ونه‌ی S7.2 دارای غنی شدگی بسیار زیاد و سایر نمونه‌ها دارای غنی شدگی فوق العاده زیاد می‌باشند. نمونه‌ی S12.1 بالاترین میزان غنی شدگی یعنی مقدار ۱۴۳۹ را در بین نمونه‌های معدنی نشان می‌دهد. میانگین فاکتور غنی شدگی نمونه‌های معدنی نسبت به عنصر سرب ۰۵/۳۱۷ است.
میانگین فاکتور غنی شدگی نمونه‌های باطله ۱۷۴۵ است. تمام نمونه‌های باطله نسبت به عنصر سرب دارای غنی شدگی بسیار زیاد می‌باشند. در بین نمونه‌های باطله بالاترین مقدار غنی شدگی متعلق به نمونه‌ی T7 با میزان ۲۴/۳۷۱۴ است.
در بین نمونه‌های دشت نمونه‌های LP3، LP6، LP9 و LP10 دارای غنی شدگی متوسط، نمونه‌های LP11، LP12، LP13 و LP14 دارای غنی شدگی بسیار زیاد و سایر نمونه‌ها دارای غنی شدگی زیاد می‌باشند. بیش‌ترین فاکتور غنی شدگی نمونه‌های دشت متعلق به نمونه‌ی LP14 با مقدار ۵۹/۳۷ است. میانگین فاکتور غنی شدگی این نمونه‌ها نسبت به عنصر سرب ۳۰/۱۲ می‌باشد.
۴ – ۲ – ۳- ۲- ۲ غنی شدگی روی
در نمونه‌های معدنی میانگین غنی شدگی روی ۵۸/۳۴۴ است. بیش‌ترین غنی شدگی با مقدار ۲۶/۴۲۵ متعلق به نمونه‌ی S12.1 است. نمونه‌ی معدنی S7.2 دارای غنی شدگی بسیار زیاد و سایر نمونه‌ها دارای غنی شدگی فوق العاده زیاد می‌باشند.
در نمونه‌های باطله میانگین غنی شدگی روی ۳۰/۱۳۷۸ است. بالاترین غنی شدگی مربوط به نمونه‌ی T7 با مقدار ۸۸/۲۱۶۷ است. پایین‌ترین غنی شدگی متعلق به نمونه‌ی T4 با مقدار ۲۷/۳۰۱ است. تمامی نمونه‌های باطله نسبت به روی دارای غنی شدگی فوق العاده زیاد می‌باشند.
در نمونه‌های دشت میانگین غنی شدگی روی ۹/۸ است. بالاترین غنی شدگی مربوط به نمونه‌ی LP14 با مقدار ۸/۳۳ است. پایین‌ترین غنی شدگی متعلق به نمونه‌ی LP9 با مقدار ۳۸/۱ است.
نمونه‌های LP1، LP12، LP13 و LP15 نسبت به روی دارای غنی شدگی زیاد، نمونه‌ی LP14 دارای غنی شدگی بسیار زیاد و سایر نمونه‌ها دارای غنی شدگی متوسط می‌باشند.
در زیر نمودارهای میانگین شاخص غنی شدگی برای دو عنصر سرب و روی در سه نوع خاک معدنی، باطله و دشت آورده شده است.

شکل۴- ۵٫ نمودار دایره‌ای شاخص غنی شدگی سرب در سه نوع خاک

شکل۴- ۶٫ نمودار دایره‌ای شاخص غنی شدگی روی در سه نوع خاک
همانگونه که در نمودارها به خوبی مشهود است برای هر دو عنصر سرب و روی غنی شدگی نمونه‌های باطله بیش‌تر از معدنی و نمونه‌های معدنی بیش‌تر از دشت می‌باشد که نشان دهنده‌ی کاهش آلودگی‌ها از داخل معدن به سمت خارج آن است.
۴ – ۲ – ۳ – ۳ شاخص آلودگی مجموع فلزات (MCI)
با استفاده از این شاخص می‌توان میزان آلودگی فلزی را در هر نمونه بررسی کرد. شاخص آلودگی فلزی را از طریق فرمول زیر می‌توان محاسبه نمود:
(۴ – ۵) i MCI = ?
i نشان دهنده فلزات مربوطه، Cm بیان کننده غلظت اندازه گیری شده فلزات در خاک و Bm غلظت پس زمینه‌ی فلزات در ناحیه مورد مطالعه است که یا از طریق ترکیب پوسته‌ای فلز مربوطه پیش از صنعتی شدن و یا از طریق غلظت پس زمینه‌ی اندازه گیری شده از یک ناحیه زمین شناسی بکر غیر آلوده مشخص می‌شود (Meybeck et al., 2004).
بر اساس شاخص آلودگی فلزات خاک‌ها به پنج دسته تقسیم می‌شوند. اگر مقدار MCI کم‌تر از ۵ باشد نمونه دارای آلودگی بسیار پایین، بین ۵ تا ۲۵ آلودگی متوسط، ۲۵ تا ۵۰ آلودگی بالا، ۵۰ تا ۱۰۰ آلودگی بسیار بالا و بیش‌تر از ۱۰۰ آلودگی بسیار بسیار بالا است (Aikpokpodion et al., 2010).
در زیر نمودارهای مربوط به مقادیر MCI برای نمونه‌های معدنی، سد باطله و خاک‌های دشت بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم آورده شده است.

شکل۴- ۷٫ نمودار میله‌ای مربوط به مقادیر MCI نمونه‌های معدنی

شکل۴- ۸٫ نمودار میله‌ای مربوط به مقادیر MCI نمونه‌های باطله

شکل۴- ۹٫ نمودار میله‌ای مربوط به مقادیر MCI نمونه‌های دشت
همانطور که از نمودار ۴ – ۷ استنباط می‌شود در بین نمونه‌های معدنی نمونه‌های S6 و S7.2 در رده‌ی آلودگی بسیار بالا و سایر نمونه‌ها در رده‌ی آلودگی بسیار بسیار بالا قرار می‌گیرند.
با توجه به نمودار ۴ – ۸ کلیه‌ی نمونه‌های سد باطله‌ی قدیم و جدید از نظر شاخص MCI در رده‌ی آلودگی بسیار بسیار بالا قرار می‌گیرند.
با توجه به نمودار ۴ – ۹ می‌توان اظهار داشت که نمونه‌های LP1، LP12، LP13، LP14 و LP15 در رده‌ی آلودگی متوسط، نمونه‌ی LP11 در رده‌ی آلودگی بالا و سایر نمونه‌ها در رده‌ی آلودگی بسیار پایین قرار می‌گیرند.
۴ – ۲ – ۳- ۴ فاکتور آلودگی
Hakanson در سال ۱۹۸۰ جهت ارزیابی آلودگی خاک‌ها فاکتوری را تحت عنوان فاکتور آلودگی ارائه کرده است که مطابق فرمول زیر قابل محاسبه است:
Cf = Mx/Mb
در این فرمول Mx غلظت میانگین فلز در رسوبات آلوده و Mb غلظت فلز در پوسته‌ی زمین پیش از صنعتی شدن است.
از فاکتور آلودگی می‌توان جهت بررسی آلودگی تک تک نقاط نمونه برداری استفاده نمود (Abrahim & Parker, 2008).
علاوه بر آن می‌توان از این فاکتور برای ارزیابی یک منطقه نیز استفاده نمود که در آن صورت Mx میانگین غلظت یک آلاینده از حداقل پنج نمونه‌ی برداشت شده از منطقه‌ی آلوده می‌باشد (Nikolaidis et al., 2010).
بر اساس فاکتور آلودگی خاک‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند. اگر مقدار این شاخص از یک کم‌تر باشد آلودگی نمونه در حد کم، اگر بین ۱ تا ۳ باشد آلودگی متوسط، بین ۳ تا ۶ آلودگی قابل توجه و بیش‌تر از ۶ باشد آلودگی بسیار زیاد است.
در جدول ۴ – ۱۹ میزان شاخص Cf برای تک تک نقاط خاک آورده شده است.
جدول۴- ۱۹٫ فاکتور آلودگی محاسبه شده برای نمونه‌های خاک
CF (Cd)
CF (Zn)
CF (Pb)
شماره نمونه
۴۴٫۵
۲۸٫۴۲
۳۸٫۳۳
S1
1849.5
356.48
633.63
S2
214
107.37
110
S3
303.5
261.05
115
S4
99.45
122.38
77.05
S5
24.85
24.5
21.39
S6
99.6
29.98
34.48
S7.1
24.85
15.07
14.67
S7.2
174.85
313.43
214.08
S8.1
124.95
146.66
69.21
S8.2
174.65
180.67
125.74
S9.1
74.5
66.61
45.7
S9.2
174.2
114.2
108.99
S10
99.5
188.53
125.87
S11
350
416.84
695.5
S12.1
124.8
151.34
230.13
S12.2
90.65
53.76
17.74
S13
124.8
90.95
46.12
S14
424.65
65.2
401.35
T1
249.55
54.11
323.67
T2
74.45
47.56
230.36
T4
422.8
1099.54
614.05
T5
324.25
577.62
1404.27
T6
650
840.59
1544.72
T7
0
4.7
6.46
LP1
0
1.62
2.74
LP2
0
0.99
2.23
LP3
0
0.79
2.24
LP4
0
0.78
2.24
LP5
0
0.58
1.99
LP6
0
0.68
1.99
LP7
0
0.53
2
LP8
0
0.52
1.74
LP9
0
0.63
1.98
LP10
49.8
13.68
14.69
LP11
0
4.92
9.45
LP12
0
5.95
7.68
LP13
0
12.34
14.72
LP14
0
4.24
5.97
LP15
کلیه‌ی نمونه‌های معدنی و نمونه‌های باطله از نظر فاکتور آلودگی دارای آلودگی بسیار زیاد می‌باشند. در بین نمونه‌های دشت نسبت به عنصر سرب نمونه‌های LP1، LP11، LP12، LP13، LP14 و LP15 دارای آلودگی بسیار زیاد و سایر نمونه‌ها دارای آلودگی متوسط هستند.
برای عنصر روی نمونه‌های LP3، LP4، LP5، LP6، LP7، LP8، LP9 و LP10 دارای آلودگی کم، نمونه‌ی LP2 دارای آلودگی متوسط، نمونه‌های LP1، LP12، LP13 و LP15 دارای آلودگی قابل توجه و نمونه‌های LP11 و LP14 دارای آلودگی بسیار زیاد می‌باشند.
برای عنصر کادمیوم نمونه‌های دشت بجز نمونه‌ی LP11 که دارای آلودگی بسیار زیاد است سایر نمونه‌ها آلودگی نشان نداده اند.
جهت مقایسه‌ی خاک‌های دشت، معدنی و باطله، مجموع فاکتور آلودگی برای این خاک‌ها نیز محاسبه گردید که در جدول ۴ – ۲۰ مقادیر آن آورده شده است:
جدول۴- ۲۰٫ مجموع فاکتور آلودگی خاک‌های معدنی، باطله و دشت
۱۵۱٫۸۱
CF-Pb-S
148.24
CF-Zn-S
231.84
CF-Cd-S
1743.69
CF-Pb-T
447.44
CF-Zn-T
357.62
CF-Cd-T
5.21
CF-Pb-LP
3.53
CF-Zn-LP
3.32
CF-Cd-LP

با توجه به داده‌های جدول بالا به طور کلی می‌توان اظهار داشت که خاک‌های معدنی و سد باطله نسبت به هر سه عنصر سرب، روی و کادمیوم شدیدأ آلوده هستند ولی خاک‌های دشت به طور متوسط دارای آلودگی قابل توجه نسبت به سه عنصر ذکر شده می‌باشند. آلودگی خاک‌های دشت بسیار بسیار پایین‌تر از دو نوع خاک دیگر است که از جمله‌ی علل آن می‌توان به حضور سازندهای کربناته و حضور ماده‌ی معدنی در این سازندها و pH قلیایی محیط اشاره نمود (قاضی فرد، ۱۳۸۰) که سبب عدم تحرک این عناصر می‌شود.
۴ – ۲ – ۳ – ۵ شاخص تجمعی آلودگی (MCd):
شاخص تجمعی آلودگی شاخص است که توسط Abrahim و Parker در ۲۰۰۸ ابداع شده است و با نام درجه اصلاح آلودگی نیز عنوان می‌شود و از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
MCd=?Cf/n
Cf فاکتور آلودگی و n تعداد نمونه‌های آنالیز شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *