پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، خودکشی، توزیع فراوانی

پایان نامه ارشد درباره
مهارت های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، خودکشی، توزیع فراوانی

ارتباطی متوسط و ۵/۳۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای همنشینی متوسط با دوستان بزهکار، ۹/۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای همنشینی زیاد با دوستان بزهکار، ۳/۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۵۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۱/۲۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه میزان همنشینی با دوستان بزهکار بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی کاهش می یابد.
جدول شماره ۲۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
همنشینی با دوستان بزهکار
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۰
۱/۹
۷/۱
۶۲
۴/۵۶
۳/۱۰
۳۸
۵/۳۴
۳/۶
۱۱۰
۳/۱۸
متوسط
۲۲
۹/۵
۷/۳
۲۸۲
۷۵
۴۷
۷۲
۱/۱۹
۱۲
۳۷۶
۷/۶۲
زیاد
۲۲
۳/۱۹
۷/۳
۶۸
۶/۵۹
۳/۱۱
۲۴
۱/۲۱
۴
۱۱۴
۱۹
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۰-۲-۵- نشان می دهد که ۱۴ درصد از پاسخگویان دارای نظارت کم والدین، ۴/۵۳ درصد دارای نظارت متوسط و ۶/۳۲ درصد دارای نظارت زیاد والدین بوده اند. در بین افراد دارای نظارت کم والدین، ۴/۲۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۹/۱۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای نظارت متوسط والدین، ۴/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۹/۷۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افراد دارای نظارت زیاد والدین، ۱/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۳/۶۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۳۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند. هرچه نظارت والدین بر فرزندان بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افزایش می یابد.
جدول شماره ۳۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان نظارت والدین بر فرزندان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
نظارت والدین
بر فرزندان
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۸
۴/۲۱
۳
۵۶
۷/۶۶
۳/۹
۱۰
۹/۱۱
۷/۱
۸۴
۱۴
متوسط
۳۰
۴/۹
۵
۲۳۰
۹/۷۱
۴/۳۸
۶۰
۸/۱۸
۱۰
۳۲۰
۴/۵۳
زیاد
۶
۱/۳
۱
۱۲۶
۳/۶۴
۲۱
۶۴
۶/۳۲
۶/۱۰
۱۹۶
۶/۳۲
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۱-۲-۵- نشان می دهد که ۱۳ درصد از پاسخگویان در طول یک سال گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز رانندگی خطرناک نداشته اند، ۴۰ درصد، یک یا دو بار رانندگی خطرناک را تجربه کرده، ۳/۳۶ درصد بعضی اوقات و ۷/۱۰ درصد بیشتر اوقات رانندگی خطرناک داشته اند. در بین افرادی که هرگز تجربه رانندگی خطرناک نداشته اند، ۳/۱۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۶۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵/۲۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که یک یا دو بار رانندگی خطرناک داشته اند، ۷/۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۵/۶۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۲۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بعضی اوقات رانندگی خطرناک داشته اند، ۲/۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۷۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۲۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بیشتر اوقات رانندگی خطرناک داشته اند، ۶/۱۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۶/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۸/۱۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد میباشند.
جدول شماره ۳۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رانندگی خطرناک و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
رانندگی
خطرناک
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۸
۳/۱۰
۳/۱
۵۴
۲/۶۹
۹
۱۶
۵/۲۰
۷/۲
۷۸
۱۳
یک یا دو بار
۱۶
۷/۶
۷/۲
۱۶۲
۵/۶۷
۲۷
۶۲
۸/۲۵
۳/۱۰
۲۴۰
۴۰
بعضی اوقات
۲۰
۲/۹
۳/۳
۱۵۴
۶/۷۰
۷/۲۵
۴۴
۲/۲۰
۳/۷
۲۱۸
۳/۳۶
بیشتر اوقات
۱۰
۶/۱۵
۷/۱
۴۲
۶/۶۵
۷
۱۲
۸/۱۸
۲
۶۴
۷/۱۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۲-۲-۵- نشان می دهد که ۳۹ درصد از پاسخگویان در طول یک سال گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز رفتار خشونت آمیز انجام نداده اند، ۴/۵۳ درصد، یک یا دو بار، ۷ درصد بعضی اوقات و ۶/۰ درصد بیشتر اوقات رفتار خشونت آمیز انجام داده اند. در بین افرادی که هرگز رفتار خشونت آمیز انجام نداده اند، ۶/۲ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کم، ۸/۶۵ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۶/۳۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که یک یا دو بار رفتارهای خشونت آمیز انجام داده اند، ۵/۱۲ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۲/۷۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۲/۱۶ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بعضی اوقات رفتارهای خشونت آمیز انجام داده اند، ۱۹ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، ۷/۶۶ درصد دارای مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. در بین افرادی که بیشتر اوقات رفتارهای خشونت آمیز انجام داده اند، ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی متوسط و ۵۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد می باشند.
جدول شماره ۳۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان رفتار خشونت آمیز و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
رفتار
خشونت آمیز
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۶
۶/۲
۱
۱۵۴
۸/۶۵
۷/۲۵
۷۴
۶/۳۱
۳/۱۲
۲۳۴
۳۹
یک یا دو بار
۴۰
۵/۱۲
۷/۶
۲۲۸
۲/۷۱
۳۸
۵۲
۲/۱۶
۷/۸
۳۲۰
۴/۵۳
بعضی اوقات
۸
۱۹
۳/۱
۲۸
۷/۶۶
۷/۴
۶
۳/۱۴
۱
۴۲
۷
بیشتر اوقات
۰
۰
۰
۲
۵۰
۳/۰
۲
۵۰
۳/۰
۴
۶/۰
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۳-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۶۴ درصد از پاسخگویان در طول یک سال گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تمایل و اقدام به خودکشی نداشتهاند، ۲۶ درصد، یک یا دو بار، ۸ درصد بعضی اوقات و ۷/۱ درصد بیشتر اوقات تمایل و اقدام به خودکشی داشته اند. در بین افرادی که هرگز تمایل و اقدام به خودکشی نداشته اند، ۱/۳ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، و در بین افرادی که بیشتر اوقات تمایل و اقدام به خودکشی داشته اند، ۴۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم هستند. همچنین، در بین افرادی که هرگز تمایل و اقدام به خودکشی نداشته اند، ۱۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد، و در بین افرادی که بیشتر اوقات تمایل و اقدام به خودکشی داشتهاند، ۳/۰ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. هرچه میزان تمایل و اقدام به خودکشی بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی کاهش می یابد.
جدول شماره ۳۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تمایل و اقدام به خودکشی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
تمایل و اقدام
به خودکشی
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۱۲
۱/۳
۲
۲۶۶
۹/۶۸
۳/۴۴
۱۰۸
۲۸
۱۸
۳۸۶
۳/۶۴
یک یا دو بار
۲۰
۸/۱۲
۳/۳
۱۱۴
۱/۷۳
۱۹
۲۲
۱/۱۴
۷/۳
۱۵۶
۲۶
بعضی اوقات
۱۸
۵/۳۷
۳
۲۸
۳/۵۸
۷/۴
۲
۲/۴
۳/۰
۴۸
۸
بیشتر اوقات
۴
۴۰
۷/۰
۴
۴۰
۷/۰
۲
۲۰
۳/۰
۱۰
۷/۱
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۴-۲-۵- نشان می دهد که ۲۰ درصد از پاسخگویان در طول یک ماه گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه سیگار و قلیان کشیدن نداشته اند، ۴۰ درصد، یک یا دو بار، ۶/۳۰ درصد، بعضی اوقات و ۴/۹ درصد بیشتر اوقات سیگار و قلیان میکشیده اند. در بین افرادی که هرگز تجربه سیگار و قلیان کشیدن نداشته اند، ۷/۶ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم، و در بین افرادی که بیشتر اوقات سیگار و قلیان میکشیده اند، ۴/۲۱ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی کم هستند. همچنین، در بین افرادی که هرگز تجربه سیگار و قلیان کشیدن نداشته اند، ۳/۳۸ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد، و در بین افرادی که بیشتر اوقات سیگار و قلیان می کشیده اند، ۱/۷ درصد دارای مهارت های اجتماعی و ارتباطی زیاد هستند. هرچه مصرف سیگار و قلیان بیشتر می شود، میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی کاهش می یابد.
جدول شماره ۳۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مصرف سیگار و قلیان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
مصرف سیگار
و قلیان
مهارت های اجتماعی و ارتباطی
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
هرگز
۸
۷/۶
۳/۱
۶۶
۵۵
۱۱
۴۶
۳/۳۸
۷/۷
۱۲۰
۲۰
یک یا دو بار
۱۴
۸/۵
۳/۲
۱۷۴
۵/۷۲
۲۹
۵۲
۷/۲۱
۶/۸
۲۴۰
۴۰
بعضی اوقات
۲۰
۹/۱۰
۳/۳
۱۳۲
۷/۷۱
۲۲
۳۲
۴/۱۷
۳/۵
۱۸۴
۶/۳۰
بیشتر اوقات
۱۲
۴/۲۱
۲
۴۰
۴/۷۱
۷/۶
۴
۱/۷
۷/۰
۵۶
۴/۹
کل
۵۴
۹
۴۱۲
۷/۶۸
۱۳۴
۳/۲۲
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۳۵-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۶۸ درصد از پاسخگویان در طول یک سال گذشته(یک سال منتهی به زمان پر کردن پرسشنامه) هرگز تجربه مصرف الکل و مواد مخدر نداشته اند، ۶/۲۹ درصد، یک یا دو

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *