پایان نامه ارشد درباره مهارتهای اجتماعی، سطح معنادار، انحراف معیار، مهارت های اجتماعی

پایان نامه ارشد درباره
مهارتهای اجتماعی، سطح معنادار، انحراف معیار، مهارت های اجتماعی

مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل می باشد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد مجرد برابر با ۸۰/۱۴۰ و افراد متأهل برابر با ۳۰/۱۴۶ می باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (۱۴۶/۳-) و ضریب معناداری (۰۰۲/۰=Sig)، تفاوت ملاحظه شده معنادار است. دادهها نشان می دهند که میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد متأهل بیشتر از مجردین است.
جدول ۳-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت تأهل
وضعیت تأهل
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار T
سطح معناداری
مجرد
۴۹۰
۸۰/۱۴۰
۴۲/۱۶
۱۴۶/۳-
۰۰۲/۰
متأهل
۱۰۴
۳۰/۱۴۶
۰۶/۱۵
فرضیه ششم: بین قومیت و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۳-۵- نشان دهندهی آزمون تفاوت میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه بر حسب قومیت می باشد. ابتدا متغیر قومیت در قالب اقوام فارس، لر، ترک، کرد، عرب، بلوچ و سایر در نظر گرفته شد، اما با توجه به فراوانی کم سایر مقولهها به غیر از فارس، این متغیر کدگذاری مجدد شد و به صورت فارس و غیرفارس درآمد. همانگونه که دادههای جدول نشان می دهد میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد دارای قومیت فارس برابر با ۰۶/۱۴۲ و غیرفارس برابر با ۸۳/۱۴۰ می باشد، که با توجه به مقدار T به دست آمده (۷۷۳/۰) و ضریب معناداری (۴۴۰/۰=Sig)، تفاوت ملاحظه شده معنادار نیست. دادهها نشان می دهند که میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد دارای قومیت فارس بیشتر از افراد غیرفارس می باشد.
جدول ۴-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به قومیت
قومیت
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار T
سطح معناداری
فارس
۴۶۶
۰۶/۱۴۲
۵۴/۱۶
۷۷۳/۰
۴۴۰/۰
غیرفارس
۱۳۴
۸۳/۱۴۰
۲۹/۱۵
فرضیه هفتم: بین نوع مسکن و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۵-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با توجه به نوع مسکن افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افرادی که دارای مسکن شخصی می باشند، نسبت به افراد دارای مسکن اجاره ای و سازمانی بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۴۱۸/۳) و سطح معناداری (۰۱۷/۰=Sig) تفاوت ملاحظه شده معنادار است.
جدول ۵-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نوع مسکن
نوع مسکن
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
شخصی
۳۸۲
۹۵/۱۴۱
۲۳/۱۷
۴۱۸/۳
۰۱۷/۰
اجاره ای
۱۵۲
۴۶/۱۳۹
۲۲/۱۴
سازمانی
۴
۱۳۵
۲۳/۹
سایر
۶۲
۹۶/۱۴۶
۹۲/۱۳
کل
۶۰۰
۷۹/۱۴۱
۲۶/۱۶
فرضیه هشتم: بین وضعیت طبقاتی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۶-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با توجه به وضعیت طبقاتی افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد متعلق به طبقه بالا از طبقه متوسط و پایین بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۲۴۲/۶) و سطح معناداری (۰۰۲/۰=Sig)، این تفاوت معنادار می باشد.
جدول ۶-۳-۵ : آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به وضعیت طبقاتی
وضعیت طبقاتی
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
بالا
۲۶
۱۵/۱۵۲
۴۴/۱۹
۲۴۲/۶
۰۰۲/۰
متوسط
۴۵۴
۷۱/۱۴۱
۳۲/۱۵
پایین
۱۲۰
۸۵/۱۳۹
۱۹/۱۸
کل
۶۰۰
۷۹/۱۴۱
۲۶/۱۶
فرضیه نهم: بین ساختار خانواده و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۷-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با توجه به ساختار خانوادهی افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افرادی که با همسر خود و افرادی که با پدر و مادر خود زندگی می کنند، نسبت به سایرین بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۱۷۲/۲) و سطح معناداری (۰۵۶/۰=Sig) این تفاوت در سطح ۹۵ درصد معنادار نمیباشد.
جدول ۷-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به ساختار خانواده
ساختار خانواده
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
زندگی با پدر و مادر
۴۵۴
۸۶/۱۴۱
۸۶/۱۶
۱۷۲/۲
۰۵۶/۰
زندگی با پدر
۸
۷۵/۱۳۵
۴۲/۱۸
زندگی با مادر
۴۰
۳/۱۳۶
۲۶/۱۴
زندگی مستقل
۳۰
۹۳/۱۴۰
۲۲/۱۰
زندگی با همسر
۶۶
۱۴۶
۴۱/۱۴
کل
۶۰۰
۷۹/۱۴۱
۲۶/۱۶
فرضیه دهم: بین نحوه گذران اوقات فراغت و مهارت های اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
جدول ۸-۳-۵- آزمون تفاوت میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت افراد مورد مطالعه را نشان می دهد. دادههای جدول نشان می دهند که میانگین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افرادی که اوقات فراغت خود را با خانواده می گذرانند، نسبت به سایرین بالاتر است. با توجه به مقدار F به دست آمده(۳۱۷/۱۱) و سطح معناداری (۰۰۰/۰=Sig)، این تفاوت در سطح ۹۹ درصد معنادار میباشد.
جدول ۸-۳-۵: آزمون تفاوت میانگین میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افراد با توجه به نحوه گذران اوقات فراغت
نحوه گذران اوقات فراغت
فراوانی
میانگین نمره مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
انحراف معیار
مقدار F
سطح معناداری
با خانواده
۲۲۰
۱۰/۱۴۶
۵۰/۱۵
۳۱۷/۱۱
۰۰۰/۰
با دوستان
۲۰۶
۸۱/۱۳۷
۴۵/۱۵
با افراد دیگر
۱۲
۳۳/۱۳۲
۷۸/۱۶
هیچکدام
۵۸
۴۱/۱۴۳
۳۸/۱۸
کل
۶۰۰
۷۹/۱۴۱
۲۶/۱۶
– فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای کنترل اجتماعی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی
فرضیه اول: بین دلبستگی به خانواده و دوستان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۳۱۹/۰=r) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین دلبستگی به خانواده و دوستان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه دلبستگی به خانواده و دوستان افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نیز افزایش مییابد.
فرضیه دوم: بین تعهد به هنجارها و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۴۱۹/۰r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین تعهد به هنجارها و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه تعهد به هنجارها افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افزایش مییابد.
فرضیه سوم: بین مشارکت(درگیری) و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- و مشاهده ضریب پیرسون (۴۴۱/۰r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین مشارکت و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه مشارکت افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افزایش مییابد.
فرضیه چهارم: بین باور به اصول اخلاقی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۳۸۷/۰r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین باور به اصول اخلاقی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه باور به اصول اخلاقی افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نیز افزایش مییابد.
فرضیه پنجم: بین خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- و مشاهده ضریب پیرسون (۴۴۶/۰r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین خودپنداره و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه خودپنداره افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی افزایش مییابد.
فرضیه ششم: بین خود-کنترلی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۳۵۵/۰r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین خود-کنترلی و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه خودکنترلی افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نیز افزایش مییابد.
– فرضیات مربوط به رابطه متغیرهای همنشینی افتراقی و مهارت های اجتماعی و ارتباطی
فرضیه اول: بین همنشینی با دوستان بزهکار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- یعنی ضریب پیرسون (۱۵۸/۰-r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین همنشینی با دوستان بزهکار و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ضعیف و معکوس است، بدین معنی که هرچه همنشینی با دوستان بزهکار افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی کاهش مییابد.
فرضیه دوم: بین نظارت والدین بر فرزندان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی رابطه وجود دارد.
با توجه به دادههای جدول ۹-۳-۵- و مشاهده ضریب پیرسون (۳۵۸/۰r=) و سطح معناداری(۰۰۰/۰=sig)، رابطه بین نظارت والدین بر فرزندان و مهارتهای اجتماعی و ارتباطی متوسط و مثبت است، بدین معنی که هرچه نظارت والدین بر فرزندان افزایش یابد، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی نیز افزایش مییابد.
جدول ۹-۳-۵: همبستگی بین متغیرهای کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی با متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی
متغیر
فراوانی
ضریب پیرسون(r)
سطح معناداری
دلبستگی به خانواده و دوستان
۶۰۰
۳۱۹/۰
۰۰۰/۰
تعهد به هنجارها
۶۰۰
۴۱۹/۰
۰۰۰/۰
مشارکت(درگیری)
۶۰۰
۴۴۱/۰
۰۰۰/۰
باور به اصول اخلاقی
۶۰۰
۳۸۷/۰
۰۰۰/۰
خودپنداره
۶۰۰
۴۴۶/۰
۰۰۰/۰
خود-کنترلی
۶۰۰
۳۵۵/۰
۰۰۰/۰
همنشینی با دوستان بزهکار
۶۰۰
۱۵۸/۰-
۰۰۰/۰
نظارت والدین بر فرزندان
۶۰۰
۳۵۸/۰
۰۰۰/۰
همچنین جدول ۱۰-۳-۵- همبستگی بین مهارت های اجتماعی و ارتباطی با مؤلفه های هفت گانهی رفتارهای پرخطر را نشان می دهد. همانطور که داده ها نشان می دهند، ضریب پیرسون برای همهی مؤلفهها، منفی و معنادار است. همبستگی به دست آمده برای رانندگی خطرناک در سطح ۹۵ درصد و برای سایر مؤلفه ها در سطح ۹۹ درصد معنادار می باشد. مؤلفهی تمایل و اقدام به خودکشی با ضریب پیرسون(۳۷۹/۰-r=) دارای بیشترین همبستگی(البته منفی) و رانندگی خطرناک با ضریب پیرسون (۰۹۳/۰-r=) کمترین همبستگی را با متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی داشته اند.
جدول ۱۰-۳-۵: همبستگی بین مهارت های

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *