معتاد برای وقایع خوشایند و ناخوشایند، بدبینانهتر از جوانان غیر معتاد است. صالحی جونقانی(۱۳۷۹) بیان کرده اکثریت معتادین از وضعیت اقتصادی– اجتماعی پایینی بر خوردارند و همچنین بین سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد، میزان انزوا طلبی، میزانی ناکامی در زندگی، میزان امید به آینده و اعتیاد رابطه وجود دارد. کوثری، (۸۰ به نقل از مظفر، ذکریایی، ثابتی، ۱۳۸۸). منشاء اجتماعی اعتیاد را، زندگی در مناطق محروم، فقر شدید، خانه های مخروبه، خانواده های از هم پاشیده و سایر نابسامانیها را منظومه عوامل انحراف رفتاری می داند.
افراد معتاد و افراد غیر معتاد خانواده خود را از لحاظ ویژگی هایی مثل ابراز محبت ، تایید و ابراز نظر مثبت خشم و عصبانیت ، طرد ، نادیده گرفتن فرزند و مشارکت دادن فرزند در امور خانواده متفاوت می دانند. نتایج پژوهش سام آرا، کردونی، دغاغله و افقه ( ۸۷ ۱۳) بیان کرده که دلایل مصرف موادمخدر از نگاه پاسخگویان به این شرح: ۲۸/ ۰ تفریح ولذت جویی، ۲۷/۰ فرار از مشکلات، ۲۲/۰ مخالفت با محدودیت های اجتماعی، ۰۹/۰ یاس ونامیدی، ۰۷/۰ کنجکاوی و لذت جویی، ۰۵ /۰ استفاده دارویی و ۰۳/۰ غلبه بر خواب و خستگی است. که در این میان تفریح و لذت جویی، فرار از مشکلات، مخالفت با محدودیتهای اجتماعی، از سوی افراد دارای تجربه مصرف موادمخدر بیش از سایر پاسخگویان بیان شده است و نیز همین منبع عوامل و زمینه های گرایش به مواد را از دیدگاه پاسخگویان به ترتیب اهمیت به این شرح: بیکاری، دسترسی آسان و فراوان به موادمخدر، ارتباط با دوستان ناباب و معتاد، اختلاف خانوادگی، کمبود امکانات برای گذراندن اوقات فراغت، داشتن والدین وبستگان معتاد، محدود بودن فضای فعالیت های اجتماعی و سیاسی، ثروت و رفاء زیاد، بیماری روان و اختلالات شخصیتی، شکست در عشق و ازدواج، ضعف اعتقاد مذهبی و توطئه سیاسی دشمنان کشور، بیان کرده است. در حالی که افراد دارای تجربه مواد عوامل دسترسی آسان به مواد، اختلاف خانوادگی، کمبود امکانات برای گذراندن اوقات فراغت، ثروت و رفاء زیاد را بیش از سایر پاسخ گویان موثر دانستهاند.
آقابخشی، صدیقی، اسنکدری(۱۳۸۸)، علت گرایش جوانان تهرانی به مواد مخدر صنعتی را به ترتیب زیر بیان کرده اند: ۱- ترغیب دوستان و همنوایی با آنان ۲- سبک و شیوه ی زندگی۳- کارکرد تسهیل کنندهی نهادهای اجتماعی ۴- نیاز جامعه به سرخوشی ۵- اختلال در فرایند جامعه پذیری ۶- ضعف کنترل و نظارت های غیر رسمی ۷- نداشتن ابزار مناسب برای گذراندن اوقات فراغت ۸- نگاه و جهان بینی مصرف کننده به موادمخدر و زندگی ۹- استعداد اعتیادپروری ساختار جامعه ایران ۱۰- ضعف کنترل و نظارت های رسمی ۱۱- پیش پنداشتها ۱۲- ضعف در قدرت ابزار وجود و تصمیم گیری فردی ۱۳-اعتیادسایر اعضای خانواده ۱۴- کنجکاوی ۱۵- بی اطلاعی عمومی از عوارض سوء مصرف مواد مخدر جدید صنعتی ۱۶- رهایی از فشارهای اجتماعی همچون( فقر، شرایط شاغل نبودن و مدرک گرایی).
یافته ها : براساس یافته های (آسایش،۱۳۸۹ )، داشتن تحصیلات دبیرستانی (۱۲٫۰۲-۱٫۷۸ : Ci 95%،۴٫۶۳=(or
و دیپلم (۵۰-۴٫۰۹ : Ci 95%،۱۵٫۵۸=(or شانس گرایش به مواد مخدر را نسبت تحصیلات دانشگاهی افزایش داد داشتن دوستان معتاد گرایش فرد را به سوء مصرف را ۷٫۳۲ برابر و سابقه سیگاری بودن فرد را درگذشته یا حال شانس گرایش به مواد مخدر را ۱۲٫۳۵ برابر افزایش داده است.
مطالعه مولوی و رسول زاده در بین جوانان شهر اردبیل بین مردود شدن به عنوان شاخص برای شکست تحصیلی در گروه معتادین و گروه شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت و شکست تحصیلی عامل پیش بینی کننده گرایش به موادمخدر گزارش شد .
زکریایی، حجتی کرمانی، (۱۳۸۹) در پژوهش خود که در ۲۴ استان کشور انجام شده علل مصرف موادمخدر را از نظر پاسخگویان چنین بیان کرده اند:
ردیف
علت
نمی دانم
زیاد
تاحدی
کم
ردیف
علت
نمی دانم
زیاد
تاحدی
کم
۱
دوستان ناباب
۱٫۱
۸۹٫۶
۶٫۳
۳٫۱
۱۲
مشکلات اقتصادی وفقر
۳٫۸
۵۶٫۳
۲۰٫۶
۱۹٫۳
۲
خانواده معتاد
۱٫۷
۸۱٫۹
۱۱٫۲
۵٫۲
۱۳
بی اعتقادی به مذهب یا ضعف ایمان
۴٫۸

۵۳٫۵
۱۹٫۷
۲۱٫۱
۳
محل زندگی آلوده
۱٫۶
۷۹٫۷
۱۳٫۴
۵٫۲
۱۴
نداشتن یا کمبود تفریحات سالم
۳٫۶
۵۱
۲۷٫۲
۱۸٫۲
۴
بیکاری
۲
۷۷٫۴
۱۱٫۹
۸٫۶
۱۵
فرار از مشکلات درونی
۶٫۳
۴۸٫۴
۲۶
۱۹٫۳
۵
طلاق وجدایی
۲٫۶
۶۷
۲۱٫۱
۹٫۲
۱۶
لذت طلبی و میل به شاد وسرزنده بودن
۶٫۵
۴۳٫۷
۲۸٫۴
۲۱٫۵
۶
ضعفتربیتو آموزش
۲٫۹
۶۶٫۳
۲۱٫۷
۹
۱۷
احساس بزرگ سالی
۶٫۹
۳۹٫۱
۲۶٫۶
۲۷٫۶
۷
ناآگاهی
۳٫۷
۶۳٫۲
۱۷٫۴
۱۵٫۸
۱۸
مشاغل وکارهای سختی مثل رانندگی
۶٫۹
۳۸٫۹
۲۷٫۵
۲۶٫۶
۸
دردسترسبودن یاارزانی موادمخدر
۵٫۴
۶۲٫۴
۱۸٫۹
۱۳٫۴
۱۹
درآمد زیاد
۵٫۳
۳۵٫۷
۳۰٫۱
۲۸٫۸
۹
ناامیدی ویأس
۳٫۹
۶۱٫۱
۲۱٫۶
۱۳٫۳
۲۰
اعتماد به نفس زیاد، خطرپذیری و ماجرا جویی و تکبر
۸٫۵
۳۴٫۴
۲۵٫۵
۳۱٫۷
۱۰
مشکلات روانی
۶
۵۹٫۷
۲۲٫۹
۱۱٫۳
۲۱
کنجکاوی
۶٫۸
۳۳٫۷
۲۷٫۱
۳۲٫۵

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱۱
همسایگی با افغانستان
۹٫۶
۵۸٫۸
۱۶٫۳
۱۵٫۳

از پژوهشهای پیشین این یافتهها حاصل شد که والدین با نوع ارتباطی که با فرزندان خود دارند می توانند در گرایش به اعتیاد موثر باشند، تجارب رشدی که افراد دارند در انتخاب سبک زندگی آنها موثر می باشد، مثلاً تجربه آسیب و غفلت و فقدانهای روحی و اقتصادی که در تحقیقات به کرات گذارش شده می تواند سبک زندگی مواد جویانه رابدنبال داشته باشد . دوستان و زندگی تحصیلی، تجارب تحصیلی بدلیل اینکه کودک و نوجوان زمان زیادی را در مدرسه می گذراند و هویت شغلی و اجتماعی خود را در دوران تحصیل به دست می آورد می تواند در گرایش به اعتیاد موثر باشد پس تجارب مختلف در محیط خانه، مدرسه، دوستان در گرایش به اعتیاد مهم می باشند.
فصل سوم
روش شناسی
فصل سوم
روش شناسی

نوع پژوهش، شیوه تجزیه و تحلیل داده ها
پژوهش حاضر از نوع کیفی(مصاحبه نیمهساختار یافته) بوده و برای تجزیه وتحلیل داداهها، به روش تحلیل محتوا ابتدا با شیوه کدگذاری اقدام به طبقهبندی داده ها به صورت کلی و در مرحله بعد کد گذاری به صورت اختصاصی تر انجام گردید. سپس با روش های آمار توصیفیِ جدول فراوانی و درصد فراوانی داده ها تحلیل و نتیجهگیری صورت گرفت.
جامعه مورد پژوهش
جامعه در پژوهش حاضر عبارتند از مراجعین به مراکز درمان نگهدارنده متادون و بوپرهنورفین در شهرستان کرج
نمونه و روش نمونهگیری
نمونه به تعداد ۱۵ نفر و به روش نمونهگیری در دسترس وگلوله برفی از میان جوانان معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد با متادون و بوپرهنورفین جنوب غرب کرج صورت گرفت.
ابزار پژوهش
ابزار در پژوهش حاضر مصاحبه نیم ساختاریافته بوده است. با توجه به ادبیات تحقیق و پرسشنامههای موجود سوالاتی تهیه و روی ۳ نفر از جوانان اجرا شد و سپس پاسخها برای ارزیابی و بررسی صحت سؤالات به ۵ نفر صاحبنظر در امور روان سنجی ارائه شد و در نهایت سؤالات تحقیق با انجام اصلاحات زیر نظر اساتید صاحبنظر استخراج شد.
در هنگام مصاحبه در هر سوال آیتمهایی مدنظر بود که در صورتی که مصاحبهشونده در پاسخ خود به آن آیتم یا آیتم ها اشاره نمیکرد مصاحبهکننده با طرح سوالات مربوط به آیتم موردنظر به جواب میرسید.
نمونهای از سوالات: روابط در خانوادهی شما چگونه است؟
آیتم های مورد نظر در این سوال میتواند چگونگی روابط والدین با همدیگر، روابط خواهر و برادران با همدیگر، روابط خود فرد با والدین و خواهر و برادرانش باشد.
روش اجرای پژوهش
بدلیل اینکه جامعه جوانان معتاد مراکز ترک اعتیاد کرج بودند، با هماهنگی مسئولین مربوطه افراد واجد شرایط (مصرفکننده مواد) مشخص و بعد با دادن توضیحات لازم از جوانان دارای شرایط خواسته میشد که در پژوهش شرکت کنند. در مرحله بعد با تعیین زمان مناسب با مشارکتکنندگانی که حاضر به همکاری میشدند، مصاحبه با دروربین فیلم برداری ضبط گردید. چون مصاحبه از نوع نیمساختار یافته بود در زمان مصاحبه چنانچه اطلاعات داده شده از طرف مصاحبهشوندگان کافی و روشن نبود، مصاحبهگر با طرح سوالات لازم اطلاعات جامع و روشنی را بدست آورد.در حین مصاحبه اطلاعات از طریق بازخورد گرفتن از اعضای نمونه چک شد.یافته پس از طبقه بندی با پنج کارشناس چک شد تا از صحت کدگذاری اطمینان حاصل شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه اعتیاد با زندگینامه افراد ۴۰ – ۲۰ سال در شهرستان کرج بوده است . برای دسترسی به هدف کلی فوق اهداف جزیی و سوالاتی برای پژوهشگر مطرح بوده است که در این فصل داده های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در ادامه ابتدا جداول مربوط به هرسوال و بعد سوالات پژوهش پاسخ داده خواهد شد.
سوال یک : آیا در دوران کودکی نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد در گرایش افراد به مواد مخدر موثر است ؟
جدول شماره۱ ، کد گذاری عبارات مهم در گذشته معتادان ۴۰ – ۲۰ ساله گروه نمونه مورد بررسی در خصوص ارتباط با والدین از طریق تحلیل پاسخ ها
محتوا و عبارات مهم
کد گذاری باز
کدگذاری محوری
وابستگی شدید به مادرم داشتم تا ۵ سالگی شیر می خوردم وابسته به مادرم بودم و شب کاریهایش اذیتم می کرد تا بح بیدار می ماندم به پدرم هم خیلی وابسته بودم
وابستگی شدید
دلبستگی اضطرابی و اجتنابی و دوسوگرایانه
همیشه پدرم مرا طرد می کرد و از من ایراد می گرفت
هیچ وقت مورد تائید پدرم نبودم
پدرم مرا مرتباً مرا تحقیر می کرد
مادرم مرتب می گفت تو آبروی مرا بردی
هرجا حرف می زدم والدینم هیچ وقت توجهی به من نداشته اند ، غرورم شکسته شد
پدرم فقط تهدید می کرد و تنبیه می کرد
تجاربی از طرد شدگی
در بچگی اون چیزی کهخ بایستی داشته باشیم نداشتیم ثروت پدرم متعلق به بچه های زن دوم پدرم بودند
امکانات رفاهی خوبی نداشتیم ، لباس خوبی به تن نداشتیم مجبور بودم کار کنم
در بچگی اصلاً به من رسیدگی نمی شد
مجبور شدم کار کنم و درس نخوانم
در بچگی خیلی چیزها دوست داشتم داشته باشم که نداشتم
عدم پاسخ دهی به نیازهای اولیه
پدرم همیشه به من توجه می کرد حتی در کارهای
هرچه می خواستم در خانه فراهم بود
خود تحول نیافته
بابام اصلاً مرا دوست نداشت
اصلاً رابطه خوبی با پدرم نداشتم ، بی خودی کتکم می زد
هیچ وقت نتوانستم با پدرم حرفی بزنم
رابطه با پدرم افتضاح است اصلاً نتوانستم حتی با او حرف بزنم
ر ابطه با پدرم خیلی بد بود مادرم می گفت خونه نیا که دعوا نشه
پدرم اصلاً اخلاق خوبی نداشت و با او رابطه خوبی نداشتم

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *