پایان نامه با کلید واژه های عملکرد سازمان، آموزش کارکنان

پایان نامه با کلید واژه های
عملکرد سازمان، آموزش کارکنان

افزایش دهند. کوهئى گوشى که زمانى مدیر سازماندهى مرکز بهره ورى ژاپن بوده و تا به حال هم با آن سازمان رابطه خود را قطع نکرده است، در سال ۱۹۸۰ گفت : ۲۵ سال پیش ما جنبش بهره ورى را با این عقیده که هدف نهایى و غایى آن باید افزایش سطح رفاه و آسایش کارکنان باشد آغاز کردیم، زیرا ما معتقدیم که تنها بهره ورى فیزیکى نمى تواند به این هدف کمک کند مگر آنکه کارکنان با علاقه براى شرکت کار کنند و با این احساس که کار آنها مهم است نسبت به انجام آن تمایل و انگیزه لازم را داشته باشند. در آن ایام ژاپن مایل بود که با تقلید از غرب روش ها و نگرش هاى مدیریت علمى را به مورد اجرا بگذارد. اما به نظر ما مدیریت نه تنها شامل فناورى است، بلکه اعتقاد داریم مدیریت، به دست آوردن قلوب انسان ها را نیز شامل مى گردد.
۲-۲۳-۲ تعهد :
براى موفقیت در یک برنامه بهبود بهره ورى، مدیران به تعهد شخصى و قلبى افراد درگیر در برنامه خود نیازمند هستند.مدیران ابتدا باید حسن تعهد خود را بیازمایند، باید قلباً باور داشته باشند که برنامه شان جامه عمل خواهد پوشید. مدیران و کارمندان انسان هاى درستى براى انجام این کار هستند و اینکه این برنامه و موفقیت آن براى سازمان آنها ضرورى و حیاتى مى باشد. مدیران باید تعهد را در میان اعضاى گروه از طریق هدفگذارى ایجاد کنند و تداوم ببخشند، وظایف مناسب افراد را به طور ماهرانه به عهده آنان واگذار نمایند، کار را به کسانى ارجاع نمایند که از عهده انجام آن کار برآیند. پیوسته اهمیت برنامه را در کل و وظیفه هر یک را به طور فردى یادآور شوند. تعهد هنگامى خود را نشان خواهد داد که گروه بر یک بحران فائق آید و این امر فقط بر اثر پیش بینى هاى انجام شده ممکن مى باشد. از طرف دیگر هیچ چیز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خویش بودن در مقابله با یک مشکل پیش بینى نشده باعث از بین بردن تعهد نمى شود. در طول مدت انجام کار، خود را الگویى جهت دقت و عملکرد کارمندان خود آنگونه که از آنها توقع دارید قرار دهید.

۲-۲۳-۳ تداوم :
بهبود بهره ورى یک اتفاق نیست، بلکه مستلزم داشتن راه و روش خاصى است. بسیارى از سازمان ها مشاورانى از خارج استخدام مى کنند، برنامه هاى کامپیوترى آماده و گرانبها خریدارى مى نمایند، تمام موفقیت هاى اولیه را با هیاهوى بسیار اعلام مى کنند و این در واقع براى بدست فراموشى سپردن برنامه قبلى بهنگام شروع یک برنامه جدید است. در نتیجه انتظار بر این است که مدیران از این به بعد مدت قابل توجهى را صرف نظارت بر پیشرفت برنامه نمایند، بر اجراى کار، وقوف کامل داشته باشند، در هنگام بروز مشکلات، نیروها را جهت دهى کنند و وقتى که توان افراد به سستى مى گراید به آنها نیروى تازه بدهند، از شکست هاى خود درس بگیرند و هر یک از موفقیت هاى خود را تبدیل به یک روش علمى و استاندارد نمایند

۲-۲۴ پیشینه تحقیق :
علاءالملکی و همکاران در مطالعه ای پیرامون شناخت و مقایسه راه های افزایش بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان ضمن انجام یک مطالعه توصیفی-استنباطی بر روی ۲۰۰ نفر از کارکنان اداری مالی و بهداشتی درمانی عوامل مادی انگیزش، آموزش و ساختار سازمانی را جهت افزایش بهره وری شناسایی نمودند (علاءالملکی و یوسفی،۲۰۰۲).
الیس و دیک (الیس و دیک،۲۰۰۳) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که به کارگیری سبک رهبری مشارکتی برای کارهای گروهی سبب بهبود بهره وری می شود. البته در تحقیقات کیم (کیم، ۲۰۰۳) تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار مثبت و معنادار ارزیابی شده است. رایت و همکاران نیز در مطالعه خود در کشور چین، نقش عنصر فرهنگ سازمانی را بر افزایش انگیزش کارکنان و همچنین بهبود بهره وری مؤثر ارزیابی نمودند (رایت و همکاران،۲۰۰۸).
رایت و همکاران (۲۰۰۳)، تعهد سازمانی و فرآیندهای منابع انسانی را در واحدهای مستقل کسب و کار یک شرکت مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافتند که هر دو متغیر (تعهد و فرآیندهای منابع انسانی) به صورت قابل ملاحظه ای با معیارهای مختلف عملکرد (کیفیت و بهره وری) علاوه بر هزینه های عملیاتی و سود ناخالص واحد، مرتبط هستند.
مطالعات رفیق و احمد (۲۰۰۰) بیانگر این واقعیت است که رضایت کارکنان (مشتریان داخلی) بر کیفیت محصولات تأثیر بسزایی داشته و در نتیجه رضایت مشتریان خارجی را به همراه دارد. هماهنگی و انسجام بین وظایف، انگیزش کارکنان، رضایت شغلی و توانمندسازی و آموزش کارکنان از عمده مؤلفه های تعیین کننده در بازاریابی داخلی کارکنان سازمان ها به شمار می روند که در نهایت وفاداری کارکنان و سودآوری سازمانی را به دنبال دارد.
هولدن و دورثی (۲۰۰۲) از دانشگاه وبستر، در رساله دکترای خود در یک پژوهش نیمه تجربی که روی ۱۱۸ نفر از مدیران پروژه انجام دادند، اشاره کردند که افزایش انگیزه های درونی مدیران پروژه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان می گردد. در ضمن، هر اندازه تعهد سازمانی مدیران پروژه بیشتر باشد، به همان نسبت کارکنان جهت شرکت در آموزش برنامه حرفه ای که توسط مدیران عالی سازمان طرح ریزی شده است، علاقه بیشتری از خود نشان می دهند. به علاوه، اشاره شده است که هر چه کارکنان در این گونه برنامه ها بیشتر شرکت کنند، باعث افزایش تعهد سازمانی و رضایت شغلی آنان می گردد. در پایان نیز به عوامل مؤثر در نگرش های شغلی کارکنان با متغیرهایی همچون سن، جنس، تجربیات حرفه ای مدیران و مدت زمان تصدی مسئولیت، توسط
مدیران بالاتر ا
شاره نموده و نتیجه گرفته است که افزایش سن کارکنان و سابقه کار آنان، رابطه مستقیمی با افزایش تعهد سازمانی آنان دارد.

جدول زیر به مروری بر تحقیقات ذکر شده اشاره دارد:

جدول ۲-۲: مروری بر پیشینه تحقیق

محقق/ سال
عنوان تحقیق
نتایج
الیس و دیک،(۲۰۰۳)
بررسی تاثیر به کارگیری سبک رهبری مشارکتی بر بهبود بهره وری
به کارگیری سبک رهبری مشارکتی برای کارهای گروهی سبب بهبود بهره وری می شود
هولدن و دورثی (۲۰۰۲)
بررسی تاثیر انگیزه درونی بر تعهد سازمانی
افزایش انگیزه های درونی مدیران پروژه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان
رفیق و احمد (۲۰۰۰)
بررسی رضایت کارکنان و وفاداری کارکنان بر بهره وری نیروی انسانی
مثبت بودن تاثیر رضایت بر بهره وری نیروی انسانی
رایت و همکاران (۲۰۰۳)
بررسی تعهد سازمانی و فرآیندهای منابع انسانی
تعهد و فرآیندها بر خروجی ها تاثیر دارند.

۲-۲۵ خلاصه و جمع بندی فصل دوم:

در این فصل به مرور همه جانبه ادبـیات پژوهـش مرتبـط با بـهرهوری نیـروی انسانی، وفاداری کارکنان و سود آوری پرداختیم در حقیقت وفاداری عنصری کاراست که سازمان را به سمت و سوی کسب سود سوق می دهد از طرفی منابع انسانی هنگامی که وفادار باشند سطح رضایت مناسب را دارا هستند و در نتیجه بهره وری آنها بهتر می شود در این راستا و با توجه به تحقیقات انجام شده، مدل مفهومی زیر ترسیم شده است:

شکل ۱-۱ چارچوب مفهومی تحقیق ( برگرفته از ادبیات پژوهش)

فصل سوم
(روش تحقیق)

۳-۱ مقدمه :
جهت رسیدن به هر هدفی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به آن از مهمترین مراحل کار در مورد آن هدف می‌باشد. که انجام کارهای پژوهشی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در روش پژوهش منظور از روش، مجموعه فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به هدف یا اهداف خاصی صورت می‌گیرد (دلاور، ۱۳۸۵). روش پژوهش در واقع ابزار دستیابی به واقعیت به شمار می‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را برگزیند و آن روشی است که دقیق‌تر از سایر روش‌ها واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین می‌کند. در واقع می‌توان گفت اثربخشی یک کار پژوهشی موکول به انتخاب درست روش پژوهش است که مناسب با آن نوع خاص پژوهش باشد.
یک تحقیق خوب ایجاب می‌کند که نوع اطلاعات مورد نیاز، روش‌هایی که برای حصول آن‌ها به کار می‌رود و فنونی که در تجزیه و تحلیل آن‌ها کاربرد دارد، قبلاً به طور منظم و دقیق تعیین شود (ونوس، ابراهیمی و روستا، ۱۳۸۸).
پژوهش به چهار دلیل حائز اهمیت است: ۱- به دانش ما می‌افزاید ۲- نحوه عمل را بهبود می‌دهد ۳- خط‌مشی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ۴- مهارت‌های پژوهشی را ارتقا می‌دهد (دانایی فرد، الوانی و آذر، ۱۳۹۱).
در این قسمت تحت عنوان روش پژوهش مواردی درباره نوع و روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزا و روش گردآوری داده‌ها و همچنین آزمو‌ن های آماری ارائه می‌گردد.
۳-۲ نوع مطالعه و روش پژوهش:
بررسی و تحلیل نقادانه‌ و تطبیق تئوری در هر یک از متون ویژه علمی، وظیفه شاخه‌ای از سلسله علوم است که روش‌شناسی نامیده می‌شود. دستیابی به هدف‌های تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجو و شناخت با روش‌شناسی درستی صورت پذیرد و انتخاب روش علمی، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است (خاکی، ۱۳۸۸). روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، ۱۳۹۰). در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می‌شود که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه (فرضیه)، آزمون شده و در نهایت فرضیه‌ها “رد” یا “پذیرفته” می‌شوند و نتیجه‌گیری نهایی صورت می‌پذیرد (خاکی، ۱۳۸۸). نتایج پژوهش معمولاً شامل موارد زیر می‌شود: دستیابی به تئوری جدید، آزمون یک تئوری، مقایسه تئوری‌ها با یکدیگر، تأثیر دو یا چند تئوری در مکانی ویژه، پل زدن بین چندین پژوهش، ادامه راه پژوهشگران پیشین (خلیلی شورینی، ۱۳۸۹).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کنند که بتوان بر اساس آن‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی کرد، اما انواعی از تحقیق به علت ماهیت چندبعدی و پیچیده‌ای که دارند، در چندین طبقه قرار می‌گیرند (خاکی، ۱۳۸۸).
با توجه به این که در این تحقیق از مطالعه مقالات، پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های مختلف استفاده شده و همچنین توزیع پرسشنامه به منظور شناسایی اثر وفاداری کارکنان سازمان ها بر سودآوری و بهره وری عملکرد سازمان انجام پذیرفته است، این تحقیق از نوع کاربردی است و در آن رابطه منطقی بین کار پژوهشی و جامعه پدید می آید که پژوهشگر در اندیشه کاربردی کردن دستاوردها در جامعه آماری مورد مطالعه خود می‌باشد.
با توجه به اینکه در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر پرسشنامه از اسناد و مدارک، کتب، مقالات، پایاننامهها و نیز پایگاه اطلاعاتی اینترنتی جهت جمع آوری اطلاعات در خصوص فصلها و بخش های مختلف استفاده شده است، لذا پژوهش حاضر
از نظر شیوه بررسی از نوع پژوهشهای ت
وصیفی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. پژوهش پیمایشی شاخه ای از پژوهشهای اجتماعی می‌باشد که در آن نمونه ای منتخب از جامعه مطالعه می گردد، زیرا که مطالعه کل جامعه دشوار بوده و از سوی دیگر نمونه می‌تواند تصویری دقیق از جامعه آماری مورد مطالعه به‌دست دهد (کرلینجر،۱۳۸۲). استفاده از این روش به ‌دلیل میزان پاسخ دهی بالا، اجرای آسان، کنترل بر محیط و … کمک بیشتری به اجرای بهتر پژوهش می‌نماید. همچنین این پژوهش از نظر ارتباط بین متغیرها از نوع پژوهش های همبستگی می‌باشد چرا که می خواهد روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نماید.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری مورد بررسی:
دو مجموعه عوامل در تعریف و تعیین حدود جمعیت مورد توجه هستند: مجموعه اول از مقتضیات مسأله ناشی می‌شود، زیرا پاسخگویی به هر مسأله معین، انتخاب یک جامعه مناسب با آن را ایجاب می‌کند. مجموعه دوم از محدودیت‌های عملی ناشی می‌شود، زیرا دامنه شمول پژوهش متأثر از امکاناتی است که در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد (سرایی،۱۳۷۲).
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد یا اشیاء که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد تحقیق مشترک باشند و با هدف و موضوعات ارتباط داشته باشند (خلیلی و دانشوری، ۱۳۷۸). جامعه آماری با توجه به هدف بررسی نوع واحد مورد مشاهده می‌تواند به گونه‌های مختلف تعبیر شود (سرمد وهمکاران، ۱۳۸۷).
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن‌ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید. با توجه به این که هدف از تحقیق، شناسایی جامعه و تعیین پارامترهای مربوط است و با توجه به حجم زیاد جامعه آماری، عملاً انجام این کار امکان‌پذیر نمی‌باشد و باید تعدادی از افراد را مورد بررسی قرار داد و از طریق حجم کوچکتر و با روش معینی به صفات و ویژگی‌های جامعه پی برد. بدیهی است که اگر حجم جامعه مورد نظر کوچک و حجم و تعداد آن کم باشد، می‌توان آن را به طور کامل مطالعه نمود ولی با توجه به این که جامعه مورد نظر بزرگ می‌باشد باید از بین افراد جامعه، تعداد مشخصی به عنوان نمونه برگزیده و با مطالعه این حجم محدود، ویژگی‌ها و صفات جامعه را مطالعه کرده و شاخص‌ها و اندازه‌های آماری آن محاسبه شود ( ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸).
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است و به همین دلیل، امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه آماری) به صورت سرشماری وجود ندارد. بنابراین انتخاب نمونه و روش نمونه‌گیری برای تحقیق ضروری است تا اطلاعات به دست آمده از تحلیل داده‌های نمونه آماری را به جامعه تعمیم داد.
هنگامی که اعضای جامعه آماری را به صورت تصادفی ساده انتخاب می‌کنیم احتمال بسیار دارد که الگوهای پراکنش ویژگی‌هایی که در پژوهش خود به آن علاقه‌مند هستیم، به همان صورت، در عناصری که برای نمونه‌گیری انتخاب می‌کنیم، توزیع شده باشند.
نظر به این‌که نمونه‌گیری تصادفی ساده، بزرگ‌ترین تعمیم‌پذیری نتایج را به کل جامعه آماری ارائه می‌دهد، هنگامی که هدف پژوهش، تعمیم‌پذیری یافته‌ها به کل جامعه آماری باشد، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بهترین طرح نمونه‌برداری به شمار می‌آید (سکاران، ۱۳۸۶).
جامعه مورد مطالعه این تحقیق، شامل کارکنان مجتمع آموزشی صالح واقع در شهر تهران می باشد که به دلیل محدودیت زمان و هزینه، نمونه‌ای از آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای تعیین حجم نمونه، مقیاس داده‌ها و

edame