پایان نامه ارشد درباره مهارت های اجتماعی، رفتارهای پرخطر، کنترل اجتماعی، رفتار پرخطر

پایان نامه ارشد درباره
مهارت های اجتماعی، رفتارهای پرخطر، کنترل اجتماعی، رفتار پرخطر

همنشینی افتراقی ساترلند و هم یادگیری اجتماعی بندورا بر یادگیری رفتارهای اجتماعی(چه منفی و چه مثبت) تأکید می ورزند. بنابراین، مهارت های اجتماعی مطابق با نظریهی یادگیری اجتماعی آموختنی بوده، رفتارهای پرخطر نیز مطابق با نظریهی همنشینی افتراقی از طریق تعامل با دوستان بزهکار یاد گرفته می شوند. لذا ارتباط بین نظریهی کنترل اجتماعی و مهارت های اجتماعی براساس نقش عوامل جامعه پذیری در درونی کردن رفتارهای اجتماعی(مانند تعهد، باور و مهارت های اجتماعی) و بازدارنده بودن هم کنترل های اجتماعی و فردی و هم مهارت های اجتماعی، و ارتباط بین همنشینی افتراقی و مهارت های اجتماعی براساس مقولهی یادگیری تبیین می گردد. مطابق با چارچوب نظری و براساس مطالب ذکر شده در بالا، قضایای پژوهش به این ترتیب می باشد:
۱- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.
۲- هر چه قدر میزان بهره مندی جوانان از انواع مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.
۳- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد، احتمال می رود از مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند.
۴- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.
۵- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد، احتمال می رود از مهارتهای اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند.
۶- هرچه قدر میزان کنترل اجتماعی بر روی جوانان بیشتر باشد و از مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.
۷- هرچه قدر میزان همنشینی افتراقی جوانان با دوستان بزهکار کمتر باشد و از مهارت های اجتماعی و ارتباطی بیشتری برخوردار باشند، احتمال کمتری وجود دارد که آنها به رفتارهای پرخطر روی آورند.
شکل ۳-۱۶- مدل مفهومی پژوهش
۳-۶- مدل تجربی پژوهش
مدل تجربی دربرگیرندهی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابستهی پژوهش می باشد. در این مدل، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی به عنوان متغیرهای مستقل که هم بر روی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و هم بر روی متغیر رفتار پرخطر تأثیرگذارند، آورده شده اند. همچنین با توجه به چارچوب نظری منتخب، متغیرهای دلبستگی و تعلق، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره و خود-کنترلی به منظور عملیاتی کردن نظریه کنترل اجتماعی و همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان برای عملیاتی کردن نظریه همنشینی افتراقی آورده شده است. متغیر مستقل اصلی هم که مهارتهای اجتماعی و ارتباطی می باشد در ده بعد آورده شده، به عنوان متغیر مستقل اصلی، اثر آن بر روی رفتار پرخطر مورد آزمون قرار می گیرد. مهارت های اجتماعی و ارتباطی از طرف دیگر به عنوان متغیر وابسته در رابطه با متغیرهای زمینه ای، متغیرهای اخذ شده از کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی عمل می کند. در رابطه با متغیر وابسته یعنی رفتارهای پرخطر، مواردی مانند رانندگی خطرناک، رفتار خشونت آمیز، تمایل و اقدام به خودکشی، مصرف سیگار و قلیان، مصرف الکل و مواد مخدر، رابطه با جنس مخالف و رفتار پرخطر فضای مجازی به عنوان مؤلفههای رفتار پرخطر مورد سنجش قرار می گیرد.
شکل ۳-۱۷- مدل تجربی پژوهش
۳-۷- فرضیات پژوهش
– بین سن و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین تحصیلات و مهارت های اجتماعی و ارتباطی ابطه وجود دارد.
– بین درآمد خانوار و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین جنسیت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین وضعیت تأهل و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین قومیت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین نوع مسکن و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین طبقه اجتماعی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین ساختار خانواده و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین نحوهی گذران اوقات فراغت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین دلبستگی به خانواده و دوستان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین تعهد به هنجارها و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین مشارکت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین باور به اصول اخلاقی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین خودپنداره و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین خود-کنترلی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین همنشینی با دوستان بزهکار و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
– بین سن و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین تحصیلات و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین درآمد خانوار و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین جنسیت و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین وضعیت تأهل و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین قومیت و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین نوع مسکن و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین طبقه اجتماعی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین ساختار خانواده و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین نحوهی گذران اوقات فراغت و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین دلبستگی به خانواده و دوستان و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین تعهد به هنجارها و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین مشارکت و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین باور به اصول اخلاقی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین خودپنداره و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین خود-کنترلی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین همنشینی با دوستان بزهکار و رفتار پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین نظارت والدین بر فرزندان و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
– بین مهارت های اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر رابطه وجود دارد.
فصل چهارم
روششناسی پژوهش
۴-۱- روش پژوهش
در پژوهش های اجتماعی بر اساس مبانی پارادایمی، یکی از روش های کمی، کیفی یا ترکیبی تحقیق انتخاب می شود. در این پژوهش براساس پارادایم اثباتی، روش کمی تحقیق انتخاب شده است. با توجه به اینکه روش کمی به دنبال تبیین علی و دخالت ندادن ارزش ها در فرایند تحقیق می باشد، و هدف این تحقیق نیز ارزیابی روابط علی و آگزیوماتیک بین متغیرها میباشد، این روش انتخاب شده است. از آنجا که تحقیق در روش کمی بر اساس مبانی پارادایمی آن، یک راهبرد ابزاری به شمار می آید، تکنیک های مختلفی برای جمع آوری داده ها وجود دارد(ایمان، ۱۳۸۸). بنابراین، محقق با توجه به ماهیت مسألهی تحقیق میبایست تکنیک مناسبی جهت توصیف و تبیین داده ها برگزیند.
۴-۲- تکنیک جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش بر مبنای روش کمی، از تکنیک پیمایش۴۳۶ برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز استفاده شده است. پیمایش یکی از روشهای گردآوری، تنظیم و تحلیل دادههاست(دواس۴۳۷، ۱۳۸۵: ۱۶). روش پیمایشی اطلاعاتی را بدست می دهد که کمتر حاوی جزئیات است، اما ما می توانیم نسبتاً مطمئن باشیم که بر حوزه ای وسیع تطبیق میکند(گیدنز۴۳۸، ۷۲۹:۱۳۸۵). ویژگی های بارز پیمایش شامل شیوهی گردآوری داده ها و روش تحلیل آنها می باشد(دواس، ۱۳۸۵: ۱۳). پیمایش، شیوهی مناسب گردآوری دادهها در پژوهشهایی است که محقق دنبال توصیف و تبیین(علل) پدیده ها می باشد، به علاوه، پژوهشهایی که جامعهی آماری و حجم نمونه در آن گسترده می باشد، از این روش استفاده می کنند. از آنجا که در این پژوهش هم جامعهی آماری، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر شیراز هستند و هم جمعیت نمونه برابر با ۶۰۰ نفر می باشند، از تکنیک پیمایش استفاده شده است تا بتوان توصیف مناسبی از متغیرهای مورد نظر به دست آورد و هم نتایج به دست آمده را به جامعهی آماری تعمیم داد.
در پیمایش معمولاً از پرسشنامه استفاده می کنند. پرسشنامه۴۳۹ ابزار بسیار ساختمندی برای گردآوری داده هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعهی یکسانی از سؤالات پرسیده میشود(دواس، ۱۳۸۵: ۸۷). پرسشنامه ابزاری است برای اندازه گیری متغیرها. در پرسشنامه باید سؤالاتی مطرح شود که بطور مستقیم در رابطه با موضوع تحقیق و فرضیه های تحقیق باشد. پرسشنامه حاوی دو نوع سؤال باز و بسته می باشد. سؤالات بسته(استاندارد)، سؤالاتی هستند که فقط یکدسته پاسخهای معین به آنها می توان داد. سؤالات باز که به پاسخگویان فرصت میدهد نظرات خود را با عبارات خودشان بیان کنند(گیدنز، ۱۳۸۵: ۷۲۹). پرسشنامه پرکاربردترین ابزار برای گردآوری داده های پیمایش است. در این پژوهش با در نظر گرفتن وقت و تعداد زیاد گویهها، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردید. همچنین، برای ارزیابی روایی پرسشنامه از اعتبار صوری۴۴۰و نیز برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ۴۴۱ استفاده شده است.
۴-۳- جامعه آماری
جامعهی آماری۴۴۲ مجموعه ای از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند و از آن نمونهای نمایا یا معرف بدست می آید(ساروخانی، ۱۳۸۲: ۱۵۷). جامعهی آماری در این پژوهش، جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر شیراز میباشند که مطابق با سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد آنها ۴۷۷۲۸۷ نفر می باشد(مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰). سازمان ملی جوانان دامنه سنی جوانان را بین ۱۵ تا ۲۹ سال در نظر گرفته است. دلیل انتخاب جوانان این مسأله میباشد که آنها بیشتر از هر گروه دیگری در معرض رفتارهای پرخطر می باشند. آمار بدست آمده از تحقیقات مختلف مؤید این نکته می باشد(علیوردی نیا و همکاران، ۱۳۹۰؛ گرمارودی و همکاران، ۱۳۸۸؛ باسکین-سامرز و سامرز، ۲۰۰۶؛ فلیشر و چالتون، ۲۰۰۱).
اما دلیل انتخاب شهر شیراز به این خاطر است که منابع تشدید کنندهی رفتارهای بزهکارانه بطور کلی در استان فارس و مرکز آن یعنی شیراز زیاد می باشد. منابع اصلی تشدید کننده‌ بزهکاری در سطح استان فارس شامل ویژگی‌های جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و جمعیتی می‌شود. از جمله این چالش‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ افزایش فزاینده جمعیت استان فارس و جوان بودن جمعیت استان فارس (کریمی، ۱۳۹۰؛ بیگی،

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *