پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، توزیع فراوانی

پایان نامه ارشد درباره
رفتارهای پرخطر، توزیع فراوانی

کردهاند، ۵۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۳۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۹ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که الکل مصرف نمی کرده اند، ۶/۹۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم و ۴/۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط هستند. کسانی که الکل مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بودهاند.
جدول شماره ۵۰-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف الکل و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف
الکل
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳۲
۱۹۲
۳
۴/۹
۱۸
۶/۱۲
۶/۳۹
۷۶
۴/۱۶
۵۱
۹۸
بلی
۶۸
۴۰۸
۰
۰
۰
۷/۳
۴/۵
۲۲
۳/۶۴
۶/۹۴
۳۸۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۱-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۲ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی شیشه مصرف می کردهاند و ۳/۹۷ درصد نیز شیشه مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که شیشه مصرف می کرده اند، ۵/۳۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۳۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که شیشه مصرف نمی کرده اند، ۸/۸۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۱۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که شیشه مصرف میکرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۵۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف شیشه و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف شیشه
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۲
۱۶
۷/۰
۲۵
۴
۱
۵/۳۷
۶
۱
۵/۳۷
۶
بلی
۳/۹۷
۵۸۴
۳/۲
۴/۲
۱۴
۳/۱۵
۸/۱۵
۹۲
۷/۷۹
۸/۸۱
۴۷۸
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۲-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۹ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی ماریجوانا مصرف میکرده اند و ۷/۹۰ درصد نیز ماری جوانا مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که ماری جوانا مصرف میکردهاند، ۳/۱۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۷۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۳/۱۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که ماری جوانا مصرف نمی کرده اند، ۵/۸۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که ماریجوانا مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول ماره ۵۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف ماری جوانا و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف
ماری جوانا
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۹
۵۶
۳/۱
۳/۱۴
۸
۷/۶
۴/۷۱
۴۰
۳/۱
۳/۱۴
۸
بلی
۷/۹۰
۵۴۴
۷/۱
۸/۱
۱۰
۶/۹
۷/۱۰
۵۸
۴/۷۹
۵/۸۷
۴۷۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۳-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۴ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی حشیش مصرف میکردهاند و ۳/۹۵ درصد نیز حشیش مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که حشیش مصرف می کرده اند، ۱/۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۷۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۲۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که حشیش مصرف نمی کرده اند، ۳/۸۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۶/۱۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که حشیش مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۵۳-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف حشیش و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف حشیش
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۴
۲۸
۱
۴/۲۱
۶
۳/۳
۴/۷۱
۲۰
۳/۰
۱/۷
۲
بلی
۳/۹۵
۵۷۲
۲
۱/۲
۱۲
۱۳
۶/۱۳
۷۸
۴/۸۰
۳/۸۴
۴۸۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۴-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۱ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی کراک مصرف می کردهاند و ۷/۹۸ درصد نیز کراک مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که کراک مصرف می کرده اند، ۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که کراک مصرف نمی کرده اند، ۴/۸۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۲/۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که کراک مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۵۴-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف کراک و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف کراک
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۱
۸
۷/۰
۵۰
۴
۳/۰
۲۵
۲
۳/۰
۲۵
۲
بلی
۷/۹۸
۵۹۲
۳/۲
۴/۲
۱۴
۱۶
۲/۱۶
۹۶
۴/۸۰
۴/۸۱
۴۸۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۵-۲-۵- نشان می دهد که ۲ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی قرص اکس مصرف میکردهاند و ۹۸ درصد نیز قرص اکس مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که قرص اکس مصرف می کردهاند، ۷/۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۳/۳۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که قرص اکس مصرف نمی کرده اند، ۸۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۱۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که قرص اکس مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۵۵-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف قرص اکس و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف
قرص اکس
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۲
۱۲
۱
۵۰
۶
۷/۰
۳/۳۳
۴
۳/۰
۷/۱۶
۲
بلی
۹۸
۵۸۸
۲
۲
۱۲
۶/۱۵
۱۶
۹۴
۴/۸۰
۸۲
۴۸۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۶-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۲ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی هروئین مصرف میکردهاند و ۷/۹۷ درصد نیز هروئین مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که هروئین مصرف می کرده اند، ۶/۲۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۴۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۶/۲۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که هروئین مصرف نمی کرده اند، ۹/۸۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۱۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۴/۲ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که هروئین مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۵۶-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف هروئین و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف هروئین
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۲
۱۴
۷/۰
۶/۲۸
۴
۱
۸/۴۲
۶
۷/۰
۶/۲۸
۴
بلی
۷/۹۷
۵۸۶
۳/۲
۴/۲
۱۴
۳/۱۵
۷/۱۵
۹۲
۸۰
۹/۸۱
۴۸۰
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۷-۲-۵- نشان می دهد که ۳/۶ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی تجربه مصرف تریاک داشته اند و ۷/۹۳ درصد نیز تریاک مصرف نمی کرده اند. در بین افرادی که تریاک مصرف می کرده اند، ۱/۲۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۸/۵۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۱/۲۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که تریاک مصرف نمی کرده اند، ۷/۸۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۵/۱۳ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که تریاک مصرف می کرده اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول شماره ۵۷-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس مصرف تریاک و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
مصرف تریاک
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۳/۶
۳۸
۳/۱
۱/۲۱
۸
۷/۳
۸/۵۷
۲۲
۳/۱
۱/۲۱
۸
بلی
۷/۹۳
۵۶۲
۷/۱
۸/۱
۱۰
۶/۱۲
۵/۱۳
۷۶
۴/۷۹
۷/۸۴
۴۷۶
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۸-۲-۵- نشان می دهد که ۷/۲۶ درصد افراد مورد مطالعه در طول زندگی تجربه رابطهی جنسی داشته و ۳/۷۳ درصد نیز تجربه رابطهی جنسی نداشته اند. در بین افرادی که تجربه رابطهی جنسی داشته اند، ۲/۵۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۸/۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که تجربه رابطهی جنسی نداشته اند، ۴/۹۱ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۷ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۹/۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. کسانی که تجربه رابطهی جنسی داشته اند، دارای میزان رفتارهای پرخطر بیشتری بوده اند.
جدول ماره ۵۸-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس رابطه جنسی و میزان رفتارهای پرخطر
رفتارهای پرخطر
رابطه جنسی
کل
زیاد
متوسط
کم
درصد
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
درصد
کل
درصد افقی
فراوانی
۷/۲۶
۱۶۰
۳/۲
۸/۸
۱۴
۷/۱۰
۴۰
۶۴
۷/۱۳
۲/۵۱
۸۲
بلی
۳/۷۳
۴۴۰
۷/۰
۹/۰
۴
۶/۵
۷/۷
۳۴
۶۷
۴/۹۱
۴۰۲
خیر
۱۰۰
۶۰۰
۳
۱۸
۳/۱۶
۹۸
۷/۸۰
۴۸۴
کل
جدول ۵۹-۲-۵- نشان می دهد که از مجموع افرادی که تجربه رابطهی جنسی داشته اند، ۲/۶۱ درصد از کاندوم استفاده می کرده اند و ۸/۳۸ درصد نیز از کاندوم استفاده نمی کرده اند. در بین افرادی که از کاندوم استفاده می کرده اند، ۱/۵۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۷/۳۴ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۲/۱۰ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند. در بین افرادی که از کاندوم استفاده نمی کردهاند، ۲/۴۵ درصد دارای رفتارهای پرخطر کم، ۴/۴۸ درصد دارای رفتارهای پرخطر متوسط و ۵/۶ درصد دارای رفتارهای پرخطر زیاد هستند.
جدول شماره ۵۹-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه

edame