پایان نامه ارشد درباره رگرسیون، رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، متغیر وابسته

پایان نامه ارشد درباره
رگرسیون، رفتارهای پرخطر، مهارت های اجتماعی، متغیر وابسته

برابر با (۳۷۵/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۱۴۱/۰= R²) نیز نشان می دهد که در مجموع دو متغیر درون معادله شامل(نظارت والدین بر فرزندان و همنشینی با دوستان بزهکار) توانستند ۱۴ درصد از واریانس متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی را پیش بینی نمایند.
جدول ۲۵-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای همنشینی افتراقی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله دوم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
نظارت والدین بر فرزندان
۳۵۸/۰
۱۲۸/۰

دوم
همنشینی با دوستان بزهکار
۳۷۵/۰
۱۴۱/۰
۰۱۳/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۲۶-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره نظارت والدین بر فرزندان، ۲۲۰/۱ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله دوم، به ازای یک واحد افزایش در نمره همنشینی با دوستان بزهکار، ۴۷۲/۰ نمره از میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر دو متغیر در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۲۶-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای همنشینی افتراقی) برای پیش بینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی در مرحله دوم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
نظارت والدین بر فرزندان
۲۲۰/۱
۳۴۳/۰
۹۶۶/۸
۰۰۰/۰
همنشینی با دوستان بزهکار
۴۷۲/۰-
۱۱۳/۰-
۹۴۹/۲-
۰۰۳/۰
۳۷۵/۰= R 909/48=F
۱۴۱/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۲۷-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر مهارتهای اجتماعی و ارتباطی میباشد. همانگونه که دادههای جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای هفت مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله هفتم برابر با (۶۴۰/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۴۱۰/۰= R²) نیز نشان می دهد که در مجموع هفت متغیر درون معادله شامل(خودپنداره، تعهد به هنجارها، مشارکت، خود-کنترلی، باور به اصول اخلاقی، دلبستگی و سن) توانستند ۴۱ درصد از واریانس متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی را پیش بینی نمایند.
جدول ۲۷-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله هفتم برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
خودپنداره
۴۴۴/۰
۱۹۷/۰

دوم
تعهد به هنجارها
۵۶۶/۰
۳۲۰/۰
۱۲۳/۰
سوم
مشارکت
۵۹۴/۰
۳۵۳/۰
۰۳۳/۰
چهارم
خود-کنترلی
۶۱۰/۰
۳۷۲/۰
۰۱۹/۰
پنجم
باور به اصول اخلاقی
۶۲۳/۰
۳۸۸/۰
۰۱۶/۰
ششم
دلبستگی و تعلق
۶۳۵/۰
۴۰۳/۰
۰۱۵/۰
هفتم
سن
۶۴۰/۰
۴۱۰/۰
۰۰۷/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۲۸-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره خودپنداره، ۹۰۰/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده میشود. در مرحله دوم، به ازای یک واحد افزایش در نمره تعهد به هنجارها، ۶۹۰/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله سوم به ازای یک واحد افزایش در نمره مشارکت، ۷۱۱/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله چهارم به ازای یک واحد افزایش در نمره خود-کنترلی، ۷۶۲/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله پنجم به ازای یک واحد افزایش در نمره باور به اصول اخلاقی، ۷۳۷/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزود می شود. در مرحله ششم به ازای یک واحد افزایش در نمره دلبستگی و تعلق، ۶۰۹/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله هفتم، به ازای یک سال افزایش در سن، ۳۹۸/۰ نمره به میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی افراد مورد مطالعه افزوده می شود. آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر هفت متغیر در سطح ۹۵ درصد و برای شش متغیر دیگر بدون سن در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۲۸-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر مهارت های اجتماعی و ارتباطی در سطح کل در مرحله هفتم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
خودپنداره
۹۰۰/۰
۲۱۳/۰
۴۳۱/۵
۰۰۰/۰
تعهد به هنجارها
۶۹۰/۰
۱۷۳/۰
۲۸۰/۴
۰۰۰/۰
مشارکت
۷۱۱/۰
۱۷۴/۰
۵۶۶/۴
۰۰۰/۰
خود-کنترلی
۷۶۲/۰
۱۴۴/۰
۸۷۱/۳
۰۰۰/۰
باور به اصول اخلاقی
۷۳۷/۰
۱۵۴/۰
۹۹۴/۳
۰۰۰/۰
دلبستگی و تعلق
۶۰۹/۰
۱۴۱/۰
۱۰۰/۴
۰۰۰/۰
سن
۳۹۸/۰
۰۸۴/۰
۵۵۶/۲
۰۱۱/۰
۶۴۰/۰= R 725/56=F
۴۱۰/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۲۹-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای زمینه ای جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر میباشد. همانگونه که داده های جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای چهار مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله چهارم برابر با (۳۹۳/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۱۵۵/۰=R²) نیز نشان می دهد که در مجموع چهار متغیر درون معادله شامل(جنسیت(مرد)، درآمد خانوار، زندگی با مادر و سن) توانستند حدود ۱۶ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند.
جدول ۲۹-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای زمینه ای به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله چهارم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
جنسیت(مرد)
۳۴۱/۰
۱۱۷/۰

دوم
درآمد خانوار
۳۶۲/۰
۱۳۱/۰
۰۱۴/۰
سوم
زندگی با مادر
۳۸۲/۰
۱۴۶/۰
۰۱۵/۰
چهارم
سن
۳۹۳/۰
۱۵۵/۰
۰۰۹/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۳۰-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد تغییر در متغیر جنسیت(مرد)، ۰۳۲/۱۰ نمره به نمره رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله دوم به ازای یک واحد افزایش در متغیر درآمد خانوار، ۱۱۳/۹ نمره به میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله سوم به ازای یک واحد تغییر در متغیر زندگی با مادر، ۱۱۰/۷ نمره به میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه افزوده می شود. در مرحله چهارم به ازای یک سال افزایش در متغیر سن، ۳۷۴/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم می شود(ضریب B منفی است). آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر چهار متغیر در سطح ۹۵ درصد و برای سه متغیر دیگر به جز سن در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۳۰-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای زمینه ای) برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر در مرحله چهارم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
جنسیت(مرد)
۰۳۲/۱۰
۳۴۶/۰
۶۱۲/۸
۰۰۰/۰
درآمد خانوار
۱۱۳/۹
۱۳۰/۰
۲۴۰/۳
۰۰۱/۰
زندگی با مادر
۱۱۰/۷
۱۲۷/۰
۱۶۴/۳
۰۰۲/۰
سن
۳۷۴/۰-
۰۹۲/۰-
۲۹۲/۲-
۰۲۲/۰
۳۹۳/۰= R 178/24=F
۱۵۵/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۳۱-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای کنترل اجتماعی جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر میباشد. همانگونه که داده های جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای سه مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله سوم برابر با (۵۸۴/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست آمده(۳۴۱/۰=R²) نیز نشان می دهد که در مجموع سه متغیر درون معادله شامل(تعهد به هنجارها، باور به اصول اخلاقی و خودپنداره) توانستند حدود ۳۴ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را پیش بینی نمایند.
جدول ۳۱-۳-۵- عناصر اصلی تحلیل چندمتغیره متغیرهای کنترل اجتماعی به روش گام به گام از مرحله اول تا مرحله سوم برای پیش بینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر
مرحله
متغیر وارد شده
R

مقدار افزوده شده به R²
اول
تعهد به هنجارها
۵۲۴/۰
۲۷۵/۰

دوم
باور به اصول اخلاقی
۵۷۸/۰
۳۳۴/۰
۰۵۹/۰
سوم
خودپنداره
۵۸۴/۰
۳۴۱/۰
۰۰۷/۰
سایر شاخصهای آماری برای متغیرهای درون معادله مانند ضریب رگرسیون(B) برای نمرات خام و Beta برای نمرات استاندارد شده و نیز آزمون T را می توان در جدول ۳۲-۳-۵- ملاحظه کرد. ضرایب B نشان می دهد که در مرحله اول به ازای یک واحد افزایش در نمره تعهد به هنجارها، ۲۳۸/۱ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم می شود(ضریب B منفی است). در مرحله دوم به ازای یک واحد افزایش در نمره باور به اصول اخلاقی، ۰۹۱/۱ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم میشود(ضریب B منفی است). در مرحله سوم به ازای یک واحد افزایش در نمره خودپنداره، ۳۱۶/۰ نمره از میزان رفتارهای پرخطر افراد مورد مطالعه کم می شود(ضریب B منفی است). آزمون T نیز نشان می دهد که ضرایب B برای هر سه متغیر در سطح ۹۵ درصد و برای دومتغیر دیگر به جز خودپنداره در سطح ۹۹ درصد اطمینان از لحاظ آماری معنادار است.
جدول ۳۲-۳-۵- عناصر متغیرهای درون معادله(متغیرهای کنترل اجتماعی) برای پیش بینی متغیر وابسته رفتارهای پرخطر در مرحله سوم
متغیر
B
Beta
T
Sig. T
تعهد به هنجارها
۲۳۸/۱-
۳۶۶/۰-
۳۲۴/۹-
۰۰۰/۰
باور به اصول اخلاقی
۰۹۱/۱-
۲۷۱/۰-
۸۷۰/۶-
۰۰۰/۰
خودپنداره
۳۱۶/۰-
۰۸۸/۰-
۵۸۳/۲-
۰۱۰/۰
۵۸۴/۰= R 761/102=F
۳۴۱/۰= R² ۰۰۰/۰=Sig
جدول ۳۳-۳-۵- معادلهی رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای همنشینی افتراقی جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر میباشد. همانگونه که داده های جدول نشان میدهد معادله رگرسیونی ما دارای دو مرحله می باشد. براساس دادههای جدول، ضریب رگرسیونی چندمتغیره(R) در مرحله دوم برابر با (۴۷۵/۰=R) می باشد. ضریب تعیین بدست

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *