فروختین
فروشندهایی-فروشنده هایی
فروشندهای-فروشنده های
فروشندها-فروشنده ها
فروشگاهایی-فروشگاه هایی
فروشگاهای-فروشگاه های
فروشگاها-فروشگاه ها
فروشگاه-مغازه
فزاینده ای-زیادی
فزاینده-در حال افزایش
فزاینده-زیاد
فشار های-فشارای
فصلنامهایی-فصلنامه هایی
فصلنامهای-فصلنامه های
فصلنامها-فصلنامه ها
فطرت-ذات
فطری-ذاتی
فغان-ناله
فقدان-از دست دادن
فقدان-نبود
فلذا-پس
فنا شد-نابود شد
فنا می شود-نابود میشه
فنجان-فنجون
فهمیده است۰فهمیده
فهمیده باشد-دونسته
فهمیده باشند-فهمیده باشن
فهمیده باشید-فهمیده باشین
فهمیده باشیم-فهمیده
فهمیده بودم-فهمیدم
فهمیده بودند-فهمیدن
فهمیده بودید-فهمیدن
فهمیده بودیم-فهمیدیم
فهمیده بود-فهمید
فهمیده ام-فهمیدم
فهمیده اند-فهمیدن
فهمیده اید-فهمیدید
فهمیده ایم-فهمیدیم
فهمیده ای-فهمیدی
فهمیدید-فهمیدین
فهیم-فهمیده
فوق الذکر-اشاره شده
فوق را-بالا را
فکاهی-خنده دار
فکر بکند-فکرکنه
فکر بکنم-فکر کنم
فکر بکنند-فکر کنن
فکر بکنید-فکر کنید
فکر بکنیم-فکر کنیم
فکر بکنی-فکر کنی
فکر بکن-فکر کن
فکر خواهد کرد-فکر میکنه
فکر خواهم کرد-فکر میکنم
فکر خواهند کرد-فکر میکنن
فکر خواهی کرد-فکر میکنی
فکر خواهید کرد-فکر میکنین
فکر خواهیم کرد-فکر میکنیم
فکر می کردند-فکر میکردن
فکر می کرده ام-فکر میکردم
فکر می کرده ای-فکر میکردی
فکر می کردید-فکر میکردین
فکر می کند-فکر میکنه
فکر کردند-فکر کردن
فکر کرده است-فکر کرده
فکر کرده باشد-فکر کرده
فکر کرده باشند-فکر کرده باشن
فکر کرده بودم-فکر کردم
فکر کرده بودند-فکر کردن
فکر کرده بودید-فکر کردین
فکر کرده بودیم-فکر کردیم
فکر کرده بودی-فکر کردی
فکر کرده ام-فکر کردم
فکر کرده اند-فکر کردن
فکر کرده اید-فکر کردین
فکر کرده ایم-فکر کردیم
فکر کرده ای-فکر کردی
فکر کردید-فکر کردین
فکر کنند-فکر کنن
فی الحال-همین الان
فی نفسه-ذاتا
فیزیک دانان-فیزیک دانها
قائدهایی-قائده هایی
قائدهای-قائده های
قائدها-قائده ها
قابل اتکا-قابل اعتماد
قابل اعتنایی-قابل توجهی
قابل اعتنا-قابل توجه
قابل اعمال-قابل اجرا
قابل تعلیق-تعلیق شدنی
قابل توجهی-زیادی
قابل تکرار-تکرار شدنی
قابل روئیت-قابل مشاهده
قابله ملاحظه-مهم
قابلیت ها-توانایی ها
قابلیت-توانایی
قادر خواهد بود-میتونه
قادر خواهم بود-میتونم
قادر خواهند بود-میتونن
قادر خواهی بود-میتونی
قادر خواهید بود-میتونین
قادر خواهیم بود-میتونیم
قادرند-می تونن
قاعده دار-منظم
قاعده مندی-نظم
قاعده مند-منظم
قاعدهایی-قاعده هایی
قاعدهای-قاعده های
قاعدها-قاعده ها
قاعده-قانون
قانون مند-منظم
قانونمند-منظم
قبل از اینکه-قبل اینکه
قبولاندن-قبولوندن
قداست-پاکی
قدرتمندتر-قوی تر
قدرتمند-قوی
قدردانی-تشکر
قدری-یکم
قدم نهادم-پا گذاشتم
قدم نهادند-پا گذاشتن
قدم نهادید-پا گذاشتین
قدم نهادیم-پا گذاشتیم
قدم نهادی-پا گذاشتی
قدم نهاد-پا گذاشت
قدیم الایام-قدیما
قرابت نزدیکی
قرار است-قراره
قرار دهد-قرار بده
قرار گیری-قرار گرفتن
قراردادن-گذاشتن
قرارگاهایی-قرارگاه هایی
قرارگاهای-قرارگاه های
قرارگاها-قرارگاه ها
قرارگیری-قرار گرفتن
قربانی-قربونی
قریب-نزدیک
قریب به یقین-حتما
قریب-نزدیک
قساوت-سنگدلی
قضاوت گری-داوری
قطعه قطعه-تیکه تیکه
قلاده-دونه
قلمداد شدن-به شمار اومدن
قلمداد شد-به حساب اومد
قلمداد شود-به حساب بیاد
قلمداد می شود-به حساب میاد
قلمداد نشد-به حساب نیومد
قلمداد نشود-به حساب نیاد
قلمداد کردند-به حساب آوردن
قلمداد کردند-حساب کردن
قلمداد کردن-به شمار آوردن
قلمداد کردید-به حساب آوردین
قلمداد کردیم-به حساب آوردیم
قلمداد کردی-به حساب آوردی
قلمداد کرد-به حساب آورد
قلمداد کرد-حساب کرد
قمداد کردم-به حساب آوردم
قواعد-قوانین
قوای ذهنی-قدرت ذهنی
قویا-خیلی زیاد
کدامند-کدومن
کدامیک-کدوم یکی
کدام-کدوم
کرده ایم-کردیم
کزین-که از این
کسانی-کسایی
کلیشه ای-تکراری
کلیشه-تکراری
کما اینکه-ممکنه
کمابیش-کم و زیاد
کنایه-طعنه
کنند-کنن
کنید-کنین
کودکانه-بچه گونه
کورکورانه-بدون فکر
کورهایی-کوره هایی
کورهای-کوره های
کورها-کوره ها
لااقل-دست کم
لاجرم-ناچار
لازم است-لازمه
لازم به ذکر است-ضمنا
لازم هستند-لازمن
لازم هستید-لازمید
لازم هستیم-لازمیم
لازم هستی-لازمی
لازم هست-لازمه
لانه-لونه
لایهایی-لایه هایی
لایهای-لایه های
لایها-لایه ها
لاکن-ولی
لایحهایی-لایحه هایی
لایحهای-لایحه های
لایحها-لایحه ها
لاینحل-حل نشدنی
لایهایی-لایه هایی
لایهای-لایه های
لایها-لایه ها
لبریز-پر
لبهایی-لبه هایی
لبهای-لبه های
لبها-لبه ها
لجاجت-لجبازی
لحاظ-دید
لحاظ-نظر
لحظهایی-لحظه هایی
لحظهای-لحظه های
لحظها-لحظه ها
لذا-بنابر این
لذیذ-خوشمزه
لزوما-حتما
لزوما-فقط
لزوم-ضرورت
لطمه-صدمه
لعب-بازی
لغت-کلمه
لغوی-کلمه ای
لوایح-پیشنهادات
لیکن-اما
لینک ها-لینکا
لیکن-اما
لیکن-ولی
مؤثرند-تاثیردارن
مؤلفهایی-مؤلفه هایی
مؤلفهای-مؤلفه های
مؤلفها-مؤلفه ها
ما اقدام خواهیم کرد-انجام میدیم
مابین-بین
ماحصل-نتیجه
مادام العمر-نا تموم
مادامیکه-تا زمانی
مادامی-تا زمانی
مادامی که-تازمانی که
مادهایی-ماده هایی
مادهای-ماده های
مادها-ماده ها
ماسهایی-ماسه هایی
ماسهای-ماسه های
ماسها-ماسه ها
ماشینوار-مثل ماشین
ماقبل-قبل
مالامال-پر
وزنههای-وزنه های
آشپرخانهه-آشپرخانه هستش
از طرق-از راههای
افتادهه-افتاده
این گونهه-این گونه س
بالا العادهه-فوق العاده س
بخشیدهه-بخشیده
بردهه-برده
به طرق-به راههای
بودهه-بوده
بی فایدهه-بیفایدست
توانستهه-تونسته
جانبهه-جانبه س
خلاقانهه-خلاقانه س
دههایی-ده هایی
دههای-ده های
دهها-ده ها
دو دهه-بیست سال
دوجانبهه-دوجانبه س
دیدهه-دیده
رسیدهه-رسیده
سادهه-ساده س!
سر زدهه-سر زده
شخصیهه-شخصیه
صرفهه-صرفه س
طرفهه-طرفه س
فروختهه-فروخته
قابل توجهه-مهمه
قاجاریهه-قاجاریه س
ماندهه-مونده
ماههایی-ماه هایی
ماههای-ماه های
ماهها-ماه ها
مواجهه-روبرو شدن
مواجهه-مقابل
مکالمهه-صحبت کردنه
می زیستهه-می زیسته
می ساختهه-می ساخته
نبودهه
نبودهه-نبوده
نرفتهه-نرفته
نشدهه-نشده
وابستهه-وابسته
وجههایی-وجه هایی
وجههای-وجه های
وجهها-وجه ها
وردهه-ورده
پیشرفت یافتهه-پیشرفته
چندماههایی-چندماه هایی
چندماههای-چندماه های
چندماهها-چندماه ها
چگونهه-چیجوریه
کاری اشتباهه-اشتباس
گذاشتهه-گذاشته
گستاخانهه-گستاخانه س
یک دهه-ده سال
حملهه-حمله س
حومهه-حومه س
حیطهه-حیطه س
خاستهه-خاسته
خانهه-خانه س
خبرهه-خبره س
خلاصهه-خلاصه س
خواجهه-خواجه س
‏خوشهه-‏خوشه س
دایرهه-دایره س
نتیجهه-نتیجه س
دروازهه-دروازه س
دغدغهه-دغدغه س
دفترچهه-دفترچه س
دقیقهه-دقیقه س
دکمهه-دکمه س
دنبالهه-دنباله س
دندانهه-دندانه س
دندهه-دنده س
دهانهه-دهانه س
دههه-دهه س
دهکدهه-دهکده س
دیدهه-دیده س
دیوارهه-دیواره س
ذخیرهه-ذخیره س
ذرهه-ذره س
رتبهه-رتبه س
ردهه-رده س
رسانهه-رسانه س
رویهه-رویه س
ریشهه-ریشه س
زاویهه-زاویه س
زلزلهه-زلزله س
زمینهه-زمینه س
سابقهه-سابقه س
سازندهه-سازنده س
سازهه-سازه س
سجادهه-سجاده س
سرانهه-سرانه س
سرمایهه-سرمایه س
سلسلهه-سلسله س
سنگدانهه-سنگدانه س
شبکهه-شبکه س
شعلهه-شعله س
شیوهه-شیوه س
صخرهه-صخره س
ضایعهه-ضایعه س
ضربهه-ضربه س
ضـمینهه-ضـمینه س
طریقهه-طریقه س
طعمهه-طعمه س
العادهه-العاده س
عرشهه-عرشه س
عرصهه-عرصه س
عرضهه-عرضه س
عقیدهه-عقیده س
علاقهه-علاقه س
علامهه-علامه س
فایدهه-فایده س
فرستندهه-فرستنده س
فرمودهه-فرموده
فروشندهه-فروشنده س
فصلنامهه-فصلنامه س
قائدهه-قائده س
کلمهه-کلمه س
کلیهه-کلیه س
کمینهه-کمینه س
کوزهه-کوزه س
کیسهه-کیسه س
گانهه-گانه س
گردهه-گرده س
گزینهه-گزینه س
گزینهه-گزینه س
گسترهه-گستره س
گسلهه-گسله س
گشتهه-گشته
گلهه-گله س
گوشهه-گوشه س
گویهه-گویه س
گیرندهه-گیرنده س
لایهه-لایه س
لبهه-لبه س
لحظهه-لحظه س
ماسهه-ماسه س
ماندهه-مانده س
ماهانهه-ماهانه س
ماههه-ماهه س
ماهوارهه-ماهواره س
مایهه-مایه س
مبارزهه-مبارزه س
مجسمهه-مجسمه س
مجلهه-مجله س
مجموعهه-مجموعه س
مراجعهه-مراجعه س
مرافعهه-مرافعه س
مسئلهه-مسئله س
مسالهه-مساله س
معاملهه-معامله س
مقالهه-مقاله س
مقایسهه-مقایسه س
مقرهه-مقره س
مقولهه-مقوله س
مولفهه-مولفه س
مؤلفهه-مؤلفه س
میلهه-میله س
میوهه-میوه س
ناحیهه-ناحیه س
نسخهه-نسخه
نفرهه-نفره س
نقلیهه-نقلیه س
نکتهه-نکته س
نگاشتهه-نگاشته
نمایندهه-نماینده س
نمایهه-نمایه س
هفتهه-هفته س
هقهقهه-هقهقه س
وجههه-وجهه س
وحشتزدهه-وحشتزده س
ورقهه-ورقه س
وسیلهه-وسیله س
وظیفهه-وظیفه س
وقفهه-وقفه س
تازهه-تازه س
تابهه-تابه س
حاشیهه-حاشیه س
یکبارهه-یکباره س
یکجانبهه-یکجانبه س
یکسرهه-یکسره س
یکطرفهه-یکطرفه س
یکپارچهه-یکپارچه س
یهه-یه س
پارسایانهه-پارسایانه س
پارهه-پاره س
پدرانهه-پدرانه س
پدیدهه-پدیده س
پراکندهه-پراکنده س
پرخاشگرانهه-پرخاشگرانه س
پشتوانهه-پشتوانه س
پیامبرانهه-پیامبرانه س
پیوستهه-پیوسته س
چالهه-چاله س
چاپلوسانهه-چاپلوسانه س
چتهه-چته س
چندروزهه-چندروزه س
چندماههه-چندماهه س
پرداختهه-پرداخته
شمارهه-شماره س
تجربهه-تجربه س
ملاحظهه-ملاحظه س
نمرهه-نمره س
محدودهه-محدوده س
مرتبهه-مرتبه س
دیدهه-دیده
منطقهه-منطقه س
کشتهه-کشته
ریختهه-ریخته
بستهه-بسته س
بهرهه-بهره س
بیمهه-بیمه س
پایهه-پایه س
تاریخچهه-تاریخچه س
تبصرهه-تبصره س
جملهه-جمله س
دادهه-داده
داشتهه-داشته
دانستهه-دانسته
رابطهه-رابطه س
شیوهه-شیوه س
قاعدهه-قاعده س
ﻛﺮدهه-ﻛﺮده
گردیدهه-گردیده
گفتهه-گفته
گونهه-گونه س
گیرندهه-گیرنده س
لایحهه-لایحه س
مادهه-ماده س
مبادلهه-مبادله س
محاسبهه-محاسبه س
مضاربهه-مضاربه س
مطالبهه-مطالبه س
درجهه-درجه س
مقدمهه-مقدمه س
مقایسهه-مقایسه س
مرحلهه-مرحله س
صفحهه-صفحه س
لایهه-لایه س
مطالعهه-مطالعه س
حلقهه-حلقه س
معادلهه-معادله س
دستهه-دسته س
پدیدهه-پدیده س
پروژهه-پروژه س
توسعهه-توسعه س
نقطهه-نقطه س
حفرهه-حفره س
چرخهه-چرخه س
شبکهه-شبکه س
هزینهه-هزینه س
زنجیرهه-زنجیره س
دانهه-دانه س
تودهه-توده س
کارخانهه-کارخانه س
خانوادهه-خانواده س
کورهه-کوره س
فاصلهه-فاصله س
درمقالهه-درمقاله س
اجازهه-اجازه س
ادارهه-اداره س
ادامهه-ادامه س
ارایهه-ارایه س
آرایهه-آرایه س
ارائهه-ارائه س
اندازهه-اندازه س
اضافهه-اضافه س
اندیشهه-اندیشه س
نوشتهه-نوشته س
دورهه-دوره س
لهجهه-لهجه س
پروندهه-پرونده س
رشتهه-رشته س
واژهه-واژه س
درهه-دره س
گذشتهه-گذشته س
نمونهه-نمونه س
مشاورهه-مشاوره س
پایان نامهه-پایان نامه س
نشانهه-نشانه س
اشارهه-اشاره س
انگیزهه-انگیزه س
زمینهه-زمینه س
هزینهه-هزینه س
نظریهه-نظریه س
حوزهه-حوزه س
یافتهه-یافته
نحوهه-نحوه س
وزارتخانهه-وزارتخانه س
نقشهه-نقشه س
دانشکدهه-دانشکده س
پژوهشکدهه-پژوهشکده س
فرضیهه-فرضیه س
شاخهه-شاخه س
زدهه-زده
روزنامهه-روزنامه س
نرسیدهه-نرسیده
رفتهه-رفته
ندادهه-نداده
آوردهه-آورده
کلیشهه-کلیشه س
ایستادهه-ایستاده س
فایدهه-فایده س
تپهه-تپه س
شبونهه-شبونه س
سکنهه-سکنه س
ویژهه-ویژه س
خرابهه-خرابه س
در برگرفتهه-در برگرفته
می رفتهه-می رفته
نهفتهه-پنهونه
افکندهه-افکنده
حقهها-حقه ها
حقههای-حقه های
گرفتهه-گرفته
نشونهه-نشونه
نشونهها-نشونه ها
نشونههای-نشونه های
مشاهدهه-مشاهده س
کلیهه-کلیه س
چسبیدهه-چسبیده
نکردهه-نکرده
آمدهه-آمده
اغواکنندهه-اغواکننده س
کردهه-کرده
قهوهه-قهوه س
کمک کنندهه-کمک کننده س
معدهه-معده س
روزانهه-روزانه س
گشودهه-باز کرده
نگرفتهه-نگرفته
بچگانهه-بچگانه س
ایدهه-ایده س
رساندهه-رسانده
کاستهه-کم کرده
نماندهه-نمونده
موندهه-مونده
آیندهه-آینده س
جامعهه-جامعه س
آمیختهه-آمیخته
برندهه-برنده س
برندهها-برنده ها
برندههای-برنده های
برندههایی-برنده هایی
بازههایی-بازه هایی
بیهودهه-بیهوده س
نهادهه -نهاده
گزارهه-گزاره س
گزارهها-گزاره ها
گزارههای-گزاره های
گزارههایی-گزاره هایی
خوردهه-خورده س
شکنندهه-شکننده س
انگاشتهه-انگاشته
خندهه-خنده س
آینهه-آینه س
آینهها-آینه ها
آینههایی-آینه هایی
آینههای-آینه های
مشغلهه-مشغله س
افسردهه-افسره س
شبانهه-شبانه س
کنندهه-کننده س
افسانهه-افسانه س
دریافتهه-فهمیده
سکهه-سکه س
عادلانهه-عادلانه س
لثهه-لثه س
رویههای-روش های
رویههایی-روش هایی
برگرداندهه-برگردونه
نشستهه-نشسته س
سوژهه-سوژه س
آگاهه-آشنایی داره
شدهه-شده
نویسندهه-نویسنده س
آرزومندانهه-آرزومندانه س
امدهه-اومده
رسانندهه-رسوننده س
واقعهه-واقعه س
نمودهه-کرده
شکستهه-شکسته س
امامیهه-امامیه س
محاربهه-محاربه س
گستردهه-گسترده س
استفادهه-استفاده س
افزونهایی-افزونهه ایی
نیفتادهه-نیفتاده
احمقانهه-احمقانهس
مالوف-همدم
ماندهایی-مانده هایی
ماندهای-مانده های
ماندها-مانده ها
مانده-مونده
ماندگاری-موندگاری
ماندگار-موندگار
ماند-موند
مانند-مثل
مان-مون
ماهانهایی-ما هانه هایی
ماهانهای-ما هانه های
ماهانها-ما هانه ها
ماهایی-ماه هایی
ماهای-ماه های
ماها-ماه ها
ماهرانه-استادانه
ماهوارهایی-ماهواره هایی
ماهوارهای-ماهواره های
ماهوارها-ماهواره ها
ماهیان-ماهی ها
ماهیت-وجود
مایهایی-مایه هایی
مایهای-مایه های
مایها-مایه ها
مایوس-نا امید
مبادا-نکنه
مبادرت می ورزند-تلاش می کنن
مبادرت ورزد-انجام بده
مبادرت ورزید-اقدام کرد
مبادرت-اقدام
مبادلهایی-مبادله هایی
مبادلهای-مبادله های
مبادلها-مبادله ها
مبارزهایی-مبارزه هایی
مبارزهای-مبارزه های
مبارزها-مبارزه ها
مبارزه-جنگ
مبالغه-بزرگ نمایی
مبتذل-بی ارزش
مبتذل-زشت
مبتلا-گرفتار
مبتنی بر-بر اساس
مبدل به-تبدیل به
مبدل می شد-تبدیل میشد
مبذول-ارائه
مبذول-واگذار
مبسوط-مفصل
مبنا ی-پایه ی
مبنایی می شود-دلیلی میشه
مبنا-پایه
مبهم-گنگ
مبین-روشن کننده
متاثر-ناراحت
متاخر تر-جدیدتر
متاخرتر-جدیدتر
متاخر-جدید
متارکه-جدایی
متاسفانه-بدیش اینه
متبادر شد-وارد شد
متبادر می ساخت-وارد میکرد
متبادر می شود-وارد میشه
متباین-مخالف
متبلایان-گرفتار شده ها
متبلور می شود-مشخص میشه
متبوع-اصلی
متجلی-روشن
متحمل شدم-تحمل کردم
متحمل شدند-تحمل کردن
متحمل شدید-تحمل کردین
متحمل شدیم-تحمل کردیم
متحمل شدی-تحمل کردی
متحمل شد-تحمل کرد
متحول شدن-از این رو به اون رو شدن
متحول نمودند-تغییر دادن
متحول نمودن-تغییر دادن
متحول نمودیم-تغییر دادیم
متحول نمودی-تغییر دادی
متحول نمود-تغییر داد
متحول نموم-تغییر دادم
متخاصم-دشمن
متداول-رایج
متداول-عادی
متد-روش
متذکر شدم-یادآوری کردم
متذکر شدند-یادآوری کردن
متذکر شدن-یادآوری کردن
متذکر شدید-یادآوری کردین
متذکر شدیم-یادآوی کردیم
متذکر شدی-یادآوری کردی
متذکر شد-یادآوری کرد
متذکر-یادآور
مترادف-هم معنی
مترقبه-شدنی
متزلزل-سست
متشابه-مشابه
متشکل از-تشکیل شده از
متصدیان-مسئولان
متصدی-مسئول
متصل-وصل
متضاد-مخالف
متضمن-شامل
متعارض-مخالف
متعارف-معمولی
متعاقباً-بعدا
متعاقبا-بعدا
متعاقبا-پس از این
متعاقب-بعد
متعالی-عالی
متعاهد-متحد
متعددی-زیادی
متعدد-زیاد
متعلق به-برای
متعهد می گردیم-قول میدیم
متعهد میگردد-قول میده
متعهد میگردم-قول میدم
متعهد میگردند-قول میدن
متعهد میگردید-قول میدین
متعهد-پایبند
متفاوت است-فرق میکنه
متفاوت باشه-فرق داشته باشه
متفق نیستند-یکدل نیستند
متفق نیستید-یکدل نیستین
متفق هستند-یکدل هستند
متفق هستید-یکدل هستین
متقابلا-هم چنین
متقابل-دوطرفه
متقارن-یکسان
متقاضی-تقاضا کننده
متقاعد-قانع
متمایز برهم-متفاوت از هم
متمایز-جدا
متمایل بود-تمایل داشت
متمایل-مایل
متمدن-بافرهنگ
متناسب با آن-مثل اون
متناظر-مشابه
متناقضانه-اختلافی
متناقض-مخالف
متنوع-جور واجور
متهد میگردی-قول میدی
متوالی-پشت سر هم
متوالی-پشت سر هم
متوسل می شدم-کمک می گرفتم
متوسل می شدند-کمک میگرفتن
متوسل می شدنی-کمک میگرفتی
متوسل می شدید-کمک میگرفتین
متوسل می شدیم-کمک میگرفتیم
متوسل می شد-کمک میگرفت
متولد شد-به دنیا اومد
متوهم-توهم زده
متکدی-گدایی
مثابه-اندازه
مثال زیر-مثالی که می خوام بزنم
مثله کردن-بریدن
مثمرثمر-کارساز
مجادله-بحث
مجال-فرصت
مجاورت-نزدیکی
مجبور ساخت-مجبور کرد
مجددا-دوباره
مجددی-دوباره ای
مجدد-دوباره
مجذوب-دلباخته
مجرا-مسیر
مجروح-زخمی
مجزا-جدا از هم
مجسمهایی-مجسمه هایی
مجسمهای-مجسمه های
مجسمها-مجسمه ها
مجعد-فرفری
مجلل-باشکوه
مجلهایی-مجله هایی
مجلهای-مجله های
مجلها-مجله ها
مجمل-خلاصه
مجموعا-همه با هم
مجموعهایی-مجموعه هایی
مجموعهای-مجموعه های
مجموعها-مجموعه ها
مجموع-کل
مجهول-نامعلوم
محاسبات انجام شده-محاسبات
محاسبهایی-محاسبه هایی
محاسبهای-محاسبه های
محاسبها-محاسبه ها
محاسن-خوبی ها
محاصره داره-تسلط داره
محاوره-گفتگو
محبوس-زندونی
محتاجند-نیازمندن
محتاطانه-با احتیاط
محتاط-با احتیاط
محترمانه-قابل احترام
محتوا مدار-محتوایی
محتوای بصری-محتوای بصری(مولتی مدیا مانند عکس و صوت و ویدیو و..)
محتوی-شامل
محدود نمودن-محدود کردن
محدودهایی-محدوده هایی
محدودهای-محدوده های
محدودها-محدوده ها
محرز-قطعی
محرمانه-پنهونی
محسوب شود-به حساب بیاد
محسوب می شوند-به حساب میان
محسوب-حساب
محصوری-محدودی
محصور-محدود
محصولاتی-کالاهایی
محکم-سفت
محنت-سختی
محوری-اساسی
محکی-ازمایشی
محک-آزمایش
مخاصمات-درگیری ها
مخاصمه-درگیری
مخاطره آمیز-خطرناک
مخاطره-خطر
مختص به-مخصوص
مختصرا-به کوتاهی
مختصر-کوتاه
مختل کردن-سخت کردن
مختلط-مخلوط
مختل-پریشون
مخدوش-خراب
مخرب-تخریب کننده
مخرب-ویرون گر
مخصوصا-به ویژه
مخفی-پنهان
مخفی-پنهون
مخل-مزاحم
مد نظر-مورد توجه
مداخلاتی-دخالت هایی
مداخله ای-دخالتی
مداخله-دخالت
مدام-همیشه
مدام-پش سر هم
مداوم-همیشگی
مدبرانه-با فکر
مدتهاست-مدتهاس
مدتی-یه مدت
مدت ها-خیلی وقت
مدخل-ورودی
مدد-کمک
مدرن سازی-نو سازی
مدرنیزه-مدرن شده
مدعوان-دعوت شدگان
مدعوین-دعوت شدگان
مدنظر گرفتن-توجه
مدنظر-مورد توجه
مدور-گرد
مدون-مرتب
مدیدی-طولانی
مدید-طولانی
مذاق-کام
مذاکره-گفتگو
مذبور-اشاره شده
مذموم-زشت
مذکور-نامبرده
مذکور-گفته شده
مذکور-یاد شده
مراجعان-مراجعه کنندگان
مراجعه نمایید-مراجعه کنین
مراجعهایی-مراجعه هایی
مراجعهای-مراجعه های
مراجعها-مراجعه ها
مرافعهایی-مرافعه هایی
مرافعهای-مرافعه های
مرافعها-مرافعه ها
مراوده-دوستی
مرا-منو
مرتب می گوییم-هی میگیم
مرتبط با-مربوط به
مرتبط بودن-ربط داشتن
مرتبط-در ارتباط
مرتبهایی-مرتبه هایی
مرتبهای-مرتبه های
مرتبها-مرتبه ها
مرتب-منظم
مرجع-منبع
مرحلهایی-مرحله هایی
مرحلهای-مرحله های
مرحلها-مرحله ها
مردانگی-مردونگی
مردد-دودل
مردمانش-مردمش
مرسوم-رایج
مرسوم-معمول
مرصع-مرتب
مرعوب ساختن-ترسوندن
مرمتشان-تعمیرشان
مرمتش-تعمیرش
مرمت-تعمیر
مزایایی-فایده هایی
مزایای-امتیازات
مزایای-فایده های
مزایا-امتیازات
مزمن-طولانی

مزین کردم-زیبا کردم
مزین کردند-زیبا کردن
مزین کردید-زیبا کردین
مزین کردیم-زیبا کردیم
مزین کردی-زیبا کردی
مزین کرد-زیبا کرد
مسئلهایی-مسئله هایی
مسئلهای-مسئله های
مسئلها-مسئله ها
مسائل مهمی-چیزای مهمی
مساعدی-مناسبی
مساعد-مناسب
مساعی-تلاش
مسافت-فاصله
مسالمت آمیز-صلح آمیز
مسالمت-صلح
مسالهایی-مساله هایی
مسالهای-مساله های
مسالها-مساله ها
مساله ای-موضوعی
مساله-موضوع
مستتر-پنهون
مستحضرید-میدونید
مستحکمی-محکمی
مستحکم-محکم
مستعد-با استعداد
مستعد-باهوش
مستقر می سازد-قرار میده
مستقر می سازم-قرار میدم
مستقر می سازید-قرار میدید
مستقر می سازیم-قرار میدیم
مستقر می سازین-قرار میدین
مستقر می سازی-قرار میدی
مستقلا-جدا
مستقل-جداگونه
مستقیم-راست
مستلزم-لازمه
مستمرا-دائمی
مستمر-دائمی
مستمر-همیشگی
مستمند-فقیر
مسخ شده-تغییر کرده
مسخره آمیز-مسخره
مسدود-بسته
مسرت بخشی-شادمانی
مسرت-شادی
مسلما-
مسلما-حتما
مسلک-راه و روش
مسن-سن بالا
مسیری-راهی
مسیر-راه
مشابهت-شباهت
مشاجرات-اختلافات
مشاجره-دعوا
مشارکت امیز-مشارکی
مشارکت کننده-شرکت کننده
مشارکت کنند-همکاری کنن
مشاهده می شود-دیده میشه
مشاهده می کند-میبینه
مشاهده می کنم-میبینم
مشاهده می کنند-میبینن
مشاهده می کنید میبینین
مشاهده می کنیم-میبینیم
مشاهده می کنی-میبینی
مشترکا-باهم
مشتریای تون-مشتریاتون
مشتریای شون-مشتریاشون
مشتریای مون-مشتریامون
مشتریای-مشتری هایی
مشتعل-شعله ور
مشتق-جدا
مشتمل بر-شامل
مشخصا-حتما
مشخصهایی-مشخصه هایی
مشخصهای-مشخصه های
مشخصها-مشخصه ها
مشروب خواری-مشروب خوری
مشروح-کامل
مشروط به-به شرط
مشروط به-به شرطه
مشروعیت-قانون
مشروع-قانونی
مشقت-سختی
مشکلتر-سخت تر
مشوش کننده-پریشون کننده
مشوش-پریشون
مشوق-تشویق کننده
مصائب-مشکلات
مصاحبتی-همنشینی
مصافحه-روبوسی
مصالحه-صلح
مصداق بارز-دلیل روشن
مصداق-نمونه
مصوب-پذیرفته شده
مضاربهایی-مضاربه هایی
مضاربهای-مضاربه های
مضاربها-مضاربه ها
مضاعف-دوبرابر
مضحک-خنده دار
مضمون-درون مایه
مضنومین-متهمان
مطابق با-برابر با
مطابق-برابر
مطابق-طبق
مطالبهایی-مطالبه هایی
مطالبهای-مطالبه های
مطالبها-مطالبه ها
مطالعات-تحقیقات
مطالعهایی-مطالعه هایی
مطالعهای-مطالعه های
مطالعها-مطالعه ها
مطرود-گوشه گیر
مطلقا-کاملا
مظاهر-حامی
مظنون است-شک داره
مظنونم-شک دارم
مظنونند-شک دارن
مظنونیم-شک داریم
مظنونین-شک دارین
مظنونی-شک داری
معادلهایی-معادله هایی
معادلهای-معادله های
معادلها-معادله ها
معادل-برابر
معارض-مخالف
معاشرت-رفت و آمد
معالجه-درمون
معاملهایی-معامله هایی
معاملهای-معامله های
معاملها-معامله ها
معاند-مخالف
معایب-مشکلات
معتدل کردن-طبیعی کردن
معتقد است-عقیده داره
معتقدم-عقیده دارم
معجزه آسا-شگفت انگیز
معدود بودن-کم بودن
معذب گردیده-ناراحت هستند
معذب-ناراحت
معذوریم-نمیتونیم
معشوق تون-عشقتون
معضل-مشکل
معقول-مناسب
معلق-آویزون
معلمین-معلمان
معلومه-مشخصه
معمول-عادی
معنادار-با معنی
معنای آن این است که-یعنی
معنای آن این است که-یعنی
معکوس-برعکس
معیار-ملاک
معین-مشخص
مغایر-مخالف
مغلوب شدم-باختم
مغلوب شدند-باختن
مغلوب شدیم-باختیم
مغلوب شدین-باختین
مغلوب شدی-باختی
مغلوب شد-باخت
مغلوب-تسلیم
مفتون-عاشق
مفرح-اصلاح کننده
مفرط-بیش از اندازه
مفرط-زیاد
مفروضه-فرض
مفهوم-معنی
مفیدند-مفیدن
مقارن است-همزمانه
مقارن بود-همزمان بود
مقارن-همزمان
مقاطعی-بخش هایی
مقالهایی-مقاله هایی
مقالهای-مقاله های
مقالها-مقاله ها
مقامات دولتی-مقام های دولتی
مقایسهایی-مقایسه هایی
مقایسهای-مقایسه های
مقایسها-مقایسه ها
مقایسهایی-مقایسه هایی
مقایسهای-مقایسه های
مقایسها-مقایسه ها
مقدم می داند-مهم تر میدونه
مقدم می شمارد-ترجیح میده
مقدم می شمارم-ترجیح میدم
مقدم می شمارند-ترجیح میدن
مقدم می شمارید-ترجیح میدین
مقدم می شماریم-ترجیح میدیم
مقدم می شماری-ترجیح میدی
مقدمتا-اول
مقدمهایی-مقدمه هایی
مقدمهای-مقدمه های
مقدمها-مقدمه ها
مقدور-ممکن
مقرهایی-مقره هایی
مقرهای-مقره های
مقرها-مقره ها
مقرون بصرفه-ارزون
مقصران احتمالی
مقطعی-قسمتی
مقلد-پیرو
مقولهایی-مقوله هایی
مقولهای-مقوله های
مقولها-مقوله ها
مقوله-بحث
مقوله-مطلب
مقیاس-اندازه
مقید بودن-وابسته بودن
مقیم-ساکن
مکررا-زیادی
مکرر-زیاد
ملاحظهایی-ملاحظه هایی
ملاحظهای-ملاحظه های
ملاحظها-ملاحظه ها
ملاحظه-توجه
ملازم-همراه
ملال آور-خسته کننده
ملال انگیز-خسته کننده
ملامت-سرزنش
ملتزم-همراه
ملزم-مجبور
ملموس-قابل لمس
ملموس-لمس شدنی
ملیت-ملی بودن
ممارست-تکرار
ممانعت-جلوگیری
مملو از-پر از
ممنوعیت-ممنوع بودن
ممکن نخواهد شد-نمیشه
من اقدام خواهم کرد-انجام میدم
من را-منو
منابع مالی-پول و پله و سرمایه
منازعه-دعوا
مناسک-مراسم
مناظری-تصاویری
مناقشه-دعوا
منبعث از-ناشی از
منبعث-ناشی
منتج-بدست اومده
منجر به-باعث
منجزرند-بدشون میاد
منحصر بودن-محدود بودن
منحصربفرد-بی همتا
منحصربفرد-متفاوت
مندرس-کهنه
منزجرم-بدم میاد
منزجریم-بدمون میاد
منزجر-متنفر
منزلگاهایی-منزلگاه هایی
منزلگاهای-منزلگاه های
منزلگاها-منزلگاه ها
منزه-بی عیب
منزوی شدن-تنها شدن
منسجم-منظم
منسوب-مربوط
منشا-اصل
منصفانه-عادلانه
منطقهایی-منطقه هایی
منطقهای-منطقه های
منطقها-منطقه ها
منظر-دید
منعکس کننده-نشون دهنده
منعکس-مشخص
منفرد-تک
منفعل-پشیمون
منهدم-ویران
منوط به-به شرط
منویات-اهداف
مهار ناپذیر-مهار نشدنی
مهارتا-مهارت ها
مهارناپذیر-مهار نشدنی
مهجور شدن-پنهون شدن
مهربان-مهربون
مهرورزی-مهربونی
مهلک-خطرناک
مهلک-کشنده
مهوع-تهوع آور
مهیا ساخته-آماده کرده
مهیا-آماده
مهیا-فراهم
مواجب-حقوق
مواجهند-روبه رو هستن
مواجه-روبرو
مواجه-روبه رو
مواقعی-زمانی
موانعی-مشکلاتی
موانع-مشکلات
موثرند-تاثیردارن
موثر-تاثیرگذار
موثق-معتبر
موجب می گردد-باعث میشه
موجز-خلاصه
موجه-منطقی
موجودند-وجود دارن
مودبانه-با ادب
مورد استفاده قرار می گیرد-استفاده میشن
مورد استفاده قرار می گیرم-استفاده میشم
مورد استفاده قرار می گیرند-استفاده میشن
مورد استفاده قرار می گیرید-استفاده میشین
مورد استفاده قرار می گیری-استفاده میشی
مورد استفاده قرار گرفتم-استفاده شدم
مورد استفاده قرار گرفتند-استفاده شدن
مورد استفاده قرار گرفتن-استفاده شدن
مورد استفاده قرار گرفتید-استفاده شدین
مورد استفاده قرار گرفتیم-استفاده شدیم
مورد استفاده قرار گرفتی-استفاده شدی
مورد استفاده قرار گرفت-استفاده شد
مورد بازنگری-مورد بررسی
مورد بررسی قرار دادم-بررسی کردم
مورد بررسی قرار دادند-بررسی کردن
مورد بررسی قرار دادید-بررسی کردین
مورد بررسی قرار دادیم-بررسی کردیم
مورد بررسی قرار دادی-بررسی کردی
مورد بررسی قرار داد-بررسی کرد
مورد بررسی قرار دهند-بررسی کنن
مورد بررسی قرار نگرفتند-بررسی نشدن
مورد بررسی قرار نگرفته-بررسی نشده
مورد بررسی قرار گرفتند-بررسی شدن
مورد بررسی قرار گرفته-بررسی شده
مورد بررسی قرار گرفت-بررسی شد
مورد تاکید واقع شده-تاکید شده
مورد تایید نیست-تایید نمیشه
مورد حفاظت قرار گیرد-حفاظت بشه
مورد مزاحمت قرار داد-اذیت کرد
مورد پذیرش-موردقبول
موردنظر-دلخواه
موسعی-وسیعی
موسم-وقت
موظف است-باید
موظفم-باید
موظفید-باید
موظفیم-باید
موظفین-باید
موظفی-باید
موقعیکه-زمانیکه
مولد-تولید کننده
مولفهایی-مولفه هایی
مولفهای-مولفه های
مولفها-مولفه ها
مولفه-عامل
مولودی-جشن
مولود-تولد
مونس-همدم
موهایتان-موهاتون
موکد فرمودند-تاکید کردن
موکد فرمودید-تاکید کردین
موکد فرمود-تاکید کرد
موکدا-با تاکید
موید-تایید کننده
موید-تاییدکننده
میخواهد
میدهند-میدن
میکنند-میکنن
میگذارند-میذارن
میگردند-میشن
می میتونه-میتونه
مکاشفه ای-کشفی
مکاشفه-کشف
مکان هایی-جاهایی
مکان ها-جاها
مکان و زمان-جا و زمان
مکان یابی-جایابی
مکانیزم-ساختار
مکانیزم-عملکرد
مکانیسم-عملکرد
مکانیسم-فرایند
مکان-جای
مکتوبه-کتبی
مکتوب-نوشته شده
مکررا-همیشه
مکررا-پشت سر هم
مکرر-تکراری
مکرر-پشت سر هم
مکلف اند-وظیفه دارن
مکنت-منال
مگر-مگه
می آلاید-آلوده میکنه
می آلایند-آلوده میکنن
می آورد
می آیند-می یان
می انجامد-میرسه
می اندازد-میندازه
می اندازید-میندازین
می بایست-باید
می بخشد-می بخشه
می بخشید-می بخشین
می بدین-میدین
می توانید-می تونید
می توانیم-میتونیم
می توان-میشه
می جوشد-می جوشه
می خواهید-می خواین
می دهد-میده
می دهید-می دید
می رساند-میرسوند
می روید
می رویم-میریم
می ریزد-می ریزه
می شود-میشه
می طلبد-می خواد
می طلبم-می خوام
می طلبند-میخوان
می طلبید-می خواست
می طلبیم-می خوایم
می طلبی-می خوای
می نماید-می کنه
می نمود-می کرد
می نگرد-نگاه میکنه
می پسندم-خوشم میاد
می پسندیم-خوشمون میاد
می پیماید-میگذرونه
می گذرد-میگذره
می گذرند-میگذرن
می گیرید-می گیرین
میان این-میون این
میانجیگری-وساطت
میانجی-واسطه
میانه-میونه
میباشد-است
میبایست-باید
میتوانید-می تونید
میتوان-میشه
میثاق-عهد
میخواهد-می خواد
میخواهم-می خوام
میخواهند-می خوان
میخواهیم-میخوایم
میخواهی-می خوای
میخورند-می خورن
میدانند-میدونن
میدان-عمل-عمل
میدان-میدون
میدهد-می ده
میرا است-از بین رفتنیه
میرا-از بین رفتنی
میریزد-می ریزد
میزنید-میزنین
میسر شود-ممکن بشه
میسر می سازد-فراهم میکنه
میسر نبود-ممکن نبود
میسر نیست-عملی نیست
میسر-ممکن
میشود-میشه
میلهایی-میله هایی
میلهای-میله های
میلها-میله ها
مینمود-می کرد
مینویسید-مینویسین
میوهایی-میوه هایی
میوهای-میوه های
میوها-میوه ها
میگذرد-میگذره
میگذرند-میگذرن
میگردد-میشه
میگرد-می گیره
مییتواند-می تونه
مییتوانند-می تونن
می میرد-می میره
می آشامد-می خوره
می آشامم-می خورم
می آشامند-می خورن
می آشامیدم-می خوردیم
می آشامیدند-می خوردن
می آشامیدی-می خوردی
می آشامید-می خورید
می آشامیم-می خوریم
می آشامی-می خوری
می آمدم-می اومدم
می آمدند-می اومدن
می آمده است-میومد
می آمده باشد-می اومده
می آمده باشم-می اومدم
می آمده باشند-اومده باشن
می آمده باشید-می اومدید
می آمده باشیم-می اومدیم
می آمده باشی-می اومدی
می آمده بودم-می اومدم
می آمده بودی-می اومد
می آمده بود-اومده بود
می آمده ام-می اومدم
می آمده اند-می اومدن
می آمده اید-می اومدید
می آمده ایم-می اومدیم
می آمده ای-می اومدی
می آمدید-می اومدید
می آمدیم-می اومدید
می آمدی-می اومدی
می آمد-می اومد
می آموختم-یاد می گرفتم
می آموختند-یاد می گرفتن
می آموختید-یاد می گرفتید
می آموختیم-یاد می گرفتیم
می آموختی-یاد می گرفتی
می آموخت-یاد می گرفت
می آمیختم-قاطی می کردم
می آمیختند-قاطی می کردن
می آمیختید-قاطی می کردید
می آمیختید-قاطی می کردین
می آمیختیم-قاطی می کردیم
می آمیختی-قاطی می کردی
می آمیخت-قاطی می کرد
می آوردند-می آوردن
می آورده بودند-میاورده بودن
می آورده اند-می آوردن
می آورده اند-می آورده ان
می آورد-میاره
می آورم-میارم
می آورند-میارن
می آورید-میارید
می آوریم-میاریم
می آوری-میاری
می آویزند-می آویزن
می آیم-میام
می آیید-میاید
می آییم-میایم
می آیی-میای
می ارزند-می ارزن
می افتد-میفته
می افزودم-اضافه می کردم
می افزودند-اضافه می کردند
می افزودید-اضافه می کردید
می افزودیم-اضافه می کردیم
می افزودی-اضافه می کردی
می افزود-اضافه می کرد
می اندیشد-فکر می کند
می اندیشد-فکر میکنه
می اندیشم-فکر می کنم
می اندیشم-فکر میکنم
می اندیشند-فکر می کنن
می اندیشند-فکر میکنن
می اندیشیدم-فکر میکنم
می اندیشیدند-فکر میکردن
می اندیشیده ام-فکر میکردم
می اندیشیده ای-فکر میکردی
می اندیشیدید-فکر می کردین
می اندیشیدیم-فکر میکردیم
می اندیشیدی-فکر میکنی
می اندیشید-فکر می کنید
می اندیشید-فکر میکنین
می اندیشیم-فکر می کنیم
می اندیشیم-فکر میکنیم
می اندیشی-فکر می کنی
می اندیشی-فکر میکنی
می باختند-می باختن
می باراندم-می باروندم
می بازند-می بازن
می بدارد-نگه داره
می بدارم-نگه میدارم
می بدارند-نگه دارن
می بدارید-نگه دارید
می بداریم-نگه میدارم
می بداری-نگه میداری
می بردند
می برده است-می برده
می برده باشد-برده باشه
می برده باشم-می بردم
می برده باشی-برده باشی
می برده بودم-میبردم
می برده بودی-می بردی
می برده ام-می بردم
می برده اید-می بردین
می برده ایم-می بردیم
می برده ای-می بردی
می بردید
می بردیم
می برند-می برن
می برید-می برین
می بماندم-میموندم
می بماندند-می موندن
می بماندید-می موندین
می بماندیم-می موندیم
می بماندی-میموندی
می بماند-میموند
می بمانم-میموندم
می بمانند-میموندن
می بمانید-می مونه
می بمانیم-میموندیم
می بمانی-میموندی
می ترکاندم-می ترکونم
می ترکاندند-می ترکونن
می ترکاندید-می ترکونید
می ترکاندیم-می ترکونیم
می ترکاندی-می ترکونی
می تمرگند-می تمرگن
می تمرگیدند-می تمرگیدن
می تواند-می تونه
می تواند-میتونه
می توانستم-میتونستم
می توانستند-میتونستتن
می توانستند-میتونستن
می توانسته است-میتونسته
می توانسته بود-میتونست
می توانسته ام-میتونستم
می توانسته اند-میتونستن
می توانسته اید-میتونستید
می توانسته ایم-می تونستیم
می توانسته ای-میتونستیم
می توانستید-میتونستید
می توانستیم-میتونستیم
می توانستی-میتونستی
می توانست-میتونست
می توانم-میتونم
می توانند-می تونن
می توانند-میتونن
می توانند-میتونند
می توانید-می تونین
می توانید-میتونید
می توانید-میتونین
می توانیم-می تونیم
می توانی-میتونی
می تکاندم-می ترکوندم
می تکاندند-می ترکوندن
می تکاندید-می ترکوندید
می تکاندیم-می ترکوندیم
می تکاندی-می ترکوندی
می تکاند-می تکونه
می تکاند-میتکونه
می تکانم-میتکونم
می تکانم-می تکونم
می تکانند-میتکونن
می تکانند-می تکونن
می تکانید-میتکونین
می تکانید-می تکونید
می تکانیم-میتکونیم
می تکانیم-می تکونیم
می تکانی-می تکونی
می تکانی-میتکونی
می جنباندم-تکون می دادم
می جنباندند-تکون می دادند
می جنباندید-تکون می دادین
می جنباندیم-تکون می دادیم
می جنباندی-تکون می دادی
می جنباند-تکون میده
می جنبانم-تکون میدم
می جنبانند-تکون میدن
می جنبانیدم-تکون میدادم
می جنبانیدند-تکون میدادن
می جنبانیدید-تکون میدادین
می جنبانیدیم-تکون میدادیم
می جنبانیدی-تکون میدادی
می جنبانید-تکون میدین
می جنبانیم-تکون میدیم
می جنبانی-تکون میدی
می جنگند-می جنگن
می جنگیدند-می جنگیدن
می جهد-می پره
می جهم-می پرم
می جهند-می پرن
می جهیدم-می پریدم
می جهیدند-می پریدن
می جهیدید-می پریدین
می جهیدیم-می پریدیم
می جهیدی-می پریدی
می جهید-می پرید
می جهیم-می پریم
می جهی-می پری
می جوشاندم-می جوشونم
می جوشاندند-می جوشوندن
می جوشاندید-می جوشوند
می جوشاندیم-می جوشوندیم
می جوشاندی-می جوشوندی
می جوشاند-می جوشوند
می جوشانم-می جوشونم
می جوشانند-میجوشونن
می جوشانید-می جوشونین
می جوشانیم-می جوشونیم
می جوشند-می جوشن
می جوشیدند-میجوشیدن
می جوشیدید-می جوشیدین
می جویدند-می جویدن
می خاراندم-می خاروندم
می خاراندند-می خاروندن
می خاراندید-می خاروندین
می خاراندیم-می خاروندیم
می خاراندی-می خارونی
می خراشیدند-می خراشیدن
می خرد-می خره
می خرند-می خرن
می خریدند-می خریدن
می خفتم-می خوابیدم
می خفتند-می خوابیدن
می خفتید-می خوابیدین
می خفتیم-می خوابیدیم
می خفتی-می خوابیدی
می خفت-می خوابید
می خنداندم-می خندوندم
می خنداندند-می خندوندن
می خنداندید-می خندوندید
می خنداندیم-می خندوندیم
می خنداندی-می خندوندی
می خنداند-می خندونه
می خندانم-می خندونم
می خندانند-می خندونن
می خندانید-می خندونین
می خندانیم-می خندونیم
می خندانی-می خندونی
می خندند-می خندن
می خواباندم-می خوابوندم
می خواباندند-می خوابوندن
می خواباندید-می خوابوندید
می خواباندیم-می خوابوندیم
می خواباندی-می خوابوندی
می خواباند-می خوابونه
می خوابانم-می خوابونم
می خوابانند-می خوابونن
می خوابانید-می خوابونین
می خوابانیم-می خوابونیم
می خوابانی-می خوابونی
می خوابند-می خوابن
می خوابیدند-می خوابیدن
می خواستند-می خواستن
می خواستید-می خواستین
می خواست-میخواس
می خواندم-می خوندم
می خواندند-می خوندن
می خواندیم-می خوندیم
می خواند-می خونه
می خواهد آمد-مبخواد بیاد
می خواهد برد-میخواد ببره
می خواهد داد-میخواد بده
می خواهد دانست-میخواد بدونه
می خواهد ساخت-میسازه
می خواهد نمود-میخواد بکنه
می خواهد-می خواد
می خواهم آمد-میخوام بیام
می خواهم برد-میخوام ببرم
می خواهم داد-میخوام بدم
می خواهم دانست-می خوام بدونم
می خواهم ساخت-میسازم
می خواهم نمود-میخوام بکنم
می خواهند آمد-میخوان بیان
می خواهند بدهند-می دن
می خواهند-میخوان
می خواهی آمد-میخوان بیان
می خواهی برد-میخوای ببری
می خواهی داد-میخوای بدی
می خواهی ساخت-میسازی
می خواهی نمود-میخوای بکنی
می خواهید آمد-میخواین بیاین
می خواهید بدهید-می دید
می خواهید-می خواهید
می خواهید-میخواین
می خواهیم آمد-میخوایم بیایم
می خواهیم بدهیم-میدیم
می خواهیم-می خواهیم
می خواهی-میخوای
می خوراندم-می خوروندم
می خوراندند-می خوروندن
می خوراندید-می خوروندین
می خوراندیم-می خوروندیم
می خوراندی-می خوروندی
می خیزند-می خیزن
می دادند-می دادن
می داده است-میداده
می داده باشد-داده باشه
می داده باشم-داده باشم
می داده باشی-داده باشی
می داده بودم-داده بودم
می داده بودند-داده بودن
می داده بودید-داده بودین
می داده بودیم-داده بودیم
می داده بودی-داده بودی
می داده بود-داده بود
می داده ام-میدادم
می داده اند-میدادن
می داده اید-میدادید
می داده ایم-میدایدم
می داده ای-میدادی
می دادیم
می داند-می دونه
می دانستم-میدونستم
می دانستند-میدونستن
می دانسته است-میدونست
می دانسته باشد-میدونسته
می دانسته باشی-میدونستی
می دانسته بود-میدونست
می دانسته ام-میدونستم
می دانسته اند-میدونستم
می دانسته اید-میدونستید
می دانسته ایم-میدونستیم
می دانسته ای-میدونستی
می دانستید-میدونستید
می دانستیم-میدونستیم
می دانستی-میدونستی
می دانست-می دونست
می دانم-می دونم
می دانید-میدونید
می دانیم-میدونیم
می دانی-میدونی
می دهم-میدم
می دهند-میدن
می دهید-میدید
می دهی-می دی
می زدند-می زدن
می زدید-می زدین
می زند-می زنه
می زنند-میزنن
می ساختند-می ساختن
می ساخته است-میساخته
می ساخته باشد-ساخته
می ساخته باشم-ساختم
می ساخته باشی-ساختی
می ساخته بودند-میساختن
می ساخته بودید-میساختن
می ساخته بودیم-میساختم
می ساخته بود-ساخته بود
می ساخته ام-میساختم
می ساخته اند-می ساختن
می ساخته اید-میساختیم
می ساخته ایم-میخواستیم
می ساخته ای-میساختی
می ساختی
می ساختید-میساختین
می سازد-می سازه
می سازند-میسازن
می شناسید-می شناسین
می شوم-میشم
می فروشد-می فروشه
می فروشند-میفروشن
می فهمد-می فهمه
می فهمند-می فهمن
می فهمیدند-می فهمیدن
می فهمیدید-می فهمیدین
می ماند-می مونه
می میتونه-میتونه
می میرد-می میرد
می میرند-می میرن
می نماید-نشون میده
می نمایم-می کنم
می نمایند-نشون میده
می نمایید-میکنید
می نماییم-میکنیم
می نمایی-نشون میدی
می نمودم-نشون میدادم
می نمودند-می کردن
می نموده است-می کرده
می نموده باشد-کرده باشه
می نموده باشند-میکرده باشن
می نموده باشکرده باشم
می نموده باشیم-کرده باشیم
می نموده باشی-کرده باشی
می نموده بود-می کرده
می نموده ام-می کردم
می نموده اند-می کردن
می نموده اید-می کردین
می نموده ایم-می کردیم
می نموده ای-می کردی
می نمودید-می کردید
می نمودیم-می کردیم
می نمودی-نشون میدادی
می نمود-میکرد
می نوشد-مینوشه
می پرسید-می پرسین
می پسندد-پسند می کرد
می پسندم-پسند می کردم
می پسندند-پسند می کردن
می پسندیدم-پسند می کردم
می پسندیدند-پسند می کردن
می پسندیدید-پسند می کردید
می پسندیدیم-پسند می کردیم
می پسندیدی-پسند می کردی
می پسندید-پسند می کردید
می پسندیم-پسند می کردیم
می پسندی-پسند می کردی
می پوشاندم-می پوشوندم
می پوشاندند-می پوشوندن
می پوشاندید-می پوشوندید
می پوشاندیم-می پوشوندیم
می پوشاندی-می پوشوندی
می پوشاند-می پوشونه
می پوشانم-می پوشونم
می پوشانند-می پوشونن
می پوشانید-می پوشونید
می پوشانیم-می پوشونیم
می پوشانی-می پوشونی
می پیچاندم-می پیچوندم
می پیچاندند-می پیچوندم
می پیچاندید-می پیچوندید
می پیچاندیم-می پیچوندیم
می پیچاندی-می پیچوندی
می پیچاند-می پیچونه
می پیچانم-می پیچونم
می پیچانند-می پیچونن
می پیچانید-می پیچونید
می پیچانیم-می پیچونیم
می پیچانی-می پیچونی
می چبسند-می چبسنن
می چبسیدند-می چسبیدن
می چرخاندم-می چرخوندم
می چرخاندند-می چرخوندن
می چرخاندید-می چرخوندین
می چرخاندیم-می چرخوندی
می چرخاندی-می چرخوندی
می چرخاند-می چرخونه
می چرخانم-می چرخونم
می چرخانند-می چرخونن
می چرخانید-می چرخونید
می چرخانیم-می چرخونیم
می چرخانی-می چرخونی
می چرخند-می چرخن
می چرخیدند-می چرخیدن
می چرخیدید-می چرخیدین
می چزاندم-می چزوندم
می چزاندند-می چزوندن
می چزاندید-می چزوندین
می چزاندیم-می چزوندیم
می چزاندی-می چزوندی
می چزاند-می چزونه
می چزانم-می چزونم
می چزانند-می چزونن
می چزانید-می چزونین
می چزانیم-می چزونیم
می چزانی-می چزونی
می چسباندم-می چسبوندم
می چسباندند-می چسبوندن
می چسباندید-می چسبوندید
می چسباندیم-می چسبوندیم
می چسباندی-می چسبوندی
می چسباند-می چسبوند
می چسبانم-می چسبونم
می چسبانند-می چسبونن
می چسبانید-می چسبونید
می چسبانیم-می چسبونیم
می چسبانی-می چسبونی
می چسبند-می چسبن
می چسبیدند-می چسبیدن
می چشند-می چشن
می چشیدند-می چشیدن
می چیدند-می چیدن
می کشاندم-میکشوندم
می کشاندند-میکشوندن
می کشانده است-می کشونده
می کشانده بودم-کشوندم
می کشانده بودی-کشوندی
می کشانده بود-میکشونده بود
می کشانده ام-میکشوندم
می کشانده اند-میکشوندن
می کشانده اید-میکشوندین
می کشانده ایم-میکشوندیم
می کشانده ای-میکشوندی
می کشاندید-می کشوندید
می کشاندیم-میکشوندیم
می کشاندی-میکشونی
می کشاند-میکشونه
می کشانم-میکشونم
می کشانند-میکشونن
می کشانید-میکشونید
می کشانیم-می کشونیم
می کشانی-میکشونی
می کنند-می کنن
می کنید-می کنین
می گیرد-میگیره
می یابند-پیدا می کنن
می‏ سازد-میسازه
می‏بخشد-می بخشه
می‏سازد-میسازه
می‏میتونیم-میتونیم
می‏ بخشه-می بخشه
ن شون-شون
نا متقارن-نابرابر
نا نوشته ای-ننوشته ای
ناآرامی-نا آرومی
نائل آیند-برسند
نائل شود-برسه
نااطمینان-نامطمئن
نااگاهانه-ندونسته
نابسامانی-پریشونی
نابسامان-بی نظم
نابغه-خیلی باهوش
نابهنجاری-بی نظمی
نابهنجار-بینظم
ناتوان-ضعیف
ناتوان-عاجز
ناحیهایی-ناحیه هایی
ناحیهای-ناحیه های
ناحیها-ناحیه ها
ناحیهایی-ناحیه هایی
ناحیهای-ناحیه های
ناحیها-ناحیه ها
ناخشنود-ناراضی
ناخوانده-نخونده
ناخودخواسته-ناخواسته
ناخوشایندی-ناجوری
ناخوشایند-بد
ناخوشایند-ناجور
نادیده-ندیده
نارسایی-مشکل
نازل شده-فرستاده شده
ناسازگاری-اختلاف
ناسازگار-مخالف
ناسزا گفتن-بد و بیرا گفتن
ناسزا-بد و بیرا
ناشدنی-نشدنی
ناشی از-به دلیل
نافرجام-ناتموم
نافی-مفی کننده
ناقض-نقض کننده
ناقلان-منتقل کنندگان
نالایق-بی عرضه
نامتان-اسمتون
نامت-اسمت
نامشان-اسمشون
نامشروع-حروم
نامش-اسمش
نامطلوب-بد
نامعقول-غیرمنطقی
نامعین-نامشخص
ناملایمات-مشکلات
ناممان-اسممون
نامم-اسمم
نامنظم-بی نظم
نانایی-نانهایی
نانای-نونای
نانا-نونا
نان-نون
ناهمخوانی-نابرابری
ناهمخوان-مختلف
ناهمسانی-نابرابری
ناهمسنگی-نابرابری
ناهمگون-مختلف
ناپدید-پنهون
ناپسند-بد
ناپیدار-بی دووم
ناچار است-مجبوره
ناچارا-
ناچارم-مجبورم
ناچارند-مجبورن
ناچارید-مجبورین
ناچاریم-مجبوریم
ناچاری-مجبوری
ناچار-مجبور
ناکارآمد-به درد نخور
ناکارآمدی-به درد نخوری
ناکافی-کم
ناکامی-شکست
ناکامی-ناامیدی
ناگزیر-مجبور
ناگسستنی-جدا نشدنی
ناگفته-نگفته
ناگهانی-یهویی
ناگهان-یهو
ناگهان-یهویی
ناگوار-بد
نایل می شود-میرسه
نایل می شوم-میرسم
نایل می شوند-میرسن
نایل می شوید-میرسین
نایل می شویم-میرسیم
نایل میشوی-میرسی
نباشد-نباشه
نباشند-نباشن
نبایستی-نباید
نبرد-جنگ
نبودند-نبودن
نبوده ان
نبودید-نبودین
نتمرگد-نتمرگه
نتمرگند-نتمرگن
نتواند-نتونه
نتواند-نمی تون
نتواند-نمی تونه
نتوانستم-تنونستم
نتوانستند-نتونستن
نتوانسته است-نتونسته
نتوانسته باشد-نتونسته باشه
نتوانسته باشم-نتونسته باشم
نتوانسته باشند-نتونسته باشند
نتوانسته باشید-نتونسته باشید
نتوانسته باشیم-نتونسته باشیم
نتوانسته باشی-تونسه باشی
نتوانسته ام-نتونسته ام
نتوانسته اند-نتونسته اند
نتوانسته اید-نتونسته اید
نتوانسته ایم-تونستیه ایم
نتوانسته ای-نتونسته ای
نتوانستید-نتونستید
نتوانستیم-نتونستیم
نتوانستی-نتونستی
نتوانست-نتونست
نتوانم-نتونم
نتوانم-نمی تونم
نتوانند-نتونن
نتوانید-نتونید
نتوانید-نتونین
نتوانید-نمی تونین
نتوانیم-نتونیم
نتوانیم-نمی تونیم
نتوانی-نتونی
نتوانی-نمی تونی
نتوان-بشه
نتوان-نشه
نتیجتا-در نتیجه
نتیجهایی-نتیجه هایی
نتیجهای-نتیجه های
نتیجها-نتیجه ها
نجنباندم-تکون ندادم
نجنباندند-تکون ندادن
نجنبانده است-تکون نداده
نجنبانده باشد-تکون نداده باشه
نجنبانده باشم-تکون نداده باشم
نجنبانده باشند-تکون نداده باشن
نجنبانده باشید-تکون نداده باشید
نجنبانده باشیم-تکون نداده باشیم
نجنبانده باشی-تکون نداده باشی
نجنبانده ام-تکون ندادم
نجنبانده اند-تکون ندادند
نجنبانده اید-تکون ندادیم
نجنبانده ایم-تکون ندادیم
نجنبانده ای-تکون ندادی
نجنبانده-تکونده
نجنباندید-تکون ندادین
نجنباندیم-تکون ندادیم
نجنباندی-تکون ندادی
نجنباند-تکون بده
نجنباند-تکون نداد
نجنبانم-تکون ندم
نجنبانیدم-تکون ندادم
نجنبانیدند-تکون ندادن
نجنبانیده است-تکون نداده
نجنبانیده ام-تکون نداده ایم
نجنبانیده اند-تکون نداده اند
نجنبانیده اید-تکون نداده اید
نجنبانیده ایم-تکون نداده ایم
نجنبانیده ای-تکون نداده ای
نجنبانیده-تکون نداده
نجنبانیدید-تکوندین
نجنبانیدیم-تکوندیم
نجنبانیدی-تکون ندادی
نجنبانید-تکون ندین
نجنبانیم-تکون ندیم
نجنبانی-تکون ندی
نجنبان-تکون بده
نجنگد-نجنگه
نجنگند-نجنگن
نجنگیده است-نجنگیده
نجنگیده ام-جنگیدم
نجنگیده اند-نجنگیدن
نجنگیده ای-جنگیدی
نجهد-نپره
نجهم-نپرم
نجهند-نپرن
نجهیدم-نپریدم
نجهیدند-نپریدن
نجهیده است-نپریده
نجهیده بودم-نپریده بودم
نجهیده بودند-نپریده بودن
نجهیده بودید-نپریده بودین
نجهیده بودیم-نپریده بودیم
نجهیده بودی-نپریده بودی
نجهیده بود-نپریده بود
نجهیده ام-نپریدم
نجهیده اند-نپریدن
نجهیده اید-نپریدین
نجهیده ایم-نپریدیم
نجهیده ای-نپریدی
نجهیده-نپریده
نجهیدید-نپریدین
نجهیدیم-نپریدیم
نجهیدی-نپریدی
نجهید-نپرید
نجهیم-نپریم
نجهی-نپری
نجه-نپر
نجوشاندم-نجوشوندم
نجوشاندند-نجوشوندن
نجوشانده ام-نجوشوندم
نجوشانده اند-نجوشوندن
نجوشانده اید-نجوشوندین
نجوشانده ایم-نجوشوندیم
نجوشانده ای-نجوشوندی
نجوشانده-نجوشونده
نجوشاندید-نجوشوندین
نجوشاندیم-نجوشوندیم
نجوشاندی-نجوشوندی
نجوشاند-نجوشون
نجوشاند-نجوشونه
نجوشانم-نجوشونم
نجوشانید-نجوشونین
نجوشانیم-نجوشونیم
نجوشانی-نجوشونی
نجوشان-نجوشون
نجوشد-نجوشه
نجوشند-نجوشن
نجوشونده است-نجوشونده
نجوشیده است-نجوشیده
نجوشیده ام-نجوشیدم
نجویدند-نجویدن
نجویده است-نجویده
نجویده اند-نجویدن
نحو-راه
نحو-شکل
نخاراندم-نخاروندم
نخاراندند-نخاروندن
نخارانده است-نخارونده
نخارانده-خارونده
نخارانده ام-نخارونده ام
نخارانده اند-خارونده ان
نخارانده اید-خارونده اید
نخارانده ایم-نخارونده ایم
نخارانده ای-نخارونده ای
نخاراندید-نخاروندین
نخاراندیم-نخاروندیم
نخاراندی-نخاروندی
نخراشاندم-خراشوندم
نخراشاندند-خراشوندن
نخراشاندید-خراشوندین
نخراشاندیم-خراشوندیم
نخراشاندی-خراشوندی
نخستن-اولین
نخستین-اولین
نخست-اول
نخفتم-نخوابیدم
نخفتند-نخوابیدن
نخفته ام-نخوابیده ام
نخفته اند-نخوابیده ان
نخفته اید-نخوابیده اید
نخفته ایم-نخوابیده ایم
نخفته ای-نخوابیده ای
نخفته-نخوابیده
نخفتید-نخوابیدین
نخفتیم-نخوابیدیم
نخفتی-نخوابیدی
نخفت-نخوابید
نخنداندم-خندوندم
نخنداندند-خندوندن
نخندانده ام-خندونده ام
نخندانده ای-خندونده ای
نخندانده-خندونده
نخنداندید-خندوندید
نخنداندیم-خندوندیم
نخنداندی-خندوندی
نخواباندم-خوابوندم
نخواباندند-خوابوندن
نخواباندید-خوابوندید
نخواباندیم-خوابوندیم
نخواباندی-خوابوندی
نخواباند-نخوابون
نخواباند-نخوابونه
نخوابانم-نخوابونم
نخوابانید-نخوابونین
نخوابانیم-نخوابونیم
نخوابانی-نخوابونی
نخوابان-نخوابون
نخوابد-نخوابه
نخوابند-نخوابن
نخوابیدند-نخوابیدن
نخواد بود-نمیشه
نخواد ماند-نمی مونه
نخواندم-خوندم
نخواندند-خوندن
نخوانده ام-نخوندم
نخوانده اند-نخوندن
نخوانده اید-نخوندین
نخوانده ایم-نخوندیم
نخوانده ای-نخوندی
نخوانده-نخونده
نخواندید-خوندین
نخواندیم-خوندیم
نخواندی-خوندی
نخواند-نخون
نخواند-نخونه
نخوانم-نخونم
نخوانید-نخونین
نخوانیم-نخونیم
نخوانی-نخونی
نخواهد تمرگید-نمی تمرگید
نخواهد توانست-نمی تونه
نخواهد تکاند-نمی تکونه
نخواهد جنباند-تکون نمی ده
نخواهد جنگید-نمی جنگید
نخواهد جهید-نمی پره
نخواهد جوشاند-نمی جوشونه
نخواهد خرید-نمی خره
نخواهد خندید-نمی خندد
نخواهد خواست-نمی خواد
نخواهد نخواباند-نمی خوابونه
نخواهد نخوابید-نمی خوابید
نخواهد نخواند-نمی خونه
نخواهد نچرخید-نمی چرخی
نخواهد نچزاند-نمی چزونه
نخواهد چرخاند-نمی چرخونه
نخواهد چسباند-نمی چسبونه
نخواهد چسبید-نمی چسبه
نخواهد چشید-نمی چشید
نخواهم تمرگید-نمی تمرگم
نخواهم توانست-نمی تونم
نخواهم تکاند-نمی تکونم
نخواهم جنباند-تکون نمی دم
نخواهم جهید-نمی پرم
نخواهم جوشاند-نمی جوشونم
نخواهم جوشید-نمی جوشم
نخواهم خرید-نمی خرم
نخواهم خندید-نمی خندم
نخواهم خواست-نمی خوام
نخواهم نخواباند-نمی خوابونم
نخواهم نخوابید-نمی خوابم
نخواهم نخواند-نمی خونم
نخواهم نچرخید-نمی چرخم
نخواهم نچزاند-نمی چزونم
نخواهم چبسید-نمی چسبم
نخواهم چرخاند-نمی چرخونم
نخواهم چسباند-نمی چسبونم
نخواهم چسبید-نمی چسبم
نخواهم چشید-نمی چشم
نخواهم-نخوام
نخواهند تمرگید-نمی تمرگن
نخواهند توانست-نمی تونن
نخواهند تکاند-نمی تکون
نخواهند جنباند-تکون نمی دن
نخواهند جنگید-نمی جنگن
نخواهند جهید-نمی پرن
نخواهند جوشاند-نمی جوشون
نخواهند جوشید-نمی جوشن
نخواهند خرید-نمی خرن
نخواهند خندید-نمی خندن
نخواهند خواست-نمی خوان
نخواهند نخواباند-نمی خوابون
نخواهند نخوابید-نمی خوابن
نخواهند نخواند-نمی خون
نخواهند نچرخید-نمی چرخن
نخواهند نچزاند-نمی چزون
نخواهند چرخاند-نمی چرخون
نخواهند چسباند-نمی چسبون
نخواهند چسبید-نمی چسبن
نخواهند چشید-نمی چشن
نخواهند-نخوان
نخواهی تمرگید-نمی تمرگی
نخواهی توانست-نمی تونی
نخواهی تکاند-نمی تکونی
نخواهی جنباند-تکون نمی دی
نخواهی جنگید-نمی جنگی
نخواهی جهید-نمی پری
نخواهی جوشاند-نمی جوشونی
نخواهی خرید-نمی خری
نخواهی خندید-نمی خندی
نخواهی خواست-نمی خوای
نخواهی نخواباند-نمی خوابونی
نخواهی نخوابید-نمی خوابی
نخواهی نخواند-نمی خونی
نخواهی نچرخید-نمی چرخی
نخواهی نچزاند-نمی چزونی
نخواهی چرخاند-نمی چرخونی
نخواهی چسباند-نمی چسبونه
نخواهی چسبید-نمی چسبی
نخواهی چشید-نمی چشی
نخواهید بود-نباشید
نخواهید تمرگید-نمی تمرگید
نخواهید توانست-نمی تونین
نخواهید تکاند-نمی تکونین
نخواهید جنباند-تکون نمی دین
نخواهید جنگید-نمی جنگید
نخواهید جهید-نمی پرید
نخواهید جوشاند-نمی جوشونین
نخواهید خرید-نمی نخیز
نخواهید خندید-نمی خندین
نخواهید خواست-نمی خواهید
نخواهید نخواباند-نمی خوابونین
نخواهید نخوابید-نمی خوابین
نخواهید نخواند-نمی خونید
نخواهید نچرخید-نمی چرخین
نخواهید نچزاند-نمی چزونین
نخواهید چرخاند-نمی چرخونین
نخواهید چسباند-نمی چسبونین
نخواهید چسبید-نمی چسبید
نخواهید چشید-نمی چشین
نخواهیم تمرگید-نمی تمرگیم
نخواهیم توانست-نمی تونیم
نخواهیم تکاند-نمی تکونیم
نخواهیم جنگید-نمی جنگیم
نخواهیم جهید-نمی پریم
نخواهیم جوشاند-نمی جوشونیم
نخواهیم خرید-نمی خریم
نخواهیم خندید-نمی خندیم
نخواهیم خواست-نمی خواهیم
نخواهیم نخواباند-نمی خوابونیم
نخواهیم نخوابید-نمی خوابیم
نخواهیم نخواند-نمی خونیم
نخواهیم نچرخید-نمی چرخیم
نخواهیم نچزاند-نمی چزونیم
نخواهیم چرخاند-نمی چرخونیم
نخواهیم چسباند-نمی چسبونیم
نخواهیم چسبید-نمی چسبیم
نخواهیم چشید-نمی چشیم
نخواهیم جنباند-تکون نمی دیم
نخواهی-بخای
نخوراندم-نخوروندم
نخوراندند-نخوروندن
نخورانده ام-نخوروندم
نخورانده اند-نخوروندن
نخورانده اید-نخوروندین
نخورانده ایم-نخوروندیم
نخورانده ای-نخوروندی
نخورانده-نخورونده
نخوراندید-نخوروندیدن
نخوراندیم-نخوروندیم
نخوراندی-نخوروندی
ندارد-نداره
ندارند-ندارن
ندارید-ندارین
نداشتند-نداشتن
نداشته اید-نداشتین
ندانستم-ندونستم
ندانستند-ندونستند
ندانستن-ندونستن
ندانسته است-ندونسته
ندانسته ام-ندونسته ام
ندانسته اند-ندونسته اند
ندانسته اید-ندونسته اید
ندانسته ایم-ندونسته ایم
ندانسته ای-ندونسته ای
ندانستیم-ندونستیم
ندانستی-ندونستی
ندانست-ندونست
ندرتا-کم
ندرت-کم
ندهد-نده
ندهید-ندین
ندهید-ندید
ندونید-ندونین
نرخ-میزان
نروند-نرن
نزاع مسلحانه-جنگ مسلحانه
نزد-پیش
نسبتا-تقریبا
نسخهایی-نسخه هایی
نسخهای-نسخه های
نسخها-نسخه ها
نسنجیده-نادرست
نسنجیده-کورکورانه
نشات-سر
نشانه های-نشونه های
نشانهایی-نشانه هایی
نشانهای-نشانه های
نشانهای-نشونه های
نشانها-نشانه ها
نشانه-نشونه
نشانگر-بیان کننده
نشانگر-نشون دهنده
نشان-نشون
نشده اند-نشدن
نشود-نشه
نشون دهد-نشون بده
نشون دهند-نشون بدن
نطیر-مثل
نظاره گر-ناظر
نظام مند-منظم
نظر به-توجه به
نظریات-عقیده ها
نظم ببخشند-نظم بدن
نظیر آن-شبیه اون
نظیر-مثل
نفرهایی-نفره هایی
نفرهای-نفره های
نفرها-نفره ها
نقادانه-نقد کننده
نقایصی-مشکلاتی
نقایص-مشکلات
نقشهایی-نقشه هایی
نقشهای-نقشه های
نقشها-نقشه ها
نقصان-کمی
نقص-مشکل
نقطهایی-نقطه هایی
نقطهای-نقطه های
نقطها-نقطه ها
نقل مکان می کند-
نقلیهایی-نقلیه هایی
نقلیهای-نقلیه های
نقلیها-نقلیه ها
نقیض-خلاف
نکتهایی-نکته هایی
نکتهای-نکته های
نکتها-نکته ها
نکرده ان-نکردن
نمائید-کنین
نمادین-ظاهری
نمایندهایی-نماینده هایی
نمایندهای-نماینده های
نمایندها-نماینده ها
نماید-کنه
نمایم-کنم
نمایند-کنه
نمایهایی-نمایه هایی
نمایهای-نمایه های
نمایها-نمایه ها
نمایید-کنید
نمایید-کنین
نماییم-کنیم
نمرهایی-نمره هایی
نمرهای-نمره های
نمرها-نمره ها
نمودند-کردن
نموده است-کرده
نموده باشد-کرده باشه
نموده باشم-کرده باشم
نموده باشند-کردن
نموده باشید-کردین
نموده باشیم-کردیم
نموده باشی-کرده باشی
نموده بودم-انجام دادم
نموده بودند-کردن
نموده بوده است-کرده بوده
نموده بوده ام-کردم
نموده بوده اند-کردن
نموده بوده اید-کردین
نموده بوده ایم-کردیم
نموده بوده ای-کردی
نموده بودید-کردین
نموده بودیم-کردم
نموده بودی-انجام دادی
نموده بود-نشون داد
نموده اند-کردن
نموده اید-کردید
نموده ایم-کردیم
نمودید-کردید
نمودیم-کردیم
نمونه بارز-نمونه مشخص
نمونهایی-نمونه هایی
نمونهای-نمونه های
نمونها-نمونه ها
نمی آید-نمیاد
نمی برید-نمی برین
نمی توانید-نمی تونین
نمی توانید-نمی تونید
نمی توان-نمیشه
نمی جنباندم-تکون نمی ندادم
نمی جنباندند-تکون نمی ندادند
نمی جنباندید-تکون نمی ندادین
نمی جنباندیم-تکون نمی ندادیم
نمی جنباندی-تکون نمی ندادی
نمی جنباند-تکون نمی دن
نمی جنباند-تکون نمی ده
نمی جنبانم-تکون نمی دم
نمی جنبانیدم-تکون نمی ندادم
نمی جنبانیدند-تکون نمی ندادن
نمی جنبانیدید-تکون نمی ندادین
نمی جنبانیدیم-تکون نمی ندادیم
نمی جنبانیدی-تکون نمی ندادی
نمی جنبانید-تکون نمی دین
نمی جنبانیم-تکون نمی دیم
نمی جنبانی-تکون نمی دی
نمی جوشاندم-نمی جوشونم
نمی جوشاندند-نمی جوشوندن
نمی جوشاندید-نمی جوشوند
نمی جوشاندیم-نمی جوشوندیم
نمی جوشاندی-نمی جوشوندی
نمی جوشاند-نمی جوشوند
نمی جوشد-نمی جوشه
نمی خاراندم-نمی خاروندم
نمی خاراندند-نمی خاروندن
نمی خاراندید-نمی خاروندین
نمی خاراندیم-نمی خاروندیم
نمی خاراندی-نمی خارونی
نمی خفتم-نمی خوابیدم
نمی خفتند-نمی خوابیدن
نمی خفتید-نمی خوابیدین
نمی خفتیم-نمی خوابیدیم
نمی خفتی-نمی خوابیدی
نمی خفت-نمی خوابید
نمی خنداندم-نمی خندوندم
نمی خنداندند-نمی خندوندن
نمی خنداندید-نمی خندوندید
نمی خنداندیم-نمی خندوندیم
نمی خنداندی-نمی خندوندی
نمی خنداند-نمی خندونه
نمی خواباندم-نمی خوابوندم
نمی خواباندند-نمی خوابوندن
نمی خواباندید-نمی خوابوندید
نمی خواباندیم-نمی خوابوندیم
نمی خواباندی-نمی خوابوندی
نمی خواباند-نمی خوابون
نمی خواباند-نمی خوابونه
نمی خوابانم-نمی خوابونم
نمی خوابانید-نمی خوابونین
نمی خوابانیم-نمی خوابونیم
نمی خوابانی-نمی خوابونی
نمی خوابیدند-نمی خوابیدن
نمی خواندم-نمی خوندم
نمی خواندند-نمی خوندن
نمی خواندیم-نمی خوندیم
نمی خواندی-نمی خوندی
نمی خواند-نمی خونه
نمی خواهد-نمی خواد
نمی خواهم-نمی خوام
نمی خواهند-نمی خوان
نمی خواهید-نمی خواهید
نمی خواهیم-دلمون نمی خواد
نمی خواهی-نمی خوای
نمی خوراندم-نمی خوروندم
نمی خوراندند-نمی خوروندن
نمی خوراندید-نمی خوروندین
نمی خوراندیم-نمی خوروندیم
نمی خوراندی-نمی خوروندی
نمی دانستم-نمی دونستم
نمی دانستند-نمی دونستن
نمی دانستید-نمیدونستید
نمی دانستیم-نمی دونستیم
نمی دانستی-نمی دونستی
نمی دانست-نمی دونست
نمی دانی-نمیدونی
نمی رسد-نمی رسه
نمی روم-نمیرم
نمی رویم-نمیریم
نمی شود-نمیشه
نمی میتونیم-نمی تونیم
نمی نخیزند-نمی نخیزن
نمی نمود-نمی کرد
نمی پسندم-خوشم نمیاد
نمی پسندیم-خوشمون نمیاد
نمی چرخیدند-نمی چرخیدن
نمی چرخیدید-نمی چرخیدین
نمی چزاندم-نمی چزوندم
نمی چزاندند-نمی چزوندن
نمی چزاندید-نمی چزوندین
نمی چزاندیم-نمی نچزوندیم
نمی چزاندی-نمی چزوندی
نمی چزاند-نمی چزونه
نمی گذرد-نمیگذره
نمی گذرند-نمیگذرن
نمی آوردند-نمی آوردن
نمی آورده اند-نمی آوردن
نمی آورد-نمیhره
نمی آورم-نمیارم
نمی آورند-نمیارن
نمی آورید-نمیارید
نمی آوریم-نمیاریم
نمی آوری-نمیاری
نمی تمرگند-نمی تمرگن
نمی تمرگیدند-نمی تمرگیدن
نمی تواند-نمی توند
نمی تواند-نمی تونه
نمی توانستم-نمی تونستم
نمی توانستند-نمی تونستتن
نمی توانستید-نمی تونستید
نمی توانستیم-نمی تونستیم
نمی توانستی-نمی تونستی
نمی توانست-نمی تونست
نمی توانم-نمی تونم
نمی توانید-نمی تونین
نمی توانیم-نمی تونیم
نمی توانی-نمی تونی
نمی توانند-نمی تونن
نمی تکاند-نمی تکون
نمی تکاند-تکون نمی داد
نمی تکاند-نمی تکونه
نمی تکانم-نمی تکونم
نمی تکانید-نمی تکونین
نمی تکانیم-نمی تکونیم
نمی تکانی-نمی تکونی
نمی جنگند-نمی جنگن
نمی جنگیدند-نمی جنگیدن
نمی جهد-نمی پره
نمی جهم-نمی پرم
نمی جهند-نمی پرن
نمی جهیدم-نمی پریدم
نمی جهیدند-نمی پریدن
نمی جهیدید-نمی پریدین
نمی جهیدیم-نمی پریدیم
نمی جهیدی-نمی پریدی
نمی جهید-نمی پرید
نمی جهیم-نمی پریم
نمی جهی-نمی پری
نمی جوشاند-نمی جوشون
نمی جوشانم-نمی جوشونم
نمی جوشانید-نمی جوشونین
نمی جوشانیم-نمی جوشونیم
نمی جوشند-نمی جوشن
نمی جوشیدند-نمی جوشیدن
نمی جوشیدید-نمی جوشیدین
نمی جویدند-نمی جویدن
نمی خراشیدند-نمی خراشیدن
نمی خرد-نمی خره
نمی خرند-نمی خرن
نمی خنداند-نمی خندون
نمی خندانم-نمی خندونم
نمی خندانید-نمی خندونین
نمی خندانیم-نمی خندونیم
نمی خندانی-نمی خندونی
نمی خندند-نمی خندن
نمی خوابند-نمی خوابن
نمی خواستند-نمی خواستن
نمی چبسند-نمی چبسن
نمی چبسیدند-نمی چسبیدن
نمی چرخاندم-نمی چرخوندم
نمی چرخاندند-نمی چرخوندن
نمی چرخاندید-نمی چرخوندین
نمی چرخاندیم-نمی چرخوندی
نمی چرخاندی-نمی چرخوندی
نمی چرخاند-نمی چرخون
نمی چرخاند-نمی چرخونه
نمی چرخانم-نمی چرخونم
نمی چرخانید-نمی چرخونید
نمی چرخانیم-نمی چرخونیم
نمی چرخانی-نمی چرخونی
نمی چرخند-نمی چرخن
نمی چزاند-نمی چزون
نمی چزانم-نمی چزونم
نمی چزانید-نمی چزونین
نمی چزانیم-نمی چزونیم
نمی چزانی-نمی نچزونی
نمی چسباندم-نمی چسبوندم
نمی چسباندند-نمی چسبوندن
نمی چسباندید-نمی چسبوندید
نمی چسباندیم-نمی چسبوندیم
نمی چسباندی-نمی چسبوندی
نمی چسباند-نمی چسبون
نمی چسباند-نمی چسبوند
نمی چسبانم-نمی چسبونم
نمی چسبانید-نمی چسبونید
نمی چسبانیم-نمی چسبونیم
نمی چسبانی-نمی چسبونی
نمی چسبیدند-نمی چسبیدن
نمی چشند-نمی چشن
نمی چشیدند-نمی چشیدن
نمی چیدند-نمی چیدن
نمیتوانی-نمی تونی
نمیخواهد-نمی خواد
نمیخواهم-نمی خوام
نمیخواهند-نمی خوان
نمیخواهی-نمی خوای
نمیدانیم-نمی دونیم
نمیرسد-نمی رسه
نمیشود-نمیشه
نمینمود-نمی کرد
نمیگذرد-نمیگذره
نمیگذرند-نمیگذرن
نمی میرد-می میرد
نمی میرند-نمی میرد
نمی آموختم-یاد نمی گرفتم
نمی آموختند-یاد نمی گرفتن
نمی آموختید-یاد نمی گرفتید
نمی آموختیم-یاد نمی گرفتیم
نمی آموختی-یاد نمی گرفتی
نمی آموخت-یاد نمی گرفت
نمی تواند-نمیتونه
نمی توانید-نمی تونین
نمی میتونن-نمی تونن
نمی میرد-منی میره
نمی میرند-نمی میرن
نمی پسندد-خوشش نمیاد
نمی چسبند-نمی چسبن
نمی‏بخشد-نمی بخشه
نمی‏دانید-نمی دونین
ننتوانسته-ننتونسته
ننخیزند-ننخیزن
نهادمند-منظم
نهادن-گذاشتن
نهان-پنهان
نهایتا-در آخر
نهایت-آخر
نهایتا-آخر سر
نهایی-پایانی
نهفته پنهان
نهفته-پنهون
نهفتگی-پنهون شدگی
نهی کردن-خالی کردن
نو است-نوئه
نواورانه-جدید
نوتیفیکیشن های-هشدارای
نوتیفیکیشن-هشدار
نوشتهایی-نوشته هایی
نوشتهای-نوشته های
نوشتها-نوشته ها
نوشیدند-نوشیدن
نوشیدید-نوشیدین
نوعا-
نوعی-یه جور
نوعی-یه نوع
نومید-نا امید
نومیدی-ناامیدی
نوید دهنده-امید دهنده
نوینی-جدیدی
نیازمندند-نیازمندن
نیز-هم
نیستند-نیستن
نیک-خوب
نیمی-نصف
نپوشاند-نپوشوند
نپیچاندم-نپیچوندم
نپیچاندند-نپیچوندن
نپیچاندید-نپیچوندین
نپیچاندیم-نپیچوندیم
نپیچاندی-نپیچوندی
نچبسیدند-نچسبیدن
نچبسیده است-نچسبیده
نچرخانده است-نچرخونده
نچرخانده ام-نچرخوندم
نچرخانده اند-نچرخوندن
نچرخانده اید-نچرخوندین
نچرخانده ایم-نچرخوندیم
نچرخانده ای-نچرخوندی
نچرخانده-نچرخونده
نچرخاند-نچرخوند
نچرخاند-نچرخونه
نچرخانم-نچرخونم
نچرخانید-نچرخونید
نچرخانید-نچرخونین
نچرخانیم-نچرخونیم
نچرخانی-نچرخونی
نچرخان-نچرخون
نچرخد-نچرخه
نچرخم-نچرخم
نچرخند-نچرخن
نچرخیدند-نچرخیدن
نچرخیده است-نچرخیده
نچرخیده بودند-نچرخیده بودن
نچرخیده اند-نچرخیده ان
نچرخیم-نچرخیم
نچرخی-نچرخی
نچزاندم-نچزوندم
نچزاندند-نچزوندن
نچزانده است-چزونده
نچزانده اند-چزوندن
نچزانده اید-چزوندید
نچزانده ایم-چزوندیم
نچزانده-نچزونده
نچزاندید-نچزوندین
نچزاندیم-نچزوندیم
نچزاندی-نچزوندی
نچزاند-نچزون
نچزاند-نچزونه
نچزانم-نچزونم
نچزانید-نچزونید
نچزانیم-نچزونیم
نچزانی-نچزونی
نچزان-نچزون
نچسباندم-نچسبوندم
نچسباندند-نچسبوندن
نچسبانده است-نچسبونده
نچسبانده باشد-نچسبونده باشه
نچسبانده باشم-نچسبونده باشم
نچسبانده باشند-نچسبونده باشن
نچسبانده باشید-نچسبونده باشید
نچسبانده باشیم-نچسبونده باشیم
نچسبانده باشی-نچسبونده باشی
نچسبانده ام-نچسبوندم
نچسبانده اند-نچسبوندن
نچسبانده اید-نچسبوندین
نچسبانده ایم-نچسبوندیم
نچسبانده ای-نچسبوندی
نچسبانده-نچسبونده
نچسباندید-نچسبوندید
نچسباندیم-نچسبوندیم
نچسباندی-نچسبوندی
نچسباند-نچسبون
نچسباند-نچسبونه
نچسبانم-نچسبونم
نچسبانید-نچسبونید
نچسبانیم-نچسبونیم
نچسبانی-نچسبونی
نچسبان-نچسبون
نچیدند-نچیدن
نچیند-نچین
نکات مهم-چند تا نکته مهم
نکردند
نکنند-نکنن
نکنید-نکنین
نکوهش-سرزنش
نکوهیده-بد
نگارش-نوشتن
نگاره-تصویر
نگاشته شده-نوشته شده
نگاشتهایی-نگاشته هایی
نگاشتهای-نگاشته های
نگاشتها-نگاشته ها
نگاه دیگری-نگاه دیگه ای
نگاهایی-نگاه هایی
نگاهای-نگاه های
نگاها-نگاه ها
نگاهش-نگاش
نگذرد-نگزره
نگرش-نگاه
نگریستن-نگاه کردن
نگریسته می شوند-نگاه میشن
نگزرند-نگزرن
نگویید
نیازمند توضیح بسیاریه-زیاد توضیح لازم داره
نیازهای-نیازای
نیازی-احتیاجی
نیاموختند-یاد نگرفتن
نیاموخته باشد-یاد نگیرد
نیاموخته باشم-یاد نگرفته باشم
نیاموخته باشند-یاد نگیرن
نیاموخته باشید-یاد نگیرید
نیاموخته باشیم-یاد نگیریم
نیاموخته باشی-یاد نگرفته باشی
نیاموخته باش-یاد نگیر
نیاموخته ام-یاد نگرفته ام
نیاموخته اند-یاد نگرفتن
نیاموخته اید-یاد نگرفته اید
نیاموخته ایم-یاد نگرفته ایم
نیاموخته ای-یاد نگرفته ای
نیاموخته-یاد نگرفته
نیاموختید-یاد نگرفتین
نیاموختیم-یاد نگرفتیم
نیاموختی-یاد نگرفتی
نیاموخت-یاد نگرفت
نیاموزد-یاد نگیرد
نیاموزند-یاد نگیرن
نیاموزید-نیاموزین
نیاموزید-یاد نگیرید
نیاموزیم-یاد نگیریم
نیاموز-یاد نگیر
نیامی ختم-قاطی نکردم
نیامی ختی-قاطی نکردی
نیامی خت-قاطی نکرد
نیاورده بودند-نیاورده بودن
نیاورید-نیارید
نیرومندی-قدرت
نیرومند-قوی
نیز-هم
نیستند-نیستن
نیستید-نیستین
نیست-نیس
نیل-رسیدن
نیمی از-نصف
نیک-خوب
ن تون-تون
ن مون-مون
هائی-ایی
هاه-هاس
هایش-هاش
هجده-هیجده
هجوم-حمله
هدر داده اید-دور ریختید
هذیان-هذیون
هر از گاهی-بعضی وقتا
هر چیزی که در-هر چیزی رو که در
هر کس-هرکی
هر یه-هر یک
هرازچندگاهی-گاهی وقتا
هرزچندگاهی-بعضی وقتا
هرقدر-هرچقدر
هرکدام-هرکدوم
هرکسی-هرکی
هرکس-هرکی
هرکه-هرکی
هرکس-هرکی
هرگاه-هروقت
هرگز-هیچوقت
هزینهایی-هزینه هایی
هزینهای-هزینه های
هزینها-هزینه ها
هزینهایی-هزینه هایی
هزینهای-هزینه های
هزینها-هزینه ها
هستند-هستن
هستید-هستین
هشدار-اخطار
هشیارانه-با آگاهی
هفتهایی-هفته هایی
هفتهای-هفته های
هفتها-هفته ها
هفدهایی-هفده هایی
هفدهای-هفده های
هفدها-هفده ها
هقهقهایی-هقهقه هایی
هقهقهای-هقهقه های
هقهقها-هقهقه ها
هم آمیختگی-ترکیب
هم اکنون-حالا
هم ترازی-برابری
هم خوانی دارد-یکیه
هم خوانی دارند-یکی هستن
هم خوانی ندارد-یکی نیست
هم خوانی ندارند-یکی نیستن
هم نوا-هم صدا
هم پیمان-متحد
همان جا-همون جا
همان گونه-همون طور
همانا-به درستی
همانطور که می دانید-می دونید که
همانطورکه-همونطور که
همانطوریکه-همونطوریکه
همانطوری-همونطوری
همانطور-همونطور
همانقدر-همونقدر
همانند-مثل
همانها-همونها
همانی-همونی
همانگونه که-همونجوری که
همانگونه-همون طور
همانیه-همونیه
همان طور-همون طور
همان-همون
همبسته-یکی
همبستگی-اتحاد
همت می گمارد-تلاش میکنه
همت می گمارم-تلاش میکنم
همت می گمارند-تلاش میکنن
همت می گمارید-تلاش میکنین
همت می گماریم-تلاش میکنیم
همت می گماری-تلاش میکنی
همت گماشته-تلاش کرده
همتای-مثل
همترازی-برابری
همتراز-برابر
همخوان-یکی
همدیگر-همدیگه
همدیگر-همدیگه
همراهی می نماید-کمک می کنه
همزبانی-همزبونی
همزبان-همزبون
همسانی-شباهت
همسرانشان-همسراشون
همسنگی-برابری
همسوبا-هم جهت با
همسویی-هم جهتی
همسو-هم جهت
همنوا-هم صدا
همه آنچه-همه چیزی که
هموابستگی-همبستگی
همواره-همیشه
هموار-صاف
همون طور که-همونجوریکه
همچنان-بازم
همچنین-ضمنا
همچون-مثل
همگامی-همراهی
همگان-همگی
همگنی-برابری
همگن-برابر
همگن-یکی
همگون-شبیه
همگی-همه
هم اکنون-همین حالا
هنجار-قانون
هنوز هم-هنوزم
هنگامیکه-زمانیکه
هولناک-ترسناک
هویدا-آشکار
هیچکدام-هیچکدوم
هیچگاه-هیچ وقت
هیچگونه-هیچ
هکتارهایی-هکتار هایی
هکتارهای-هکتار های
هکتارها-هکتار ها
هیچ چیز-هیچی
هیچ کجای-هیچ جای
هیچ کجا-هیچ جا
هیچ کس-هیچکی
هیچ گاه-هیچ وقت
هیچکس-هیچکی
هیچگاه-هیچ موقع
هیچگاه-هیچ وقت
هیچ یه-هیچ کدوم
هیکل مند-هیکلی
واجد-دارای
وادار-مجبور
وارد ساخته-وارد کرده
وارسی-بررسی
واسه اون که-برای اینکه
واضحتر-روشن تر
واضحه-روشنه
واضح-روشن
واقع بینانه-واقعی
واقعیت امر این است که-
واقعیت امر اینست که-
واقعیت این است که-
واقعیت این است-واقعیت اینه
واقف بودن-اطلاع داشتن
واقفند-میدونن
واماندگی-واموندگی
وامدار-مدیون
وانمود کردن-ظاهر سازی
وانمودسازی-ظاهر سازی
وانمودی-ظاهری
واژها-واژه ها
واکاوی-بررسی
وب سایتهایی-سایتایی
وب سایت-سایت
وبسایت-سایت
وجه تفاوت-فرق
وجه ممیز-فرق
وجود داره-هست
وجوه-صورت ها
وحشت آفرینی-ترسوندن
وحشتزدهایی-وحشتزده هایی
وحشتزدهای-وحشتزده های
وحشتزدها-وحشتزده ها
وخیم-خیلی بد
وخیم-سخت
وداع-خداحافظی
ورای-اون طرف
ورطه-پرتگاه
ورقهایی-ورقه هایی
ورقهای-ورقه های
ورقها-ورقه ها
وسواس برانگیزی-بادقتی
وسواس برانگیز-با دقت
وسیعی-بزرگی
وسیلهایی-وسیله هایی
وسیلهای-وسیله های
وسیلها-وسیله ها
وصف ناپذیر-توصیف نشدنی
وصف نشدنی-توصیف ناپذیر
وصولی-دریافتی
وصول-دریافت
وظیفهایی-وظیفه هایی
وظیفهای-وظیفه های
وظیفها-وظیفه ها
وقتی وقتی-وقتی
وقفهایی-وقفه هایی
وقفهای-وقفه های
وقفها-وقفه ها
وقفه-معطلی
وقوع-اتفاق
وقوف-اطلاع
ولیکن-اما
ولیکن-ولی
ولیک-ولی
وهله-مرحله
ویژه-خاص
وی ادامه دادند-
وی ادامه داد-
وی ادامه داد-اون ادامه داد
وی افزود-
وی در ادامه افزود-
وی در ادامه به این نکته اشاره کردند که-
وی همچنین در ادامه اشاره کرد-
ویراستار-ویرایشگر
ویران گر-ویرون گر
ویران-ویرون
وی-ایشون
یادشان-یادشون
یادتان-یادتون
یادمان-یادمون
یارب-ای خدا
یافتن-پیدا کردن
یکایک-تک تک
یکایک-تک تک
یکبارهایی-یکباره هایی
یکبارهای-یکباره های
یکبارها-یکباره ها
یکباره-یهو
یکجانبهایی-یکجانبه هایی
یکجانبهای-یکجانبه های
یکجانبها-یکجانبه ها
یکجانبه-یه طرفه
یکجا-با هم
یکجوری-یه جوری
یکجور-یه جور
یکدیگر-همدیگه
یکریز-پشت سر هم
یکسرهایی-یکسره هایی
یکسرهای-یکسره های
یکسرها-یکسره ها
یکطرفهایی-یکطرفه هایی
یکطرفهای-یکطرفه های
یکطرفها-یکطرفه ها
یکپارچهایی-یکپارچه هایی
یکپارچهای-یکپارچه های
یکپارچها-یکپارچه ها
یهایی-یه هایی
یهای-یه های
یها-یه ها
پارسایانهایی-پارسایانه هایی
پارسایانهای-پارسایانه های
پارسایانها-پارسایانه ها
پارلمان-مجلس
پارهایی-پاره هایی
پارهای-پاره های
پارها-پاره ها
پاس داشت-نگهداری
پاسخگو-جوابگو
پاسخ-جواب
پاسداشت-نگهداری
پافشاری-اصرار
پانزده-پونزده
پای می فشرد-اصرار داشت
پایان خودمونی نیست
پایان ناپذیر-تموم نشدنی
پایبندی-تعهد
پایش-نظارت
پایه ریز-سازنده
پایهایی-پایه هایی
پایهای-پایه های
پایها-پایه ها
پایگاهایی-پایگاه هایی
پایگاهای-پایگاه های
پایگاها-پایگاه ها
پدرانهایی-پدرانه هایی
پدرانهای-پدرانه های
پدرانها-پدرانه ها
پدربزرگ-بابابزرگ
پدرت-بابات
پدرم-بابام
پدرپی-پشت سر هم
پدری-بابایی
پدیدهایی-پدیده هایی
پدیدهای-پدیده های
پدیدها-پدیده ها
پدیده-اتفاق
پدیدار-ظاهر
پدیددار شدن-ظاهر شدن
پدیدهایی-پدیده هایی
پدیدهای-پدیده های
پدیدها-پدیده ها
پذیرا شد-قبول کرد
پذیرفته باشد-قبول کرده باشه
پذیرفته باشم-قبول کرده باشم
پذیرفته باشند-قبول کرده باشن
پذیرفته باشید-قبول کرده باشید
پذیرفته باشیم-قبول کرده باشیم
پذیرفته باشی-قبول کرده باشی
پر آوازه-مشهور
پر تجهیز-مجهز
پر تحرکی-پر جنب و جوش
پر تحرک-پر جنب و جوش
پرآوازه-مشهور
پراکندهایی-پراکنده هایی
پراکندهای-پراکنده های
پراکندها-پراکنده ها
پراکنده شد-پخش شد
پراکنده شود-پخش بشه
پراکنش-پراکندگی
پرتجهیز-مجهز
پرتحرک-با جنب و جوش
پرتلاطم-پرتنش
پرخاشگرانهایی-پرخاشگرانه هایی
پرخاشگرانهای-پرخاشگرانه های
پرخاشگرانها-پرخاشگرانه ها
پرخاشگرانه-خشن
پرخاشگری-خشونت
پرخاشگر-بداخلاق
پرداختهایی-پرداخته هایی
پرداختهای-پرداخته های
پرداختها-پرداخته ها
پرسش-سوال
پرشور-پرانرژی
پرهزینه-گرون
پروتکل-قرارداد
پروردگارا-خدایا
پروسه-فرایند
پروژهایی-پروژه هایی
پروژهای-پروژه های
پروژها-پروژه ها
پریشانی-پریشونی
پریشان-پریشون
پزشک-دکتر
پس از اتمام-بعد از تموم شدن
پسرهای-پسرای
پسندیدم-پسند کردم
پسندیدند-پسند کردن
پسندیده بودم-پسند کرده بودم
پسندیده بودند-پسند کرده بودن
پسندیده بودید-پسند کرده بودید
پسندیده بودیم-پسند کرده بودیم
پسندیده بودی-پسند کرده بودی
پسندیده بود-پسند کرده بود
پسندیده ام-پسند کرده ام
پسندیده اند-پسند کردن
پسندیده اید-پسند کرده اید
پسندیده ایم-پسند کرده ایم
پسندیدید-پسند کردید
پسندیدیم-پسند کردیم
پسندیدی-پسند کردی
پسندید-خوشش اومد
پشتوانهایی-ساپورت هایی
پشتوانهای-ساپورت های
پشتوانها-ساپورت ها
پشتوانه-ساپورت
پشتکار-همت
پشیمان-پشیمون
پند گیرد-پند بگیره
پند گیرم-پند بگیرم
پند گیرند-پند بگیرن
پند گیرید-پند بگیرین
پند گیریم-پند بگیریم
پند گیری-پند بگیری
پنهانهایی-پن هان هایی
پنهانهای-پن هان های
پنهانها-پن هان ها
پنهانی-پنهونی
پنهان-مخفی
پنهان-پنهون
پهنهایی-پهن هایی
پهنهای-پهن های
پهنها-پهن ها
پهنه-پهنا
پوشاندم-پوشوندم
پوشاندند-پوشوندن
پوشانده ام-پوشونده ام
پوشانده اند-پوشونده
پوشانده اید-پوشونده اید
پوشانده ایم-پوشونده ایم
پوشانده ای-پوشونده ای
پوشانده-پوشونده
پوشاندید-پوشوندید
پوشاندیم-پوشوند
پوشاندی-پوشوندی
پوشونده است-پوشونده
پوشیده-پنهون
پوکانده-پوکونده
پویایی-جست و خیز
پویایی-جنب و جوش
پیامبرانهایی-پیامبرانه هایی
پیامبرانهای-پیامبرانه های
پیامبرانها-پیامبرانه ها
پیدرپی-پشت هم
پیرامون-دور
پیشاپیش-از قبل
پیش-قبل
پیوستهایی-پیوسته هایی
پیوستهای-پیوسته های
پیوستها-پیوسته ها
پژواک-صدا
پژوهش های-تحقیق های
پژوهش های-جست و جوهای
پژوهش-تحقیق
پژوهنده-محقق
پی آمد-نتیجه
پی به دنبال-پشت سر هم
پی می برد-اطلاع کامل پیدا می کنی
پی می برم-اطلاع کامل پیدا می کنم
پی می برند-اطلاع کامل پیدا می کنن
پی می برید-اطلاع کامل پیدا می کنین
پی می بریم-اطلاع کامل پیدا می کنیم
پی می برین-اطلاع کامل پیدا می کنین
پی می بری-اطلاع کامل پیدا می کنی
پیاده سازی-اجرا
پیام های کاذب-پیام های دروغین
پیامدهای-نتیجه های
پیامدی-نتیجه ای
پیامد-نتیجه
پیاپی-پشت سر هم
پیرامونتان-دور و برتون
پیرامونت-دور و برت
پیرامونشان-دور و برشون
پیرامونش-دور و برش
پیرامونمان-دور و برمون
پیرامونم-دور وبر م
پیرامون-دور و بر
پیش تر-قبلا
پیش درآمد-مقدمه
پیش رفته-جلو رفته
پیش روی-جلو
پیش نهادند-ارائه دادن
پیش پا افتاده-بی ارزش
پیشبرد-جلو بردن
پیشتاز-پیشرو
پیشتر-قبلا
پیشروی-جلو رفتن
پیشقراول-پیشرو
پیشنهاد کرده اند-پیشنهاد دادن
پیشی می گرفتند-جلو می افتادن
پیشی می گرفتید-جلو می افتادین
پیشی می گرفتیم-جلو می افتادیم
پیشی می گرفتی-جلو می افتادی
پیشی می گرفت-جلو می افتاد
پیشی می گیرد-جلو می زنه
پیشی می گیرم-جلو می زنم
پیشی می گیرند-جلو می زنن
پیشی می گیرید-جلو می زنید
پیشی می گیریم-جلو می زنیم
پیشی می گیری-جلو می زنی
پیشینه-گذشته
پیشینیان-گذشتگان
پیشین-قبلی
پیمایشی-اندازه گیری شده
پیمایش-اندازه گیری
پیوستگی-ترتیب
پیچانده ام-پیچونده ام
پیچانده اند-پیچوندن
پیچانده اید-پیچونده اید
پیچانده ایم-پیچونده ایم
پیچانده ای-پیچونده ای
پیچانده-پیچونده
پیچاندید-پیچوندید
پیچونده است-پیچونده
پیچیده تر-سخت تر
چاردهایی-چارده هایی
چاردهای-چارده های
چاردها-چارده ها
چالاکی-تندوتیزی
چالاک-تندوتیز
چالشگر-جنگجو
چالش-رقابت
چالهایی-چاله هایی
چالهای-چاله های
چالها-چاله ها
چاهایی-چاه هایی
چاهای-چاه های
چاها-چاه ها
چاپلوسانهایی-چاپلوسانه هایی
چاپلوسانهای-چاپلوسانه های
چاپلوسانها-چاپلوسانه ها
چبسیدند-چسبیدن
چبسیده است-چسبیده
چتهایی-چته هایی
چتهای-چته های
چتها-چته ها
چرا که-چون که
چراکهایی-چراکه هایی
چراکهای-چراکه های
چراکها-چراکه ها
چرخاندم-نچرخوندم
چرخاندم-چرخوندم
چرخاندند-نچرخوندن
چرخاندند-چرخوندن
چرخانده است-چرخونده
چرخانده ام-چرخوندم
چرخانده اند-چرخوندن
چرخانده اید-چرخوندین
چرخانده ایم-چرخونده ایم
چرخانده ای-چرخونده ای
چرخانده-چرخونده
چرخاندید-نچرخوندین
چرخاندید-چرخوندین
چرخاندیم-نچرخوندیم
چرخاندیم-چرخوندیم
چرخاندی-نچرخوندی
چرخاندی-چرخوندی
چرخاند-چرخونه
چرخانم-چرخونم
چرخانند-چرخونن
چرخانید-چرخونید
چرخانیم-چرخونیم
چرخانی-چرخونی
چرخم-بچرخم
چرخند-بچرخن
چرخهایی-چرخه هایی
چرخهای-چرخه های
چرخها-چرخه ها
چرخیدند-چرخیدن
چرخیده است-چرخیده
چرخیده بودند-چرخیده بودن
چرخیده اند-چرخیده ان
چرخیم-بچرخیم
چرخی-بچرخی
چزاندم-چزوندم
چزاندند-چزوندن
چزانده است-چزونده
چزانده اند-چزوندن
چزانده اید-چزوندید
چزانده ایم-چزوندیم
چزانده-چزونده
چزاندید-چزوندین
چزاندیم-چزوندیم
چزاندی-چزوندی
چسباندم-چسبوندم
چسباندند-چسبوندن
چسبانده است-چسبونده
چسبانده باشد-چسبونده باشه
چسبانده باشم-چسبونده باشم
چسبانده باشند-چسبونده باشن
چسبانده باشید-چسبونده باشید
چسبانده باشیم-چسبونده باشیم
چسبانده باشی-چسبونده باشی
چسبانده ام-چسبوندم
چسبانده اند-چسبوندن
چسبانده اید-چسبوندین
چسبانده ایم-چسبوندیم
چسبانده ای-چسبوندی
چسبانده-چسبونده
چسباندید-چسبوندید
چسباندیم-چسبوندیم
چسباندی-چسبوندی
چسبیدند-چسبیدن
چسبیده است-چسبیده
چسبیده اند-نچسبیدن
چسبیده اند-چسبیدن
چشم از این دنیا فرو بست-فوت کرد
چشم بر-چشم به
چشم پوشی-صرف نظر
چشمه هایی-محل های بیرون اومدن آب زیر زمینی
چشمه های-محل های بیرون اومدن آب زیر زمینی
چشمه ها-محل های بیرون اومدن آب زیر زمینی
چشمه-محل بیرون آمدن آب زیر زمینی
چشمگیری-زیادی
چطوری-چجوری
چنان که-اون طور که
چنان که-اونقدر که
چنانکهایی-چنانکه هایی
چنانکهای-چنانکه های
چنانکها-چنانکه ها
چنانچه-اگر
چنانچه-اگه
چنانکه-اون طور که
چنان-اونقدر
چندان-خیلی
چندروزهایی-چندروزه هایی
چندروزهای-چندروزه های
چندروزها-چندروزه ها
چندهایی-چنده هایی
چندهای-چنده های
چنین بیان داشت که-گفت
چنین نبوده-اینطور نبوده
چنین چیزی-اینجور چیزی
چنینه-اینطوریه
چنین-اینجور
چنین-اینطور
چه اثری بر-چه تاثیری روی
چه بوده-چی بوده
چه بودی-چی بودی
چه بود-چی بود
چه کار-چیکار
چه کسی-کی
چهار چوبی-چارچوبی
چهارده-چارده
چهارما-چهارم اینکه
چهارهزارهایی-چ هارهزار هایی
چهارهزارهای-چ هارهزار های
چهارچوبی-چارچوبی
چهار-چار
چیزهاستهایی-چیز هاست هایی
چیزهاستهای-چیز هاست های
چیهایی-چیه هایی
چیهای-چیه های
چیها-چیه ها
چپاول-دزدی
چک کردن-بررسی
چگونه است که-چرا
چگونه-چیجوری
چی نکته-چه نکته
چی چیزی-چی
چیدند-چیدن
چیره شد-مسلط شد
چیره-مسلط
چیرگی-تسلط
چیزهایی-چیزایی
چیست-چیه
ژرفای-عمق
ژرفا-غمق
ژرفی-عمیقی
ژرف-عمیق
کارآمدتر-مفیدتر
کارآمدی-مفید بودن
کاربران تون-کاربراتون
کارخانهایی-کارخانه هایی
کارخانهای-کارخانه های
کارخانها-کارخانه ها
کارهایتان-کاراتون
کارهایت-کارات
کارهایشان-کاراشون
کارهایش-کاراش
کارهایمان-کارامون
کارهایم-کارام
کارهایی-کارایی
کارها-کارا
کاری بس-کار خیلی
کاستن-کم کردن
کاسته شدن-کم شدن
کاستی ها-کمبودا
کاستی-کمبود
کافیست-کافیه
کالاهای-جنسای
کالاها-جنسا
محصولات-اجناس
کالکسهایی-کالکسه هایی
کالکسهای-کالکسه های
کالکسها-کالکسه ها
کاهش دهنده-کم کننده
کاهش دهید-کم کنید
کاهش می یابد-کم میشه
کاهش پیدا می کند-کم میشه
کاهنی-جادوگری
کاهن-جادوگر
کاوشگر-جستجو کننده
کاوش-جستجو
کتابت کرد-نوشت
کتابخانه-کتابخونه
کثرت-زیادی
کج خلقی-بدرفتاری
کدام-کدوم
کرختی-بی حسی
کرخت-بی حس
کردند-کردن
کرده ام-کردم
کرده اند-کردند
کرده اید-کردید
کرده اید-کردین
کرده ایم-کردیم
کرده ای-کردی
کرده اند-کردن
کسالت بار-خسته کننده
کسالت-مریضی
کسانی-کسائی
کسب می کند-بدست میاره
کسب می‏کنه-به دست میاره
کسب و کار-کار و کاسبی
کسب کردم-بدست آوردم
کسب کردند-به دست آوردن
کسب کردید-بدست آوردین
کسب کردیم-بدست آوردیم
کسب کردی-به دست آوردی
کسب کرد-بدست آورد
کشان کشان-کشون کشون
کشاندم-کشوندم
کشاندند-کشوندن
کشانده است-کشونده
کشانده باشد-کشونده باشه
کشانده باشم-کشونده باشم
کشانده باشند-کشونده باشن
کشانده باشید-کشونده باشین
کشانده باشیم-کشونده باشیم
کشانده باشی-کشونده باشی
کشانده بودم-کشوندم
کشانده بودند-کشونده بودن
کشانده بوده ام-کشونده بودم
کشانده بوده ای-کشوندی
کشانده بودید-کشونده بودین
کشانده بودیم-کشونده بودیم
کشانده بودی-کشوندی
کشانده بود-کشوند
کشانده ام-کشوندم
کشانده اند-کشوندن
کشانده اید-کشوندین
کشانده ایم-کشوندیم
کشانده ای-کشوندی
کشاندید-کشوندید
کشاندیم-کشوندیم
کشاندی-کشوندی
کشاند-کشوند
کشاند-کشونه
کشانم-کشونم
کشانی-کشونی
کشب کردن-دشت کردن
کشتهایی-کشته هایی
کشتهای-کشته های
کشتها-کشته ها
کشمکش-اختلاف
کشیده‏ان-کشیدن
کفایت می کند-بسه
کفایت نمی کند-بس نیست
کلاسیک-سنتی
کلاسیک-قدیمی
کلاغها-کلاغا
کلمهایی-کلمه هایی
کلمهای-کلمه های
کلمها-کلمه ها
کلیهایی-کلیه هایی
کلیهای-کلیه های
کلیها-کلیه ها
کلیت-تمام
کلیشه ای-تکراری
کمابیش-کم و بیش
کمینهایی-کمینه هایی
کمینهای-کمینه های
کمینها-کمینه ها
کمپانی-شرکت
کمیاب-کم پیدا
کناره گیری-انصراف
کناری-بغل دستی
کنترل ناپذیری-سرکشی
کندوکاو-جستجو
کنش-عمل
کنفرانس های-سخنرانی های
کنند-کنن
کنونی-الان
کنکاشهای-جستجوهای
کنکاش-جستجو
کنید-کنین
که البته-که خُب
که عبارتند از-
کهن سال-پیر
کهن تر-قدیمی تر
کهنتر-قدیمی تر
کهنسال-پیر
کهن قدیمی
کوته-کوتاه
کوزهایی-کوزه هایی
کوزهای-کوزه های
کوزها-کوزه ها
کوششی-تلاشی
سعی-تلاش
کوشش-تلاش
کوشیده اند-تلاش کردن
کوچکی-کوچکی
کوچکی-کوچیکی
کوچک-کوچیک
کیسهایی-کیسه هایی
کیسهای-کیسه های
کیسها-کیسه ها
گامی-یه قدم
گام-قدم
گانهایی-گانه هایی
گانهای-گانه های
گانها-گانه ها
گاه بعضی وقتا-بعضی وقتا
گاهایی-گاه هایی
گاهای-گاه های
گاها-گاه ها
گاهی اوقات-گاهی وقتا
گاهیهایی-گاهی هایی
گاهیهای-گاهی های
گاهیها-گاهی ها
گاهی-بعضی وقتا
گاه-بعضی وقتا
گذارده است-گذاشته
گذارده ام-گذاشتم
گذارده اند-گذاشتن
گذارده اید-گذاشتین
گذارده ایم-گذاشتیم
گذارده ای-گذاشتی
گذاشته ان
گذر کردن-رد شدن
گذراه-گذراست
گذشته،هایی-گذشته، هایی
گذشته،های-گذشته، های
گذشته،ها-گذشته، ها
گذشتهایی-گذشته هایی
گذشتهای-گذشته های
گذشتها-گذشته ها
گران بها-گرون قیمت
گران قیمت ترین-گرون ترین
گران قیمت تر-گرون تر
گران قیمت-گرون
گرایش داشت-تمایل داشت
گرایش-تمایل
گرد آمدند-جمع شدن
گرد آمده اند-جمع شدن
گرد آمده اید-جمع شدین
گرد آمده ایم-جمع شدیم
گرد آمدید-جمع شدین
گرد آمدیم-جمع شدین
گرد آوری-جمع آوری
گردآوری-جمع آوری
گردد-شه
گردهایی-گرده هایی
گردهای-گرده های
گردها-گرده ها
گردهمایی-جلسه
گردیدند-شدن
گردیدهایی-گردیده هایی
گردیدهای-گردیده های
گردیدها-گردیده ها
گرفتند-گرفتن
گرفته ان-گرفتن
گرفتهایی-گرفته هایی
گرفتهای-گرفته های
گرفتها-گرفته ها
گرفته اید-گرفتین
گروهایی-گروه هایی
گروهای-گروه های
گروها-گروه ها
گریز-فرار
گزافی-زیادی
گزاف-زیاد
گزرا-زودگذر
گزینهایی-گزینه هایی
گزینهای-گزینه های
گزینها-گزینه ها
گزینش گری-انتخاب
گزینش-انتخاب
گزینهایی-گزینه هایی
گزینهای-گزینه های
گسترده ای-زیادی
گسترش یافته-زیاد شده
گسترهایی-گستره هایی
گسترهای-گستره های
گسترها-گستره ها
گستره-وسعت
گسسته شد-قطع شد
گسسته نشد-قطع نشد
گسلهایی-گسله هایی
گسلهای-گسله های
گسلها-گسله ها
گسیختگی-پارگی
گشتهایی-گشته هایی
گشتهای-گشته های
گشتها-گشته ها
گشوده است-باز کرد
گشوده ام-باز کردم
گشوده اند-باز کردن
گشوده اید-باز کردین
گشوده ایم-باز کردیم
گشوده ای-باز کردی
گشوده شده-باز شده
گشوده شد-باز شد
گفتمان-گفتگو
گفته است-گفته
گفتهایی-گفته هایی
گفتهای-گفته های
گفتها-گفته ها
گفته ایم-گفتیم
گلهایی-گله هایی
گلهای-گله های
گلها-گله ها
گم گشته-گم شده
گمارده شدند-قرار گرفتن
گمان-فکر
گمگشته-گم شده
گنگ-مبهم
گهگاهی-بعضی وقتا
گهگاه-گاهی وقتا
گواه-دلیل
گودالی-چاله ای
گودال-چاله
گوشهایی-گوشه هایی
گوشهای-گوشه های
گوشها-گوشه ها
گوناگونی-مختلفی
گوناگون-جورواجور
گونهایی-گونه هایی
گونهای-گونه های
گونها-گونه ها
گونه ای-دسته ای
گویهایی-گویه هایی
گویهای-گویه های
گویها-گویه ها
گیاهایی-گیاه هایی
گیاهای-گیاه های
گیاها-گیاه ها
گیرندهایی-گیرنده هایی
گیرندهای-گیرنده های
گیرندها-گیرنده ها
گیرندهایی-گیرنده هایی
گیرندهای-گیرنده های
گیرندها-گیرنده ها
یاددهی-آموزش
یارای-قدرت
یاری رساند-کمک کنه
یاری رسانم-کمک کنم
یاری رسانند-کمک کنن
یاری رسانید-کمک کنین
یاری رسانیم-کمک کنیم
یاری رسانی-کمک کنی
یاری رسان-کمک رسون
یاری می کنند-کمک میکنن
یاری-کمک
یاس-ناامیدی
یافت نمی شود-پیدا نمیشه
یافت نمی شوند-پیدا نمیشن
یافته باشد-پیدا کرده باشه
یافته باشم-پیدا کرده باشم
یافته باشند-پیدا کرده باشن
یافته باشید-پیدا کرده باشید
یافته باشیم-پیدا کرده باشیم
یافته باشی-پیدا کرده باشی
یافته بودم-پیدا کردم
یافته بودند-پیدا کردن
یافته بودید-پیدا کردین
یافته بودیم-پیدا کردیم
یافته بودی-پیدا کردی
یافته بود-پیدا کرد
یه و نیم-یک و نیم
یه پارچه-یکدست
یورش برده-حمله کرده
یک سویه-یه طرفه
یک قدم-یه قدم
یک مکان-یک جا
یک گام-یه قدم
یکبار-یه بار
یکسان باشد-یکی باشه
یکسان شده-یکی شده
یکسان شود-یکی بشه
یکسان کرده-یکی کرده
یکسان-برابر
یکسره-یه سره
یکسویه-یه طرفه
یکطرفه-یه طرفه
یکنواخت شدن-ینواختی
یکپارچه-کامل
یکپارچگی-اتحاد
یگانه ی-تنهای
یگانه-تنها
یگانگی-تنهایی
۳۰ دقیقه-نیم ساعت
ﺑﻨﮕﺎهایی-ﺑﻨﮕﺎه هایی
ﺑﻨﮕﺎهای-ﺑﻨﮕﺎه های
ﺑﻨﮕﺎها-ﺑﻨﮕﺎه ها
ﻛﺮدهایی-ﻛﺮده هایی
ﻛﺮدهای-ﻛﺮده های
ﻛﺮدها-ﻛﺮده ها
‏خوشهایی-‏خوشه هایی
‏خوشهای-‏خوشه های
‏خوشها-‏خوشه ها
دسته ه-دسته
دماهایه-دماهای
گذشته،ه-گذشته،
مشخصه ه-مشخصه
پنهانه-پنهان
پهنه-پهن
چهارهزاره-چهارهزار
چیزهاسته-چیزهاست
هکتاره-هکتار
انسانهاه-انسانها
گاهیه-گاهی
روزنامها-روزنامه ها
متقاضیان-خواهندگان
مسکن-خونه
معتقدند-فکر می کنند
تاسف باری-بدی
می دانند-می دونن
تعمیق-زیاد شدن
در تهران-تو تهران
افزایش قیمت-زیاد شدن قیمت
مثمر-مفید
فراز و نشیب هایی-بالا و پایین شدن هایی
فراز و نشیب هایی-بالا و پایین شدن های
می گذرد-می گذره
اون اضافه کرد:-
اون اضافه کرد-
اون ادامه داد:-
اون ادامه داد-
اون در ادامه گفت:-
اون در ادامه گفت-
سازد-سازه
می میتونن-می تونن
خواهیم کرد-می کنیم
خواهی کرد-می کنی
خواهید کرد-می کنید
خواهند کرد-می کنن
خواهید داد-می دید
خواهم داد-می دم
خواهی داد-می دی
خواهد داد-میده
خواهیم داد-می دیم
خواهند داد-می دن
اطرافیان-دور و بری ها
آرایه ی-آرایه
اجازه ی-اجازه
اداره ی-اداره
ادامه ی-ادامه
ارائه ی-ارائه
ارایه ی-ارایه
استراحتگاه ی-استراحتگاه
اضافه ی-اضافه
البته ی-البته
العاده ی-العاده
اندازه ی-اندازه
اندیشه ی-اندیشه
انسان ی ی-انسان
اون ی-اون
بازده ی-بازده
برنامه ی-برنامه
بسته ی-بسته
بهره ی-بهره
بچه ی-بچه
بیمه ی-بیمه
تابه ی-تابه
تاریخچه ی-تاریخچه
تازه ی-تازه
تبصره ی-تبصره
تجربه یش-تجربهش
تجربه ی-تجربه
مرگ ی-مرگ
تنظیم ی-تنظیم
توجه ی-توجه
توجیه ی-توجیه
توده ی-توده
توسعه ی-توسعه
توصیه ی-توصیه
جزیره ی-جزیره
جمله ی-جمله
حاشیه ی-حاشیه
حفره ی-حفره
حلقه ی-حلقه
حمله ی-حمله
حوزه ی-حوزه
حومه ی-حومه
حیطه ی-حیطه
خاسته ی-خاسته
خانه ی-خانه
خانواده ی-خانواده
خبره ی-خبره
خلاصه ی-خلاصه
خواجه ی-خواجه
داده ی-داده
داشته ی-داشته
دانسته ی-دانسته
دانشجو یس-دانشجوس
دانه ی-دانه
دایره ی-دایره
درجه ی-درجه
درمقاله ی-درمقاله
دره ی-دره
دروازه ی-دروازه
دسته ی-دسته
دستگاه ی-دستگاه
دغدغه ی-دغدغه
دفترچه ی-دفترچه
دقیقه ی-دقیقه
دکمه ی-دکمه
دنباله ی-دنباله
دندانه ی-دندانه
دنده ی-دنده
د ینه ی-دنه
دهکده ی-دهکده
ده ی-ده
دوره ی-دوره
دیده ی-دیده
دیواره ی-دیواره
دیده ی-دیده
دیدگاه ی-دیدگاه
ذخیره ی-ذخیره
ذخیره ی-ذخیره
ذره ی-ذره
رابطه ی-رابطه
راه ی-راه
رتبه ی-رتبه
رده ی-رده
رسانه ی-رسانه
رشته ی-رشته
رویه ی-رویه
ریشه ی-ریشه
ریخته ی-ریخته
زاویه ی-زاویه
زلزله ی-زلزله
زمینه ی-زمینه
زمینه ی-زمینه
زنجیره ی-زنجیره
سابقه ی-سابقه
سازنده ی-سازنده
سازه ی-سازه
سجاده ی-سجاده
سرانه ی-سرانه
سرمایه ی-سرمایه
سلسله ی-سلسله
سنگدانه ی-سنگدانه
سنگه ی-سنگه
سکونتگاه ی-سکونتگاه
شاخه ی-شاخه
شایعه ی-شایعه
شبکه ی-شبکه
شبکه ی-شبکه
شش ی-شش
شعله ی-شعله
شکاف ی-شکاف
شماره ی-شماره
شیوه ی-شیوه
شیوه ی-شیوه
صخره ی-صخره
صفحه ی-صفحه
ضایعه ی-ضایعه
ضربه ی-ضربه
ضـمینه ی-ضـمینه
طریقه ی-طریقه
طعمه ی-طعمه
عبارت ی-عبارت
عرشه ی-عرشه
عرصه ی-عرصه
عرضه ی-عرضه
علاقه ی-علاقه
علامه ی-علامه
آهو ی-آهو
فایده ی-فایده
بچه یمون-بچهمون
فرستنده ی-فرستنده
فرضیه ی-فرضیه
فرموده ی-فرموده
فروشنده ی-فروشنده
فروشگاه ی-فروشگاه
فصلنامه ی-فصلنامه
فاصله ی-فاصله
قائده ی-قائده
توانایی ی-توانایی
قاعده ی-قاعده
قرارگاه ی-قرارگاه
کوره ی-کوره
لایه ی-لایه
لایحه ی-لایحه
لایه ی-لایه
لبه ی-لبه
لحظه ی-لحظه
لینک ی-لینک
مؤلفه ی-مؤلفه
ماده ی-ماده
ماسه ی-ماسه
مانده ی-مانده
ما ینه ی-مانه
ماه ی-ماه
ماهواره ی-ماهواره
ماهی ی-ماهی
مایه ی-مایه
مبادله ی-مبادله
مبارزه ی-مبارزه
گرفتار شده ی-گرفتار شده
مجسمه ی-مجسمه
مجله ی-مجله
مجموعه ی-مجموعه
محاسبه ی-محاسبه
خوبی ی-خوبی
محدوده ی-محدوده
درگیری ی-درگیری
مراجعه ی-مراجعه
مرافعه ی-مرافعه
مرتبه ی-مرتبه
مرحله ی-مرحله
مسئله ی-مسئله
مساله ی-مساله
مضاربه ی-مضاربه
مطالبه ی-مطالبه
مطالعه ی-مطالعه
معادله ی-معادله
معامله ی-معامله
مقاله ی-مقاله
مقایسه ی-مقایسه
مقایسه ی-مقایسه
مقدمه ی-مقدمه
مقره ی-مقره
مقوله ی-مقوله
ملاحظه ی-ملاحظه
منزلگاه ی-منزلگاه
منطقه ی-منطقه
مهارت ی-مهارت
مولفه ی-مولفه
مکان ی-مکان
میله ی-میله
میوه ی-میوه
ناحیه ی-ناحیه
ناحیه ی-ناحیه
نتیجه ی-نتیجه
نسخه ی-نسخه
نشانه ی-نشانه
عقیده ی-عقیده
نفره ی-نفره
نقشه ی-نقشه
نقطه ی-نقطه
نقلیه ی-نقلیه
نکته ی-نکته
نماینده ی-نماینده
نمایه ی-نمایه
نمره ی-نمره
نمونه ی-نمونه
نوشته ی-نوشته
نگاشته ی-نگاشته
نگاه ی-نگاه
هزینه ی-هزینه
هزینه ی-هزینه
هفته ی-هفته
هفده ی-هفده
هقهقه ی-هقهقه
هکتار ی-هکتار
واژه ی-واژه
وجه ی-وجه
صورت ی-صورت
وحشتزده ی-وحشتزده
ورقه ی-ورقه
وسیله ی-وسیله
وظیفه ی-وظیفه
وقفه ی-وقفه
یکباره ی-یکباره
یکجانبه ی-یکجانبه
یکسره ی-یکسره
یکطرفه ی-یکطرفه
یکپارچه ی-یکپارچه
یه ی-یه
پارسایانه ی-پارسایانه
پاره ی-پاره
پایه ی-پایه
پایگاه ی-پایگاه
پدرانه ی-پدرانه
پدیده ی-پدیده
پدیده ی-پدیده
پراکنده ی-پراکنده
پرخاشگرانه ی-پرخاشگرانه
پرداخته ی-پرداخته
پروژه ی-پروژه
پشتوانه ی-پشتوانه
پن ین ی-پنن
پهن ی-پهن
پیامبرانه ی-پیامبرانه
پیوسته ی-پیوسته
چارده ی-چارده
چاله ی-چاله
چاه ی-چاه
چاپلوسانه ی-چاپلوسانه
چته ی-چته
چراکه ی-چراکه
چرخه ی-چرخه
چنانکه ی-چنانکه
چندروزه ی-چندروزه
چندماه ی-چندماه
چیه ی-چیه
کارخانه ی-کارخانه
کاستی ی-کاستی
کمی ی-کمی
کالکسه ی-کالکسه
کشته ی-کشته
کلمه ی-کلمه
کلیه ی-کلیه
کمینه ی-کمینه
کوزه ی-کوزه
کیسه ی-کیسه
گانه ی-گانه
گاه ی-گاه
گاهی ی-گاهی
گذشته ی-گذشته
گرده ی-گرده
گردیده ی-گردیده
گرفته ی-گرفته
گروه ی-گروه
گزینه ی-گزینه
گزینه ی-گزینه
گستره ی-گستره
گسله ی-گسله
گشته ی-گشته
گفته ی-گفته
گله ی-گله
گوشه ی-گوشه
گونه ی-گونه
گویه ی-گویه
گیاه ی-گیاه
گیرنده ی-گیرنده
گیرنده ی-گیرنده
ﺑﻨﮕﺎه ی-ﺑﻨﮕﺎه
ﻛﺮده ی-ﻛﺮده
‏خوشه ی-‏خوشه
روزنامه ی-روزنامه
می بیارید-می یارید
نمایش نداده-نشون نداده
نمایش دادم-نشون دادم
نمایش دادی-نشون دادی
نمایش داد-نشون داد
نمایش دادیم-نشون دادیم
نمایش دادند-نشون دادند
نمایش دادید-نشون دادید
نمایش داده-نشون داده
نمایش ندادم-نشون ندادم
نمایش ندادی-نشون ندادی
نمایش نداد-نشون نداد
نمایش ندادیم-نشون ندادیم
نمایش ندادند-نشون ندادند
نمایش ندادید-نشون ندادید
متده-روشه
آموختها-درس ها
بنشینم-بشینم
بنشینی-بشینی
بنشینه-بشینه
بنشینیم-بشینیم
بنشینید-بشینین
بنشینند-بشینن
ننشینم-نشینم
ننشینی-نشینی
ننشینه-نشینه
ننشینیم-نشینیم
ننشینید-نشینین
ننشینند-نشینن
بیارند-بیارن
نیارید-نیارین
نیارند-نیارن
می ترسند-می ترسن
می ترسید-می ترسین
پیشا پیش-جلوتر
پیشاپیش-جلوتر
میکند-میکنه
عبارته از-یعنی
میگیرند-می گیرن
می داند-میدونه
میدانیم-می دونیم
میداند-میدونه
میدانند-می دونن
میدانید-می دونین
نخواد شد-نمی شه
اومده ام-اومدم
اومده ای-اومدی
اومده اید-اومدید
اومده اند-اومدن
اومده ایم-اومدیم
داده اید-دادین
نیفتاده ان-نیفتادن
نیفتاده ام-نیفتادم
نیفتاده ای-نیفتادی
نیفتاده اید-نیفتادین
نیفتاده اند-نیفتادن
بخورید-بخورین
وردارید-وردارین
تشریح کرد-توضیح داد
تشریح کردم-توضیح دادم
تشریح کردن-توضیح دادن
مطالعه کنم-بخونم
مطالعه کنی-بخونی
مطالعه کنن-بخونن
مطالعه کنین-بخونین
فائق اومدن-موفق شدن
فائق اومدم-موفق شدم
فائق اومد-موفق شد
فائق اومدید-موفق شدین
فائق اومدند-موفق شدن
تلاش و تلاش-تلاش
قوی و قوی-قوی
ابزار-وسیله
ابزارها-وسیله ها
ابزارهای-وسایل
می کشند-میکشن
می کشد-میکشه
میکشند-میکشن
میکشد-میکشه
از اونِ کسانیه-مال کسائیه که
از اون کسانیه-مال کسائیه که
می ترکانم-می ترکونم
می ترکانی-می ترکونی
می ترکاند-می ترکونن
می ترکانیم-می ترکونیم
می ترکانید-می ترکون
می ترکانند-می ترکونن
بجنگید-بجنگین
بجنگند-بجنگن
بجنگد-بجنگه
گذشتهتان-گذشتتون
گذشتهشان-گذشتشون
گذشتهمان-گذشتمون
موجود است-هست
بعضی وقتا وقتا-بعضی وقتا
برای-واسه
گذشتهتان-گذشته تون
بنابراین-پس
دادید-دادین
همچنین-هم اینکه
وجود نداشت-نبود
معنوی-الهی
حاشیهای-حاشیه های
تاثیرگذاره-اثر میذاره
تاثیرگذار-موثر
شماتت-سرزنش
ندید-ندین
رسانده ایم-رسوندیم
رسانده ام-رسوندم
رسانده ای-رسوندی
رسانده اند-رسوندن
رسانده اید-رسوندین
نوشیده ایم-خوردیم
نوشیده-خورده
نوشیدی-خوردی
از دیگه-از این جور
بزند-بزنه
جایش-جاش
کلیشهای-کلیشه های
کلیشها-کلیشه ها
نمی کند-نمخوردی
نوشیدم-خوردم
بزنید-بزنین
واسه براتون-براتون
هایم-ام
هایش-اش
هایت-ات
توانگر-قوی
بیارید-بیارین
می توانم-می تونم
می توانی-می تونی
نخواد کرد-نمی کنه
نخواد کردم-نمی کنم
نخواد کردی-نمی کنی
نخواد کردیم-نمی کنیم
نخواد کردید-نمی کنید
نخواد کردند-نمی کنن
گفته ان-گفتن
نوشته ان-نوشتن
واسه مثال-مثلا
در هنگام-موقع
اعجاز-معجزه
پرتوی-تابشی
پرتو-تابش
پرتوها-تابش ها
بردارد-برداره
کند و آهسته-یواش
آهسته و کند-یواش
سریع و کند-یواش
کند و سریع-یواش
کند یا سریع-یواش یا تند
سریع یا کند-یواش یا تند
سریع و کند-یواش و تند
کند و سریع-یواش و تند
کند رفتم-کُند رفتم
کند رفتی-کُند رفتی
کند رفت-کُند رفت
کند رفتیم-کُند رفتیم
کند رفتید-کُند رفتید
کند رفتند-کُند رفتند
کند می رفتم-کُند می رفتم
کند می رفتی-کُند می رفتی
کند می رفت-کُند می رفت
کند می رفتیم-کُند می رفتیم
کند می رفتید-کُند می رفتید
کند می رفتند-کُند می رفتند
داشتم کند می رفتم-داشتم کُند می رفتم
داشتی کند می رفتی-داشتی کُند می رفتی
داشت کند می رفت-داشت کُند می رفت
داشتیم کند می رفتیم-داشتیم کُند می رفتیم
داشتید کند می رفتید-داشتید کُند می رفتید
داشتند کند می رفتند-داشتند کُند می رفتند
کند رفته ام-کُند رفته ام
کند رفته ای-کُند رفته ای
کند رفته-کُند رفته
کند رفته ایم-کُند رفته ایم
کند رفته اید-کُند رفته اید
کند رفته اند-کُند رفته اند
کند می رفته ام-کُند می رفته ام
کند می رفته ای-کُند می رفته ای
کند می رفته-کُند می رفته
کند می رفته ایم-کُند می رفته ایم
کند می رفته اید-کُند می رفته اید
کند می رفته اند-کُند می رفته اند
کند رفته بودم-کُند رفته بودم
کند رفته بودی-کُند رفته بودی
کند رفته بود-کُند رفته بود
کند رفته بودیم-کُند رفته بودیم
کند رفته بودید-کُند رفته بودید
کند رفته بودند-کُند رفته بودند
کند می رفته بودم-کُند می رفته بودم
کند می رفته بودی-کُند می رفته بودی
کند می رفته بود-کُند می رفته بود
کند می رفته بودیم-کُند می رفته بودیم
کند می رفته بودید-کُند می رفته بودید
کند می رفته بودند-کُند می رفته بودند
کند رفته بوده ام-کُند رفته بوده ام
کند رفته بوده ای-کُند رفته بوده ای
کند رفته بوده ایم-کُند رفته بوده ایم
کند رفته بوده اید-کُند رفته بوده اید
کند رفته بوده اند-کُند رفته بوده اند
کند روم-کُند روم
کند روی-کُند روی
کند رود-کُند رود
کند رویم-کُند رویم
کند روید-کُند روید
کند روند-کُند روند
کند می روم-کُند می روم
کند می روی-کُند می روی
کند می رود-کُند می رود
کند می رویم-کُند می رویم
کند می روید-کُند می روید
کند می روند-کُند می روند
دارم کند می روم-دارم کُند می روم
داری کند می روی-داری کُند می روی
دارد کند می رود-دارد کُند می رود
داریم کند می رویم-داریم کُند می رویم
دارید کند می روید-دارید کُند می روید
دارند کند می روند-دارند کُند می روند
کند خواهم رفت-کُند خواهم رفت
کند خواهی رفت-کُند خواهی رفت
کند خواهد رفت-کُند خواهد رفت
کند خواهیم رفت-کُند خواهیم رفت
کند خواهید رفت-کُند خواهید رفت
کند خواهند رفت-کُند خواهند رفت
کند می خواهم رفت-کُند می خواهم رفت
کند می خواهی رفت-کُند می خواهی رفت
کند می خواهد رفت-کُند می خواهد رفت
کند می خواهیم رفت-کُند می خواهیم رفت
کند می خواهید رفت-کُند می خواهید رفت
کند می خواهند رفت-کُند می خواهند رفت
کند رفته خواهم بود-کُند رفته خواهم بود
کند رفته خواهی بود-کُند رفته خواهی بود
کند رفته خواهد بود-کُند رفته خواهد بود
کند رفته خواهیم بود-کُند رفته خواهیم بود
کند رفته خواهید بود-کُند رفته خواهید بود
کند رفته خواهند بود-کُند رفته خواهند بود
کند رفته باشم-کُند رفته باشم
کند رفته باشی-کُند رفته باشی
کند می رفته باشم-کُند می رفته باشم
کند می رفته باشی-کُند می رفته باشی
کند می رفته باشد-کُند می رفته باشد
کند می رفته باشیم-کُند می رفته باشیم
کند می رفته باشید-کُند می رفته باشید
کند می رفته باشند-کُند می رفته باشند
کند رفته بوده باشم-کُند رفته بوده باشم
کند رفته بوده باشی-کُند رفته بوده باشی
کند بروم-کُند بروم
کند بروی-کُند بروی
کند رفته باش-کُند رفته باش
کند رفته باشد-کُند رفته باشد
کند رفته باشیم-کُند رفته باشیم
کند رفته باشید-کُند رفته باشید
کند رفته باشند-کُند رفته باشند
کند برو-کُند برو
کند برود-کُند برود
کند برویم-کُند برویم
کند بروید-کُند بروید
کند بروند-کُند بروند
کند-کنه
کنه می کنه-کند می کنه
افتاده ان-افتادن
کردنای مون-کردنامون
هدفای مون-هدفامون
هدفای تون-هدفاتون
هدفای شون-هدفاشون
جنبهای-جنبه های
می دانی-می دونی
می دانیم-می دونیم
می دانید-می دونین
نمی دانم-نمی دونم
نمی دانی-نمی دونی
نمی داند-نمی دونه
نمی دانیم-نمی دونیم
نمی دانید-نمی دونین
نمی دانند-نمی دونن
همه ی-همه
خودتون و دیگرانه-خودتون و بقیه س
نیازمندش هستیم-بهش احتیاج داریم
ایستاده اید-وایس تادید
ایستاده ام-وایس تادم
ایستاده ای-وایس تادی
ایستاده-وایس تاده
ایستاده ایم-وایس تادیم
استاده اند-وایس تادن
بیزارم-بدم میاد
بیزاره-بدش میاد
بیزاریم-بدمون میاد
بیزارید-بدتون میاد
بیزارند-بدشون میاد
شاداب-سرحال
شادابند-سرحالن
شادابم-سرحالم
شادابی-سرحالی
شادابه-سرحاله
شادابیم-سرحالیم
شادابید-سرحالین
می بیاره-میاره
کدوم یه-کدوم یکی
بنشینید-بشینید
انرژی بودن بودن-انرژی بودن
امیدوارترند-امید بیشتری دارن
امیدوارترم-امید بیشتری دارم
امیدوارتری-امید بیشتری داری
امیدوارتره-امید بیشتری داره
امیدوارترید-امید بیشتری داریم
ترند-ترن
کارند-کارن
دستهایتان-دستاتون
نشوند-نشن
پیچاندن-پیچوندن
پیچاندم-پیچوندم
پیچاندی-پیچوندی
پیچاند-پیچوند
پیچاندیم-پیچوندیم
پیچاندید-پیچوندین
پیچاندند-پیچوندن
کرد پیدا می کنه-خودشو نشون می ده
حالتهای کرد-حالتهای نمود
می خواهم-می خوام
بی فرق-بی خیال نسبت به موضوع
وایای-های های
میزان کافی-اندازه کافی
می آفرینم-می سازم
می آفرینی-می سازی
می آفریند-می سازه
می آفرینیم-می سازیم
می آفرینید-می سازین
می آفرینند-می سازن
نمی آفرینم-نمی سازم
نمی آفرینی-نمی سازی
نمی آفریند-نمی سازه
نمی آفرینیم-نمی سازیم
نمی آفرینید-نمی سازین
نمی آفرینند-نمی سازن
درآورید-درآرین
می تونید-می تونین
گیر و دار-هاگیر واگیر
می نشینی-می شینی
می نشیند-می شینه
می نشینیم-می شینیم
می نشینید-می شینین
می نشینند-می شینن
می نشینم-می شینم
نمی نشینی-نمی شینی
نمی نشینم-نمی شینم
نمی نشیند-نمی شینه
نمی نشینیم-نمی شینیم
نمی نشینید-نمی شینین
نمی نشینند-نمی شینن
بسوزانید-بسوزونین
بسوزانم-بسوزونم
بسوزانی-بسوزونی
بسوزاند-بسوزونه
بسوزانیم-بسوزونیم
بسوزانند-بسوزونن
نسوزانید-نسوزونین
نسوزانم-نسوزونم
نسوزانی-نسوزونی
نسوزاند-نسوزونه
نسوزانیم-نسوزونیم
نسوزانند-نسوزونن
می سوزانم-می سوزونم
می سوزانی-می سوزونی
می سوزاند-می سوزونه
می سوزانیم-می سوزونیم
می سوزانید-می سوزونین
می سوزانند-می سوزونن
نمی سوزانم-نمی سوزونم
نمی سوزانی-نمی سوزونی
نمی سوزاند-نمی سوزونه
نمی سوزانیم-نمی سوزونیم
نمی سوزانید-نمی سوزونین
نمی سوزانند-نمی سوزونن
دمایش-دماش
می گویید-می گید
می کند-می کنه
فایدهای-فواید
فایده ی-فایده
بنوشین-بخورین
بنوشیم-بخوریم
بنوشید-بخورین
بنوشند-بخورن
بنوشد-بخوره
بنوشم-بخورم
ننوشین-بخورین
ننوشیم-بخوریم
ننوشید-بخورین
ننوشند-بخورن
ننوشد-بخوره
ننوشم-بخورم
می نوشم-می خورم
می نوشی-می خوری
می نوشد-می خوره
می نوشیم-می خوریم
می نوشید-می خورین
می نوشند-می خورن
مینوشم-می خورم
مینوشی-می خوری
مینوشد-می خوره
مینوشیم-می خوریم
مینوشید-می خورین
مینوشند-می خورن
نمی نوشم-نمی خورم
نمی نوشی-نمی خوری
نمی نوشد-نمی خوره
نمی نوشیم-نمی خوریم
نمی نوشید-نمی خورین
نمی نوشند-نمی خورن
نمینوشم-نمی خورم
نمینوشی-نمی خوری
نمینوشد-نمی خوره
نمینوشیم-نمی خوریم
نمینوشید-نمی خورین
نمینوشند-نمی خورن
نمی رود-نمی ره
نمی روم-نمی رم
نمی روی-نمی ری
نمی رویم-نمی ریم
نمی روید-نمی رین
نمی روند-نمی رن
نمیرود-نمی ره
نمیروم-نمی رم
نمیروی-نمی ری
نمیرویم-نمی ریم
نمیروید-نمی رین
نمیروند-نمی رن
تانه-تونه
مانه-مونه
شانه-شونه
با این تفاسیر-به هر حال
چشمگیر-خیره کننده
چشمگیری-خیره کننده ای
قابل ملاحظه-مهم
چاپلوس-پاچه خوار
حساب نمی شه-به حساب نمیاد
کاهش می ده-کم می کنه
به وفور-فت و فراوون
تپهای-تپه های
تپها-تپه ها
بخرید-بخرین
خریدند-خریدن
خریدید-خریدین
مدنظرتانه-مدنظرتونه
مدنظرشانه-مدنظرشونه
مدنظرمانه-مدنظرمونه
میبرید-میبرین
می گردید-می گردین
شبونه ی-شبونه
شبونها-شبونه ها
مستقر در-موجود در
مستقر می کند-می ذاره
مستقر کردن-گذاشتن
مستقر شده-گذاشته شده
مستقر هستن-گذاشته شدن
مستقر ساخت-گذاشت
مستقر کردم-گذاشتم
قطعا-شک نداشته باشین
بازگردم-برگردم
بازگردی-برگردی
بازگردد-برگرده
بازگردیم-برگردیم
بازگردید-برگردین
بازگردند-برگردن
دلپذیری-باحالی
بلدید-بلدین
حتما سری به-حتما یه سر به
ازآنجاکه-به خاطر اینکه
از آنجا که-به خاطر اینکه
ازآنجا-از آنجا
آنجاکه-آنجا که
می ایستم-وای میستم
می ایستی-وای میستی
می ایستد-وای میسته
می ایستیم-وای میستیم
می ایستید-وای میستین
می ایستند-وای میستن
نمی ایستم-وای نمیستم
نمی ایستی-وای نمیستی
نمی ایستد-وای نمیسته
نمی ایستیم-وای نمیستیم
نمی ایستید-وای نمیستین
نمی ایستند-وای نمیستن
واقع شده-هستش
خرابهای-خرابه های
به شمار می ٰرود-هستش
به شمار می ٰروند-هستن
گزینه ی-گزینه ی
گزینها-گزینه ها
می موند-می مونه
خواهد بیاره-میاره
شده ان-شدن
به شمار می رفته-به حساب می اومده
مغازهای-مغازه های
گرما و گرما-گرما
می رسد-می رسه
می رسید-می رسین
می رسند-می رسن
کنیسهای-کنیسه های
پذیرفتن-قبول کردن
پذیرفتم-قبول کردم
پذیرفتی-قبول کردی
پذیرفت-قبول کرد
پذیرفتیم-قبول کردیم
پذیرفتید-قبول کردین
پذیرفتند-قبول کردن
تشویش-استرس
واهمه-ترس
وحشت دارم-می ترسم
وحشت داری-می ترسی
وحشت داره-می ترسه
وحشت داریم-می ترسیم
وحشت دارین-می ترسین
وحشت دارن-می ترسن
وحشت از-ترس از
وحشت در-ترس در
وحشت با-ترس با
ترس و وحشت-ترس
بیم-ترس
هراس-ترس
هیچی دیگری-هیچی دیگه ای
نترسید-نترسین
نترسند-نترسن
غلبه بر-شکست دادن
غلبه کنیم-پیروز شیم
غلبه کرده-پیروز شده
غلبه کنن-پیروز شدن
غلبه کنین-پیروز شدین
غلبه کنم-پیروز شدم
غلبه کنی-پیروز شدی
بریزد-بریزه
بریزن-بریزن
بریزید-بریزین
کردید-کردین
موفقیتشانه-موفقیتشونه
مطالعه-مطالعه
جلوه بدید-نشون بدید
افتاده ام-افتادم
افتاده ای-افتادی
افتاده-افتاده
افتاده ایم-افتادیم
افتاده اید-افتادین
به شمار-به حساب
می بینید-می بینین
بدید-بدین
نکند-نکنه
قادر هستم-میتونم
قادر هستی-میتونی
قادره-میتونه
قادریم-میتونیم
قادرید-میتونین
قادرند-میتونن
بخندید-بخندین
بخندند-بخندن
می نگرم-نگاه می کنم
می نگری-نگاه می کنی
می نگرد-نگاه می کنه
می نگریم-نگاه می کنیم
می نگرند-نگاه می کنن
می نگرید-نگاه می کنین
می نگریستم-نگاه می کردم
می نگریستی-نگاه می کردی
می نگریست-نگاه می کرد
می نگریستیم-نگاه می کردیم
می نگریستید-نگاه می کردین
می نگریستند-نگاه می کردن
پایبندید-مقید هستین
بازسازی کنن-دوباره درست کنن
نخواد داشت-نداره
فایق اومده-برنده شده
ناممکنه-امکان نداره
نگویید-نگید
آگاه سازید-خبر دار کنین
آگاه سازند-خبر دار کنن
بینید-ببینن
ببخشید-ببخشین
تعیین کنین-مشخص کنین
برسید-برسین
بگوید-بگه
شکوفا می شه-خودشو نشون میده
های تون-هاتون
های مون-هامون
های شون-هاشو
موفقیتای تون-موفقیتاتون
موفقیتای مون-موفقیتامون
موفقیتای شون-موفقیتاشون
سنجیدن-سبک سنگین کردن
خُب-
خب-
حقه ی-حقه
درآید-دربیاد
نشوم
مقابلشان-مقابلشون
مقابلتان-مقابلتون
مقابلمان-مقابلمون
می شناسند-می شناسن
کدوم یک از موارد زیره-کدوم یکی از ایناس
گرفته ام-گرفتیم
گرفته ای-گرفتی
گرفته ایم-گرفتیم
گرفته اند-گرفتن
نشونه ی-نشونه
رسیدند-رسیدن
سخت می سازه-مشکل می کنه
قابل مشاهده س-میشه دید
قابل مشاهده هستن-میشه دیدشون
باید مورد توجه باشه-باید روش حساس شد
قابل مشاهده نیس-نمیشه دید
قابل مشاهده نیستن-نمیشه دیدشون
نشونهای-نشونه های
نشونهایی-نشونه هایی
می افتند-می افتن
می افتید-می افتین
بگویند-بگن
می روند-می رن
گذاشتند-گذاشتن
گذاشتید-گذاشتین
می خورد-می خوره
نرسد-نرسه
اثرگذارترند-اثرشون بیشتره
بر اینست-رو اینه
می روم-میرم
نبردند-نبردن
برانگیختند-تحریک کردن
تومان-تومن
نیت-قصد
برمی انگیزد-تحریک می کنه
برسد-برسه
جاذبهای-جاذبه های
بازگشته-برگشته
می گیرند-می گیرن
طیور-پرندگان
نمی گیرد-نمی گیره
گرهای-گره های
می دهیم-می دیم
نمی دهیم-نمی دیم
نمی دهند-نمی دن
نمی دهم-نمی دم
نمی دهی-نمی دی
نمی دهد-نمی ده
نمی دهید-نمی دین
می دهم-می دم
می دهد-می ده
می دهید-می دین
خواهم داشت-دارم
خواهی داشت-داری
خواهد داشت-داره
خواهیم داشت-داریم
خواهید داشت-دارید
خواهند داشت-دارن
نتونید-نتونین
چه باید کرد-چیکار باید کرد
بدین راه-به این شیوه
می کوبند-می کوبن
نمی کوبند-نمی کوبن
می کوبید-می کوبین
نمی کوبید-نمی کوبین
مینماید-میکنه
نمینماید-نمیکنه
نمی باشد-نیست
می زنند-می زنن
نمی زنند-نمی زنن
قصد داریم-می خوایم
فراهم آورد-جفت و جور کنه
بپردازند-بدن
نموده-کرده
می باشن-هستن
کاملا-به طور کامل
حال که می دونیم-حالا که فهمیدیم
بطور قطعی-حتما
بطور قطع-حتما
باعث بهبود-باعث بهتر شدن
بهبود یافتن-بهتر شدن
بر بهبود-بر بهتر شدن
بطور کلی-کلا
بی آگاهی-بی خبر
می کشد-می کشه
ببرد-ببره
نبرد-نبره
ببرند-ببرن
نبرند-نبرن
بر نمی گرداید-برمیگردونین
بر نمی گردانید-برنمیگردونین
بر می گردانند-برمیگردونن
بر نمی گردانند-برنمیگردونن
بر نگردانید-برنگردونین
بر گردانند-برگردونن
بر نگردانند-برنگردونن
بر گردانید-برگردونین
دهید-بدید
نمی کشد-نمی کشه
نپوشونید-نپوشونین
بپوشونید-بپوشونین
به طول می انجامد-طول می کشه
بهره می برم-استفاده میکردم
بهره می بری-استفاده میکردی
بهره می بریم-استفاده میکردیم
بهره می برین-استفاده میکردین
بهره می برن-استفاده میکردن
می گردند-می گردن
نا آرومی زدایی-آروم کردن
آنفلوانزاه-آنفلوانزاس
آشنا سازم-آشنا کنم
آشنا سازی-آشنا کنی
آشنا سازد-آشنا کنه
آشنا سازیم-آشنا کنیم
آشنا سازید-آشنا کنین
آشنا سازند-آشنا کنن
دهد-بده
برمی دارم-ورمیدارم
برمی داری-ورمیداری
برمی دارد-ورمیداره
برمی داریم-ورمیداریم
برمی دارید-ورمیدارین
برمی دارند-ورمیدارن
می برد-می بره
میل کرد-خورد
میل کنین-بخورین
میل کنن-بخورن
به هیچ وجه-اصلا
کفایت می کنه-کافیه
بمونید-بمونین
نبرید-نبرین
خواهد کشید-می کشه
نشوید-نشید
انجام بده-بکنه
ماهیچهای-ماهیچه های
بر عهده خود شما بذاریم-می ذاریم واسه شما
بر عهده شما بذاریم-می ذاریم واسه شما
بر عهده خودتون بذاریم-می ذاریم واسه شما
به دست آورند-به دست بیارن
شبونه روزی-شبانه روزی
نکرده اید-نکردین
آوردند-آوردن
موکول می کنن-میندازن
می مثل-می مونن
می تواند-می تونه
به بهبود-به بهتر شدن
برساند-برسونه
قدتانه-قدتونه
بسته می کنن-می بندن
جوونا عزیز-جوونای عزیز
ننماید-نکنه
نماید-بکنه
میباشید-هستین
خواهندشد-میشن
خواهد پرداخت-می پردازه
میـگردید-می گردین
نمی ورزد-نمی ورزه
میگذارد-میگذاره
نخواد گفت-نمیگه
می کاهد-کم می کنه
نگوید-نگه
نمی شناسد-نمی شناسه
نخواهید بخشید-نمی بخشه
می پرهیزد-پرهیز می کنه
بیافزایید-اضافه کنید
میدهند-می دن
بیاندازد-بندازه
سپری می کنیم-پشت سر می گذاریم
به نظر رسد-دیده شه
افزایش نیابد-زیاد نشه
نمی بده-نمی ده
بهبود می بخشه-بهتر کنه
می روی-می ری
برمی آید-برمیاد
بکار برند-استفاده کنن
بکوشند-سسعی کنن
بیافتد-بیفته
نمیشوند-نمی شن
روان درمونی-روان درمانی
مراجعه فرمایند-برن
مراجعه فرمایید-برید
مراجعه فرمائید-برید
میبرد-می بره
نخواهدداشت-نداره
بروز دهند-نشون بدن
بروز می دن-می دن
نمیکند-نمی کنه
برسند-برسن
ادعایشان-ادعاشون
انجام دهند-بکنن
خواهم کوشید-سعی می کنم
خواهی کوشید-سعی می کنی
خواهد کوشید-سعی می کنه
خواهیم کوشید-سعی می کنیم
خواهید کوشید-سعی می کنین
خواهند کوشید-سعی می کنن
هایتان-اتون
هایشان-اشون
هایمان-امون
بمان-بمون
نمان-نمون
کمان-کمون
گمان-گمون
از من-ازم
از تو-ازت
از او-ازش
پی من-دنبال من
پی تو-دنبال تو
پی او-دنبالش
پی ما-دنبالمون
پی شما-دنبالتون
پی ایشان-دنبالشون
پی آنها-دنبالشون
هامان-هامون
هاتان-هاتون
هاشان-هاشون
می بینند-می بینن
آگاه ان-خوب خبر ترانها-آوازها
ترانهایی-آوازهایی
ترانهای-آوازهای
بگذرانید-بگذرونین
بگذرانند-بگذرونن
داشتید-داشتین
می دونستید-می دونستین
موثر باشه-اثر داشته باشه
می گذارد-می ذاره
مجموعه ای از-یه سری از
یکسری از-یه سری از
میدهیم-می دیم
میدهم-می دم
وبسایتی-سایتی
وبسایتها-سایتا
وبسایتهای-سایتای
وبسایتهایی-سایتایی
میدهید-میدین
نمیکنند-نمی کنن
قرار دهم-بذارم
قرار دهی-بذاری
قرار بده-بذاره
قرار دهیم-بذاریم
قرار بدید-بذارین
قرار دهند-بذارن
بیزینستان-کار و کاسبی تون
گنجاندم-گذاشتم
گنجاندی-گذاشتی
گنجاند-گذاشت
گنجانده-گذاشته
گنجاندیم-گذاشتیم
گنجاندید-گذاشتین
گنجاندند-گذاشتن
بنویسید-بنویسین
بکاهم-کم کنم
بکاهی-کم کنی
بکاهد-کم کنه
بکاهیم-کم کنیم
بکاهید-کم کنین
بکاهند-کم کنن
نکاهم-کم نکنم
نکاهی-کم نکنی
نکاهد-کم نکنه
نکاهیم-کم نکنیم
نکاهید-کم نکنین
نکاهند-کم نکنن
جلوه دهید-نشون بدید
جلوه دهند-نشون بدن
کاسته ام-کم کردم
کاسته ای-کم کردی
کاسته ایم-کم کردیم
کاسته اید-کم کردین
کاسته ان-کم کردن
کاسته-کم کرده
خواهم تونست-می تونم
خواهید تونست-می تونی
خواهیم تونست-می تونه
خواهند تونست-می تونیم
خواهد تونست-می تونین
خواهند تونست-می تونن
دگرگون-از این رو به اون رو
میشوند-می شن
رایا-رای ها
رایامون-رای هاموم
رایاتون-رای هاتون
رایاشون-رای هاشون
میرسد-میرسه
جریمهای-جریمه های
جریمهایی-جریمه هایی
جریمها-جریمه ها
نمیشوم-نمی شم
برآید-بربیاد
شونِهایی-شونه هایی
شونِهای-شونه های
شونِها-شونه ها
می پسندی-دوست داری
می پسندد-دوست داره
می پسندیم-دوست داریم
می پسندید-دوست دارین
می پسندند-دوست دارن
یک سری-یه سری
معتقده-عقیده داره
نمی پسندی-دوست نداری
نمی پسندد-دوست نداره
نمی پسندیم-دوست نداریم
نمی پسندید-دوست ندارین
نمی پسندند-دوست ندارن
شماست-شماس
نمی آورند-نمیارن
بخندد -بخنده
بازخواهد گشت-برمی گرده
بازخواهیم گشت-برمی گردیم
بازخواهند گشت-برمی گردن
بازخواهید گشت-برمی گردین
بازخواهی گشت-برمی گردی
بازخواهم گشت-برمی گردم
راه احسن-بهترین روش
گذرانیه-گذرونیه
می افتد-می افته
خانما-خانوما
زوجینه-زن و شوهره
ارزد-ارزه
نمانده-نمونده
متخصصان-کارشناسان
می گذرانید-می گذرونین
او شن-ش بشن
تبدیل شوم-تبدیل شم
نوجوان-نوجوون
نوجوانی-نوجوونی
می گوییم-می گیم
میتوانم-می تونم
نمی تونین-نمی تونین
نمیتوانم-نمی تونم
نمیتواند-نمی تونه
نمیتوانیم-نمی تونیم
نمیتوانند-نمی تونن
می پذیرم-قبول می کنم
می پذیری-قبول می کنی
می پذیرد-قبول می کنه
می پذیریم-قبول می کنیم
می پذیرید-قبول می کنین
می پذیرند-قبول می کنن
نمی پذیرم-قبول نمی کنم
نمی پذیری-قبول نمی کنی
نمی پذیرد-قبول نمی کنه
نمی پذیریم-قبول نمی کنیم
نمی پذیرید-قبول نمی کنین
نمی پذیرند-قبول نمی کنن
شدیدین-شدیدی هستن
کودکانن-بچه ها هستن
آمریکاه-آمریکاس
سبعانه-وحشیانه
وحشیانه و وحشیانه-وحشیانه
امضایش-امضاش
اینچنین-اینطور
پژوهشگران-محققان
بارزتره-مشخص تره
پدید-بوجود
زوجا-زن و شوهرا
صبغه ای-رنگی
بیافرینند-بوجود بیارن
علم آموزا-دانش آموزا
علم آموز-دانش آموز
می نویسد- می نویسه
بنگرم-نگاه کنم
بنگری-نگاه کنی
بنگرد-نگاه کنه
بنگریم-نگاه کنیم
بنگرید-نگاه کنین
بنگرند-نگاه کنن
مغالطهای-مغالطه های
واژگون-از این رو به اون رو
اختیارمان-اختیارمون
اختیارشان-اختیارشون
اختیارتان-اختیارتون
گروهی دیگر-یه گروه دیگه
می آموزم-یاد می گیرم
می آموزی-یاد می گیری
می آموزد-یاد می گیره
می آموزیم-یاد می گیریم
می آموزید-یاد می گیرین
می آموزند-یاد می گیرن
می بخشند-می بخشن
هریک از-هر کدوم از
داد و ستد-خرید و فروش
بازهای-بازه های
بازها-بازه ها
آسون کردن کننده-آسون کننده
خیلی خوب-عالی
وابستهن-وابسته هستن
می طلبیم-می خواهیم
می طلبید-می خواهید
نمی طلبند-نمی خوان
نمی طلبم-نمی خوام
نمی طلبی-نمی خوای
نمی طلبد-نمی خواد
نمی طلبیم-نمی خواهیم
نمی طلبید-نمی خواهید
نمی آموزند-یاد نمی گیرن
نمی نویسد-نمی نویسه
نخوان داشت-ندارن
نمی گیرند-نمی گیرن
آشپزخانها-آشپزخانه ها
کارفرمایتان-کارفرماتون
جدیدتان-جدیدتون
می بیند-می بینه
کاستیا-کمبود ها
نیکی-خوبی
می نامند-می گن
می نامیم-می گیم
کامل یا کامل-کامل
کامل و کامل-کامل
چیزهای-چیزای
گزاره ی-گزاره
می گوید-می گه
پذیرند-پذیرن
نمی زند-نمی زنه
شنیده اید-شنیدین
پیامدهایی-عواقبی
بپیوندید-ملحق شید
بوده اید-بودین
روونه ی-روونه
آینده ی-آینده
می گذرانم-می گذرونم
می گذرانی-می گذرونی
می گذراند-می گذرونه
می گذرانیم-می گذرونیم
می گذرانند-می گذرونن
سرشان-سرشون
سرمان-سرتون
دستاوردهایشان-چیزایی که به دست آوردن
دستاوردهایمان-چیزایی که به دست آوردیم
دستاوردهایتان-چیزایی که به دست آوردین
مایلم-دوست دارم
مایلی-دوست داری
مایله-دوست داره
مایلیم-دوست داریم
مایلید-دوست دارین
مایلند-دوست دارن
ندهم-ندم
ندهیم-ندیم
ندهند-ندن
بیفتند-بیفته
نیازای تون-نیازاتون
می خواهید-می خواید
تمامش-تمومش
نمی افتد-نمی افته
روزهایتان-روزاتون
روزهایمان-روزامون
روزهایشان-روزاشون
زاه-زاس
کرده ان-کردن
ارزشمندند-مهمن
تأثیرات-اثرات
بازگردانم-برگردونم
بازگردانی-برگردونی
بازگرداند-برگردونه
بازگردانیم-برگردونیم
بازگردانید-برگردونین
بازگردانند-برگردونن
بازنگردانم-برنگردونم
بازنگردانی-برنگردونی
بازنگرداند-برنگردونه
بازنگردانیم-برنگردونیم
بازنگردانید-برنگردونین
بازنگردانند-برنگردونن
بگنجانید-بذارین
نداشته ان-نداشتن
دربیاید-دربیاد
اتفاق پیوست-اتفاق افتاد
مشاهده می شد-دیده می شد
بکنند-بکنن
برایمون-برامون
صحت نداره-درست نیس
پردازد-پردازه
درباره ی-درباره
انواع-شکل های مختلف
مغازه زنجیره ای-فروشگاه زنجیره ای
شعبهای
شعبهایی
مغازها
شعبها
واسطهای
کالاهایشان-جنساشون
کالاهایتان-جنساتون
کالاهایمان-جنسامون
خنده س-خنده
بهره ورداری-استفاده
عملکردمان-عملکردمون
عملکردتان-عملکردتون
عملکردشان-عملکردشون
حاضرند-حاضرن
خواهم بود-هستم
خواهی بود-هستی
خواهیم بود-هستیم
خواهید بود-هستین
خواهند بود-هستن
سعیای خیلی-تلاش زیاد
خداوند-خدا
نشناسند-نشناسن
نشناسد-نشناسه
بشناسد-بشناسه
اینجاه-اینجاس
متعجب شدم-تعجب کردم
متعجب شدی-تعجب کردی
متعجب شد-تعجب کرد
متعجب شدین-تعجب کردین
متعجب شدن-تعجب کردن
نپذیرم-قبول نکنم
نپذیری-قبول نکنی
نپذیرد-قبول نکنه
نپذیریم-قبول نکنیم
نپذیرید-قبول نکنین
نپذیرند-قبول نکنن
آورید-بیارید
خواهم گذاشت-می ذارم
خواهی گذاشت-می ذاری
نخواهد گذاشت-نمی ذاره
خواهیم گذاشت-می ذاریم
خواهید گذاشت-می ذارین
خواهند گذاشت-می ذارن
نخواهم گذاشت-نمی ذارم
نخواهی گذاشت-نمی ذاری
نخواهیم گذاشت-نمی ذاریم
نخواهید گذاشت-نمی ذارین
نخواهند گذاشت-نمی ذارن
آروم می سازم-آروم می کنم
آروم می سازی-آروم می کنی
آروم می سازه-آروم می کنه
آروم می سازیم-آروم می کنیم
آروم می سازید-آروم می کنین
آروم می سازند-آروم می کنن
می درخشد-می درخشه
می درخشند-می درخشن
همسایگانمان-همسایه هامون
خونواده ی-خونواده
خندیدند-خندیدن
خورده اید-خوردین
شکل گیرند-تشکیل بشن
دهیم-بدیم
خواهم رسید-می رسم
خواهی رسید-می رسی
خواهید رسید-می رسه
خواهیم رسید-می رسیم
خواهید رسید-می رسین
خواهند رسید-می رسن
نخوام رسید-نمی رسم
نخای رسید-نمی رسی
نخواهد رسید-نمی رسه
نخواهیم رسید-نمی رسیم
نخواهید رسید-نمی رسین
نخوان رسید-نمی رسن
خواهم گذراند-می گذرونم
خواهی گذراند-می گذرونی
خواهید گذراند-می گذرونه

خواهیم گذراند-می گذرونیم
خواهید گذراند-می گذرونین
خواهند گذراند-می گذرونن
نخوام گذراند-نمی گذرونم
نخای گذراند-نمی گذرونی
نخواهد گذراند-نمی گذرونه
نخواهیم گذراند-نمی گذرونیم
نخواهید گذراند-نمی گذرونین
نخون گذراند-نمی گذرونن
نخواهد-نخواد
مشغلهای-مشغله های
مشغلهایی-مشغله هایی
مشغلها-مشغله ها
اندکه-کمه
آورند-بیارن
می شیم-میشیم
می شید-میشید
نمی شوم-نمیشم
نمی شیم-نمی شیم
نمی شید-نمی شین
میشوی-میشی
میشویم-میشیم
میشوید-میشین
نمی شم-نمی شم
نمیشوی-نمی شی
نمیشویم-نمی شیم
نمیشوید-نمی شید
افزوده-اضافه
ارزش اضافه-ارزش افزوده
نمی گیرند-نمی گیرن
نمی گیرید-نمی گیرین
نشوم-نشم
نشوی-نشی
نشویم-نشیم
بشوم-بشم
روزانه ی-روزانه
می اندیشد-فکر می کنه
می اندیشید-فکر می کنین
نمی اندیشم-فکر نمی کنم
نمی اندیشی-فکر نمی کنی
نمی اندیشد-فکر نمی کنه
نمی اندیشیم-فکر نمی کنیم
نمی اندیشید-فکر نمی کنین
نمی اندیشند-فکر نمی کنن
نیندیشم-فکر نکنم
نیندیشی-فکر نکنی
نیندیشد-فکر نکنه
نیندیشیم-فکر نکنیم
نیندیشید-فکر نکنین
نیندیشند-فکر نکنن
بسازید-بسازین
نکشیدند-نکشیدن
برخیزم-بلند شم
برخیزی-بلند شی
برخیزد-بلند شه
برخیزیم-بلند شیم
برخیزید-بلند شین
برخیزند-بلند شن
بر می پا شم-بلند میشم
بر می پا شی-بلند میشی
بر می پاشه-بلند میشه
بر می پاشیم-بلند میشیم
بر می پاشید-بلند میشین
بر می پاشن-بلند میشن
ریخته ام-ریختم
ریخته ای-ریختی
ریخته ایم-ریختیم
ریخته اید-ریختین
ریخته ان-ریختن
حسن قصد-نیت پاک
همسرتان-همسرتون
رنگ می بازد-کمرنگ میشه
می بازد-می بازه
نماند-نمونه
این مجموعه صوتی پرطرفدار رو از دست ندین-
عشق اون نیس که به هم خیره شیم؛ عشق اینه که هردو به یکسو نگاه کنیم-مطالب مرتبط این مطلب را از دست ندهید
مکلفند-وظیفه دارن
پیش آید-پیش بیاد
نخواد شد-نمیشه
چند پارسال-سالای پیش
ملاحظاتی رو در نظر گرفت-یه چیزایی رو در نظر گرفت
بذارد-بذاره
بذارند-بذارن
مورد توجه بذارم-مهم بدونمش
مورد توجه بذاری-مهم بدونیش
مورد توجه بذاره-مهم بدونه
مورد توجه بذاریم-مهم بدونیمش
مورد توجه بذارید-مهم بدونیدش
مورد توجه بذارن-مهم بدوننش
انسانای-آدمای
بی تعدادی-زیادی
نگرشتانه-نگرشتونه
نگرشمانه-نگرشمونه
نگرششانه-نگرششونه
مشکل هاشون-مشکلاشون
زیادی از-خیلی از
باور ان-عقیده هستن
یک امر-یه چیز
غیره-چیزای دیگه ای به جز اینا
نیاورند-نیارن
نیاورم-نیارم
نیاوری-نیاری
نیاورد-نیاره
نیاوریم-نیاریم
مردهایشان-مرداشون
عشق اون نیس که به هم خیره شیم؛ عشق اینه که هردو به یکسو نگاه کنیم-مطالب مرتبط این مطلب را از دست ندهید
چرا-به چه دلیل
به یک معنیه-هم معنیه
متنفرم-بدم میاد
متنفری-بدت میاد
متنفره-بدش میاد
متنفریم-بدمون میاد
متنفرند-بدشون میاد
خواهم دید-می بینم
خواهی دید-می بینی
خواهد دید-می بینه
خواهیم دید-می بینیم
خواهید دید-می بینید
خواهند دید-می بیننن
ناشناختها-نا شناخته ها
بیشتر هست-بیشتره
افزایش دهند-زیاد کنن
کاهش دهند-کم کنن
یاد دهند-یاد بدن
شهادت دهند-شهادت بدن
نجات دهند-نجات بدن
تغییر دهند-تغییر
ادامه دهند-ادامه
تشکیل دهند-تشکیل
باج دهند-باج بدن
خبر دهند-خبر بدن
رخ دهند-رخ بدن
پایان دهند-پایان بدن
ادامه دهند-ادامه بدن
گوش دهند-گوش بدن
جواب دهند-جواب بدن
جایزه دهند-جایزه بدن
دست دهند-دست بدن
کارهای-کارای
مجهولات-ناشناخته ها
سالیانه ی-سالیانه
اتحادیها-اتحادیه ها
خیریهای-خیریه های
وکارهای-و کارای
منظم و منظم-منظم
برنامهاتون-برنامه هاتون
برنامهامون-برنامه هامون
برنامهاشون-برنامه هاشون
اهدافتان-اهدافتون
اهدافمان-اهدافمون اهدافشان-اهدافشون
افزایش ای-افزایشی
سالا-چند سال
خدماتتان-خدماتتون
خدماتمان-خدماتمون
خدماتشان-خدماتشون
برده ان-بردن
برقرار ساز-برقرار کن
برقرار سازم-برقرار کنم
برقرار سازم-برقرار کنی
برقرار سازه-برقرار کنه
برقرار سازید-برقرار کنید
برقرار سازیم-برقرار کنیم
برقرار سازند-برقرار کنن
روش ای-روش هایی
از اهمیت ویژه ای برخورداره-خیلی خیلی مهمه
به شما احترام بذارن-تحولتون بگیرن
احترام شما رو نگه دارن-تحولتون بگیرن
کاری بیهوده س-آب تو هاون کوبیدنه
به شکل تصادفی-الابختکی
به شکل اتفاقی-الابختکی
جوانی-جوونی
رفتارمان-رفتارمون
رفتارتان-رفتارتون
رفتارشان-رفتارشون
هیچ بعضی وقتا-هیچ وقت
اقداماتیه-کارائیه
تأثیرشان-تأثیرشون
تأثیرتان-تأثیرتون
تأثیرمان-تأثیرمون
دریافته ام-فهمیدم
دریافته ای-فهمیدی
دریافته ایم-فهمیدیم
دریافته اید-فهمیدین
دریافته ان-فهمیدن
یکسانی-برابری
بهتراست-بهتره
فرآیند-پروسه
بین وعده-میان وعده
وعده ی-وعده
دشواریه-سختیه
طاقت فرساست
در هم می شکند
می شکند-می شکنه
می شکنند-می شکنن
نمی شکند-نمی شکنه
نمی شکنند-نمی شکنن
مداوا-درمان
درمان و درمان-درمان
روشن و روشنه-روشنه
روشن و روشن-روشن
بکشند-بکشن
نمی بیند-نمی بینه
نمی بینید-نمی بینید
نمی بینند-نمی بینن
آنهاییه-اونائیه
اینهاییه-اینائیه
بشویید-بشورید
بشویند-بشورن
کفایت نمی کنه-کافی نیس
از معدود-از تک و توک
نکته ی-نکته
پرداختند-پرداختن
آنهاه-اوناس
بازمی موند-باز می مونه
بعضی دیگر-یه سری های دیگه
عصاره ی-عصاره
زیاد مفیده-خیلی خیلی فایده داره
نقش مهمی اجرا می کنه-خیلی مهمه
ببندد-ببنده
دریافته-فهمیده
یکسانه-یه جوره
نروید-نرید
می خورند-می خورن
شفقت-مهربانی
مهربانی و مهربانی-مهربانی
آرزوهای مون-آرزوهامون
چکمها-چکمه ها
پیشرفت ی-پیشرفت
گربها-گربه ها
روش ای-روشی
موهبتای-نعمتای
شایسته ی-شایسته
بهبود ببخشم-بهتر کنم
بهبود ببخشی-بهتر کنی
بهبود ببخشد-بهتر کنه
بهبود ببخشیم-بهتر کنیم
بهبود ببخشین-بهتر کنین
بهبود ببخشند-بهتر کنن
آشنایی پیدا کنین-آشنا شین
آشنایی پیدا کردن-آشنا شدن
دیگرانه-دیگرونه
بی فرقی-بی تفاوتی
به طور یهویی-یهویی
صداقتش-رو راست بودنش
می لرزد-می لرزه
اوه-اونه
درمی آورد-در میاره
به اونا معطوفه-به طرف اوناس
درآورد-دربیاره
فهمیده اید-فهمیدن
عاشق ی-عاشق
فریبنده-گول زننده
تکان-تکون
گردانم-گردونم
گردانی-گردونی
گرداند-گردونه
گردانیم-گردونیم
گردانید-گردونین
گردانند-گردونن
چه باشه-چی باشه
کارای تون-کاراتون
رویاهای تون-رویاهاتون
یافتهای-یافته های
بشناسید-بشناسین
ببینند-ببینن
سوژ ها-سوژه ها
به یاد آوردید-یادتون بیارید
کلیها-کلیه ها
دانشمندان-محققان
رودخانها-رودخانه ها
نشونها-نشونه ها
افزایش شه-زیاد شه
انتظارتانه-انتظارتونه
انتظارشانه-انتظارشونه
انتظارمانه-انتظارمونه
زانوهایش-زانوهاش
دستانش-دستاش
موهایش-موهاش
سپاسگزار-ممنون
افزایش پیدا کرد-زیاد شد
سخت سعی-خیلی سعی
خوشایندتر-باحال تر
کاهش پیدا کرد-کم شد
باعثایی-دلیلایی
آهسته تر-یواش تر
سپری شه-بگذره
سپری کنه-بگذرونه
سپری می کنم-می گذرونم
سپری می کنی-می گذرونی
سپری می کنه-می گذرونه
سپری می کنین-می گذرونین
سپری می کنن-می گذرونن
تشکر و تشکر-تشکر
با شما در بین می ذارن-به شما می گن
در بین می ذارن-می گن
بدزدد-بدزده
رازهایشان-رازاشون
رازهایمان-رازهامون
رازهایتان-رازهاتون
می نامیدند-می نامیدن
منعقد کردم-بستم
منعقد کردی-بستی
منعقد کرد-بست
منعقد کردیم-بستیم
منعقد کردین-بستین
منعقد کردن-بستن
تصورش را-فکرش رو
مقروض-بدهکار
رؤیاهایتان-رویاهاتون
ثروتمند-پولدار
برگرداندن-برگردوندن
می کشوند-می کشونه
می کشانند-می کشونن
نگذارید-نذارین
نه خیلی-نه چندون
زیاد موفق
جوانه-جوونه
یعنی کسی که-کسیه که
فراهم ساز-جفت و جور کن
فراهم-جفت و جور
جفت و جور میاره-جفت و جور میکنه
آگاه باشین-آشنایی
داشته باشین
آگاه باشن-آشنایی داشته باشن
در پیدا میکنم-می فهمم
در پیدا میکنی-می فهمی
در پیدا میکنه-می فهمه
در پیدا میکنیم-می فهمیم
در پیدا می کنین-می فهمین
در پیدا می کنن-می فهمن
انسانا-آدما
دست یابی به-رسیدن به
تصمیم گیریای شون- تصمیم گیریاشون
تصمیم گیریای مون- تصمیم گیریامون
تصمیم گیریای تون- تصمیم گیریاتون
دارا هستن-دارن
خواهید یاد گرفت-یاد می گیرین
خودداری-پرهیز
امریه-کاریه
قلهای-قله های
میگرداند-می گردونه
عزیزانمان-عزیزانمون
شادمانند-خوشحالن
دلخواهتان-دلخواهتون
دلخواهمان-دلخواهمون
دلخواهشان-دلخواهشون
نرسیده اید-نرسیدین
هیچکی دیگری-هیشکی دیگه
کسانیکه-کسائیکه
اطرافیانتان-دور وبریا تون
اطرافیانمان-دور و بریا مون
اطرافیانشان-دور و بریا شون
می رقصد-می رقصه
می رقصند-می رقصن
ترساندم-ترسوندم
ترساندی-ترسوندی
ترساند-ترسوند
ترساندیم-ترسوندیم
ترساندید-ترسوندین
ترساندند-ترسوندن
بترسانم-بترسونم
بترسانی-بترسونی
بترساند-بترسونه
بترسانیم-بترسونیم
بترسانید-بترسونین
بترسانند-بترسونن
نترسانم-نترسونم
نترسانی-نترسونی
نترساند-نترسونه
نترسانیم-نترسونیم
نترسانید-نترسونین
نترسانند-نترسونن
مورد ای-چیزای
درآمدتانه-درآمدتونه
شنیدها-شنیده ها
علم مالی-مهارت های مدیریت مالی
خودش رو-خودشو
زیاد زیادی-خیلی زیادی
سپردهای-سپرده های
نکتهای-نکته های
بسیار زیادی-خیلی زیادی
استفاده کرده می شه
بسیاری از-خیلی از
مگه اون که-مگه اینکه
ایدها-ایده ها
افزایش می دهند-زیاد می کنن
افزایش میده-زیاد می کنه
او شه-اون بشه
اظهار می کند-می گه
می دزد-می دزده
اینجور چیزی-همچین چیزی
دیوارهای-دیواره های
بقبولاند-بقبولونه
استرس و استرس-استرس
حاصل نمی شه-به دست نمیاد
دکمهای-دکمه های
امّا-ولی
نکشانم-نکشونم
نکشانی-نکشونی
نکشاند-نکشونه
نکشانیم-نکشونیم
نکشانید-نکشونین
نکشانند-نکشونن
فهمیدند-فهمیدن
کوباندن-کوبوندن
کوباندم-کوبوندم
کوباندی-کوبوندی
کوباند-کوبوند
کوباندیم-کوبوندیم
کوباندید-کوبوندید
کوباندند-کوبوندن
گشتند-گشتن
مى رسد-می رسه
استفاده کرده شده-استفاده شده
پایان نامهای-پایان نامه های
دهده-دهد است
خصیصهایی-ویژگی هایی
برگزیدم-انتخاب کردم
برگزیدی-انتخاب کردی
برگزید-انتخاب کرد
برگزیدید-انتخاب کردیم
برگزیدیم-انتخاب کردین
برگزیدند-انتخاب کردن
کشیدند-کشیدن
میشه دریافت-میشه
نمی آیند-
وافری-
استدلال می کنه-دلیل میاره
نمی باشه-نیست
بشکند-بشکنه
دشواریهایی-سختی هایی
در اثر ناتوانی-به خاطر زور و قدرت اندک
نمی رسند-نمی رسن
مثل یکدیگرند-مثل همن
نخوان بود-نیستن
انگیزه ی-انگیزه
بگنجاند-بگنجونه
به مخالفت بلند شه-مخالفت کنه
نمائیم-کنیم
نرساند-نرسونه
ترساندن-ترسوندن
نخواهیم داشت-نداریم
یک گروه-یه گروه
یک دسته-یه دسته
دور سازه-دور کنه
بیان می دارن-می گن
می فشارم-فشار می دم
می فشاری-فشار می دی
می فشارد-فشار می ده
می فشاریم-فشار می دیم
می فشارید-فشار می دن
می فشارند-فشار می دن
پای فشار می دن-اصرار می کنن
پافشار می دن-اصرار می کنن
پا فشار می دن-اصرار می کنن
می خواهند-می خوان
دستفروشانی-دستفروشائی
مشخص سازه-مشخص کنه
کنارتان-کنارتون
کنارمان-کنارمون
کنارشان-کنارشون
در مورد چه-درباره چی
متعجب شده-تعجب می کنن
زیبایتان-زیباتون
چشم هاتون-چشماتون
بسیار بیشتری-خیلی بیشتری
از یاد میبریم-فراموش می کنیم
از یاد می بریم-فراموش می کنیم
فهمیده ان-فهمیدن
آندسته-اونایی
دست آید-دست بیاد
تابحال-تاحالا
مهربانتر-مهربونتر
آورده ایم-آوردیم
بردارند-بردارن
برگردند-برگردن
زندگیتان-زندگیتون
ثروتتان-ثروتتون
اندامتان-اندامتون
اعتمادتان-اعتمادتون
روبرویتان-روبروتون
دوستتان-دوستتون
مراقبتتان-مراقبتتون
موفقیتتان-موفقیتتون
ماموریتتان-ماموریتتون
لبخندتان-لبخندتون
احساساتتان-احساساتتون
زندگیشان-زندگیشون
ثروتشان-ثروتشون
اندامشان-اندامشون
اعتمادشان-اعتمادشون
روبرویشان-روبروشون
دوستشان-دوستشون
مراقبتشان-مراقبتشون
موفقیتشان-موفقیتشون
ماموریتشان-ماموریتشون
لبخندشان-لبخندشون
احساساتشان-احساساتشون
زندگیمان-زندگیمون
ثروتمان-ثروتمون
انداممان-انداممون
اعتمادمان-اعتمادمون
روبرویمان-روبرویمون
دوستمان-دوستمون
مراقبتمان-مراقبتمون
موفقیتمان-موفقیتمون
ماموریتمان-ماموریتمون
لبخندمان-لبخندمون
احساساتمان-احساساتمون
زیباییتان-زیباییتون
بدرخشد-بدرخشه
بدرخشند-بدرخشن
سراغتان-سراغتون
سراغمان-سراغمون
سراغشان-سراغشون
دریافتند-به این نتیجه رسیدن
می پردازند-می پرازن
میرسوند-میرسونه
می دهند-می دن
چه چیزی-چی
تعلل-دست دست
زیباییه-خوشگلیه
سارق-دزد
تهی-خالی
بنویسند-بنویسن
بنویسد-بنویسه
اثر سوء-اثر بد
می پیوندند-می پیوندن
کامل ی-کامل
شجاعت-جربزه
گذرانده-کذرونده
شجاع-پردل و جرات
مورد احتیاج-لازم
احتیاج مندی-نیازمندی
احتیاجا-نیازها
می مونند-می مونن
بمونند-بمونن
نمونند-نموننن
مختلف-جور واجور
جرات-جربزه
می پرسند-می پرسن
پرداخته ایم-پراختیم
محبوبیت زیادی داره-خیلی طرفدار داره
خواندنشان-خوندنشون
معتقدید-فکر می کنید
قرنا-صدها سال
خواهم خورد-می خورم
خواهی خورد-می خوری
خواهد خورد-می خوره
خواهیم خورد-می خوریم
خواهید خورد-می خورین
خواهند خورد-می خورن
شنیده ام-شنیدم
شنیده ای-شنید
شنیده اند-شنیدن
از اون برخوردارن-اونو دارن
دربرداشته-داشته
گویاتر-واضح تر
گویا تر-واضح تر
گویا-انگار
افکارشان-افکارشون
افکارتان-افکارتون
افکارمون-افکارمون
فرا رسیده-شده
می رساند-می رسونه
می رسانند-می رسونن
زدند-زدن
میایستند-وای میستن
مسافرانی-مسافرایی
بخورد
موکول کنین-بندازین
موکول شدن-انداخته شدن
موکول کردن-انداختن
موکول کنه-بندازه
مسافرینه-مسافراس
معلمینه-معلماس
برانید
ضمنا-هم اینکه
موجوده-هست
قدرتتان-قدرتتون
قدرتمان-قدرتمون
قدرتشان-قدرتشون
گنجاندن-جا دادن
مشکلاتتان-مشکلاتتون
از اهمیت برخورداره-مهمه
مشکلاتشان-مشکلاتشون
مشکلاتمان-مشکلاتمون
کنترلتانه-کنترلتونه
کنترلمانه-کنترلمونه
کنترلشانه-کنترلشونه
ضروریه-لازمه
کوچکتری-کوچیکتری
کوچکترین-کوچیکترین
وجود آید-وجود بیاد
حیوانی-حیوونی
فنجانهای-فنجونای
می بیارن-می یارن
کاهش بدین-کم کنین
غیر زیادی-کمی
کنه کردن-کند کردن
کنه شدن-کند شدن
کنه شدم-کند شدم
کنه کردیم-کند کردیم
کنه بودن-کند بودن
خودتون هست-خودتونه
کنه شدی-کند شدی
کنه شد-کند شد
کنه شدیم-کند شدیم
کنه شدید-کند شدید
کنه بشوم-کند بشوم
کنه بشوی-کند بشوی
کنه بشود-کند بشود
کنه بشویم-کند بشویم
کنه بشوید-کند بشوید
کنه بشوند-کند بشوند
کنه کردم-کند کردم
کنه کردی-کند کردی
کنه کرد-کند کرد
کنه کردید-کند کردید
کنه کردند-کند کردند
کنه می کردم-کند می کردم
کنه می کردی-کند می کردی
کنه می کرد-کند می کرد
کنه می کردیم-کند می کردیم
کنه می کردید-کند می کردید
کنه می کردند-کند می کردند
کنه کنی-کند کنی
کنه کنه-کند کند
کنه کنیم-کند کنیم
کنه کنید-کند کنید
کنه کنند-کند کنند
کنه می کنم-کند می کنم
کنه می کنی-کند می کنی
کنه می کنه-کند می کند
کنه می کنیم-کند می کنیم
کنه می کنید-کند می کنید
کنه می کنند-کند می کنند
فعالیتشان-فعالیتشون
فعالیتمان-فعالیتمون
فعالیتتان-فعالیتتون
اشاره شد-گفته شد
متعددیه-زیادیه
مشاهده می شن
برخوردارن-دارن
آدم هاست-آدماس
اهمیت بسیاری-اهمیت زیادی
سرکارمان-سرکارمون
سرکارتان-سرکارتون
سرکارشان-سرکارشون
نمی خواهیم-نمی خوایم
غیرضروریه-لازم نیس
یکسری-یه سری
فعالیت های-کارای
قسمتی از-یه تیکه از
مخربه-خراب کننده س
نرویم-نریم
به فراموشی بسپرند-فراموش کنن
غذاست-غذاس
برداریم-ورداریم
افزایش بده-زیاد کنه
مدت زمان-تایم
ایجادکند-درست کنه
واقف-باخبر
مطلع-باخبر
می رویم-می ریم
میخواهید-می خواید
متنفرید-بدتون میاد
موثراست-موثره
اطرافتان-دور و برتون
اطرافمان-دور و برمون
اطرافشان-دور و برشون
موقعیتتانه-موقعیتتونه
استرستان-استرستون
استرسمان-استرسمون
استرسشان-استرسشون
پایانهای-پایانه های
میگذارید-می ذارین
گلویتان-گلوتون
گلویمان-گلومون
گلویشان-گلوشون
کاهش میده-کم می کنه
طبه-پزشکیه
حافظهای-حافظه های
چشمهایتان-چشماتون
چشمهایمان-چشمامون
چشمهایشان-چشماشون
اشتباهند-اشتباهن
کاهش بده-کم کنه
استخوان-استخون
پرهیز-دوری
فشارخونتان-فشارخونتون
فشارخونمان-فشارخونمون
فشارخونشان-فشارخونشون
به پایان می رساندند-تموم می کردن
می رساندند-می رسوندن
بفهمد-بفهمه
می خواهیم-می خوایم
بسنجد-سبک سنگین کنه
افزایش بدین
هدفمند-هدف دار
می روید-می رید
راهتان-راهتون
راهمان-راهمون
راهشان-راهشون
افزایش داده-زیاد کرده
فرا دهیم-بدیم
فرا داد-داد
خطور می کرد-می رسید
بزه-جرم
بزهکاری-مجرمانه
برمی گردند-برمی گردن
پذیرفته ام-قبول کردم
پذیرفته ای-قبول کردی
پذیرفته شده-قبول شده
پذیرفته-قبول کرده

پذیرفته ایم-قبول کردیم
پذیرفته اید-قبول کردین
پذیرفته اند-قبول کردن
حساب بین-حساب میاد
اوست-اونه
می­ توانید-می تونین
بپسندی-خوشت بیاد
بپسندد-خوشش بیاد
بپسندیم-خوشمون بیاد
بپسندید-خوشتون بیاد
بپسندند-پسند کنن
تومانه-تومنه
بسپارید-بسپارین
می انجامد-می رسه
می انجامند-می رسن
قسمت های دیگری-قسمت های دیگه ای
نشأت می گیرند-میان
نشأت می گیرد-میاد
شناختید-شناختین
می شناسد-می شناسه
اون هاست-اوناس
داشته ام-داشتم
نمی گویم-نمیگم
نخوان کرد-نمی کنن
ننویسید-ننویسین
نباشید-نباشین
می گوئید-می گید
گذرد-گذره
به اتفاق پیوسته-اتفاق افتاده
کاهش میزان-کم شدن میزان
رو سامان دهند-رو سر و سامون بدن
از اون یاد می کنن-ازش صحبت می کنن
سعی داشت-تلاش می کرد
سعی داره-تلاش می کنه
بهبود وضعیت-بهتر شدن وضعیت
دوخته ان-دوختن
فروخته اید-فروختین
بر می شه-برمیگرده
فعال گردند-فعال شن
نتوانسته-نتونسته
بخش خیلی-قسمت بزرگی
محورند
به پایان برسانیم-تمومش کنیم
به پایان می رسه-تموم میشه
به پایان نمی رسه-تموم نمیشه
به پایان میرسه-تموم میشه
برسانیم-برسونیم
نرسانیم-نرسونیم
نمیرسد-نمیرسه
باز میگردند-برمیگردن
باز نمی گردند-برنمی گردن
برنمی گردند-برنمی گردن
بر نمی گردن-برنمی گردن
برنمیگردند-برنمی گردن
یافتند-پیدا کردن
مینمایند-می کنن
توانند-تونن
میکردند-می کردن
گذارند-گذارن
تواند-تونه
فرمودند-فرمودن
معین می سازد-معلوم می کنه
معین ساخت-معلوم کرد
معین می کنند-معلوم می کنن
معین می سازند-معلوم می کنن
میگردند-می گردن
آماده می سازند-آماده می کنن
می سازند-می سازن
یافتها-یافته ها
نتایج به-یافته ها به
نتایج رو-یافته ها رو
نتایج نسبت-یافته ها نسبت
نتایج در-یافته ها در
نتایج از-یافته ها از
نتایج که-یافته ها
نتایج واسه-یافته ها واسه
نتایج با-یافته ها با
نتایج نشون داد-یافته ها نشون داد
نتایجه-یافته هاس
نتایج-یافته های
یافته های گزارش-نتایج گزارش
بهبود یافته-بهتر شده
کاهش یافته-کم شده
فزونی یافته-زیاد شده
اجازه دهم-بذارم
اجازه دهی-بذاری
اجازه دهیم-بذار
اجازه بده-بذاره
اجازه بدید-بذارین
اجازه دهند-بذارن
برگزینند
پلهای-پله های
حفظ و مراقبت-حفاظت
قرارشان
می­دهیم
بر جای بزاره-بزاره
مرتبطه-ربط داره
هوشیارشان-هوشیارشون
هوشیارتان-هوشیارتون
هوشیارمان-هوشیارمون
پاره­ای-قسمتی
مورد توجه قرار داد-روش زوم کرد
مورد توجه قرار داده-روش زوم کرده
مورد توجه قرار میده-روش زوم می کنه
مورد توجه قرار می ده-روش زوم می کنه
مورد توجهه-روش زوم شده
مورد توجه قرار نگرفته-مهم دونسته نشده
مورد توجه گذاشت-بهش دقت کرد
مورد توجه قرار گیرد-روش زوم بشه
مورد توجه قرار گرفته-روش زوم شده
مورد توجهه-مهمه
مورد توجه بوده-مهم بوده
مسأله مورد توجه-چیز مهم
مسئله مورد توجه-چیز مهم
مورد توجه بیشتر قرار میگیره-روشون زوم میشه
مورد توجه خاص قرار می گیرن-روشون زوم میشه
عوامل مورد توجه-چیزایی که باید بهشون دقت کنیم
بسیار دارای اهمیته-خیلی مهمه
دارای اهمیته-مهمه
مییاد-میاد
بسیار فرق داره-زمین تا آسمون فرق داره
برعکس اینم صادقه-برعکسشم درسته
خوابیدهه-خوابیده
بینند-بینن
گذرانند-گذرونن
نمى‏دانند-نمی دونن
مىکنند-می کنن
می گزینند-انتخاب می کنن
گذارانند-گذرونن
نخوانند-نخونن
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ-برسونن
بشکنند-بشکنن
هراسانند-می ترسن
گریزانند-فراری هستن
حیرانند-گیجن
میشناسانند-می شناسونن
میشکنند-می شکنن
امانند-امونن
پیمانند-پیمونن
انسانند-انسانن
می پرورانند-پرورش می دن
نزنند-نزنن
کشانند-کشونن
سرگردانند-گیجن
نستانند-نگیرن
میمانند-می مونن
آنانند-اونا هستن
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ-می تونن
بشناسانند-بشناسونن
می آفرینند-بوجود میارن
زنانند-زنا هستن
ضامنند-ضامن هستن
برمیگزینند-انتخاب می کنن
تواننند-تونن
برمیگردانند-برمی گردونن
دانید-دونین
توانید-تونید
رسانید-رسونید
کشانید-کشونید
میبینید-میبینین
پوشانید-پوشوندین
برگردانید-برگردونین
افکنید-بندازین
مکنید-نکنین
بشنید-شنید
رهانید-آزاد کرد
نزنید-نزنین
گنجانید-جا داد
خوانید-خونید
بچسبونید-بچسبونین
برانید-برونین
مانید-مونید
بگسترانید-پهن کردین
زنیـــد-زنین
بیفشانید-بریزید
بستانید-بگیرین
می مانید-می مونین
میتونید-می تونین
آنید-اونید
خشکانید-خشک کرد-
می جنبانید-تکون می داد
جنبانید-تکون داد
بــگردانیـد-بگردونین
رنجانید-اذیت کرد
نرنجانیم-اذیت نکنیم
گذرانید-گذرونین
بیفکنید-بندارین
ندانید-ندونین
شناسانید-معرفی کرد
برگزینید-انتخاب کنن
نخوام داشت-ندارم
می‏خواهم-میخوام
نخوام شد-نمیشه
خواهم گفت-می گم
خواهم افتاد-می افتم
خواهم افکند-میندازم
خواهم اومد-میام
خواهم ایستاد-وای میستم
خواهم باخت-میبازم
خواهم بافت-میبافم
خواهم بالید-میبالم
خواهم بخشود-میبخشم
خواهم بخشید-میبخشم
خواهم برید-میبرم
خواهم بست-می بندم
خواهم بلعید-می بلعم
خواهم بوسید-میبوسم
خواهم تراشید-می تراشم
خواهم ترسوند-می ترسونم
خواهم ترسید-می ترسم
خواهم ترکاند-می ترکونم
خواهم ترکید-می ترکم
خواهم تکون بده-می تکونم
خواهم تکوند-می نکونم
خواهم جنگید-می جنگم
خواهم خزید-می خرم
خواهم خنداند-می خندونم
خواهم خوراند-می خورونم
خواهم درخشید-می درخشم
خواهم درید-می درم
خواهم دزدید-می دزدم
خواهم دواند-می دوونم
خواهم دوخت-می دوزم
خواهم دوید-می دوم
خواهم راند-می رونم
خواهم ربود-می ربایم
خواهم رساند-می رسونم
می رساند-میرسونم
خواهم رفت-میرم
خواهم رقصید-می رقصم
خواهم ریخت-می ریزم
خواهم زدود-پاک می کنم
خواهم زیست-زندگی می کنم
خواهم ستاند-می گیرم
خواهم ستود-ستایش می کنم
خواهم سرایید-می سرایم
خواهم سوخت-می سوزم
خواهم سوزاند-می سوزونم
خواهم سپرد-می سپرم
خواهم شتافت-می شتابم
خواهم شد-می شم
خواهم شست-می شورم
خواهم شمرد-می شمرم
خواهم شناخت-می شناسم
خواهم شنید-می شنوم
خواهم شکافت-می شکافم
خواهم شکاند-می شکونم
خواهم شکست-می شکنم
خواهم شکفت-می شکفم
خواهم فرستاد-می فرستم
خواهم فروختن-می فروشم
خواهم فهماند-می فهمونم
خواهم ماندن-می مونم
خواهم نشاند-می نشونم
خواهم نشست-می شینم
خواهم نوشت-می نویسم
خواهم نوشید-می نوشم
خواهم نگاشت-می نویسم
خواهم نگریست-نگته می کنم
خواهم پخت-می پزم
خواهم پراند-می پرونم
خواهم پرداخت-می پردازم
خواهم پرسید-می پرسم
خواهم پرید-می پرم
خواهم پیمود-طی می کنم
خواهم پیوست-ملحق می شم
خواهم پیچید-می پیچم
خواهم چید-می چینم
خواهم کاست-کم می کنم
خواهم کاشت-می کارم
خواهم کرد-می کنم
خواهم کشت-می کشم
خواهم کشید-می کشم
خواهم کندن-می کنم
خواهم کوبیدن-می کوبم
خواهم گذشت-می گذرم
خواهم گرفت-می گیرم
خواهم گشود-باز می کنم
خواهم گفت-میگم
خواهم یاد گرفت-یاد می گیرم
خواهم موند-می مونم
می چسبونم-می چسبونم
خواهیم افتاد-می افتیم
خواهیم اومد-میاییم
خواهیم ایستاد-وای میستیم
خواهیم برید-میبریم
خواهم انداخت-میندازم
خواهیم رساند-می رسونیم
خواهیم رفت-میریم
خواهیم زد-می زنیم
خواهیم ماند-می مونیم
خواهیم توانست-می تونیم
خواهیم چید-می چینیم
خواهیم فهمید-می فهمیم
خواهیم شد-می شیم
خواهیم ماندن-می مونیم
خواهیم نوشت-می نویسیم
خواهیم کشید-می کشیم
خواهیم گذشت-می گذریم
خواهیم گرفت-می گیریم
خواهیم گشود-باز می کنیم
خواهیم گفت-میگیم
خواهیم یاد گرفت-یاد می گیریم
خواهیم انداخت-میندازیم
خواهند افتاد-می افتن
خواهند اومد-میان
خواهند ایستاد-وای میستن
خواهند برید-میبرن
خواهند انداخت-میندازن
خواهند رساند-می رسونن
خواهند رفت-میرن
خواهند زد-می زنن
خواهند ماند-می مونن
خواهند توانست-می تونن
خواهند دانست-می دونن
خواهند دید-می بینن
خواهند چید-می چینن
خواهند فهمید-می فهمن
خواهند ماندن-می مونن
خواهند نوشت-می نویسن
خواهند کشید-می کشن
خواهند گذشت-می گذرن
خواهند گرفت-می گیرن
خواهند گشود-باز می کنن
خواهند گفتن-میگن
خواهند یاد گرفت-یاد می گیرن
خواهد افتاد-می افته
خواهد اومد-میاد
خواهد ایستاد-وای میسته
خواهد برید-میبره
خواهد انداخت-میندازه
خواهد رساند-می رسونه
خواهد رفت-میره
خواهد زد-می زنه
خواهد ماند-می مونه
خواهد توانست-می تونه
خواهد دانست-می دونه
خواهد چید-می چینه
خواهد فهمید-می فهمه
خواهد شد-می شه
خواهد ماندن-می مونه
خواهد نوشت-می نویسه
خواهد کرد-می کنه
خواهد گذشت-می گذره
خواهد گرفت-می گیره
خواهد گشود-باز می کنه
خواهد گفت-میگه
خواهد یاد گرفت-یاد می گیره
بی کفایتی-بی عرضگی
بخشد-بخشه
هنگامی که-وقتی که
واژهایی-واژه هایی
شناسان-شناسا
آزارتان-آزارتون
آزارمان-آزارمون
آزارشان-آزارشون
واژهای-واژه های
صحت این-درستی این
بخشند-بخشن
کشاندهه-کشونده
میباشند-هستن
رسانند-رسونن
میزنند-می زنن
بینند-ببینن
میبینند-می بینن
در پی آنند-دنبال این هستن
نمیدانند-نمی دونن
بی مثل-بی نظیر
نشینند-نشینن
ساکنند-ساکن هستن
نگرانند-نگرانن
بپرورانند-پرورش بدن
مى‏دانند-می دونن
برگردانند-بر گردونن
ﺩﺍﻧﻨﺪ-دونن
بگنجانند-جا بدن
نمی مثل-نمی مونن
رانند-رانن
بنشانند-بنشونن
یکسانند-یکی هستن
میگذرانند-میگذرونن
برهانند-آزاد کنن
بازستانند-پس بگیرن
چسبانند-چسبونن
مینشینند-می شینن
بفهمانند-بفهمونن
بستانند-بگیرن
اومدند-اومدن
بپیمایید-طی کنین
اتفاق نمی پیوندند-اتفاق نمی افتن
اتفاق می پیوندند-اتفاق می افتن
اتفاق بپیوندد-اتفاق بیفته
رفتارهایش-رفتاراش
رفتارهای-رفتارای
ساختهه-ساخته
برگردید-برگردین
دست و پنجه نرم می کنم-درگیرم
دست و پنجه نرم می کنی-درگیری
دست و پنجه نرم می کنه-درگیره
دست و پنجه نرم می کنیم-درگیریم
دست و پنجه نرم می کنین-درگیرین
دست و پنجه نرم می کنن-درگیرن
واکنش-عکس العمل
رییسشان-رییسشون
رییستان-رییستون
رییسمان-رییسمون
نمی چسبونم-نمی چسبونم
نممکن نخواهد شد-نمیشه
نمی خواهید-نمی خواین
نمیخواهیم-نمیخوایم
نمی خواهد آمد-مبخواد بیاد
نمی خواهد برد-نمیخواد ببره
نمی خواهد داد-نمیخواد بده
نمی خواهد دانست-نمیخواد بدونه
نمی خواهد ساخت-نمیسازه
نمی خواهد نمود-نمیخواد بکنه
نمی خواهم آمد-نمیخوام بیام
نمی خواهم برد-نمیخوام ببرم
نمی خواهم داد-نمیخوام بدم
نمی خواهم دانست-نمی خوام بدونم
نمی خواهم ساخت-نمیسازم
نمی خواهم نمود-نمیخوام بکنم
نمی خواهند آمد-نمیخوان بیان
نمی خواهند بدهند-نمی دن
نمی خواهند-نمیخوان
نمی خواهی آمد-نمیخوان بیان
نمی خواهی برد-نمیخوای ببری
نمی خواهی داد-نمیخوای بدی
نمی خواهی ساخت-نمیسازی
نمی خواهی نمود-نمیخوای بکنی
نمی خواهید آمد-نمیخواین بیاین
نمی خواهید بدهید-نمی دید
نمی خواهید-نمیخواین
نمی خواهیم آمد-نمیخوایم بیایم
نمی خواهیم بدهیم-نمیدیم
نمی خواهیم-نمی خواهیم
نمی خواهی-نمیخوای
نمی خواهید-نمی خواید
نمیخواهید-نمی خواید
نخواهم گفت-نمی گم
نخواهم افتاد-نمی افتم
نخواهم افکند-نمیندازم
نخواهم اومد-نمیام
نخواهم ایستاد-وای نمیستم
نخواهم باخت-نمیبازم
نخواهم بافت-نمیبافم
نخواهم بالید-نمیبالم
نخواهم بخشود-نمیبخشم
نخواهم بخشید-نمیبخشم
نخواهم برید-نمیبرم
نخواهم بست-نمی بندم
نخواهم بلعید-نمی بلعم
نخواهم بوسید-نمیبوسم
نخواهم تراشید-نمی تراشم
نخواهم ترسوند-نمی ترسونم
نخواهم ترسید-نمی ترسم
نخواهم ترکاند-نمی ترکونم
نخواهم ترکید-نمی ترکم
نخواهم تکون بده-نمی تکونم
نخواهم تکوند-نمی نکونم
نخواهم جنگید-نمی جنگم
نخواهم خزید-نمی خرم
نخواهم خنداند-نمی خندونم
نخواهم خوراند-نمی خورونم
نخواهم درخشید-نمی درخشم
نخواهم درید-نمی درم
نخواهم دزدید-نمی دزدم
نخواهم دواند-نمی دوونم
نخواهم دوخت-نمی دوزم
نخواهم دوید-نمی دوم
نخواهم راند-نمی رونم
نخواهم ربود-نمی ربایم
نخواهم رساند-نمی رسونم
نخواهم رفت-نمیرم
نبرساند-برسونه
نخواهم رقصید-نمی رقصم
نخواهم ریخت-نمی ریزم
نخواهم زدود-پاک نمی کنم
نخواهم زیست-زندگی نمی کنم
نخواهم ستاند-نمی گیرم
نخواهم ستود-ستایش نمی کنم
نخواهم سرایید-نمی سرایم
نخواهم سوخت-نمی سوزم
نخواهم سوزاند-نمی سوزونم
نخواهم سپرد-نمی سپرم
نخواهم شتافت-نمی شتابم
نخواهم شد-نمی شم
نخواهم شست-نمی شورم
نخواهم شمرد-نمی شمرم
نخواهم شناخت-نمی شناسم
نخواهم شنید-نمی شنوم
نخواهم شکافت-نمی شکافم
نخواهم شکاند-نمی شکونم
نخواهم شکست-نمی شکنم
نخواهم شکفت-نمی شکفم
نخواهم فرستاد-نمی فرستم
نخواهم فروختن-نمی فروشم
نخواهم فهماند-نمی فهمونم
نخواهم ماندن-نمی مونم
نخواهم نشاند-نمی نشونم
نخواهم نشست-نمی شینم
نخواهم نوشت-نمی نویسم
نخواهم نوشید-نمی نوشم
نخواهم نگاشت-نمی نویسم
نخواهم نگریست-نگته نمی کنم
نخواهم پخت-نمی پزم
نخواهم پراند-نمی پرونم
نخواهم پرداخت-نمی پردازم
نخواهم پرسید-نمی پرسم
نخواهم پرید-نمی پرم
نخواهم پیمود-طی نمی کنم
نخواهم پیوست-ملحق نمی شم
نخواهم پیچید-نمی پیچم
نخواهم چید-نمی چینم
نخواهم کاست-کم نمی کنم
نخواهم کاشت-نمی کارم
نخواهم کرد-نمی کنم
نخواهم کشت-نمی کشم
نخواهم کشید-نمی کشم
نخواهم کندن-نمی کنم
نخواهم کوبیدن-نمی کوبم
نخواهم گذشت-نمی گذرم
نخواهم گرفت-نمی گیرم
نخواهم گشود-باز نمی کنم
نخواهم گفت-نمیگم
نخواهم یاد گرفت-یاد نمی گیرم
نخواهم موند-نمی مونم
نخواهیم افتاد-نمی افتیم
نخواهیم اومد-نمیاییم
نخواهیم ایستاد-وای نمیستیم
نخواهیم برید-نمیبریم
نخواهم انداخت-نمیندازم
نخواهیم رساند-نمی رسونیم
نخواهیم رفت-نمیریم
نخواهیم زد-نمی زنیم
نخواهیم ماند-نمی مونیم
نخواهیم خواند-نمی خونیم
نخواهیم دید-نمی بینیم
نخواهیم چید-نمی چینیم
نخواهیم فهمید-نمی فهمیم
نخواهیم شد-نمی شیم
نخواهیم ماندن-نمی مونیم
نخواهیم نوشت-نمی نویسیم
نخواهیم کرد-نمی کنیم
نخواهیم کشید-نمی کشیم
نخواهیم گذشت-نمی گذریم
نخواهیم گرفت-نمی گیریم
نخواهیم گشود-باز نمی کنیم
نخواهیم گفت-نمیگیم
نخواهیم یاد گرفت-یاد نمی گیریم
نخواهیم انداخت-نمیندازیم
نخواهند افتاد-نمی افتن
نخواهند اومد-نمیان
نخواهند ایستاد-وای نمیستن
نخواهند برید-نمیبرن
نخواهند انداخت-نمیندازن
نخواهند رفت-نمیرن
نخواهند فهمید-نمی فهمن
نخواهند شد-نمی شن
نخواهند نوشت-نمی نویسن
نخواهند کشید-نمی کشن
نخواهند گذشت-نمی گذرن
نخواهند گرفت-نمی گیرن
نخواهند گفتن-نمیگن
نخواهند یاد گرفت-یاد نمی گیرن
نخواهد افتاد-نمی افته
نخواهد اومد-نمیاد
نخواهد ایستاد-وای نمیسته
نخواهد برید-نمیبره
نخواهد انداخت-نمیندازه
نخواهد رساند-نمی رسونه
نخواهد رفت-نمیره
نخواهد زد-نمی زنه
نخواهد ماند-نمی مونه
نخواهد خواند-نمی خونه
نخواهد دانست-نمی دونه
نخواهد دید-نمی بینه
نخواهد چید-نمی چینه
نخواهد فهمید-نمی فهمه
نخواهد شد-نمی شه
نخواهد ماندن-نمی مونه
نخواهد نوشت-نمی نویسه
نخواهد کرد-نمی کنه
نخواهد کشید-نمی کشه
نخواهد گذشت-نمی گذره
نخواهد گرفت-نمی گیره
نخواهد گشود-باز نمی کنه
نخواهد گفت-نمیگه
نخواهد یاد گرفت-یاد نمی گیره
اتخاذ نخواهد کرد-در پیش نمیگیره
اتخاذ نخواهم کرد-در پیش نمی گیرم
اتخاذ نخواهند کرد-در پیش نمی گیرن
اتخاذ نخواهی کرد-در پیش نمیگیری
اتخاذ نخواهید کرد-در پیش نمی گیرید
اتخاذ ن خواهیم کرد-در پیش نمی گیریم
ناخذ نخواهد کرد-نمیگیره
اخذ نخواهم کرد-نمیگیرم
اخذ نخواهند کرد-نمیگیرن
اخذ نخواهی کرد-نمیگیری
اخذ نخواهید کرد-نمیگیرین
اخذ نخواهیم کرد-نمیگیریم
نخواهیم-نخوایم
نخواهی-نخای
نخواهی-خوای
نخواهد آمد-نمیام
نخواهد آموخت-یاد نمی گیرد
نخواهد آورد-نمیاره
نخواهد برد-نمی برن
نخواهد بماند-نمیخواد بمونه
نخواهد بود-هستش
نخواهد توانست-نمیتونه
نخواهد تکاند-نمیتکونه
نخواهد جنباند-تکون نمیده
نخواهد جنبانید-تکون نمیده
نخواهد جوید-نمی جوه
نخواهد خواباند-نمی خوابونه
نخواهد خوابید-نمی خوابید
نخواهد خواست-نمیخواد
نخواهد دانست-نمیفهمه
نخواهد زد-نمیزنه
نخواهد ساخت-نمیسازه
نخواهد شد-نمیشه
نخواهد فهمید-نمیفهمه
نخواهد نمود-انجام نمیده
نخواهد پذیرفت-قبول نمی کنه
نخواهد پوشاند-نمی پوشه
نخواهد پوشید-نمی پوشید
نخواهد چرخید-نمی چرخی
نخواهد چزاند-نمی چزونه
نخواهد کشاند-نمیکشونه
نخواهد یافت-پیدا نمی کنه
نخواهرانم-خواهرام
نخواهم آمد-نمیام
نخواهم آموخت-یاد نمی گیرم
نخواهم آورد-نمیارم
نخواهم اندیشید-فکر نمیکنم
نخواهم برد-نمیبرم
نخواهم بماند-نمیخوام بمونم
نخواهم توانست-نمیتونم
نخواهم تکاند-نمیتکونم
نخواهم جنباند-تکون نمیدم
نخواهم جنبانید-تکون نمیدم
نخواهم جوید-نمی جوم
نخواهم خواباند-نمی خوابونم
نخواهم خوابید-نمی خوابم
نخواهم خواست-نمیسازم
نخواهم خواند-نمی خونم
نخواهم داد-نمیدم
نخواهم دانست-نمیفهمم
نخواهم زد-نمیزنم
نخواهم ساخت-نمی سازم
نخواهم فهمید-نمیفهمم
نخواهم نمود-انجام نمیدم
نخواهم پذیرفت-قبول نمی کنم
نخواهم پوشاند-نمی پوشم
نخواهم پوشید-نمی پوشم
نخواهم پیچاند-نمی پیچونه
نخواهم چرخید-نمی چرخم
نخواهم چزاند-نمی چزونم
نخواهم کشاند-نمیکشونم
نخواهم یافت-پیدا نمی کنم
نخواهند آمد-نمیان
نخواهند آموخت-یاد نمی گیرن
نخواهند آورد-نمیارن
نخواهند برد-نمیبرن
نخواهند جنباند-تکون نمیدن
نخواهند جنبانید-تکون نمیدن
نخواهند جهید-نمیپرن
نخواهند جوید-خواهن جوید
نخواهند خوابید-نمی خوابن
نخواهند خواست-نمیخوان
نخواهند داد-نمیدن
نخواهند دانست-نمیفهمه
نخواهند ساخت-نمیسازن
نخواهند فهمید-نمیفهمن
نخواهند نمود-خواهند کرد
نخواهند پوشاند-نمی پوشن
نخواهند پوشید-نمی پوشن
نخواهند چرخید-نمی چرخن
نخواهی آمد-نمیای
نخواهی آموخت-یاد نمی گیری
نخواهی آورد-نمیاری
نخواهی اندیشید-فکر نمیکنی
نخواهی برد-نمیبره
نخواهی بماند-نمیخواد بمونه
نخواهی توانست-نمیتونی
نخواهی تکاند-نمیتکونی
نخواهی جنباند-تکون نمیدی
نخواهی جنبانید-تکون نمیدی
نخواهی جوید-نمی جوی
نخواهی خواباند-نمی خوابونی
نخواهی خوابید-نمی خوابی
نخواهی خواست-نمیخوای
نخواهی خواند-نمی خونی
نخواهی داد-نمیدی
نخواهی دانست-نمیفهمی
نخواهی زد-نمیزنی
نخواهی ساخت-نمیسازی
نخواهی فهمید-نمیفهمی
نخواهی نمود-انجام نمیدی
نخواهی پذیرفت-قبول نمی کنی
نخواهی پوشاند-نمی پوشی
نخواهی پوشید-نمی پوشی
نخواهی پیچاند-نمی پیچونی
نخواهی چرخید-نمی چرخی
نخواهی چزاند-نمی چزونی
نخواهی کشاند-نمیکشونی
نخواهی یافت-پیدا نمی کنی
نخواهید آمد-نمیاین
نخواهید آموخت-یاد نمی گیرید
نخواهید آورد-نمیارید
نخواهید اندیشید-فکر نمیکنین
نخواهید برد-نمیبرید
نخواهید بماند-نمیخوایم بمونیم
نخواهید توانست-نمیتونین
نخواهید تکاند-نمیتکونین
نخواهید جنباند-تکون نمیدین
نخواهید جنبانید-تکون نمیدین
نخواهید جهید-نمیپرید
نخواهید جوید-نمی جوید
نخواهید خرید-نمی خرید
نخواهید خواباند-نمی خوابونین
نخواهید خوابید-نمی خوابین
نخواهید خواست-نمیخواین
نخواهید خواند-نمی خونید
نخواهید داد-نمیدید
نخواهید دانست-نمی دونید
نخواهید زد-نمیزنین
نخواهید ساخت-نمیسازید
نخواهید شد-نمی شید
نخواهید فهمید-نمی فهمید
نخواهید نمود-نمیکنید
نخواهید پذیرفت-قبول نمی کنید
نخواهید پوشاند-نمی پوشید
نخواهید پوشید-نمی پوشید
نخواهید پیچاند-نمی پیچونید
نخواهید چرخید-نمی چرخین
نخواهید چزاند-نمی چزونین
نخواهید کرد-نمی کنین
نخواهید کشاند-نمیکشونین
نخواهید یافت-پیدا نمی کنید
نخواهیم آمد-نمیایم
نخواهیم آموخت-یاد نمی گیریم
نخواهیم آورد-نمیاریم
نخواهیم اندیشید-فکر نمیکنیم
نخواهیم برد-نمی بریم
نخواهیم بماند-نمیخوایم بمونیم
نخواهیم توانست-نمیتونیم
نخواهیم تکاند-نمیتکونیم
نخواهیم جنباند-تکون نمیدیم
نخواهیم جنبانید-تکون نمیدیم
نخواهیم جوید-نمی جویم
نخواهیم خواباند-نمی خوابونیم
نخواهیم خوابید-نمی خوابیم
نخواهیم خواست-نمیخوایم
نخواهیم داد-نمیدیم
نخواهیم دانست-نمیفهمیم
نخواهیم زد-نمیزنیم
نخواهیم ساخت-نمیسازیم
نخواهیم فهمید-نمیفهمیم
نخواهیم نمود-انجام نمیدی
نخواهیم پذیرفت-قبول نمی کنیم
نخواهیم پوشاند-نمی پوشیم
نخواهیم پوشید-نمی پوشید
نخواهیم پیچاند-نمی پیچونیم
نخواهیم چرخید-نمی چرخیم
نخواهیم چزاند-نمی چزونیم
نخواهیم کشاند-نمیکشونیم
نخواهیم یافت-پیدا نمی کنیم
ذکر خواهد شد-گفته نمیشه
عمل خواهد کرد-عمل نمیکنه
عمل نخواهم کرد-عمل نمیکنم
عمل نخواهی کرد-عمل نمیکنی
عمل نخواهید کرد-عمل نمیکنیم
عمل نخواهیم کرد-عمل نمیکنین
عمل نخواهند کرد-عمل نمی کنن
فکر نخواهد کرد-فکر نمیکنه
فکر نخواهم کرد-فکر نمیکنم
فکر نخواهی کرد-فکر نمیکنی
فکر نخواهید کرد-فکر نمیکنین
فکر نخواهیم کرد-فکر نمیکنیم
قادر نخواهد بود-نمیتونه
قادر نخواهم بود-نمیتونم
قادر نخواهی بود-نمیتونی
قادر نخواهید بود-نمیتونین
قادر نخواهیم بود-نمیتونیم
اقدام نخواهیم کرد-انجام نمیدیم
اقدام نخواهم کرد-انجام نمیدم
نخواهی کرد-نمی کنی
نخواهید کرد-نمی کنید
نخواهید داد-نمی دید
نخواهم داد-نمی دم
نخواهی داد-نمی دی
نخواهد داد-نمیده
نخواهیم داد-نمی دیم
نخواهند داد-نمی دن
نخواهد بیاره-نمیاره
نخواهم داشت-دارم
نخواهی داشت-داری
نخواهد داشت-داره
نخواهیم داشت-داریم
نخواهید داشت-دارید
نخواهند داشت-دارن
نخواهندشد-نمیشه
نخواهد پرداخت-نمی پردازه
نخواهم تونست-نمی تونم
نخواهید تونست-نمی تونی
نخواهیم تونست-نمی تونه
نخواهند تونست-نمی تونیم
نخواهد تونست-نمی تونین
بازنخواهد گشت-برنمی گرده
بازنخواهیم گشت-برنمی گردیم
بازنخواهند گشت-برنمی گردن
بازنخواهید گشت-برنمی گردین
بازنخواهی گشت-برنمی گردی
بازنخواهم گشت-برنمی گردم
نخواهم بود-نیستم
نخواهی بود-نیستی
نخواهیم بود-نیستیم
نخواهید بود-نیستین
نخواهند بود-نیستن
نخواهم رسید-نمی رسم
نخواهی رسید-نمی رسی
نخواهید رسید-نمی رسه
نخواهند رسید-نمی رسن
نخواهم گذراند-نمی گذرونم
نخواهی گذراند-نمی گذرونی
نخواهید گذراند-نمی گذرونه
نخواهم دید-نمی بینم
نخواهی دید-نمی بینی
نخواهید دید-نمی بینید
یاد گرفت-یاد نمی گیرین
یاد نخواهید گرفت-یاد نمی گیرین
یاد خواهید گرفت-یاد می گیرین
یاد خواهم گرفت-یاد می گیرم
یاد خواهی گرفت-یاد می گیری
یاد خواهد گرفت-یاد می گیره
یاد خواهیم گرفت-یاد می گیریم
یاد خواهید گرفت-یاد می گیرید
یاد خواهند گرفت-یاد می گیرن
یاد نخواهم گرفت-یاد نمی گیرم
یاد نخواهی گرفت-یاد نمی گیری
یاد نخواهد گرفت-یاد نمی گیره
یاد نخواهیم گرفت-یاد نمی گیریم
یاد نخواهید گرفت-یاد نمی گیرید
یاد نخواهند گرفت-یاد نمی گیرن
نخواهم خورد-نمی خورم
نخواهی خورد-نمی خوری
نخواهد خورد-نمی خوره
نخواهیم خورد-نمی خوریم
نخواهید خورد-نمی خورین
نخواهند خورد-نمی خورن
اضافه خواهم کرد-اضافه می کنم
اضافه خواهی کرد-اضافه می کنی
اضافه خواهد کرد-اضافه می کنه
اضافه خواهیم کرد-اضافه می کنیم
اضافه خواهید کرد-اضافه می کنین
اضافه خواهند کرد-اضافه می کنن
اضافه نخواهم کرد-اضافه نمی کنم
اضافه نخواهی کرد-اضافه نمی کنی
اضافه نخواهد کرد-اضافه نمی کنه
اضافه نخواهیم کرد-اضافه نمی کنیم
اضافه نخواهید کرد-اضافه نمی کنین
اضافه نخواهند کرد-اضافه نمی کنن
نیامدهه-نیامده
سخن به بین نیامده-حرفی زده نشده
به بین-به میان
از بین برداشتم-از بین بردم
از بین برداشتی-از بین بردی
از بین برداشت-از بین برد
از بین برداشتیم-از بین بردیم
از بین برداشتید-از بین بردین
از بین برداشتند-از بین بردن
بی کفایتید-بی عرضه اید
بی کفایتند-بی عرضه ان
کفایت میکنه-کافیه
کفایت نمی کنه-کافی نیس
کفایت اون-عرضه اون
گفته می شه-می گن
آسمان-آسمون
ساختمان-ساختمون
مسلمان-مسلمون
مسلمانان-مسلمونا
راندمان-بهره وری
چشمان-چشمون
توامان-با هم
آپارتمان-آپارتمون
نادم-پشیمون
ریسمان-ریسمون
مهاجمان-حمله کنندگان
بیگمان-حتما
بی گمان-حتما
صدمه دیدگان-مجروحان
نابسامان-آشفته
فرزندانشان-بچه هاشون
آخرالزمان-آخر
الزمون
غیرمسلمان-نامسلمون
غیر مسلمان-نامسلمون
منظورمان-منظورمون
منظورشان-منظورشون
منظورتان-منظورتون
روزیمان-روزیمون
روزیمشان-روزیشون
روزیتان-روزیتون
مشترکمان-مشترکمون
مشترکتان-مشترکتون
مشترکشان-مشترکشون
جنسیمان-جنسیمون
جنسیتان-جنسیتون
جنسیشان-جنسیشون
باورهایتان-باوراتون
باورهایمان-باورامون
باورهایشان-باوراشون
می انداختم-مینداختم
می انداختی-مینداختی
می انداخت-مینداخت
می انداختیم-مینداختیم
می انداختید-مینداختین
می انداختن-مینداختن
نمی انداختم-نمینداختم
نمی انداختی-نمینداختی
نمی انداخت-نمینداخت
نمی انداختیم-نمینداختیم
نمی انداختید-نمینداختین
نمی انداختن-نمینداختن
نشانههایی-نشانه هایی
میرود-میره
میباشه-هست
میدهد-میده
نیمیاز-نصف
میروم-میرم
میآیم-میام
میدهم-میدم
میآید-میاد
میدهی-میدی
میشوم-میشم
میروی-میری
میشوند-میشن
میدهند-میدن
میزند-میزنه
میبرد-میبره
میباشن-هستن
میشیم-میشیم
میشید-میشید
نمیشم-نمیشم
میروند-میرن
میخرد-میخره
میجهی-میپری
مشاهده میشن-دیده میشن
میباشه-هستش
میجهم-میپرم
میآیند-میان
میجهد-میپره
میمانست-بود
دایما-همیشه
میچشند-میچشن
میخرند-میخرن
در هم میشکند
میزنند-میزنن
نمیباشد-نیست
میآورد-میاره
مىکنند-میکنن
نمیدهد-نمیده
نمیدهی-نمیدی
نمیدهم-نمیدم
میدهیم-میدیم
نمیشوی-نمیشی
میدهید-میدید
میکنند-میکنن
میرسند-میرسن
میجهند-میپرن
میبرند-میبرن
میآییم-میایم
نمیشوم-نمیشم
نمیروی-نمیری
نمیروم-نمیرم
نمیرود-نمیره
میآورم-میارم
میروید-میرید
نمیآید-نمیاد
مینامند-میگن
میرویم-میریم
بتمامی-کاملا
میبدین-میدین
میزدند-میزدن
میافتد-میفته
میگرد-میگیره
میآمد-میاومد
نمیباشه-نیست
میآوری-میاری
مى رسد-میرسه
نمیبده-نمیده
میدزد-میدزده
مینمود-میکرد
میآیید-میاید
کفایت نمیکنه-کافی نیس
میمثل-میمونن
میگردند-میشن
میماند-میمونه
کمینه ی-کمینه
نومید-نا امید
میکشید-میکشین
میدانی-میدونی
میبیاره-میاره
میبخشد-میبخشه
میگویید-میگید
مینوشم-میخورم
مینوشد-میخوره
مینوشی-میخوری
نمیتوان-نمیشه
نمیروند-نمیرن
نتواند-نمیتون
میموند-میمونه
میجوشد-میجوشه
میرسید-میرسین
میگیرد-میگیره
میکنید-میکنین
میخورد-میخوره
نمیدهند-نمیدن
نمیکشد-نمیکشه
میریزد-میریزه
میطلبد-میخواد
میطلبم-میخوام
مینوشد-مینوشه
میطلبی-میخوای
مینمایم-میکنم
کهنتر-قدیمیتر
میفهمد-میفهمه
درمیان-درمیون
نمیشوند-نمیشن
نمیکند-نمیکنه
میافتد-میافته
میزدید-میزدین
میبیند-میبینه
مینامیم-میگیم
نمیزند-نمیزنه
نمیشیم-نمیشیم
نمیشید-نمیشین
میبازد-میبازه
میدانم-میدونم
میشکند-میشکنه
میلرزد-میلرزه
میرقصد-میرقصه
میجهیم-میپریم
میجهید-میپرید
میگوئید-میگید
خواهم شد-میشم
میریزد-میریزد
خواهد شد-میشه
میآورند-میارن
میمیرد-میمیره
نمیرسند-نمیرسن
نمیروید-نمیرین
نمینمود-نمیکرد
نمیرویم-نمیریم
میبینند-میبینن
میگذاری-میذاری
گفته میشه-میگن
نمیکنند-نمیکنن
میرقصند-میرقصن
مینوشند-میخورن
کمینهه-کمینه س
میگذارد-میذاره
جاشو عوض میکنه
بروز میدن-میدن
میمانند-میمونن
میخورند-میخورن
برمیآید-برمیاد
نتوانی-نمیتونی
نتوانم-نمیتونم
نتواند-نمیتونه
میشکنند-میشکنن
مینشینم-میشینم
مینشیند-میشینه
مینشینی-میشینی
میرفتهه-میرفته
میچیدند-میچیدن
میچسبند-میچسبن
میچرخند-میچرخن
میسازند-میسازن
میگردند-میگردن
میطلبند-میخوان
میتوانی-میتونی
میمیرند-میمیرن
میمیرد-می میرد
میتوانم-میتونم
نمیکند-نمخوردی
میفهمند-میفهمن
میکردند-میکردن
مینمایند-میکنن
نمیزنند-نمیزنن
نمیشوید-نمیشید
میترسند-میترسن
نمیشویم-نمیشیم
میکوبند-میکوبن
میگذارم-میذارم
میدادند-میدادن
میخیزند-میخیزن
میخواهی-میخوای
نمیدهید-نمیدین
میخواند-میخونه
میخواست-میخواس
میخندند-میخندن
میخفت-میخوابید
میانجامد-میرسه
میجوشند-میجوشن
نمیمثل-نمیمونن
نمیدهیم-نمیدیم
میجنگند-میجنگن
میخواهد-میخواد
میبیارن-مییارن
میتواند-میتونه
کهن تر-قدیمیتر
خواهند شد-میشن
میبماند-میموند
عطا میکند-میده
میافتند-میافتن
میبازند-میبازن
عطا میکنم-میدم
میارزند-میارزن
میپرسند-میپرسن
میمونند-میمونن
میآوریم-میاریم
میآورید-میارید
عطا میکنی-میدی
میآمدی-میاومدی
میآمدم-میاومدم
میآشامی-میخوری
میآشامم-میخورم
میآشامد-میخوره
میبخشند-میبخشن
نمی جهی-نمیپری
نمی جهم-نمیپرم
نمی جهد-نمیپره
نمیگیرد-نمیگیره
میآشامند-میخورن
میآمدند-میاومدن
میبمانم-میموندم
میبمانید-میمونه
میبمانی-میموندی
میتوانند-میتونن
میتکاند-میتکونه
میتکانم-میتکونم
میخواهند-میخوان
میتکانی-میتکونی
میجهیدم-میپریدم
میجهیدی-میپریدی
می خواهد-میخواد
میدانست-میدونست
میگیرید-میگیرین
میدانید-میدونید
میدانیم-میدونیم
میفروشد-میفروشه
میمیتونه-میتونه
مینمایید-میکنید
مینماییم-میکنیم
میطلبیم-میخوایم
میطلبید-میخواست
مینمودند-میکردن
میپرسید-میپرسین
میچبسند-میچبسنن
میچزاند-میچزونه
میچزانم-میچزونم
میچزانی-میچزونی
میکشاند-میکشونه
میکشانم-میکشونم
میرساند-میرسوند
میکشانی-میکشونی
می‏ بخشه-میبخشه
نقل مکان میکند-
نمیبرید-نمیبرین
نمیجوشد-نمیجوشه
نمیدانی-نمیدونی
میبخشید-میبخشین
نمی آورد-نمیhره
نمی آورم-نمیارم
نمی آوری-نمیاری
نمی جهند-نمیپرن
نمی خرد-نمی خره
نمیمیرد-می میرد
کفایت میکند-بسه
میگذارند-میذارن
کمینها-کمینه ها
میمیتونن-میتونن
خواهی کرد-میکنی
میترسید-میترسین
میدانید-میدونین
نمیدانم-نمیدونم
نمیداند-نمیدونه
میآفرینم-میسازم
میآفرینی-میسازی
میآفریند-میسازه
میتونید-میتونین
مینشینند-میشینن
مینوشیم-میخوریم
مینوشید-میخورین
مادامی-تا زمانی
کدامیک-کدوم یکی
نمینوشم-نمیخورم
نمینوشی-نمیخوری
نمینوشد-نمیخوره
میگردید-میگردین
عطا میکنند-میدن
میافتید-میافتین
مییتواند-میتونه
میکوبید-میکوبین
صمیمانه-دوستانه
سوق میدهی-میبری
سوق میدهد-میبرد
می تواند-میتونه
نمیورزد-نمیورزه
میکاهد-کم میکنه
نمیآورند-نمیارن
نمیطلبم-نمیخوام
خواهید شد-میشید
نمیطلبی-نمیخوای
نمیطلبد-نمیخواد
نمیافتد-نمیافته
میدرخشد-میدرخشه
خواهد کرد-میکنن
خواهد برد-میبرن
نمیشکند-نمیشکنه
نمیبیند-نمیبینه
میکشوند-میکشونه
میرساند-میرسونه
میانجامند-میرسن
میشناسد-میشناسه
هراسانند-میترسن
ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ-میتونن
میمانید-میمونین
بیان میکنی-میگی
بیان میکنم-میگم
بیان میکند-میگه
میرساند-میرسونم
خواهم پخت-میپزم
خواهم کرد-میکنم
خواهم کشت-میکشم
خواهیم شد-میشیم
خواهد کرد-میکنه
مى‏دانند-میدونن
نخواهم شد-نمیشم
میکردید-میکردین
مینویسد- مینویسه
نمیتواند-نمیتونه
نمیتوانم-نمیتونم
میخواهید-میخواین
میفروشند-میفروشن
اظهار میکند-میگه
میتوانیم-میتونیم
نمیدانند-نمیدونن
میکشانند-میکشونن
میساختند-میساختن
میتوانید-میتونید
هنگامیکه-وقتی که
نمینوشند-نمیخورن
نمیبینند-نمیبینن
نمیشکنند-نمیشکنن
خواهد چید-میچینه
میداده ای-میدادی
میداده ام-میدادم
نمی‏بخشد-نمیبخشه
نمیچسبند-نمیچسبن
نمیمیرند-نمیمیرن
نمیمیرد-منی میره
معذوریم-نمیتونیم
نمیمیرند-نمیمیرد
میخواندم-میخوندم
میخوابند-میخوابن
مستحضرید-میدونید
خواهد دید-میبینه
میخفتی-میخوابیدی
میخفتم-میخوابیدم
میخریدند-میخریدن
خواهی دید-میبینی
خواهم دید-میبینم
میجویدند-میجویدن
نمیخواهی-نمیخوای
نمیخواهم-نمیخوام
نمیخواهد-نمیخواد
نمیتوانی-نمیتونی
نمی چشند-نمی چشن
میجهیدند-میپریدن
میساختهه-میساخته
میزیستهه-میزیسته
نمی خرند-نمی خرن
نمی جهیم-نمیپریم
نمی جهید-نمیپرید
میتکانند-میتکونن
عطا میکنیم-میدیم
عطا میکنید-میدین
نمی آورند-نمیارن
بر میشه-برمیگرده
میتوانید-میتونین
میتوانند-میتونند
شاخص میباشد-مهمه
سپری میشد-میگذشت
میتوانست-میتونست
نمینشیند-نمیشینه
میتمرگند-میتمرگن
رقم میزنی-میسازی
رقم میزنم-میسازم
رقم میزند-میسازه
نمینشینم-نمیشینم
نمینشینی-نمیشینی
میبمانند-میموندن
خواهد کشید-میکشه
میبماندی-میموندی
میبماندم-میموندم
خواهی چشید-میچشی
مینشینید-میشینین
خواهی خرید-میخری
خواهی جوید-میجوی
خواهی جهید-میپری
مینشینیم-میشینیم
میبرده ای-میبردی
میبرده ام-میبردم
نخوان کرد-نمیکنن
میبدارد-نگه داره
خواهم چشید-میچشم
میباختند-میباختن
خواهم خرید-میخرم
خواهم جوید-میجوم
خواهم جهید-میپرم
نمیخواند-نمیخونه
خواهد خرید-میخره
خواهد جوید-میجوه
خواهد جهید-میپره
میآفرینند-میسازن
نشأت میگیرد-میاد
میآویزند-میآویزن
نخواهند شد-نمیشن
نمیگیرند-نمیگیرن
خواهم کندن-میکنم
میآوردند-میآوردن
میگذارید-میذارین
میآمدیم-میاومدید
میآمدید-میاومدید
میآمده است-میومد
میخواهید-میخواید
خواهم کشید-میکشم
نمیکوبند-نمیکوبن
میآشامیم-میخوریم
میآشامید-میخورید
بیان میکنند-میگن
بیان میکرد-میگفت
میانداخت-مینداخت
نخواد کرد-نمیکنه
خواهم چید-میچینم
مییتوانند-میتونن
خواهم پرید-میپرم
میرسانند-میرسونن
نتوانیم-نمیتونیم
نتوانید-نمیتونین
خواهم شست-میشورم
نخای رسید-نمیرسی
خواهی رسید-میرسی
نایل میشوم-میرسم
نایل میشود-میرسه
خواهم رسید-میرسم
میدرخشند-میدرخشن
خواهم دوید-میدوم
بیان میدارن-میگن
میشناسند-میشناسن
مینشستند-مینشستن
خواهم درید-میدرم
میگذاریم-میذاریم
نمیگذاری-نمیذاری
میکشاندی-میکشونی
نمیگذارم-نمیذارم
میبیارید-مییارید
میچشیدند-میچشیدن
نمیگذارد-نمیذاره
خواهم خزید-میخرم
خواهم بست-میبندم
نمی میرد-می میره
میچزانند-میچزونن
وحشت دارن-میترسن
وحشت داره-میترسه
وحشت داری-میترسی
وحشت دارم-میترسم
مینمودیم-میکردیم
مینمودید-میکردید
نمیطلبند-نمیخوان
میطلبید-میخواهید
خواهند کرد-میکنن
میطلبیم-میخواهیم
نمیخفت-نمیخوابید
میخنداند-میخندونه
نمی توانی-نمیتونی
نمی توانم-نمیتونم
میخفتند-میخوابیدن
نمی تواند-نمیتوند
قصد داریم-میخوایم
نمی آوریم-نمیاریم
نمی آورید-نمیارید
نمیآفریند-نمیسازه
میجوشانم-میجوشونم
میجوشاند-میجوشوند
نمیآفرینی-نمیسازی
نمیآفرینم-نمیسازم
میآفرینید-میسازین
میجهیدیم-میپریدیم
میجهیدید-میپریدین
میآفرینیم-میسازیم
نخواهد کرد-نمیکنه
نمیچزاند-نمیچزونه
نخوان رسید-نمیرسن
مادامیکه-تا زمانی
نمیکوبید-نمیکوبین
میتکانیم-میتکونیم
میتکانید-میتکونید
میتکانید-میتکونین
نخوام رسید-نمیرسم
خواهند رسید-میرسن
خواهید رسید-میرسه
نمیدانید-نمیدونین
نمیدانیم-نمیدونیم
نخواهی کرد-نمیکنی
نخواهید شد-نمیشید
نمیدانست-نمیدونست
میچسبونم-میچسبونم
نمیخواهند-نمیخوان
خواهم موند-میمونم
استفاده کرده میشه
نخواد کردی-نمیکنی
طی میکند-میگذرونه
نخواد کردم-نمیکنم
میگذراند-میگذرونه
میگذرانی-میگذرونی
میگذرانم-میگذرونم
میترکانید-میترکون
میبمانیم-میموندیم
میترکاند-میترکونن
میترکانی-میترکونی
میترکانم-میترکونم
سوق میدهید-میبرین
سوق میدهند-میبرند
نمى‏دانند-نمیدونن
میبماندند-میموندن
میگرداند-میگردونه
خواهم گرفت-میگیرم
رقم میزنند-میسازن
میبرده است-میبرده
دیرینه ای-قدیمیای
مییافت-پیدا میکرد
میبدارند-نگه دارن
نمینویسد-نمینویسه
درمیآورد-در میاره
خواهم گذشت-میگذرم
مینگرد-نگاه میکنه
مینگری-نگاه میکنی
مینگرم-نگاه میکنم
نخواهیم شد-نمیشیم
خواهیم برد-میبریم
نمیرساند-نمیرسونم
خواهید کرد-میکنین
خواهد گرفت-میگیره
نمیبینید-نمیبینید
خواهم کاشت-میکارم
نایل میشوند-میرسن
نمیتوانند-نمیتونن
خواهد گذشت-میگذره
نمیتونین-نمیتونین
نخواهم کشت-نمیکشم
نخواهم کرد-نمیکنم
خواهم نشست-میشینم
خواهند چشید-میچشن
میآمده ای-میاومدی
میآمده ام-میاومدم
خواهم شکفت-میشکفم
خواهند خرید-میخرن
میپسندد-دوست داره
میایستد-وای میسته
خواهم ساخت-میسازم
میایستی-وای میستی
میایستم-وای میستم
میآشامیدی-میخوردی
میکشانیم-میکشونیم
میکشانید-میکشونید
میپسندی-دوست داری
خواهید کرد-میکنید
خواهم شکست-میشکنم
خواهیم کرد-میکنیم
خواهد چشید-میچشید
میکشاندم-میکشوندم
نشأت میگیرند-میان
میچسبانی-میچسبونی
خوانده میشود-میگن
میچسبانم-میچسبونم
میچسباند-میچسبوند
خواهم شنید-میشنوم
میچزانیم-میچزونیم
میچزانید-میچزونین
خواهم شمرد-میشمرم
نخواهم پخت-نمیپزم
خطور میکرد-میرسید
میچزاندی-میچزوندی
میچزاندم-میچزوندم
خواهد ماند-میمونه
میچرخانی-میچرخونی
میچرخانم-میچرخونم
میچرخاند-میچرخونه
بیان نمیکنی-نمیگی
بیان نمیکنم-نمیگم
بیان نمیکند-نمیگه
خواهم سپرد-میسپرم
بیان میکنیم-میگیم
بیان میکنید-میگید
میپیچانی-میپیچونی
میپیچانم-میپیچونم
میپیچاند-میپیچونه
میپوشانی-میپوشونی
میپوشانم-میپوشونم
میپوشاند-میپوشونه
خواهم سوخت-میسوزم
خواهم ریخت-میریزم
کمینهای-کمینه های
نمینوشید-نمیخورین
برمیگردد-برمیگرده
برمیشه-مربوط میشه
مینموده ای-میکردی
ایجاب میکند-لازمه
مینموده ام-میکردم
نمینوشیم-نمیخوریم
میپیماید-میگذرونه
میپسندم-خوشم میاد
مینمایی-نشون میدی
مینماید-نشون میده
نمیشناسد-نمیشناسه
خواهم راند-میرونم
نیامیخت-قاطی نکرد
خواهم دوخت-میدوزم
نخواهد برد-نمیبرن
میشناسید-میشناسین
خواهد خورد-میخوره
خواهی خورد-میخوری
میساختید-میساختین
بسته میکنن-میبندن
نمیتونید-نمیتونین
خواهم خورد-میخورم
نمیمیتونن-نمیتونن
نمیگیرید-نمیگیرین
خواهند کشید-میکشن
خواهند چید-میچینن
نمیگذارند-نمیذارن
میپردازند-میپرازن
میسوزاند-میسوزونه
نمیمیرند-نمی میرن
میسوزانی-میسوزونی
میسوزانم-میسوزونم
میدانستی-میدونستی
میدانستم-میدونستم
نمینشینند-نمیشینن
خواهند دید-میبینن
نمی چزاند-نمیچزون
میداده اند-میدادن
نمی چرخند-نمیچرخن
میداده است-میداده
برمیدارد-ورمیداره
برمیداری-ورمیداری
نمی جوشند-نمیجوشن
میخواهیم-میخواهیم
برمیدارم-ورمیدارم
میخواهید-میخواهید
میفشارد-فشار میده
میخواندند-میخوندن
میفشاری-فشار میدی
میفشارم-فشار میدم
نمی جنگند-نمیجنگن
نمی تکاند-نمیتکون
میخندانی-میخندونی
میخندانم-میخندونم
میبدارم-نگه میدارم
نخواد ماند-نمیمونه
نخواهد جهید-نمیپره
نخواهد خرید-نمیخره
میانداختن-مینداختن
نایل میشویم-میرسیم
نایل میشوید-میرسین
میانداختی-مینداختی
میانداختم-مینداختم
نخواهم جهید-نمیپرم
نخواهم خرید-نمیخرم
نخواهی دید-نمیبینی
نخواهم دید-نمیبینم
نخواهی رسید-نمیرسی
نخواهم رسید-نمیرسم
میکشاندند-میکشوندن
میچسبیدند-میچسبیدن
نخواهم چشید-نمیچشم
میچسبانند-میچسبونن
میچزاندند-میچزوندن
میچرخیدند-میچرخیدن
میچرخانند-میچرخونن
میچبسیدند-میچسبیدن
میپیچانند-میپیچونن
نخواهی جهید-نمیپری
نخواهی خرید-نمیخری
میپوشانند-میپوشونن
میپسندد-پسند میکرد
نخواهی جوید-نمیجوی
نخواهی چشید-نمیچشی
مینموده اند-میکردن
مینموده بود-میکرده
مینموده است-میکرده
مینمایند-نشون میده
میفهمیدند-میفهمیدن
نمیتوانید-نمیتونین
نمیتوانید-نمیتونید
میساخته ای-میساختی
میساخته ام-میساختم
میساخته باشی-ساختی
نخواهم جوید-نمیجوم
میساخته باشم-ساختم
میساخته باشد-ساخته
نمیخفتم-نمیخوابیدم
نمیگذارید-نمیذارین
میدانستند-میدونستن
نخواهد جوید-نمیجوه
نمیخفتی-نمیخوابیدی
نمیگذاریم-نمیذاریم
میداده ایم-میدایدم
نمینشستند-نمینشستن
نخواهد کشید-نمیکشه
میداده اید-میدادید
نخواهد چید-نمیچینه
نخواهد دید-نمیبینه
نمیخواندم-نمیخوندم
نمینخیزند-نمینخیزن
میخواندیم-میخوندیم
میخواستند-میخواستن
اظهار میدارند-میگن
نخواهم کندن-نمیکنم
نخواهم کشید-نمیکشم
نخواهم چید-نمیچینم
امیدوارند-امیدوارن
نخواهم پرید-نمیپرم
میخندانند-میخندونن
میخفتیم-میخوابیدیم
میخفتید-میخوابیدین
نمی تکاند-نمیتکونه
نمی تکانم-نمیتکونم
میخاراندی-میخارونی
میجوشیدند-میجوشیدن
نخواهم شست-نمیشورم
میجوشانند-میجوشونن
نمی تکانی-نمیتکونی
میجوشاندم-میجوشونم
نمی جهیدم-نمیپریدم
نخواهم دوید-نمیدوم
نمی جهیدی-نمیپریدی
نخواهم درید-نمیدرم
نخواهم خزید-نمیخرم
میجنگیدند-میجنگیدن
میجنبانی-تکون میدی
میجنبانم-تکون میدم
نخواهم بست-نمیبندم
میجنباند-تکون میده
نمی خندند-نمی خندن
نمی چبسند-نمی چبسن
میتکاندی-میترکوندی
نمیخواهید-نمیخواید
میتکاندم-میترکوندم
نمی چزانم-نمیچزونم
نمیخواهید-نمیخواین
میتوانستی-میتونستی
میتوانستم-میتونستم
میترکاندی-میترکونی
بیان میکردم-میگفتم
میترکاندم-میترکونم
نمی چیدند-نمی چیدن
بیان میکردی-میگفتی
میبماندیم-میموندیم
میبماندید-میموندین
میبرده ایم-میبردیم
میبرده اید-میبردین
میبرده بودی-میبردی
بیان نمیکرد-نمیگفت
میبرده بودم-میبردم
میبرده باشم-میبردم
خواهد نوشت-مینویسه
خواهد ماندن-میمونه
خواهد دانست-میدونه
میبداری-نگه میداری
میبدارید-نگه دارید
خواهد افتاد-میافته
نمیانداخت-نمینداخت
خواهند گرفت-میگیرن
خواهند گذشت-میگذرن
میاندیشی-فکر میکنی
خواهند ماند-میمونن
میاندیشم-فکر میکنم
خوانده میشوند-میگن
خواهیم کشید-میکشیم
میاندیشد-فکر میکنه
میاندیشد-فکر میکند
خواهیم چید-میچینیم
خواهد خندید-میخندد
خواهد خواند-میخونه
میآمیخت-قاطی میکرد
میآموخت-یاد میگرفت
خواهد چرخید-میچرخی
خواهد چسبید-میچسبه
میآمده اند-میاومدن
میآمده بودی-میاومد
خواهد گذاشت-میذاره
خواهم پیچید-میپیچم
معتقدند-فکر میکنند
خواهم پرسید-میپرسم
خواهم جوشید-میجوشم
خواهم خندید-میخندم
خواهم نوشید-مینوشم
میترکانند-میترکونن
خواهم خواست-میخوام
خواهم خواند-میخونم
خواهم نوشت-مینویسم
خواهم ماندن-میمونم
میآشامیدند-میخوردن
میآشامیدم-میخوردیم
خواهم پوشید-میپوشم
خواهم چبسید-میچسبم
خواهم چرخید-میچرخم
نخواد کردند-نمیکنن
خواهم چسبید-میچسبم
خواهم ستاند-میگیرم
نمیآفرینند-نمیسازن
نمینشینیم-نمیشینیم
خواهم رقصید-میرقصم
خواهم ربود-میربایم
خواهم دزدید-میدزدم
نمینشینید-نمیشینین
میسوزانند-میسوزونن
خواهم جنگید-میجنگم
خواهم ترکید-میترکم
خواهی جنگید-میجنگی
کاهش میده-کم میکنه
مستقر میکند-میذاره
خواهم ترسید-میترسم
خواهی خندید-میخندی
خواهی خواند-میخونی
خواهم بلعید-میبلعم
خواهی پوشید-میپوشی
خواهی چرخید-میچرخی
خواهی چسبید-میچسبی
خواهم افتاد-میافتم
وحشت داریم-میترسیم
خواهید جوید-میجوید
خواهید خرید-میخرید
وحشت دارین-میترسین
مینگرند-نگاه میکنن
خواهید چشید-میچشین
می­ توانید-میتونین
برمیدارند-ورمیدارن
برمیگردند-برمیگردن
خواهیم جهید-میپریم
میرساندند-میرسوندن
خواهیم جوید-میجویم
خواهیم خرید-میخریم
خواهم تونست-میتونم
خواهیم چشید-میچشیم
میپسندند-دوست دارن
نمیتوانیم-نمیتونیم
میپذیرم-قبول میکنم
میپذیری-قبول میکنی
خواهند خورد-میخورن
میپذیرد-قبول میکنه
میآموزم-یاد میگیرم
معتقدید-فکر میکنید
میآموزی-یاد میگیری
میپیوندند-میپیوندن
میفشارند-فشار میدن
میفشارید-فشار میدن
میآموزد-یاد میگیره
نمیطلبیم-نمیخواهیم
نمیطلبید-نمیخواهید
مینامیدند-مینامیدن
در بین میذارن-میگن
خواهم گذاشت-میذارم
خواهی گذاشت-میذاری
بین وعده-میان وعده
خواهند دید-میبیننن
خواهید دید-میبینید
خواهیم دید-میبینیم
خواهیم رسید-میرسیم
خواهید رسید-میرسین
نخواهد رسید-نمیرسه
رقم میزنید-میسازید
رقم میزنیم-میسازیم
صلب مینماید-میگیره
سپری میشوند-میگذرن
میخوابانی-میخوابونی
مینموده اید-میکردین
خواهیم ماند-میمونیم
نخواهید رسید-نمیرسه
میآورده اند-میآوردن
میخوابانم-میخوابونم
میخواباند-میخوابونه
نمیچزاندی-نمیچزوندی
میچرخانیم-میچرخونیم
نخواهم موند-نمیمونم
نخواهیم برد-نمیبریم
نخواهم گرفت-نمیگیرم
نخواهم گذشت-نمیگذرم
خواهد پوشاند-میپوشه
خواهد پوشید-میپوشید
کمینهایی-کمینه هایی
میآمده ایم-میاومدیم
میچرخانید-میچرخونید
خواهد چزاند-میچزونه
میآمده اید-میاومدید
نخواهم کاشت-نمیکارم
میخندانیم-میخندونیم
مینمودم-نشون میدادم
میآمده بودم-میاومدم
خواهم کوبیدن-میکوبم
خواهم کاست-کم میکنم
میآمده باشی-میاومدی
نمی آوردند-نمیآوردن
میآمده باشم-میاومدم
میچسبانیم-میچسبونیم
میآمده باشد-میاومده
میترکانیم-میترکونیم
میفهمیدید-میفهمیدین
خواهم پراند-میپرونم
خواهم نگاشت-مینویسم
میخنداندی-میخندوندی
میخنداندم-میخندوندم
نمی توانست-نمیتونست
نمی توانید-نمیتونین
نخواهم نشست-نمیشینم
نمی توانیم-نمیتونیم
خواهم نشاند-مینشونم
نخواهید کرد-نمیکنین
میچسبانید-میچسبونید
میخاراندم-میخاروندم
خواهم پوشاند-میپوشم
میجوشیدید-میجوشیدین
نخواد کردیم-نمیکنیم
نخواهم شکفت-نمیشکفم
نخواد کردید-نمیکنید
نخواهم شکست-نمیشکنم
خواهم چزاند-میچزونم
نخواهند چشید-نمیچشن
میجوشانیم-میجوشونیم
کنه میکنه-کند میکنه
خواهم شکاند-میشکونم
خواهم شکافت-میشکافم
خواهم شناخت-میشناسم
خواهم شتافت-میشتابم
نخواهم شنید-نمیشنوم
میجوشانید-میجوشونین
نخواهم شمرد-نمیشمرم
نمیآفرینیم-نمیسازیم
نمیآفرینید-نمیسازین
خواهند جنگید-میجنگن
نخواهم ساخت-نمیسازم
خواهند جوشید-میجوشن
خواهند خندید-میخندن
نخواهی خورد-نمیخوری
خواهند خواند-میخونن
نخواهم سپرد-نمیسپرم
خواهم رساند-میرسونم
نخواهم سوخت-نمیسوزم
میجوشاندی-میجوشوندی
خواهم دواند-میدوونم
نخواهم ریخت-نمیریزم
میجوشاندید-میجوشوند
خواهند پوشید-میپوشن
خواهند چرخید-میچرخن
میسوزانیم-میسوزونیم
خواهند چسبید-میچسبن
میسوزانید-میسوزونین
میساخته اند-میساختن
نمیسوزانم-نمیسوزونم
نمیسوزانی-نمیسوزونی
میچرخاندی-میچرخوندی
خواهم تکوند-مینکونم
نمیسوزاند-نمیسوزونه
نمی جهیدند-نمیپریدن
نخواهم راند-نمیرونم
میچرخاندم-میچرخوندم
نخواهم دوخت-نمیدوزم
نخواهم خورد-نمیخورم
میایستیم-وای میستیم
نمی جوشاند-نمیجوشون
میایستید-وای میستین
میخندانید-میخندونین
میچسباندی-میچسبوندی
نمی جویدند-نمیجویدن
میچسباندم-میچسبوندم
نمی خنداند-نمیخندون
میجنبانند-تکون میدن
میساخته است-میساخته
نمیایستم-وای نمیستم
نمیجوشاند-نمیجوشوند
خواهی پوشاند-میپوشی
میپیچانیم-میپیچونیم
نمیایستی-وای نمیستی
نمیخفتند-نمیخوابیدن
خواهی چزاند-میچزونی
نمی چرخاند-نمیچرخون
میدانستیم-میدونستیم
میتکاندند-میترکوندن
میپیچانید-میپیچونید
میدانستید-میدونستید
نمیایستد-وای نمیسته
به شمار میٰرود-هستش
نمیخواهیم-نمیخواهیم
نخواهند خرید-نمیخرن
میشناساند-میشناسونن
میچزاندیم-میچزوندیم
نمی چزانی-نمینچزونی
مینگریم-نگاه میکنیم
نمی چسباند-نمیچسبون
مینگرید-نگاه میکنین
میپیچاندی-میپیچوندی
مینگریست-نگاه میکرد
میآلاید-آلوده میکنه
میتوانستند-میتونستن
برمیداریم-ورمیداریم
برمیدارید-ورمیدارین
میچزاندید-میچزوندین
میپیچاندم-میپیچوندم
سعی داره-تلاش میکنه
سعی داشت-تلاش میکرد
میترکاندند-میترکونن
میکشاندیم-میکشوندیم
بیان میکردند-میگفتن
میپوشانیم-میپوشونیم
نخواهد گرفت-نمیگیره
نخواهد گذشت-نمیگذره
میپوشانید-میپوشونید
میچرخیدید-میچرخیدین
میداده بود-داده بود
نمیخنداند-نمیخندونه
موکول میکنن-میندازن
مشاهده میکنی-میبینی
مشاهده میکنم-میبینم
میپوشاندی-میپوشوندی
مشاهده میکند-میبینه
نمیچسبونم-نمیچسبونم
میدونستید-میدونستین
میپوشاندم-میپوشوندم
خواهید تونست-میتونی
خواهیم تونست-میتونه
خواهد تونست-میتونین
خواهند تونست-میتونن
میپسندیم-دوست داریم
میپسندید-دوست دارین
میخوراندی-میخوروندی
میخوراندم-میخوروندم
کنه میکنه-کند میکند
نخواهد ماند-نمیمونه
کنه میکنی-کند میکنی
کنه میکنم-کند میکنم
کنه میکرد-کند میکرد
نمیپسندی-دوست نداری
نمیپسندد-دوست نداره
میگذرانید-میگذرونین
میپسندی-پسند میکردی
نمیخواندند-نمیخوندن
میپسندم-پسند میکردم
تالیف میکند-مینویسه
خواهید خورد-میخورین
خواهیم خورد-میخوریم
میکشاندید-میکشوندید
مادامیکه-تازمانی که
میپذیرند-قبول میکنن
نمیخواهید-نمیخواهید
نخواهند کشید-نمیکشن
میخواهی ساخت-میسازی
میخواهند بدهند-میدن
نمیدانستم-نمیدونستم
خواهد رساند-میرسونه
میفشاریم-فشار میدیم
فکر میکند-فکر میکنه
میآموزند-یاد میگیرن
نخواهد چشید-نمیچشید
میبداریم-نگه میدارم
مینمودی-نشون میدادی
نمیپسندد-خوشش نمیاد
سپری میکنن-میگذرونن
میگذرانیم-میگذرونیم
سپری میکنه-میگذرونه
سپری میکنی-میگذرونی
سپری میکنم-میگذرونم
نخواهید کرد-نمیکنید
نخواهد خورد-نمیخوره
میخواهم ساخت-میسازم
نمیدانستی-نمیدونستی
نیامیختم-قاطی نکردم
تنزل مییابد-کم میشه
خواهند نوشت-مینویسن
خواهند ماندن-میمونن
میباراندم-میباروندم
نیامیختی-قاطی نکردی
نمیمیتونیم-نمیتونیم
خواهند دانست-میدونن
نخواهند رسید-نمیرسن
میخواهد ساخت-میسازه
میاندیشند-فکر میکنن
رسیده­اید
هم حالا-الان
افرادی-آدمایی
افراد بسیاری-خیلیا
افراد نامبرده-اینا
افراد به-آدما به
افراد از-ادما از
افراد که-آدما که
افراد یک-ادمای یک
افراد جامعه-مردم
لازم به ذکره-اینم بگیم
بواسطه-به وسیله
بیاندیشم-فکر کنم
بیاندیشی-فکر کنی
بیاندیشد-فکر کنه
بیاندیشیم-فکر کنیم
بیاندیشید-فکر کنین
بیاندیشند-فکر کنن
نیاندیشم-فکر نکنم
نیاندیشی-فکر نکنی
نیاندیشد-فکر نکنه
نیاندیشیم-فکر نکنیم
نیاندیشید-فکر نکنین
نیاندیشند-فکر نکنن
نشانتان-نشونتون
نشانمان-نشونمون
نشانشان-نشونشون
دلهایشان-دلاشون
دلهایتان-دلاتون
دلهایمان-دلامون
پیتزا-پیتزا(کش لقمه)
موس-موس(موشواره)
نشدند
خوش مشرب-خوش صحبت
بشاش-خنده رو
سرزنده-سرحال
گفتارهای-حرفای

نمیبرند-نمی برن
فراموش نکنم-یادم نره

فراموش نکنی-یادت نره

فراموش نکنه-یادش نره

فراموش نکنیم-یادمون نره

فراموش نکنین-یادتون نره

فراموش نکنن-یادشون نره

فراموش کنم-یادم نره

فراموش کنی-یادت بره

فراموش کنه-یادش بره

فراموش کنیم-یادمون بره

فراموش کنین-یادتون بره

فراموش کنن-یادشون بره
ویرانگر-خراب کننده
جنبهای-جنبه های
افکارمان-افکارمون
افکارتان-افکارتون
افکارشان-افکارشون
گوشی گوشی موبایل-گوشی موبایل
نداشتهه-نداشته
پایه و پایه-پایه
علمیدر-علمی در
فرمانای-فرمونای
همانه-همونه
میباید-باید
نمیباید-نباید
مهمیدر-مهمی در
مشکلات و مشکلات-مشکلات
پیشرفتهه-پیشرفته س
هم اینجور-
ویژه ی-ویژه
میافزایم-اضافه می کنم

میافزایی-اضافه می کنی

میافزاید-اضافه می کنه

میافزاییم-اضافه می کنیم

میافزایید-اضافه می کنین

میافزایند-اضافه می کنن
می کند-می کنه
در مینوردد-طی می کنه
از اون-از آن
اهمیـت بسیاری داره-خیلی مهمه
نمیموند-نمیمونه
جوانا-جوونا

از یاد میبره-فراموش میکنه

از یاد میبرین-فراموش میکنین

از یاد میبرن-فراموش میکنن

از یاد می بره-فراموش میکنه

از یاد می برین-فراموش میکنین

از یاد می برن-فراموش میکنن
رسیده اید-رسیدین

رسیده ام-رسیدم

رسیده ای-رسیدی

رسیده ایم-رسیدیم
نقاط فرق-تفاوت ها
وظیفهه-وظیفه س
آسانتر-راحت تر
همهه-همه س
آنهاست-اوناس

اینهاست-ایناس

کجاهاست-کجاهاس
میپندارم-میدونم
میپنداری-میدونی
میپندارد-میدونه
میپنداریم-میدونیم
میپندارید-میدونین
میپندارند-میدونن
می پندارم-میدونم
می پنداری-میدونی
می پندارد-میدونه
می پنداریم-میدونیم
می پندارید-میدونین
می پندارند-میدونن
شماهاست-شماهاس
نخوان رساند-نمی رسونن
الهی ه-خداییه
اون ه-اونه
چه میگفتید-چی می گفتین
همونها-همونا
همینها-همینا
به ارمغان بیاره-جفت و جور کنه
سامان-سروسامون
سودمند بوده-فایده داشته
معنایش-معنیش
معنای-معنی
چشمانتان-چشماتون
چشمانمان-چشمامون
چشمانشان-چشماشون
یک روز-یه روز
یک ثانیه-یه ثانیه
یک هفته-یه هفته
یک ماه-یه ماه
یک سال-یه سال
یک مدل-یه مدل
یک خطا-یه خط
یک روش-یه روش
یک زمان-یه زمان
یک مکان-یه مکان
یک محل-یه محل
یک مرجع-یه مرجع
یک ترکیب-یه ترکیب
یک مسیر-یه مسیر
یک مجموعه-یه مجموعه
یک گزینه-یه گزینه
یک مطالعه-یه مطالعه
یک گزارش-یه گزارش
یک سویه-یه طرفه
یک جواب-یه جواب
یک نظر-یه نظر
یک اثر-یه اثر
یک شهر-یه شهر
یک کشور-یه کشور
نقاط ضعفی-اشکالاتی
واقعیمان-واقعیمون
واقعیتان-واقعیتون
واقعیشان-واقعیشون
نیرویتان-نیروتون
نیرویشان-نیروشون
نیرویمان-نیرومون
نفستان-نفستون
نفسمان-نفسمون
نفسشان-نفسشون
نرود-نره
نمی بدین-نمی دین
تنفستان-تنفستون
تنفسمان-تنفسمون
تنفسشان-تنفسشون
پاهایتان-پاهاتون
پاهایمان-پاهامون
پاهایشان-پاهاشون

می بده-میده
درمانشان-درمانشون
درمانمان-درمانمون

درمانتان-درمانتون

مراقبهه-مراقبه س
داند-دونه
پیش روید-پیش برید
پیش روند-پیش برن
پیش رویم-پیش بریم
پیش روم-پیش برم
گوییم-گیم
فهمند-فهمن
میرساند-میرسونه
می رساند-میرسونه
نمیرساند-نمیرسونه
نمی رساند-نمیرسونه
شخصیتانه-شخصی تونه
شخصیمانه-شخصی مونه
شخصیشانه-شخصی شونه
تمرکزتان-تمرکزتون
تمرکزشان-تمرکزشون
تمرکزمان-تمرکزمون

همکارتان-همکارتون
همکارمان-همکارمون
همکارشان-همکارشون

گوش فرا-گوش
از آن هستن-از اون هستن
کسب کنم-به دست بیارم
کسب کنی-به دست بیاری
کسب کنه-به دست بیاره
کسب کنیم-به دست بیاریم
کسب کنین-به دست بیارین
کسب کنن-به دست بیارن
کسب می کنم-به دست میارم
کسب می کنی-به دست میاری
بدست میاره-به دست میاره
کسب می کنیم-به دست میاریم
کسب می کنین-به دست میارین
کسب می کنن-به
اجتماعیتان-اجتماعی تون
اجتماعیتمان-اجتماعی مون
اجتماعیشان-اجتماعی شون
فراغتتان-فراغتتون
فراغتمان-فراغتمون
فراغتشان-فراغتشون
خاورمیانهه-خاورمیانه س
کوچهای-کوچه های
باورهایمانه-باورامونه

خنداندن-خندوندن

بالنده-رو به رشد
بالندهه-بالنده س

فروپاشی-ویرانی

امور رو-کارها رو
امور در-کارها در
امور به-کارها به
امور و-کارها و
امور با-کارها با
امور از-کارها از

ویژگیهایتان-ویژگی هاتون

خودم رو-خودمو
خودش رو-خودشو
خودت رو-خودتو
یافتهامون
با اونکه-با اینکه
نمی باشن
اون با بیان اینکه-ایشون گفتن
چشمون ما
بالقوهه
ادعایمان
ورزشکارانی
واسطهای

می آزارم-اذیت می کنم
می آزاری-اذیت می کنی
می آزارد-اذیت می کنه
می آزاریم-اذیت می کنیم
می آزارید-اذیت می کنین
می آزارند-اذیت می کنن
تغییرشان
نمی آزارم-اذیت نمی کنم
نمی آزاری-اذیت نمی کنی
نمی آزارد-اذیت نمی کنه
نمی آزاریم-اذیت نمی کنیم
نمی آزارید-اذیت نمی کنین
نمی آزارند-اذیت نمی کنن
آموختهه-آموخته
سود جویند-سود ببرن
شنیدهه

کردنمان
توضیح می کنه-توضیح می ده
توضیح میکنه-توضیح می ده

کاهش مى‏یابد
یگانهه-یگانه س
سینهه-سینه س
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ-برگرده
دست نیافتن-نرسیدن
دست نیافتند-نرسیدن
روزمرهه-روزمره س
نمونه‏ی-نمونه‏
بیشماریه-زیادیه
نیامد-نیومد
جرم کارانه-مجرمانه
کارآمدهه-کارآمده
کوشیدهه-کوشیده
نیاوردهه-نیاورده
نیامدند-نیومدن
نیامدم-نیومدم
نیامدیم-نیومدیم
نیامدید-نیومدین
نیامدی-نیومدی
نظریهای
محولهه-محوله س
ورابطهه-ورابطه س
دوسویهه-دو طرفه س
کشیدهه-کشیده
مورد غفلت قرار میگیره-بهش اهمیت داده نمیشه
با توجه به-با در نظر گرفتن
سلیقها-سلیقه ها
وتاثیر-و اثر
از اهمیت خاصی برخورداره-خیلی مهمه
در بربگیرد-شامل بشه
در بر بگیرد-شامل بشه
نشدنی می سازه-غیر ممکن می کنه
خواهد رسید-می رسه
انتظار کشیدم-منتظر بودم
انتظار کشیدی-منتظر بودی
ناکامی ها-شکست خوردن ها
ناکامیها-شکست خوردن ها
انتظار کشید-منتظر بود
انتظار کشیدیم-منتظر بودیم
انتظار کشیدید-منتظر بودین
انتظار کشیدن-منتظر بودن
تعویق-عقب
صادق باشین-رو راست باشین
آگاه باشیم-بدونیم
آگاه باشم-بدونم
آگاه باشن-بدونن
آگاه باشین-بدونین
آکاه باشی-بدونی
نشده اید-نشدین

یک کار

واسه چه

طلب می کنین-می خواهید
طلب می کنم-می خوام
طلب می کنن-می خوان
طلب می کنی-می خوای
طلب می کنه-می خواد
طلب می کنیم-می خواهیم
مورد تایید قرار داد-درست دونست

به این معنی که-یعنی
بدین معنی که-یعنی
نخوردهه-نخورده
غیرعادلانهه-غیرعادلانه س
کارهه-کاره س
نمی برد-نمی بره
ارتباطتان
لذت می برم-حال می کنم
لذت می بری-حال می کنی
لذت می بره-حال می کنه
لذت می بریم-حال می کنیم
لذت می برین-حال می کنین
لذت می برن-حال می کنن
در اختیار شما قرار میدم-به شما میدم

در اختیار شما قرار میدیم-به شما میدیم

در اختیار شما قرار میدن-به شما میدن

در اختیار شما قرار می دم-به شما میدم

در اختیار شما قرار می دیم-به شما میدیم

در اختیار شما قرار می دن-به شما میدن

در اختیار شما قرار می ذارم-به شما میدم

در اختیار شما قرار می ذاریم-به شما میدیم

در اختیار شما قرار می ذارن-به شما میدن

در اختیار شما قرار میذارم-به شما میدم

در اختیار شما قرار میذاریم-به شما میدیم

در اختیار شما قرار میذارن-به شما میدن
در اختیار می ذارن-می دن

در اختیار میذارن-میدن
فزایش پیدا کرده-زیاد شده
تاثیر زیادی داره-خیلی موثره
ترجیح میدن-بهتر می دونن
داشته اید
به میزان زیادی-خیلی
ناکام ماند-شکست خورد
ناکام بود-شکست خورد
ناکام ماندن-شکست خوردن
ناکام بودن-شکست خوردن
ناکام-شکست خورده

ناکام شده بود-شکست خورده بود

ناکام ماندی-شکست خوردی

ناکام ماندیم-شکست خوردیم

ناکام ماندن-شکست خوردن

ناکام ماندید-شکست خوردین

ماندن-موندن

ماندید-موندین

ماندند-موندن
ناکامی ها-شکست خوردن ها
ناکامیها-شکست خوردن ها

امکانپذیر هم نیس-شدنی نیس

امکانپذیر نیس-شدنی نیس
تلاشهایمان
گلایه-شکایت
راهنمایی می سازه-راهنمایی می کنه
افزایش دهیم

از آن اونه-مال اونه

امکان پذیره-شدنیه

موهبت-نعمت
چه می گذره
دریافت کردم-گرفتم

دریافت کردی-گرفتی

دریافت کرد-گرفت

دریافت کردیم-گرفتیم

دریافت کردین-گرفتین

دریافت کردن-گرفتن
کشند-کشن
به سر می برم-هستم

به سر می بری-هستی

به سر می بره-هست

به سر می بریم-هستیم

به سر می برین-هستین

به سر می برن-هستن
می باشیم-هستیم
می باشم-هستم
می باشند-هستن
میباشیم-هستیم
میباشم-هستم
میباشند-هستن
البته این رو هم نباید ندیده بگیریم که-
این رو هم نباید ندیده بگیریم که-
این رو نباید ندیده بگیریم که-
این رو نباید ندیده گرفت که-
از اونجا ناشی شده که-دلیلش اینه که
یافته های مشابهی-نتیجه های یکسانی
آدرس-نشانی
استادیوم-ورزشگاه
برادر-داداش
خواهر-آبجی
مانیتور-نمایشگر
اتوماتیک-خودکار
آرشیو-بایگانی
زندگی نامه-بیوگرافی
تئوریک-نظری
میرفتند
غلبه می کردم-چیره می شدم
غلبه می کردی-چیره می شدی
غلبه می کرد-چیره می شد
غلبه می کردیم-چیره می شدیم
غلبه می کردین-چیره می شدین
غلبه می کردن-چیره می شدن
متحمل شدن-بر دوش گرفتن بار
از آن جلوگیری-ازش جلوگیری
دریافت نکنیم-نگیریم
دریافت کنیم-بگیریم
دریافت نکنن-نگیرن
دریافت نکنین-نگیرین
دریافت نکنه-نگیره
نخوان داد-نمی ده
نمانید-نمونید
بمانید-بمونین
بسیار مناسبیه-خیلی خوبیه
چکار-چیکار
نمی هراسند-نمی ترسن
می هراسند-می ترسن
می هراسم-می ترسم
نمی هراسم-نمی ترسم
نمی برند-نمی برن
نتیجه و نتیجه-نتیجه
خاراندن-خاروندن
نرسند
آرزوهایتانه-آرزوهاتونه
نمی هراسند-نمی ترسن
می هراسند-می ترسن
می هراسید-می ترسین
نمی هراسید-نمی ترسین

تأمین-جفت و جور
تامین-جفت و جور

برخواهم خورد-برمی خورم
برخواهند خورد-برمی خورن
برخواهید خورد-برمی خورین
تمرکز بر-دقیق شدن بر
تمرکز و -دقیق شدن و
تمرکز روی-دقیق شدن روی
بهرمند-برخوردار
بهره مند-برخوردار
آرزوهایتان
خلق کنین-بوجود بیارین
خلق کنیم-بوجود بیاریم
خلق کنن-بوجود بیارن
خلق کنم-بوجود بیارم
بارد-باره
سوزند-سوزن
می افزایی-اضافه می کنی

می افزایم-اضافه می کنم

می افزاید-اضافه می کنه
میسره-شدنیه

می افزاییم-اضافه می کنیم

می افزایید-اضافه می کنین
می افزایند-اضافه می کنن
تازمانی-تا وقتی
تا زمانی-تا وقتی
باهم مرور می کنیم-تقدیم حضورتون می کنیم
به اتفاق می پیوندد-رخ میده
اعمالمان
دست به گریبان-درگیر
بر عهده بگیریم-مسوولیتشو قبول کنیم
بر عهده بگیرید-مسوولیتشو قبول کنین
بر عهده بگیرن-مسوولیتشو قبول کنن
بر عهده بگیرم-مسوولیتشو قبول کنم
هر چه-هر چی
هنگامی-وقتی

والاترین-بهترین
بهترین و بهترین-بهترین

در گرو-وابسته به
بگنجونه-جا بده

چه کسانی-کیا
چه افرادی-کیا
نخواد داد-نمیده
نهراسید-نترسین
نهراسیم-نترسیم
نهراسم-نترسم
نهراسی-نترسی
نهراسد-نترسه
نهراسند-نترسن
بسیار مهمه-خیلی با اهمیته
واسه همین-به خاطر همین

بپرسند

جذاب تر-باحال تر

سخت کوشیه-تلاش زیاده
توانمان
مرور کنین-مورد بررسی قرار بدین
برود
چه می خواین
هیکلمان
صادق باشیم-روراست باشیم
بطالت-پوچی
چه جوری-چیجوری
بسیار بسیار-خیلی خیلی
زیردستانتان
انقدر-اونقدر
شورمان
به سان-مثل
ایام -روزای
دیگریه-دیگه ایه
حفظ کردم-نگهداشتم

حفظ کردی-نگهداشتی
غیرممکنه-شدنی نیس
کردنتان
به دست بین-جفت و جور میشه
بینشای-درک و شناخت های
بینشا-درک و شناخت ها
حفظ کرد-نگهداشت
برنامهه-برنامه س
حفظ کردیم-نگهداشتیم
استادند-استادن
حفظ کردین-نگهداشتین
از آنجاییکه-چون
آنجاییکه-اونجاییکه
حفظ کردن-نگهداشتن
باورهایم-باورام
باورهایت-باورات
باورهایش-باوراش
دلیلهایت-دلیلات
دلیلهایش-دلیلاش
دلیلهایم-دلیلام
آرزوهایش-آرزوهاش
آرزوهایت-آرزوهات
آرزوهایم-آزرزوهام
قانعند-قانعن
درنگ نکنین-لفتش ندین
درنگ کردن-لفت دادن
برنیایند-برنیان
تعدادشان-تعدادشون
تعدادمان-تعدادمون
تعدادتان-تعدادشتون
شناختها-شناخته ها
ناشناختها-نا شناخته ها
دوششان-دوششون
دوشتان-دوشتون
دوشمان-دوشمون
نمی ترسند-هول و هراسی ندارن
نمی ترسم-هول و هراسی ندارم
نمی ترسی-هول و هراسی نداری
نمی ترسد-هول و هراسی نداره
نمی ترسیم-هول و هراسی نداریم
نمی ترسید-هول و هراسی ندارن

می ترسم-هول و هراس دارم
می ترسی-هول و هراس داری
می ترسد-هول و هراس داره
می ترسیم-هول و هراس داریم
می ترسین-هول و هراس دارن
بینجامد-برسه
به شرط اون که-به شرطی که
تحقق پیدا کنه-واقعی شه
از ضروریاته-لازمه
آنگونهه-آنگونه س
بهترینمان-بهترینمون
بهترینتان-بهترینتون
بهترینشان-بهترینشون
ساختمانه-ساختمونه
لقمها-لقمه ها
کاشتهه-کاشته

صادق بوده-درست بوده
توفیق به دست آوردم-پیروز شدم
توفیق به دست آوردی-پیروز شدی
توفیق به دست آورد-پیروز شد
توفیق به دست آوردیم-پیروز شدیم
توفیق به دست آوردید-پیروز شدین
توفیق به دست آوردن-پیروز شدن
بهبود بخشیدم-بهتر کردم

بهبود بخشیدی-بهتر کردی

بهبود بخشید-بهتر کرد

بهبود بخشیدیم-بهتر کردیم

بهبود بخشیدید-بهتر کردین

بهبود بخشیدند-بهتر کردن
بی سابقه بوده-سابقه نداشته
خواندهه
افزایش پیدا کنه-زیاد شه
نسبت دهند
نسبت دهد
مخالفند-موافق نیستن
موافقند-موافقن
بازمی شه-برمیگرده
درحال افزایشه-داره زیاد میشه
درحال کاهشه-داره کم میشه
کارساز نبود-فایده نداشت
کارساز نیس-فایده نداره
بر این باورند-می گن
بسیار مؤثر-خیلی موثر
خیلی موثر باشن-خیلی موثره
روند بهبودی-مراحل خوب شدن
عاقبت به خیر-خوش عاقبت
عاقبت خیری-خوش عاقبتی
در کارامون-توکارامون
در کاراشون-تو کاراشون
در کاراتون-تو کاراتون
در زندگیمون-تو زندگیمون
در زندگیشون-تو زندگیشون
در زندگیتون-تو زندگیتون
با بیان این که-با توضیح دادن این موضوع که
از بیان این-از گفتن این
در بیان این-در گفتن این
از اینرو-به خاطر همین
در مسیرش-تو مسیرش
خواسته یا نخواسته-چه بخوایم نه نخوایم
خواه ناخواه-چه بخوایم نه نخوایم
تأثیرگذاره-موثره
پسرانه-پسرونه
چه اندازه-چقدر
جدیدتانه-جدیدتونه
جدیدشانه-جدیدشونه
جدیدمانه-جدیدمونه
دیگه دور و بریا-بقیه
ببازد-ببازه
نبازد-نبازه
در بین بذارم-مطرح کنم
می بدین-می دین
وایس تاده س-وایس تاده
تحت امر-زیر نظر
مهربانانه-با مهربونی
نیروهایش-نیروهاش
نیروهایت-نیروهات
نیروهایم-نیروهام
نیروهایمان-نیروهامون
نیروهایشان-نیروهاشون
نیروهایتان-نیروهاتون
تبحر-مهارت
مهارت و مهارت-مهارت
سعی کنیم-تلاشمون رو بکنیم
سعی کنین-تلاشتون رو بکنین
سعی کنن-تلاششون رو بکنن
به دست آورم-به دست بیارم

به دست آور-به دست بیار

به دست آوری-به دست بیاری

به دست آورد-به دست بیاره

به دست آوریم-به دست بیار

به دست نیاوردیم-به دست بیاریم

به دست نیاوردند-به دست بیارن

به دست نیاوردید-به دست بیارین
برایم-برام
برایت-برات
برایش-براش
نخورید-نخورین
نخورد-نخوره
گذراندم-گذروندم
نگذراندم-نگذروندم
این روال جریان داره-همینطوره
رویدادهایی-اتفاق های
می اسمم-می نامم
در یک چشم برهم زدن-خیلی سریع
درنظرتان-درنظرتون
نخواد اومد-نمیاد
دست به گریبان-درگیر
در این بین-این وسط
بودنتان-بودنتون
بودنمان-بودنمون
بودنمان-بودنمون
درخواستتان-درخواستتون
درخواستمان-درخواستمون
درخواستشان-درخواستشون
مرور می کنیم-تقدیم حضوتون می کنیم
در دور و برتون-دور و برتون
رد کنن-قبول نکنن
پیش اومد-اتفاق
پیشامد-اتفاق
همکارانتان-همکارانتون
دکمها-تکمه ها
حوله-هوله
هوشیار-حواس جمع
جرقهایی-جرقه هایی
بها بدین-اهمیت بدین
صادق باشه-راست باشه
آدمهایی-آدمایی
بهبود بخشیده ان-بهتر کردن
سیری ناپذیرشان-زیادشون
سیری ناپذیرمان-زیادمون
سیری ناپذیرتان-زیادتون
پایان می یابد-تموم میشه
پایان یافت-تموم شد
سرعت می بخشه-سریعتر می کنه
اندیشیدن-فکر کردن
حقیقت اینه که-
نوشتار-نوشته
یکی از آن دسته-جزو
در اختیار ندارن-ندارن
در اقدامی-تو یه حرکت
جالب است بدانید-جالبه بدونین
جالب است بدانید-جالبه بدونین
جالب-باحال
از آنجایی که-چون
بپیمایند-برن
مشاهده کرد-دید
یکراست-مستقیم
دوچرخهه-دوچرخه س
در یک کلام-
بی بهره س-نداره
در اختیار شما قرار میده-بهتون میده
بهبود بخشیده-بهتر کرده
برتر از-بهتر از
خوشبختانه-حالا خوبیش اینه
رفع و رجوع کردن-سر و سامون دادن
رفع و رجوع کردم-سر و سامون دادم
رفع و رجوع کرد-سر و سامون داد
رفع کردن-برطرف کردن
رفع-برطرف کردن
هر یک از-هر کدوم از
افتتاح-گشایش
بین المللی-فرامرزی
به نحوی-طوری
به کرات دیگه-به فضا
به کرات-بارها
بر عهده-رو دوش
طریق-روش
برودتی-سرمایشی
اطمینان خاطر داشته باشن-مطمئن باشن
اطمینان خاطر داشته باشین-مطمئن باشین
اطمینان خاطر داشته باشه-مطمئن باشه
قصد دارم-می خوام
بنید-بنین
قصد داری-می خوای

قصد داره-می خواد

قصد دارین-می خواید

قصد دارن-می خوان

قصد ندارم-نمی خوام

قصد نداری-نمی خوای

قصد نداره-نمی خواد

قصد ندارین-نمی خواید

قصد ندارن-نمی خوان

قصد داشته باشم-بخوام

قصد داشته باشی-بخوای

قصد داشته باشه-بخواد

قصد داشته باشیم-بخوایم

قصد داشته باشین-بخواین
از نو شروع کنیم-از اول استارتشو بزنیم
رخنه می کنن-نفوذ میکنن
کینها-کینه ها
بازمی گردونه-برمیگردونه
آزاردهندهه-رو مخه
قصد داشته باشن-بخوان
براتون مقدوره-می تونین
نمی خورد-نمی خوره
بقبولانید-بقبولونید
یافت می‏شن-پیدا می‏شن
می‏برد-می‏بره
می‏گویند-می‏گن
می‏نویسند-می‏نویسن
شکایت دارم-شاکی هستم
شکایت داری-شاکی هستی
شکایت داره-شاکیه
شکایت داشتن-شاکی بودن
شکایت داریم-شاکی هستیم
شکایت دارین-شاکی هستین
شکایت دارن-شاکی هستن

بالا رود-بالا بره
پایین رود-پایین بره
راه رود-راه بره

اقدام کنین-دست به کار شین
اقدام کنن-دست به کار شن
اقدام کن-دست به کار شود
اقدام کرد-دست به کار شد
مصون-محفوظ
نشینن-شینن
مصون-محفوظ
پی بردم-فهمیدم

پی بردی-فهمیدی

پی برد-فهمید

پی بردیم-فهمیدیم

پی بردین-فهمیدین

پی بردن-فهمیدن
می دهند
به اتمام برسونین-کلکشو بکنین

به اتمام برسونن-کلکشو بکنن
تا پایان-تا آخر
نهادینه کنین-جا بندازین
نهادینه کردن-جا انداختن
نهادینه سازی-جا انداختن
نهادهه-نهاده
خواهیم پرداخت-می پردازیم
خواهند پرداخت-می پردازن
مشاهده کنین-ببینین
مشاهده کنین-ببینین
مشاهده کنم-ببینم
مشاهده کردن-دیدن
مشاهده نکنم-نبینم
مشاهده نکنیم-نبینیم
مشاهده نکردن-ندیدن
تغییر کنه-عوض شه
مشاهده کنن-ببینن
متکی شیم-تکیه کنیم
متکی شدن-تکیه کردن
بیمی-ترسی
به خاطر داشته باشین-یادتون باشه
حاصل نمی کنه-به بار نمیاره
چه رسد-چه برسه
بهش تحقق
ببخشین-واقعیش کنین
جفت و جور میارن-جفت و جور می کنن
توجه داشته باشین-
تجسم پیدا می کنه-واقعی میشه
پنداره-فکر
خلق نمی کرد-بوجود نمی آورد
اینگونهه-اینگونه س
سوای-به جز
بی معطلی-بدون این دست اون دست کردن
نامحدوده-حد نداره
می کوشند-تلاش می کنن
میکوشند-تلاش می کنن
به نظر می رسه که-انگار
در همه موارد-همیشه

می کوشیم-تلاش می کنیم
متوجه نیستن-نمی فهمن

می کوشم-تلاش می کنم

می کوشی-تلاش می کنی

می کوشد-تلاش می کنه

می کوشید-تلاش می کنین

میکوشیم-تلاش می کنیم

میکوشم-تلاش می کنم

میکوشی-تلاش می کنی

میکوشد-تلاش می کنه
نتیجه اون می شه که-آخرش
هیچ اتفاقی نیفتاده-آب از آب تکون نخورده
میکوشید-تلاش می کنین
یافت می شه-پیدا میشه
غلبه می کنه-پیروز میشه
غلبه کردن-پیروز شدن
از دست می دید-از کفتون میره
اینطور چیزی-یه همچین چیزی
نصیبتان می شه-دشت می کنین
نصیبشان می شه-دشت می کنن
نصیبمان می شه-دشت می کنیم
نصیب خود کرد-دشت کرد
نصیبتان نمی شه-بهتون نمی ماسه
نصیبشان نمی شه-بهشون نمی ماسه
نصیبمان نمی شه-بهمون نمی ماسه
نصیب اونا می شه-دشت می کنن
نصیب اونا می شه-دشت می کنن
وسیله و وسیله-وسیله
ضمیرتان-ضمیرتون
ضمیرمان-ضمیرمون
ضمیرشان-ضمیرشون
تبسم می کنه-لبخند می زنه
تبسم می کنیم-لبخند می زنیم
تبسم می کنن-لبخند می زنن
تبسم کنید-لبخند بزنید
غالب-پیروز
آلام-مشکلات
نشئت گرفته-براومده
روشن، روشن-روشن
روشن و روشن-روشن
نتایجتان-نتایجتون
درآمدتان-درآمدتون
درآمدمان-درآمدمون
درآمدشان-درآمدشون
انتظارمان-انتظارمون
انتظارتان-انتظارتون
انتظارشان-انتظارشون
مردانه-مردونه
زنانه-زنونه
علم و آگاهی-فهم
افزایش بدین-زیاد کنین
ننگرید-نگاه نکنین
ننگرند-نگاه نکنن
رحمانهه-رحمانه س
به طور همیشگی-دائم
به صورت همیشگی-دائم
انتقاد نکنین-ایراد نگیرین
باز گویم-بگویم
باز گویی-بگویی
باز گوید-بگه
باز گیم-بگیم
باز گویید-بگین
باز گویند-بگن
باز گو-بگو
باز گفتن-گفتن

بازگویم-بگویم
بازگویی-بگویی
بازگوید-بگه
بازگیم-بگیم
بازگویید-بگین
بازگویند-بگن
بازگو-بگو
بازگفتن-گفتن
رها شیم-خلاص شیم
رها شدن-خلاص شدن
رها شدم-خلاص شدم
رها شده-خلاص شده

رها گشتن-خلاص شدن
آسانند-آسونن
بگریزم-فرار کنم

بگریزی-فرار کنی

بگریزد-فرار کنه

بگریزیم-فرار کنیم

بگریزید-فرار کنین

بگریزند-فرار کنن

بگریز-فرار کن
یک سره-یه سره
کتابهای-کتابای
سرگرمند-سرشون گرمه
سرگرمید-سرتون گرمه
کجاست-کجاس
کدامند-کدوما هستن
گرچه-هرچند
سوال-سئوال
ارتقاء-ارتقا
گریختن-فرار کردن
ساخته بکنم-بسازم
افزایش پیدا کرده-زیاد شده
ساخته بکنی-بسازی
بدون فوت وقت-خیلی سریع
ساخته بکنه-بسازه

ساخته بکنیم-بسازیم
منبع و منبع-منبع
ساخته بکنین-بسازین
قبولانند-قبولونن
ساخته بکنن-بسازن
شکست و ناکامیه-شکسته
واقعیت داره-راسته
ساخته کردن-ساختن
هایش-هاش
رهایش-رهاش
تفاوتهایش-تفاوتاش
کارهایش-کاراش
دستاوردهایش-چیزایی که به دست آورده
روزهایش-روزاش
کالاهایش-جنساش
مردهایش-مرداش
رازهایش-رازاش
چشمهایش-چشماش
باورهایش-باوراش
دلهایش-دلاش
پاهایش-پاهاش
نیروهایش-نیروهاش
هایت-هات
رهایت-رهات
تفاوتهایت-فرقات
کارهایت-کارات
دستاوردهایت-چیزایی که به دست آوردی
روزهایت-روزات
کالاهایت-جنسات
مردهایت-مردات
رازهایت-رازات
چشمهایت-چشمات
باورهایت-باورات
دلهایت-دلات
پاهایت-پاهات
نیروهایت-نیروهات
هایم-هام
رهایم-رهام
تفاوتهایم-فرقام
کارهایم-کارام
دستاوردهایم-چیزایی که به دست آوردن
روزهایم-روزام
کالاهایم-جنسام
مردهایم-مردام
رازهایم-رازام
چشمهایم-چشمام
باورهایم-باورام
دلهایم-دلام
پاهایم-پاهام
نیروهایم-نیروهام
نامکشوف-ناشناخته
نیافتهه

آمالمان-چیزایی که هنوز بهشون نرسیدیم
مد نظرم هست-می خوام
مد نظرت هست-می خوای
مد نظرش هست-می خواد
مد نظرتون هست-می خواین
مد نظرشون هست-می خوان
مد نظرمون هست-می خوایم
آمالتان-چیزایی که هنوز بهشون نرسیدین
آمالشان-چیزایی که هنوز بهشون نرسیدن
شاق-سخت
سخت و سخت-سخت
ارزشمندتری-به درد بخورتری
سودمند-به درد بخور
ارزشمند-به درد بخور
سودمندتری-به درد بخور تری
سودمند تری-به درد بخور تری

خواهد کاست-کم می کنه

خواهی کاست-کم می کنی

خواهیم کاست-کم می کنیم

خواهید کاست-کم می کنین

خواهند کاست-کم می کنن

بکاه-کم کن

نکاه-کم نکن

نخواهد کاست-کم نمی کنه

نخواهی کاست-کم نمی کنی

نخواهیم کاست-کم نمی کنیم

نخواهید کاست-کم نمی کنین

نخواهند کاست-کم نمی کنن
فواید خیلی زیادی در بر داشته باشه-خیلی فایده داشته باشه
فواید خیلی زیادی-فایده های زیادی
در بر داشته باشه-داشته باشه
خارج از کشور-بیرون مرز کشور
بی مورده-بیخوده
بی مورد-بیخود
موردی ندارد-اشکالی ندارد
درون-داخل
خارج-بیرون
درونی-داخلی
بیرونی-خارجی
کسب و کارتون-کار و کاسبی تون
لازم به-نیاز به
نگاران-نگارا
محتواه-محتواس
بالاه-بالاس
حداقل-دست کم
حداقلا-کمترین چیزا
حداقلای-کمتری چیزای
به دست آوردن-دشت کردن
به دست آورد-دشت کرد
از دست میره-از کف میره
از دستت میره-از کفت میره
آن هاس-اوناس
یابند-پیدا کنن
دسترسی پیدا کنن-دسترسی داشته باشن
رایگانه-مجانیه
خریدارانی-خریدارائی
رقیبانتان-رقیباتون
رقیبانشان-رقیباشون
رقیبانمان-رقیبامون
اشاره می کنیم-می پردازیم
مغزشان-مغزشون
مغزتان-مغزتون
مغزمان-مغزمون
نظرایشان-نظرشون
کهایشان-که ایشون
نمود-کرد
نموده-کرده
می نماییم-می کنیم
می نمائیم-می کنیم
خاطرنشان کرد-گفت
خاطرنشان کرده-گفته
خاطرنشان کردیم-گفتیم
خاطرنشان می کنم-اینم بگم
خاطرنشان می کنیم-اینم بگیم
خاطرنشان نمود-گفت
خاطرنشان می کنیم-اینم می گیم
خاطرنشان میکنیم-اینم می گیم
نیاکانشان-اجدادشون
ﻧﺸﺎﻥ-ﻧﺸوﻥ

ﻧﺸﺎن-ﻧﺸون

والدینشان-والدینشون

نشان-نشون

دریغشان-دریغشون

ایشان-ایشون

مدیرانشان-مدیرانشون

نقششان-نقششون

سازمانشان-سازمانشون

ارزشمندشان-ارزشمندشون

هویتشان-هویتشون

میانشان-میانشون

شعرشان-شعرشون

نشان-نشون

پناهشان-پناهشون

عقایدشان-عقایدشون

نیازهایشان-نیازهاشون

گفتوگوهایشان-گفتوگوهایشون

شخصیتشان-شخصیتشون

موهایشان-موهاشون

شخصیشان-شخصیشون

پیروانشان-پیروانشون

توجهشان-توجهشون

آرزوهایشان-آرزوهاشون

محضرشان-محضرشون

دلایلشان-دلایلشون

باورهایشان-باورهاشون

ظرفیتشان-ظرفیتشون

بیدریغشان-بیدریغشون

نشان-نشون

بدیشان-بدیشون

نوشان-نوشون

خانمشان-خانمشون

تاثیرشان-تاثیرشون

عضلاتشان-عضلاتشون

میلشان-میلشون

جنسیشان-جنسیشون

رویاهایشان-رویاهایشون

اضطرابشان-اضطرابشون

سوالاتشان-سوالاتشون

ریشهایشان-ریشهایشون

اکثرشان-اکثرشون

هوشمندشان-هوشمندشون

سعیشان-سعیشون

گناهانشان-گناهانشون

دولتشان-دولتشون

کردنشان-کردنشون

درمانشان-درمانشون

تیمشان-تیمشون

کارهایشان-کارهایشون

راستشان-راستشون

مردمشان-مردمشون

معروفترینشان-معروفترینشون

شهرهایشان-شهرهایشون

بیمارانشان-بیمارانشون

محبوبشان-محبوبشون

کشورهایشان-کشوراشون

تعهداتشان-تعهداتشون

تلاشان-تلاشون

شرکتشان-شرکتشون

تحقیقاتشان-تحقیقاتشون

جدیدشان-جدیدشون

همسالانشان-همسالانشون

کلامشان-کلامشون

قامتشان-قامتشون

نصیبشان-نصیبشون

استعدادشان-استعدادشون

دیدگاهشان-دیدگاهشون

مسائلشان-مسائلشون

اقداماتشان-اقداماتشون

دستانشان-دستانشون

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ-ﺧﻮﺩﺷوﻥ

دشمنانشان-دشمنانشون

ایمانشان-ایمانشون

انسانیشان-انسانیشون

مخاطبانشان-مخاطبانشون

بیمشان-بیمشون

ارزندهشان-ارزندهشون

برنامههایشان-برنامههاشون

علاقهشان-علاقهشون

ازایشان-ازایشون

رفتارهایشان-رفتاراشون

کارکنانشان-کارکنانشون

بالایشان-بالایشون

فعالیتهایشان-فعالیتاشون

فعالیتهایشان-فعالیتهایشون

آموزانشان-آموزانشون

تجربیاتشان-تجربیاتشون

دریغشان-دریغشون

گرامیشان-گرامیشون

اعتقادشان-اعتقادشون

انتشارشان-انتشارشون

بانشان-بانشون

سخنانشان-سخنانشون

پروردگارشان-پروردگارشون

تنشان-تنشون

مسیرشان-مسیرشون

کتابهایشان-کتابهایشون

لباسهایشان-لباسهایشون

تولدشان-تولدشون

اموالشان-اموالشون

نصیبشان-نصیبشون

گفتارشان-گفتارشون

تولیدشان-تولیدشون

زیادشان-زیادشون

آبفشان-آبفشون

نامزدشان-نامزدشون

پرسیاوشان-پرسیاوشون

اعمالشان-اعمالشون

کودکشان-کودکشون

زبانشان-زبانشون

وظایفشان-وظایفشون

کنارشان-کنارشون

دنبالشان-دنبالشون

مصرفشان-مصرفشون

ملیپوشان-ملیپوشون

عزیزشان-عزیزشون

درویشان-درویشون

تیروئیدشان-تیروئیدشون

درموردشان-درموردشون

انجامشان-انجامشون

خریدشان-خریدشون

جوابشان-جوابشون

انگشتانشان-انگشتانشون

برادرشان-برادرشون

ادرارشان-ادرارشون

دعوایشان-دعوایشون

قراردادشان-قراردادشون

تماشایشان-تماشاشون

وضعیتشان-وضعیتشون

سلامتشان-سلامتشون

خوردنشان-خوردنشون

همکارانشان-همکارانشون

اسمشان-اسمشون

ماشینشان-ماشینشون

تواناییهایشان-تواناییهایشون

عصبانیتشان-عصبانیتشون

موادفروشان-موادفروشون

عمویشان-عمویشون

احساسشان-احساسشون

نزدیکانشان-نزدیکانشون

اجرایشان-اجرایشون

دادنشان-دادنشون

همسرشان-همسرشون

هایشان-هایشون

فرزندشان-فرزندشون

آتشفشان-آتشفشون

خویشان-خویشون

پریشان-پریشون

مادرشان-مادرشون

زندگیشان-زندگیشون

والدینشان-والدینشون

موهایشان-موهایشون

یادشان-یادشون

کودکانشان-کودکانشون

بودنشان-بودنشون

افشان-افشون

پوستشان-پوستشون

کارهایشان-کارهایشون

ازدواجشان-ازدواجشون

دخترشان-دخترشون

نوزادشان-نوزادشون

جایشان-جایشون

زرافشان-زرافشون

نقاشان-نقاشون

کشان-کشون

صورتشان-صورتشون

سنشان-سنشون

دوستانشان-دوستانشون

خونوادههایشان-خونوادههایشون

رویشان-رویشون

تلاششان-تلاششون

کردنشان-کردنشون

کاشان-کاشون

موردشان-موردشون

نیازشان-نیازشون

خوابشان-خوابشون

میانشان-میانشون

صدایشان-صدایشون

اطرافیانشان-اطرافیانشون

بذرافشان-بذرافشون

رفتارهایشان-رفتارهایشون

دهانشان-دهانشون

پاهایشان-پاهایشون

نفرشان-نفرشون

ازشان-ازشون

پایشان-پایشون

روابطشان-روابطشون

آبشان-آبشون

بینشان-بینشون

بیشترشان-بیشترشون

حرفهایشان-حرفهایشون

اختیارشان-اختیارشون

خواستههایشان-خواستههایشون

اهدافشان-اهدافشون

مادرانشان-مادرانشون

نیازهایشان-نیازایشون

انتخابشان-انتخابشون

دنیایشان-دنیایشون

همراهشان-همراهشون

اتاقشان-اتاقشون

ورودشان-ورودشون

آرزوهایشان-آرزوهایشون

کدامشان-کدامشون

دخترانشان-دخترانشون

بچههایشان-بچههایشون

نظراتشان-نظراتشون

نگاهشان-نگاهشون

مشکلشان-مشکلشون

گردنشان-گردنشون

جدیدشان-جدیدشون

خونههایشان-خونههایشون

منزلشان-منزلشون

تیزهوشان-تیزهوشون

محصولاتشان-محصولاتشون

فیلمشان-فیلمشون

پدرانشان-پدرانشون

حقوقشان-حقوقشون

خیالشان-خیالشون

رهایشان-رهایشون

افکارشان-افکارشون

دیگرشان-دیگرشون

صاحبانشان-صاحبانشون

دینشان-دینشون

عزیزانشان-عزیزانشون

داشتنشان-داشتنشون

تغییرشان-تغییرشون

فعالیتشان-فعالیتشون

اطلاعاتشان-اطلاعاتشون

دیدنشان-دیدنشون

عاشقشان-عاشقشون

رفتنشان-رفتنشون

غذایشان-غذایشون

ارتباطشان-ارتباطشون

سوختشان-سوختشون

حسابشان-حسابشون
نیاکانمان-اجدادمون
نیاکانتان-اجدادتون
کالبدمان-جسممون
توجهمان-توجهمون
عواطفمان-عواطفمون
می برند-می برن
رسانده-رسونده
میگنجند-جا می دن
دست میارن-دشت می کنن
یک ورزشکار-یه ورزشکار
داشته اید-داشتین
یک برنامه-یه برنامه
یابم-پیدا کنم
یابی-پیدا کنی

یابند-پیدا کنن
تمریناتم-تمرینام
تمریناتش-تمریناش

میبدین-میدین
پیشهادتان-پیشنهادتون
رساندن-رسوندن
می گذارد-می ذارن

بسازند-بسازن
نتان-نتون

والدینتان-والدینتون

نتان-نتون

دریغتان-دریغتون

ایتان-ایتون

مدیرانتان-مدیرانتون

نقشتان-نقشتون

سازمانتان-سازمانتون

ارزشمندتان-ارزشمندتون

هویتتان-هویتتون

میانتان-میانتون

شعرتان-شعرتون

نتان-نتون

پناهتان-پناهتون

عقایدتان-عقایدتون

نیازهایتان-نیازاتون

گفتوگوهایتان-گفتوگوهایتون

شخصیتتان-شخصیتتون

موهایتان-موهاتون

شخصیتان-شخصیتون

پیروانتان-پیروانتون

توجهتان-توجهتون

آرزوهایتان-آرزوهاتون

محضرتان-محضرتون

دلایلتان-دلایلتون

باورهایتان-باوراتون

ظرفیتتان-ظرفیتتون

بیدریغتان-بیدریغتون

نتان-نتون

بدیتان-بدیتون

نوتان-نوتون

خانمتان-خانمتون

تاثیرتان-تاثیرتون

عضلاتتان-عضلاتتون

میلتان-میلتون

جنسیتان-جنسیتون

رویاهایتان-رویاهایتون

اضطرابتان-اضطرابتون

سوالاتتان-سوالاتتون

ریشهایتان-ریشهایتون

اکثرتان-اکثرتون

هوشمندتان-هوشمندتون

سعیتان-سعیتون

گناهانتان-گناهانتون

دولتتان-دولتتون

کردنتان-کردنتون

درمانتان-درمانتون

تیمتان-تیمتون

کارهایتان-کارهایتون

راستتان-راستتون

مردمتان-مردمتون

معروفترینتان-معروفترینتون

شهرهایتان-شهرهایتون

بیمارانتان-بیمارانتون

محبوبتان-محبوبتون

کشورهایتان-کشوراتون

تعهداتتان-تعهداتتون

تلاتان-تلاتون

شرکتتان-شرکتتون

تحقیقاتتان-تحقیقاتتون

جدیدتان-جدیدتون

همسالانتان-همسالانتون

کلامتان-کلامتون

قامتتان-قامتتون

نصیبتان-نصیبتون

استعدادتان-استعدادتون

دیدگاهتان-دیدگاهتون

مسائلتان-مسائلتون

اقداماتتان-اقداماتتون

دستانتان-دستانتون

ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ-ﺧﻮﺩﺷوﻥ

دشمنانتان-دشمنانتون

ایمانتان-ایمانتون

انسانیتان-انسانیتون

مخاطبانتان-مخاطبانتون

بیمتان-بیمتون

ارزندهتان-ارزندهتون

برنامههایتان-برنامههاتون

علاقهتان-علاقهتون

ازایتان-ازایتون

رفتارهایتان-رفتاراتون

کارکنانتان-کارکنانتون

بالایتان-بالایتون

فعالیتهایتان-فعالیتاتون

فعالیتهایتان-فعالیتهایتون

آموزانتان-آموزانتون

تجربیاتتان-تجربیاتتون

دریغتان-دریغتون

گرامیتان-گرامیتون

اعتقادتان-اعتقادتون

انتشارتان-انتشارتون

بانتان-بانتون

سخنانتان-سخنانتون

پروردگارتان-پروردگارتون

تنتان-تنتون

مسیرتان-مسیرتون

کتابهایتان-کتابهایتون

لباسهایتان-لباسهایتون

تولدتان-تولدتون

اموالتان-اموالتون

نصیبتان-نصیبتون

گفتارتان-گفتارتون

تولیدتان-تولیدتون

زیادتان-زیادتون

آبفتان-آبفتون

نامزدتان-نامزدتون

پرسیاوتان-پرسیاوتون

اعمالتان-اعمالتون

کودکتان-کودکتون

زبانتان-زبانتون

وظایفتان-وظایفتون

کنارتان-کنارتون

دنبالتان-دنبالتون

مصرفتان-مصرفتون

ملیپوتان-ملیپوتون

عزیزتان-عزیزتون

درویتان-درویتون

تیروئیدتان-تیروئیدتون

درموردتان-درموردتون

انجامتان-انجامتون

خریدتان-خریدتون

جوابتان-جوابتون

انگشتانتان-انگشتانتون

برادرتان-برادرتون

ادرارتان-ادرارتون

دعوایتان-دعوایتون

قراردادتان-قراردادتون

تماشایتان-تماشاتون

وضعیتتان-وضعیتتون

سلامتتان-سلامتتون

خوردنتان-خوردنتون

همکارانتان-همکارانتون

اسمتان-اسمتون

ماشینتان-ماشینتون

تواناییهایتان-تواناییهایتون

عصبانیتتان-عصبانیتتون

موادفروتان-موادفروتون

عمویتان-عمویتون

احساستان-احساستون

نزدیکانتان-نزدیکانتون

اجرایتان-اجرایتون

دادنتان-دادنتون

همسرتان-همسرتون

هایتان-هایتون

فرزندتان-فرزندتون

آتشفتان-آتشفتون

خویتان-خویتون

پریتان-پریتون

مادرتان-مادرتون

زندگیتان-زندگیتون

والدینتان-والدینتون

موهایتان-موهایتون

یادتان-یادتون

کودکانتان-کودکانتون

بودنتان-بودنتون

افتان-افتون

پوستتان-پوستتون

کارهایتان-کارهایتون

ازدواجتان-ازدواجتون

دخترتان-دخترتون

نوزادتان-نوزادتون

جایتان-جایتون

زرافتان-زرافتون

نقاتان-نقاتون

کتان-کتون

صورتتان-صورتتون

سنتان-سنتون

دوستانتان-دوستانتون

خونوادههایتان-خونوادههایتون

رویتان-رویتون

تلاشتان-تلاشتون

کردنتان-کردنتون

کاتان-کاتون

موردتان-موردتون

نیازتان-نیازتون

خوابتان-خوابتون

میانتان-میانتون

صدایتان-صدایتون

اطرافیانتان-اطرافیانتون

بذرافتان-بذرافتون

رفتارهایتان-رفتارهایتون

دهانتان-دهانتون

پاهایتان-پاهایتون

نفرتان-نفرتون

ازتان-ازتون

پایتان-پایتون

روابطتان-روابطتون

آبتان-آبتون

بینتان-بینتون

بیشترتان-بیشترتون

حرفهایتان-حرفهایتون

اختیارتان-اختیارتون

خواستههایتان-خواستههایتون

اهدافتان-اهدافتون

مادرانتان-مادرانتون

نیازهایتان-نیازاتون

انتخابتان-انتخابتون

دنیایتان-دنیایتون

همراهتان-همراهتون

اتاقتان-اتاقتون

ورودتان-ورودتون

آرزوهایتان-آرزوهایتون

کدامتان-کدامتون

دخترانتان-دخترانتون

بچههایتان-بچههایتون

نظراتتان-نظراتتون

نگاهتان-نگاهتون

مشکلتان-مشکلتون

گردنتان-گردنتون

جدیدتان-جدیدتون

خونههایتان-خونههایتون

منزلتان-منزلتون

تیزهوتان-تیزهوتون

محصولاتتان-محصولاتتون

فیلمتان-فیلمتون

پدرانتان-پدرانتون

حقوقتان-حقوقتون

خیالتان-خیالتون

رهایتان-رهایتون

افکارتان-افکارتون

دیگرتان-دیگرتون

صاحبانتان-صاحبانتون

دینتان-دینتون

عزیزانتان-عزیزانتون

داشتنتان-داشتنتون

تغییرتان-تغییرتون

فعالیتتان-فعالیتتون

اطلاعاتتان-اطلاعاتتون

دیدنتان-دیدنتون

عاشقتان-عاشقتون

رفتنتان-رفتنتون

غذایتان-غذایتون

ارتباطتان-ارتباطتون

سوختتان-سوختتون

حسابتان-حسابتون

نمان-نمون
والدینمان-والدینمون
نمان-نمون
دریغمان-دریغمون
ایمان-ایمون
مدیرانمان-مدیرانمون
نقشمان-نقشمون
سازمانمان-سازمانمون
ارزشمندمان-ارزشمندمون
هویتمان-هویتمون
میانمان-میانمون
شعرمان-شعرمون
نمان-نمون
پناهمان-پناهمون
عقایدمان-عقایدمون
نیازهایمان-نیازامون
گفتوگوهایمان-گفتوگوهایمون
شخصیتمان-شخصیتمون
موهایمان-موهامون
شخصیمان-شخصیمون
پیروانمان-پیروانمون
توجهمان-توجهمون
آرزوهایمان-آرزوهامون
محضرمان-محضرمون
دلایلمان-دلایلمون
باورهایمان-باورهامون
ظرفیتمان-ظرفیتمون
بیدریغمان-بیدریغمون
نمان-نمون
بدیمان-بدیمون
نومان-نومون
خانممان-خانممون
تاثیرمان-تاثیرمون
عضلاتمان-عضلاتمون
میلمان-میلمون
جنسیمان-جنسیمون
رویاهایمان-رویاهایمون
اضطرابمان-اضطرابمون
سوالاتمان-سوالاتمون
ریشهایمان-ریشهایمون
اکثرمان-اکثرمون
هوشمندمان-هوشمندمون
سعیمان-سعیمون
گناهانمان-گناهانمون
دولتمان-دولتمون
کردنمان-کردنمون
درمانمان-درمانمون
تیممان-تیممون
کارهایمان-کارهایمون
راستمان-راستمون
مردممان-مردممون
معروفترینمان-معروفترینمون
شهرهایمان-شهرهایمون
بیمارانمان-بیمارانمون
محبوبمان-محبوبمون
کشورهایمان-کشورامون
تعهداتمان-تعهداتمون
تلامان-تلامون
شرکتمان-شرکتمون
تحقیقاتمان-تحقیقاتمون
جدیدمان-جدیدمون
همسالانمان-همسالانمون
کلاممان-کلاممون
قامتمان-قامتمون
نصیبمان-نصیبمون
استعدادمان-استعدادمون
دیدگاهمان-دیدگاهمون
مسائلمان-مسائلمون
اقداماتمان-اقداماتمون
دسمانمان-دسمانمون
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ-ﺧﻮﺩﺷوﻥ
دشمنانمان-دشمنانمون
ایمانمان-ایمانمون
انسانیمان-انسانیمون
مخاطبانمان-مخاطبانمون
بیممان-بیممون
ارزندهمان-ارزندهمون
برنامههایمان-برنامههامون
علاقهمان-علاقهمون
ازایمان-ازایمون
رفتارهایمان-رفتارامون
کارکنانمان-کارکنانمون
بالایمان-بالایمون
فعالیتهایمان-فعالیتامون
فعالیتهایمان-فعالیتهایمون
آموزانمان-آموزانمون
تجربیاتمان-تجربیاتمون
دریغمان-دریغمون
گرامیمان-گرامیمون
اعتقادمان-اعتقادمون
انتشارمان-انتشارمون
بانمان-بانمون
سخنانمان-سخنانمون
پروردگارمان-پروردگارمون
تنمان-تنمون
مسیرمان-مسیرمون
کتابهایمان-کتابهایمون
لباسهایمان-لباسهایمون
تولدمان-تولدمون
اموالمان-اموالمون
نصیبمان-نصیبمون
گفتارمان-گفتارمون
تولیدمان-تولیدمون
زیادمان-زیادمون
آبفمان-آبفمون
نامزدمان-نامزدمون
پرسیاومان-پرسیاومون
اعمالمان-اعمالمون
کودکمان-کودکمون
زبانمان-زبانمون
وظایفمان-وظایفمون
کنارمان-کنارمون
دنبالمان-دنبالمون
مصرفمان-مصرفمون
ملیپومان-ملیپومون
عزیزمان-عزیزمون
درویمان-درویمون
تیروئیدمان-تیروئیدمون
درموردمان-درموردمون
انجاممان-انجاممون
خریدمان-خریدمون
جوابمان-جوابمون
انگشمانمان-انگشمانمون
برادرمان-برادرمون
ادرارمان-ادرارمون
دعوایمان-دعوایمون
قراردادمان-قراردادمون
تماشایمان-تماشامون
وضعیتمان-وضعیتمون
سلامتمان-سلامتمون
خوردنمان-خوردنمون
همکارانمان-همکارانمون
اسممان-اسممون
ماشینمان-ماشینمون
تواناییهایمان-تواناییهایمون
عصبانیتمان-عصبانیتمون
موادفرومان-موادفرومون
عمویمان-عمویمون
احساسمان-احساسمون
نزدیکانمان-نزدیکانمون
اجرایمان-اجرایمون
دادنمان-دادنمون
همسرمان-همسرمون
هایمان-هایمون
فرزندمان-فرزندمون
آتشفمان-آتشفمون
خویمان-خویمون
پریمان-پریمون
مادرمان-مادرمون
زندگیمان-زندگیمون
والدینمان-والدینمون
موهایمان-موهایمون
یادمان-یادمون
کودکانمان-کودکانمون
بودنمان-بودنمون
افمان-افمون
پوستمان-پوستمون
کارهایمان-کارهایمون
ازدواجمان-ازدواجمون
دخترمان-دخترمون
نوزادمان-نوزادمون
جایمان-جایمون
زرافمان-زرافمون
نقامان-نقامون
کمان-کمون
صورتمان-صورتمون
سنمان-سنمون
دوسمانمان-دوسمانمون
خونوادههایمان-خونوادههایمون
رویمان-رویمون
تلاشمان-تلاشمون
کردنمان-کردنمون
کامان-کامون
موردمان-موردمون
نیازمان-نیازمون
خوابمان-خوابمون
میانمان-میانمون
صدایمان-صدایمون
اطرافیانمان-اطرافیانمون
بذرافمان-بذرافمون
رفتارهایمان-رفتارهایمون
دهانمان-دهانمون
پاهایمان-پاهایمون
نفرمان-نفرمون
ازمان-ازمون
پایمان-پایمون
روابطمان-روابطمون
آبمان-آبمون
بینمان-بینمون
بیشترمان-بیشترمون
حرفهایمان-حرفهایمون
اختیارمان-اختیارمون
خواستههایمان-خواستههامون
اهدافمان-اهدافمون
مادرانمان-مادرانمون
نیازهایمان-نیازامون
انتخابمان-انتخابمون
دنیایمان-دنیایمون
همراهمان-همراهمون
اتاقمان-اتاقمون
ورودمان-ورودمون
آرزوهایمان-آرزوهایمون
کداممان-کداممون
دخترانمان-دخترانمون
بچههایمان-بچههایمون
نظراتمان-نظراتمون
نگاهمان-نگاهمون
مشکلمان-مشکلمون
گردنمان-گردنمون
جدیدمان-جدیدمون
خونههایمان-خونههایمون
منزلمان-منزلمون
تیزهومان-تیزهومون
محصولاتمان-محصولاتمون
فیلممان-فیلممون
پدرانمان-پدرانمون
حقوقمان-حقوقمون
خیالمان-خیالمون
رهایمان-رهایمون
افکارمان-افکارمون
دیگرمان-دیگرمون
صاحبانمان-صاحبانمون
دینمان-دینمون
عزیزانمان-عزیزانمون
داشتنمان-داشتنمون
تغییرمان-تغییرمون
فعالیتمان-فعالیتمون
اطلاعاتمان-اطلاعاتمون
دیدنمان-دیدنمون
عاشقمان-عاشقمون
رفتنمان-رفتنمون
غذایمان-غذایمون
ارتباطمان-ارتباطمون
سوختمان-سوختمون
حسابمان-حسابمون
نمی فهمد
ناقلای-منتقل کننده های
ناقل-منتقل کننده
می بندد-می بنده
پیوستهه-پیوسته س
چیرهه-غالبه
درمون ناپذیرند-کاریش نمیشه کرد
ناپذیرند-ناپذیرن
اصرار نورزید-پیله نکنین
اصرار ورزید-پیله کرد
اصرار ورزیدن-پیله کردن
هر چی صمیمی تر-عشقولانه تر
کاغذهای-کاغذای
همون جای-همون جا
یک بار-یه بار
جادویی ست-جادوییه
مردونگی ست-مردونگیه
همینجاه-همینجاس
آشنا می سازم-آشنا می کنم

آشنا می سازی-آشنا میکنی

آشنا می سازه-آشنا می کنه

آشنا می سازیم-آشنا می کنیم

آشنا می سازید-آشنا می کنین

آشنا میسازن-آشنا می کنن

آشنا ساختن-آشنا کردن
نمی گنجد-جا نمی گیره
کماکان-بازم
انجام می دهیمه-می کنیمه
خطاهایمان-خطاهامون
خطاهایتان-خطاهاتون
خطاهایشان-خطاهاشون
خطاهایت-خطاهات
خطاهایش-خطاهاش
خطاهایم-خطاهام
می یان-میان
می دهیمه-میدیمه
می گه-میگه
توفیقای-پیروزی های
میایند-میان
به هدر ندین-تلف نکنین
هدر ندین-تلف نکنین
به هدر ندیم-تلف نکنیم
هدر ندیم-تلف نکنیم
ماهیچهه-ماهیچه س
بهبود می دین-بهتر می کنین
فعلیت یافتن-اجرایی شدن
نمود یافتن-اجرایی شدن
اتمام یافتن-تموم شدن
پایان یافتن-تموم شدن
حضور یافتن-حاضر شدن
اختصاص یافتن-تعلق یافتن
یافتن-پیدا کردن

وکارتان-وکارتون
وکارشان-وکارشون
وکارمان-وکارمون
کسب و کاری-کار و کاسبی ای
به طرف جلوه-به سمت جلوئه
به سمت جلوه-به طرف جلوئه

روبروه-روبروس

با اون روبروس-داره

با مشکل روبرو میکنه-به مشکل می خوره

با ابهاماتی روبرو بود-به علامت سوال های زیادی برمیخوره

با رقابت روبرو شده-به یه جور مسابقه رسیده

روبرو شن-بر بخورن

روبروست-مواجه شده

با اون روبرو هستن-جلوی روشون قرار گرفته
سخن بگه-حرف بزنه
سخن گفت-صحبت کرد
روبرو شه-مواجه بشه

متحدانش-متحداش
روبروهستند-مواجه هستن
هنگفتی-خیلی خیلی زیادی
بودجهای-بودجه های
با چالشی سخت روبرو می کنه-به یه مشکل بدجور می خوره
روبرو-مواجه
مواجهه-روبروئه
شدیدا گرفتن-شدید شدن
همچنانکه-همون طوری که
مباهات کنه-پز بده و مایه افتخار خودش بدونه
مباهات کنیم-پز بدیم و مایه افتخار خودمون بدونیم
تضعیف-ضعیف کردن
بر تموم-به همه
متنفذ-با نفوذ
به همین دلیله که-واسه همینه که
با وجود این-با اینحال
باوجود این-با اینحال
نشدند-نشدن
استنکاف ورزدیدند-شونه خالی کردن
استنکاف ورزدید-شونه خالی کرد
استنکاف از-شونه خالی کردن از
بی جواب مونده-معلوم نیس
به دلیل نبود آگاهی کافی-به خاطر نداشتن معلومات لازم
ارسال کردن-فرستادن
ارسال کرد-فرستاد
ارسال می شه-فرستاده میشه
ارسال میشه-فرستاده میشه
ارسال شد-فرستاده شد
ارسال شده-فرستاده شده
ارسال این-فرستادن این
ارسال اون-فرستادن اون
امکان ارسال-امکان فرستادن
ارسال درخواست-فرستادن درخواست
ارسال مقالات-فرستادن مقالات
ارسال شد-فرستاده شد
ارسال امواج-فرستادن امواج
ارسال اطلاعات-فرستادن اطلاعات
ارسال سیگنال-فرستادن سیگنال
آموزش ارسال-آموزش فرستادن
ارسال پیام-فرستادن پیام
پیامک-اس ام اس
ارسال اس ام اس-فرستادن اس ام اس
ارسال گزارش-فرستادن گزارش
ارسال مقاله-فرستادن مقاله
ارسال سفارش-فرستادن سفارش
ارسال عکس-فرستادن عکس
ارسال آهنگ-فرستادن آهنگ
ارسال ویدیو-فرستادن ویدئو
ارسال فایل-فرستادن فایل
ارسال مدارک-فرستادن مدارک
ارسال ایمیل-فرستادن ایمیل
نحوه-چگونگی
چگونگی ارسال-چگونگی فرستادن
ارسال کنین-بفرستین
ارسال کنم-بفرستم
ارسال امواج-فرستادن امواج
ارسال کنه-بفرسته
ارسال می کنه-می فرسته
ارسال میکنه-می فرسته
ارسال نشد-فرستاده نشد
ویدئو-ویدیو
ممکن می سازه-شدنی می کنه
غیرقابل تصوری-خفنی
دایمی-دائمی
به اون می پردازیم-دربارش صحبت می کنیم
مشتریانه-مشتریاس
بشدت زیاد شده-خیلی زیاد شده

نگردیده-نشده
نشدهه-نشده
مکانا-جاها
از ارسال-از فرستان

مشتریانتان-مشتری هاتون
هرزنامها-اسپم ها
اطمینان حاصل کنین-مطمئن شین
اطمینان حاصل کنن-مطمئن شن
بوجود اومده شده-بوجود اومده
سهل-آسون

آسون و آسون-آسون
آسون و آسونی-آسونی

بدست می آورد-دشت می کنه
به دست می آورد-دشت می کنه
ریشهای-ریشه های
بدست میاره-دشت می کنه
به دست میاره-دشت می کنه

نگوئیم-نگیم
بگوئیم-بگیم
می گوئیم-می گیم
نمی گوئیم-می گیم

می گوئید-می گید
نمی گوئید-نمی گید
اهمیت نداره-مهم نیس
انتشار اون-منتشر کردن اون
و انتشار-و منتشر کردن
انتشار و-منتشر کردن و
بهبود دهند-بهتر کنن
نمی موند-نمی مونه
بایستید-وایسید

حذف کنین-خط بزنین
بهبود پیدا کنه-بهتر شه
بردید-بردین
می دید-می دین
بهبود پیدا کنین-بهتر شین
در آید-در بیاد
از بین بردن-نابود کردن
از بین ببره-نابود کنه
از بین برد-نابود کرد
از بین میبره-نابود می کنه
از بین می بره-نابود می کنه
جنبهایی-جنبه هایی
کاهش می هد-کم می کنه
میشید-میشین
تفریط-کوتاهی
با انگیزه تر می سازه-با انگیزه تر می کنه
برشمردهه-برشمرده
گران ترین-گرون ترین
افزودهه-افزوده
دانسته-دونسته
نه چندون-نه خیلی
فرایند-پروسه
امدادرسانی-کمک رسانی
طول می کشه-زمان میبره
طول میکشه-زمان میبره
طول کشید-زمان برد
طول کشیده-زمان برده
اطمینان کامل داشته-صد درصد مطمئن
اطمینان کامل داشتم-صد درصد مطمئن بودم
عدم اطمینان-نداشتن اعتماد
اطمینان کامل دارم-صد درصد مطمئن هستم
با اطمینان کامل-صد درصد مطمئن
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎشین-صد درصد مطمئن باشید
اطمینان کامل داره-صد درصد مطمئنه
اطمینان کامل داریم-صد درصد مطمئنیم
اطمینان کامل دارن-صد درصد مطمئنن
اطمینان کامل داشته باشن-صد درصد مطمئن باشن
قراردارد-هستش
قراردارد-هستش
کجا هستش-کجاس
صومعهای-صومعه های
صومعهه-صومعه س
صومعهایی-صومعه هایی
باقریهه-باقریه س
قرار نگرفته-نیستش
بازگردانده-برگردونده
دقیقهای-دقیقه های
دقیقهایی-دقیقه هایی
ببندید-ببندین
مصدوم-مجروح
مهیب-وحشتناک
رخ داد-اتفاق افتاد
رخ دادن اتفاق-اتفاق افتادن
رخ دادن اتفاقات-پیش اومدن اتقاقات
رخ دادن-اتفاق افتادن
تاسف بار-ناراحت کننده
تاسف آور-ناراحت کننده
تأسف آور-ناراحت کننده
تأسف بار-ناراحت کننده
مایه تاسف-ناراحت کننده
جای تاسفه-ناراحت کننده س
تاسف از-ناراحتی از
مایه تأسف-ناراحت کننده
جای تأسفه-ناراحت کننده س
تأسف از-ناراحتی از
به محل رساند-به اونجا رسوند
دلخواه برساند-مورد نظر برسونه
به اتمام برساند-تموم کنه

منفعت-سود
سود رساند-سود برسونه
به پایان رسونده-تموم کرده
وپایان رسوندن-تموم کردن
دست کم رساند-کمترین اندازه برسونه
به قتل رسونده-کشته
بفروش رساند-بفروشه
به پایان رسوندن-تموم کردن
پایان رسوندن-تموم کردن
به اثبات برسونه-ثابت کنه
کمک رسوندن-کمک کردن
به حد بیشتر رساند-به بیشترین اندازه برسونه
حد بیشتر-بیشترین اندازه
ایجاد می کنه-بوجود میاره
ایجاد میکنه-بوجود میاره
ساماندهی شده-سر و سامون داده شده
ساماندهی می شن-سر و سامون داده می شن
ساماندهی میشن-سر و سامون داده می شن

بسر می برن-هستن

احداث می شه-ساخته میشه
احداث این-ساختن این

در حال احداثه-داره ساخته میشه
احداث گردیده-ساخته شده
از احداث-از ساخته شدن
دراحداث-در ساخته شدن
در احداث-در ساخته شدن
با احداث-با ساخته شدن
واسه احداث-واسه ساخته شدن
به احداث-به ساخته شدن
احداث اون- ساخته شدنش
احداثی-ساخته شده
جهت احداث-جهت ساخته شدن
درباره احداث-درباره ساختن
به خاطر احداث-به خاطر ساختن
احداث شه-ساخته شه
احداث کنه-بسازه
احداث می کنه-می سازه
احداث میکنه-می سازه
احداث کنن-بسازن
احداث شن-ساخته بشن
احداث بشن-ساهته بشن
احداث نشه-ساخته نشه
احداث نکنه-نسازه
احداث نمی کنه-نمی سازه
احداث نمی کنه-نمی سازه
احداث نکنن-نسازن
احداث نشن-ساخته نشن

بی نظیر-استثنائی
بی مانند-استثنائی

می پیوندد-می رسه
چکانای-چکونای
چکانایی-چکونایی
چکان-چکون
ناودان-ناودون
نردبان-نردبون

معروفیت زیادی داره-خیلی معروفه
لولهه-لوله س
لولههای-لوله های
لولههایی-لوله هایی

ثانیهه-ثانیه س

هستشه-هستش
هستش ان-هستن
پیداکردهه-پیداکرده
در نوع خود-
تکیه دهند-تکیه بدن
کمک شایانی-کمک زیادی
کمکای شایانی-کمکای زیادی
نقش شایانی-نقش زیادی
اهمیت شایانی-اهمیت زیادی
تاثیر شایانی-تاثیر زیادی
اثر شایانی-اثر زیادی
دریچهه-دریچه س
جلوگیری از این اقدام-جلوی این کار گرفته بشه
بایهه-بایه س
زینت بخش-تزیین کننده
اهمیت این-مهم بودن این
قابل ذکره-می تونیم بگیم
حریق-آتیش سوزی
حریقی-آتیش سوزی ای
ایوان-ایوون
بالکن-تراس
مهار-کنترل
حریقایی-آتیش سوزی هایی
حریقای-آتیش سوزی های
حریقا-آتیش سوزی ها
قابل رویته-دیده میشه
با بیان این مطلب-با گفتن این

دهشتناک-ترسناک
حیرت آوری-عجیبی

حیرت آور-عجیب

حیرت انگیزی-عجیبی

حیرت انگیز-عجیب

شگفت انگیزی-عجیبی

شگفت انگیز-عجیب

جور س-جوره

آسه اون-آسه آن
فواید بی شمار-فایده های خیلی زیاد
ضرر های بی شمار-ضرر های خیلی زیاد
مزیت های بی شمار-فایده های خیلی زیاد
شمار – تعداد
منظرهای-منظره های
باحال توجهه-جالبه که بهش توجه کنیم
صحنهای-صحنه های
به حساب میره-هستش
زیان بسیاری-ضرر خیلی زیادی
دیگره-دیگه س
در حال انجامه-داره انجام میشه
امتداد داشت-ادامه داشت
امتداد داره-ادامه داره
تماشایی-دیدنی
خارق العاده-عجیب
بسیار متغییره-خیلی عوض میشه
این امکان هست که-شاید
هفتگانهه-هفتگانه س
آرمیدهه-آرمیده س
بسیار خوبه-خیلی خوبه
هرچه تموم تر-کامل
نخوام اومد-نمیام
باز نگردد-برنگرده
فوت کرد-جان خودشو از دست داد
از دنیا درگذشت-جان خودشو از دست داد
دار فانی را خداحافظی گفت-به دنیای دیگر سفر کرد
بیاویزید-آویزون کنین
نیاویزید-آویزون نکنین
برجستها-برجسته ها
به شکل دائمی-به طور همیشگی
رنگدانه-رنگدونه
توافق نامه-قرار داد
توافق معیوب-قرار داد اشکال دار
معیوب-خراب
عدم توافق-به یه نظر مشترک نرسیدن
تبادل-رد و بدل کردن
ارزشهایش-ارزشهاش
مى بده-میده
معروفیت داره-می شناسنش
قادر هستن-می تونن
سخن به میان آوردیم-صحبت کردیم
نگاشتیم-نوشتیم
نگاشتند-نوشتن
نگاشته-نوشته
نگاشتید-نوشتین
نگاشتم-نوشتم
از سویی دیگه-هم اینکه
نقش زیادی برعهده داره-خیلی موثره
به حساب می رن-هستن
به شکل گسترده استفاده میشن-خیلی زیاد مصرف میشه
صبحانه-صبحونه
کاهش میده-کم می کنه
صرف غذا-خوردن غذا
صرف صبحونه-خوردن صبحونه
صرف ناهار-خوردن ناهار
صرف شام-خوردن شام
خواص درمانی-فایده های درمانی
به این نکته اشاره شده-گفته شده
به این نکته اشاره کرد-گفت
به این نکته اشاره کرده-گفته
به این نکته اشاره شده-گفته شده
به این نکته اشاره کردن-گفتن
افزایش وزن-زیاد شدن وزن
به این نکته نمی خوام اشاره کنم-نمی گم
بیناجامد-منجر بشه
دوستان خود-دوستای خود
بگردید-بگردین
درگیر آنیم-درگیرشیم
مرگ آنی-مرگ یهویی
لحظه ای و آنی-یهویی
آنی و لحظه ای-یهویی
نیازهای آنی-نیاز های دم دستی
در هیچ آنی-در هیچ لحظه ای
از آنی که-ازونیکه
مسائل آنی-مسائل دم دستی
مسایل آنی-مسائل دم دستی

راداشته-روداشته
روزهای-روزای

تاثیر زیادی می ذاره-خیلی موث

باز می گردن-برمی گردن

گردانده
تبدیل گردیده
بافد-بافه
ببافد
نبافد
ببافند
ببافید
در امر-در کار
بر این امر دلالت داره-همینو ثابت می کنه
بر این موضوع دلالت داره-همینو ثابت می کنه
بر این دلالت داره-همینو ثابت می کنه
گویای-نشون دهنده
اولیهه-اولیه س
مشغول به کار هستن-دارن کار می کنن
می خورند-می خورن
بیرون بین-بیرون میان
روستایی-دهاتی
روستاییان-دهات نشینان
می رود-میره

اوردوز-اوردوز(عوارض مصرف بیش از حد)

با تموم اوصاف-با همه اینا
مریضی زا-مریض کننده
افزایش میده-زیاد می کنه
مبتدیا-تازه کارا
مبتدی-تازه کار
سخت نیس-آسونه
آسون نیس-سخته
افکار جانبی-دور و بر

بگذاریـد-بذارین
پائینیتان-پائینیتون
پائینیشان-پائینیشون
پائینیمان-پائینیمون
پایینیتان-پائینیتون
پایینیشان-پائینیشون
پایینیمان-پائینیمون
بالاییمان-بالاییمون
بالاییتان-بالاییتون
بالاییشان-بالاییشون
بالائیمان-بالاییمون
بالائیتان-بالاییتون
بالائیشان-بالاییشون
آرامی-آرومی
زانوهایتان-زانوهاتون
زانوهایمان-زانوهامون
زانوهایشان-زانوهاشون
میـگویند-میگن
چـپتان-چپتون
چـپشان-چپشون
ببـندید-ببـندین
چـپمان-چپمون
هستید-هستین
باز نگردد-برنگرده

متحول-از ان رو به اون رو
هرکدام-هرکدوم
این چیزیست که-این چیزیه که
فریبتان-فریبتون
فریبمان-فریبمون
فریبشان-فریبشون
انجام گردید-انجام شد
انجام گرفت-انجام شد
انجام گردد-انجام شه
بگوئید-بگید
قابل قبوله-قبول کردنیه
قابل قبول نیس-قبول کردنی نیس
نادرسته-غلطه
ناصحیحه-غلطه
صحیحه-درسته
صحیح نیس-غلطه
درست نیس-غلطه
پناه جسته-پناه برده
پناه جستن-پناه بردن
فائق آیید-پیروز شید
اثر غیر قابل انکاری داره-موثره
بخواب روند-بخوابن
به خواب روند-بخوابن
بخواب رود-بخوابه
به خواب رفتن-خوابیدن
بخوابید-بخوابین
بگذارین-بذارین
دیگری شه-دیگه ای شه

می رهاند-آزاد می کنه
برطرف کردن می کنه-برطرف می کنه
پیش گرفتن کنین-پیش بگیرین
تفکراتتان-تفکراتتون
تفکراتشان-تفکراتشون
بی پایانی هست-خیلی زیادی هست
تفکراتمان-تفکراتمون
انجام پذیرد-انجام شه
مورد استفاده قرار گیرد-استفاده بشه
ذکر شده-گفته شده
منتظرند-منتظرن
گفتهاتون-گفته هاتون
همه شما-همتون
همه ما-هممون
همه آنها-همشون
برود-بره
قابل معاوضه-عوض کردنی
نمی رسند-نمی رسن
متأسفانه-بدیش اینه
خشمگین-عصبانی
به تایم طولانی-خیلی وقت
شاهد-تماشاگر
نشاندهنده-نشون دهنده
فید بک-بازخورد
بهشدت-شدیدا
فید بک-بازخورد
بتراشید-تراش بدین
بخراشید-خراش بدین
انسانهاست-آدماس
رویاهایتان-رویاهاتون
رویاهایشان-رویاهاشون
رویاهایمان-رویاهامون
کارهاه-کاراس
تسلی بده-آروم کنه
ارتباط راست داره-مرتبطه
خواهید داشت-دارین
مضر هستن-ضرر دارن
می رسونید-می رسونین
نمی چرخانیم-نمی چرخونیم
می چرخانیم-می چرخونیم
خواهید داشت
بسیار زیاده-خیلی زیاده
میباشد-هستش

صورت نمیگرفت-انجام نمی شد

اهمیت پیدا میکنه-مهم میشه
سر در نمی آوردیم-چیزی حالیمون نمی شد
کمک زیادی کنه-خیلی کمک کنه
صورت گیرد-انجام بشه
صورت گرفت-انجام شد
صورت نگیرد-انجام نشه
صورت نگرفت-انجام نشد
صورت می گرفت-انجام می شد
صورت نمی گرفت-انجام نمی شد
صورت گرفته باشه-انجام شده باشه
صورت نگرفته باشه-انجام شده نباشه
در درجه اهمیته-مهمه
ناشناخته-نامعلوم
می آوردید-می آوردین
نمی آوردید-نمی آوردین

سر در می آوردیم-می فهمیدیم
سر در آوردن-فهمیدن
سر در می آوردم-می فهمیدیم
سر در می آوردم-می فهمیدم
سر در می آوردی-می فهمیدی
سر در می آورد-می فهمید
سر در می آوردیم-می فهمیدیم
سر در می آوردین-می فهمیدین
سر در می آوردن-می فهمیدن

سر در نمی آوردم-چیزی حالیم نمی شد
سر در نمی آوردی-چیزی حالیت نمی شد
سر در نمی آورد-چیزی حالیش نمی شد
سر در نمی آوردین-چیزی حالیتون نمی شد
سر در نمی آوردن-چیزی حالیشون نمی شد
میزان-اندازه
حال سئوال اینه-حالا مساله اصلی اینه
گرانیا-گرونیا
اندازتان-اندازتون
اندازمان-اندازمون
اندازشان-اندازشون
مشاهده شده-دیده شده

بخرد-بخره

از نقطه نظر-از لحاظ

نخرد-نخره

سردرگم می مونید-گرگیجه می گیرین
سردرگم می مونم-گرگیجه می گیرم
سردرگم می مونی-گرگیجه می گیری
سردرگم می مونن-گرگیجه می گیرن
سردرگم می مونه-گرگیجه می گیره
بعنوان مثال-مثلا
اوج-بالاترین درجه
من رو-منو
تو رو-تورو
حمایت-ساپورت
افسرده-دپرس
زمانی که-وقتی که
در معرض خطر-در خطر
در معرض-در برابر

پس ی-بعد از
انبوهی-یه عالمه
ایجاد می شن-درست می شن
غنای-ارزش
نکته مهم اینه-اینجاش خیلی مهمه
به دست کم-به کمترین حد ممکن
با این مشکل دست به گریبانند-این مشکلو دارن
ی-
دیگر مثل-دیگه مثل
در روزهایی-تو روزهایی
کم و کیف-چند و چون
به هیچ طریقی-هیچ رقمه
خود بگید-خودتون بگید
به حال خود آزاد کردیم-ولش کردیم به امون خدا
به حال خود آزاد کردن-ولش کردن به امون خدا
به حال خود آزاد کنن-ولش کنن به امون خدا
بنشیدنید-بشینین
آمیزش جنسی-رابطه زناشویی
سکسی-جنسی
سکس-رابطه زناشویی
می باشه-هستش
دسته اید-دسته هستین
ثانیها-ثانیه ها
راهکارای-راه حلای
پسندیدهه-پسندیده
آقایان-آقایون
متفاوته-فرق داره
بسیار فرق-خیلی فرق
پیشرفتشان-پیشرفتشون
پیشرفتمان-پیشرفتمون
پیشرفتتان-پیشرفتتون
فقراتتان-فقراتتون
فقراتمان-فقراتمون
فقراتشان-فقراتشون
شونها-شونه ها
چشم بین-چشم میان
نظر بین-نظر میان
به اونا اشاره کردیم-گفتیم
دیگر هست-دیگه س
خودروی مون-ماشینمون
در بین بذارین-مورد بحث و رد و بدل کردن نظر قرار بدین
فیلم ورداری-فیلمبرداری
در بین گذاشتن-مورد بحث و رد و بدل کردن نظر قرار دادن
در بین گذاری-مورد بحث و رد و بدل کردن نظر قرار دادن
در بین گذاشتیم-مورد بحث و رد و بدل کردن نظر قرار دادیم
نمی اید-نمیاد
از آن یاد می شه-ازش صحبت به میون میاد
احاد-همه
آحاد-همه
حال که-حالا که
ذیلا به اون اشاره می شه-در ادامه درباره ش صحبت می کنیم
پیشرفت س-پیشرفته
ابعاد-جنبه های
حال سخن در اینه که-
به اختصار-به طور خلاصه
ویرانگری-ویران کننده ای
اندیشیده-فکر کرده
بگونه­ای-بگونه ­ای
صورت میگرفت-انجام می شد
از دیگر مشکلاتی-یه جور دیگه از مشکلاتی
از آن یاد کرد-درباره ش صحبت کرد
سوگند یاد کرد-قسم خورد
سوگند یاد کردن-قسم خوردن
سوگند-قسم
قدم برداشت-کار کرد
قدم برداشتن-کار کردن
قدم برداشتین-کار کردین
قدمی برداشت-کاری کرد
قدمی برداشتن-کاری کردن
قدمی برداشتین-کاری کردین
از خاطر دور داشت-فراموش کرد
توان خود مراقبتی-توانایی خود مراقبتی
توان بخشی-توانبخشی
توان یابی-توانیابی
مواظبت-مراقبت
نابخشودنی-غیر قابل بخشش
بسنده-اکتفا
به ذکر-به گفتن
خواستهای-خواسته های
بهره جوید-استفاده کنه
بهره جوییم-استفاده کنیم
بهره جوئیم-استفاده کنیم
بهره میجوییم-استفاده می کنیم
بهره میجوئیم-استفاده می کنیم
بهره می جوییم-استفاده می کنیم
بهره می جوئیم-استفاده می کنیم
بهره جستن-استفاده کردن
بهره جویی-استفاده کردن
قلمداد-محسوب
دیر زمان-خیلی وقت پیش
ربودن-دزدیدن
گوی سبقت را ربود-جلو زد
گوی سبقت را ربوده-جلو زده
صورت نگرفته-انجام نشده
هر چی تموم تر-کامل
غوطه ور سازند-بندازن
غوطه ور سازیم-بندازیم
غوطه ور کردن-انداختن
غوطه ور می شن-میفتن
غوطه ور میشن-میفتن
غوطه ور میشه-میفته
غوطه ور می شه-میفته
منجلاب-کثافت
ماندگیه-موندگیه
رخت بربندد-دور شه
رخت بر بندد-دور شه
حواله دهم-دایورت کنم
حواله بدم-دایورت کنم
دلیل العلل-دلیل اصلی
نقیصهای-ضعف های
نقیصه-ضعفه
عامل دیگر-علت دیگه
بادآوردهه

نیاموخته-هنیاموخته

برهانیم-آزاد کنیم
نخواد افتاد-نمیفته
کوشیدند-تلاش کردن
ذکر کردین-گفتین
یورش-حمله
محرمانهه-محرمانه س
به راستی-واقعا
تقلیل یافت-کم شد
مورد بررسی قرار گیرد-بررسی بشه
افزایش میدهد

نگهدارد-نگه داره

وا میداره-وادار می کنه
وا می داره-وادار می کنه

میدارد-میداره
نامی-اسمی
سپری کردن-گذروندن

گفتنیه-جالبه بدونین
عقربها-عقربه ها
مالکان-صاحبان
مالکانی-صاحبانی
می چرخد-می چرخه
میزبانشان-میزبانشان
میزبانمان-میزبانمون
میزبانتان-میزبانتون
چسبان-چسبون
آویخته-آویزون
به دار آویزون شد-دار زده شد
رابه-رو به
ندانند-ندونن
بعلت-به دلیل
مریض یای-مریضیای
دندانپزشکی-دندونپزشکی
نیافتد-نیفته
بیمارانی-مریضایی
نزند-نزنه
گذروندهه-گذرونده
لب هاش-لباش
دندانای-دندونای
به نیمه رسیده-به وسطاش
به مرحله آخر-به آخرین مرحله
به مرحله پایانی-به آخرین مرحله
پشتیبانی-ساپورت
پشتیبان-ساپورت
کاهش دهید-کم کنید
می بندد-می بنده
چکاندن-چکوندن

فالور-دنبال کننده
فالوور-دنبال کننده
برآورده ساز -برطرف کننده
قامتی بلند-قد بلندی
به دیگر جنبها-به جنبه های دیگر
جنبها-جنبه ها
غفلت ورزد-غافل شه
غفلت ورزیم-غافل شیم
غفلت ورزیدن-غافل شدن
غفلت کردن-غافل شدن
عشق ورزیدن-عاشقی کردن
عشق بورزم-عاشقی کنم
نفرت پراکنی-نفرت پراکنی(کار یا حرفیه که به شخص یا گروهی به خاطر نژاد، جنسیت، دین و چیزایی مثل این حمله کنن)
اونهاست-اوناس
ترسیدند-ترسیدن
سازید- کنین
سازند- کنن
سازیم- کنیم
سازد- کنه
سازم- کنم
قرین-همراه
نهید-بذارین
نهند-بذارن
گاهشان-گاهشون
گاهتان-گاهتون
گاهمان-گاهمون
ببخشایید-ببخشین
بازگشت-برگشت
بازگشتن-برگشتن
بازگشتی-برگشتی
بازگشتیم-برگشتیم
بازگشتید-برگشتین
بازگشتند-برگشتن
بازگشتم-برگشتم
نه تنها-نه فقط
نمی رسید-نمی رسین
انجام میگیره-انجام میشه
اقوامتان-فامیلتون
اقوامشان-فامیلشون
اقواممان-فامیلمون
اقوام-فامیل
تصحیح-اصلاح
نداشتها-نداشته ها
وظایف خود رو بکنن-به وظایف خود عمل کنن
خواهی شد-میشی
از اهمیت خیلی بالایی برخورداره-خیلی مهمه
رضایت بخش-خوب
طبق اعلام-به گفته
اقتصادهای-اقتصادای
تبیین میکنه-توضیح می ده
تبیین نمی کنه-توضیح نمی ده
تبیین کنه-توضیح بده
تبیین پرداخته ان-توضیح دادن
تبیین انجام میده-توضیح می ده
قابل تبیین باشه-توضیح دادنی باشه
قابل تبیینه-توضیح دادنیه
تبیین میشه-توضیح داده میشه
تبیین کنه-توضیح بده
تبیین شه-توضیح داده بشه
تبیین نمیشه-توضیح داده نمیشه
تبیین نکنه-توضیح نده
تبیین نشه-توضیح داده نشه
افزایش یافته-زیاد شده
پیغامبرهای-پیام رسان های
سوزانده-سوزونده
سوزاندن-سوزوندن
سوزاندم-سوزوندم
سوزاندی-سوزوندی
سوزاند-سوزوند
سوزاندیم-سوزوندیم
سوزاندید-سوزوندین
سوزاندند-سوزوندن
مصاحبهای-مصاحبه های

پاسخی بگذارید