پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، خودپنداره، توزیع فراوانی

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، خودپنداره، توزیع فراوانی

براساس استفاده از کاندوم و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
استفاده از کاندوم
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۲/۶۱
۹۸
۲/۶
۲/۱۰
۱۰
۲/۲۱
۷/۳۴
۳۴
۸/۳۳
۱/۵۵
۵۴
بلی
۸/۳۸
۶۲
۵/۲
۵/۶
۴
۸/۱۸
۴/۴۸
۳۰
۵/۱۷
۲/۴۵
۲۸
خیر
۱۰۰
۱۶۰
۷/۸
۱۴
۴۰
۶۴
۳/۵۱
۸۲
کل
جدول ۶۰-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۴ درصد از پاسخگویان دارای دلبستگی کم، ۳۳ درصد دارای دلبستگی متوسط و ۳/۶۲ درصد دارای دلبستگی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای دلبستگی کم، ۴/۷۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۲۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای دلبستگی متوسط، ۸/۷۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲/۲۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای دلبستگی زیاد، ۴/۸۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۹/۱۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۷/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه دلبستگی بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان دلبستگی و رفتارهای پرخطر
دلبستگی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۲۰
۴/۷۱
۴/۳
۶
۴/۲۱
۱
۲
۱/۷
۳/۰
۲۸
۷/۴
متوسط
۱۵۲
۸/۷۶
۳/۲۵
۴۰
۲/۲۰
۷/۶
۶
۳
۱
۱۹۸
۳۳
زیاد
۳۱۲
۴/۸۳
۵۲
۵۲
۹/۱۳
۶/۸
۱۰
۷/۲
۷/۱
۳۷۴
۳/۶۲
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۱-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۸ درصد از پاسخگویان دارای تعهد کم، ۴۸ درصد دارای تعهد متوسط و ۳/۴۳ درصد دارای تعهد زیاد بوده اند. در بین افراد دارای تعهد کم، ۲/۴۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۳۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۲۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای تعهد متوسط، ۳/۷۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۲۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای تعهد زیاد، ۶/۹۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه میزان تعهد بیشتر می شود، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان تعهد و رفتارهای پرخطر
تعهد
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۲۴
۲/۴۶
۴
۱۶
۸/۳۰
۷/۲
۱۲
۱/۲۳
۲
۵۲
۷/۸
متوسط
۲۱۴
۳/۷۴
۷/۳۵
۷۰
۳/۲۴
۶/۱۱
۴
۴/۱
۷/۰
۲۸۸
۴۸
زیاد
۲۴۶
۶/۹۴
۴۱
۱۲
۶/۴
۲
۲
۸/۰
۳/۰
۲۶۰
۳/۴۳
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۲-۲-۵- نشان می دهد که ۶/۱۱ درصد از پاسخگویان دارای باور و اعتقاد کم، ۷/۴۷ درصد دارای باور متوسط و ۷/۴۰ درصد دارای باور زیاد بوده اند. در بین افراد دارای باور و اعتقاد کم، ۴/۵۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۳۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای باور و اعتقاد متوسط، ۵/۷۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۲۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای باور و اعتقاد زیاد، ۱/۹۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱/۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه میزان باور و اعتقاد بیشتر می شود، رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان باور و رفتارهای پرخطر
باور
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۳۶
۴/۵۱
۶
۲۴
۳/۳۴
۴
۱۰
۳/۱۴
۷/۱
۷۰
۶/۱۱
متوسط
۲۱۶
۵/۷۵
۳۶
۶۴
۴/۲۲
۶/۱۰
۶
۱/۲
۱
۲۸۶
۷/۴۷
زیاد
۲۳۲
۱/۹۵
۷/۳۸
۱۰
۱/۴
۷/۱
۲
۸/۰
۳/۰
۲۴۴
۷/۴۰
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۳-۲-۵- نشان می دهد که ۳۱ درصد از پاسخگویان دارای مشارکت کم، ۵۹ درصد دارای مشارکت متوسط و ۱۰ درصد دارای مشارکت زیاد بوده اند. در بین افراد دارای مشارکت کم، ۸/۶۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مشارکت متوسط، ۳/۸۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۱۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۳/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای مشارکت زیاد، ۹۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم و ۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط میباشند. هرچه مشارکت بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مشارکت و رفتارهای پرخطر
مشارکت
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۲۸
۸/۶۸
۳/۲۱
۴۸
۸/۲۵
۸
۱۰
۴/۵
۷/۱
۱۸۶
۳۱
متوسط
۳۰۲
۳/۸۵
۴/۵۰
۴۴
۴/۱۲
۳/۷
۸
۳/۲
۳/۱
۳۵۴
۵۹
زیاد
۵۴
۹۰
۹
۶
۱۰
۱
۰
۰
۰
۶۰
۱۰
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۴-۲-۵- نشان می دهد که ۲/۸ درصد از پاسخگویان دارای خود-کنترلی کم، ۵/۶۱ درصد دارای خود-کنترلی متوسط و ۳/۳۰ درصد دارای خود-کنترلی زیاد بوده اند. در بین افراد دارای خود-کنترلی کم، ۷۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای خود-کنترلی متوسط، ۹/۷۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۱۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۶/۱درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای خود-کنترلی زیاد، ۶/۸۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه خود-کنترلی بیشتر میشود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خود-کنترلی و رفتارهای پرخطر
خود-کنترلی
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۳۶
۷۲
۶
۹
۲۰
۵/۱
۴
۸
۷/۰
۴۹
۲/۸
متوسط
۲۹۴
۹/۷۹
۴۹
۶۹
۵/۱۸
۵/۱۱
۶
۶/۱
۱
۳۶۹
۵/۶۱
زیاد
۱۵۴
۶/۸۴
۷/۲۵
۲۰
۱۱
۳/۳
۸
۴/۴
۳/۱
۱۸۲
۳/۳۰
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۵-۲-۵- نشان می دهد که ۶ درصد از پاسخگویان دارای خودپنداره کم، ۳/۴۷ درصد دارای خودپنداره متوسط و ۷/۴۶ درصد دارای خودپنداره زیاد بوده اند. در بین افراد دارای خودپنداره کم، ۶/۵۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۳۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۱۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای خودپنداره متوسط، ۳/۸۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۱۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای خودپنداره زیاد، ۳/۸۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۹/۱۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۹/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه خودپنداره بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر کاهش می یابد.
جدول شماره ۶۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان خودپنداره و رفتارهای پرخطر
خودپنداره
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۲۰
۶/۵۵
۳/۳
۱۲
۳/۳۳
۲
۴
۱/۱۱
۷/۰
۳۶
۶
متوسط
۲۲۸
۳/۸۰
۳۸
۵۰
۶/۱۷
۳/۸
۶
۱/۲
۱
۲۸۴
۳/۴۷
زیاد
۲۳۶
۳/۸۴
۴/۳۹
۳۶
۹/۱۲
۶
۸
۹/۲
۳/۱
۲۸۰
۷/۴۶
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۶-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۱۸ درصد از پاسخگویان دارای همنشینی کم با دوستان بزهکار، ۷/۶۲ درصد دارای همنشینی متوسط و ۱۹ درصد دارای همنشینی زیاد بودهاند. در بین افراد دارای همنشینی کم با دوستان بزهکار، ۹/۹۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۶/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای همنشینی متوسط با دوستان بزهکار، ۸۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای همنشینی زیاد با دوستان بزهکار، ۲/۶۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱/۲۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد می باشند. هرچه همنشینی با دوستان بزهکار بیشتر می شود، میزان رفتارهای پرخطر افزایش می یابد.
جدول شماره ۶۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان همنشینی با دوستان بزهکار و رفتارهای پرخطر
همنشینی با دوستان بزهکار
رفتارهای پرخطر
کل
کم
متوسط
زیاد
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
افقی
درصد
کل
فراوانی
درصد
کم
۱۰۰
۹/۹۰
۷/۱۶
۶
۵/۵
۱
۴
۶/۳
۷/۰
۱۱۰
۳/۱۸
متوسط
۳۱۲
۸۳
۵۲
۶۰
۱۶
۱۰
۴
۱
۶/۰
۳۷۶
۷/۶۲
زیاد
۷۲
۲/۶۳
۱۲
۳۲
۱/۲۸
۳/۵
۱۰
۸/۸
۷/۱
۱۱۴
۱۹
کل
۴۸۴
۷/۸۰
۹۸
۳/۱۶
۱۸
۳
۶۰۰
۱۰۰
جدول ۶۷-۲-۵- نشان می دهد که ۱۴ درصد از پاسخگویان دارای نظارت و کنترل کم والدین، ۴/۵۳ درصد دارای نظارت متوسط والدین و ۶/۳۲ درصد دارای نظارت زیاد والدین بودهاند. در بین افراد دارای نظارت کم والدین، ۵/۵۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۳۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای نظارت متوسط والدین، ۱/۷۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۱۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افراد دارای نظارت زیاد

edame