بانکداری الکترونیک

بهطور کلی، صنعت بانکداری چهار دوره رو گذرونده. به کار گیری مسکوکات، سیستمای پرداخت کاغذی مثل چک، سیستمای پرداخت الکترونیکی مثل کارتا و در آخر…

کمرویی

دلیل کم رویی: افراد کم رو عموماً به خاطر نبود تسلط برمهارتای اجتماعی و یا از دست دادن اعتماد به نفس، کم رو هستن. بعضی…