منابع پایان نامه درباره توسعه شهر، بافت فرسوده، راهبرد مناسب، مشارکت مردم

منابع پایان نامه درباره
توسعه شهر، بافت فرسوده، راهبرد مناسب، مشارکت مردم

ز همکاری و هماهنگی این نهادها را به همراه خواهد داشت.
هدف از این پژوهش بررسی الزامات تحقق‏پذیری طرح ساماندهی بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه می‏باشد.
– بررسی عوامل موثر در تحقق‏پذیری طرح ساماندهی بافت مرکزی فرسوده شهر کرمانشاه
– تجمیع نظر کارشناسان طرح‎های ساماندهی در جهت تحقق‏پذیری طرح
– پیشنهاد راهبردهایی در جهت تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری در بافت‏های فرسوده

۱-۵- مرور ادبیات و سوابق پژوهش
بسیاری از اندیشمندان شهرسازی و برنامه‏ریزی شهری در توجه به این موضوع به این نتیجه رسیدهاند که لازم است تا در نظریه‌های شهرسازی تحولی صورت گیرد. در این زمینه به ایده‌های پیترهال می‏توان اشاره نمود “اهمیت نظارت و بازنگری در برنامه‏ها در توجه به اجرا حاصل می‏شود”. تبدیل ایده به عمل جز با برنامه‏ریزی و سازماندهی و توجه به اصول و مبانی اجرایی امکان‏پذیر نیست. به این لحاظ اجرا همانند پی و مبنای هر طرحی است که از ایده بر روی کاغذ نقش میبندد (جمهیری و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۸). ضرورت تهیه طرح ویژه نوسازی در بافت‏های فرسوده شهری در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تأکید بر ارزیابی و تصویب آنها خارج از نوبت، خاطر نشان شده و در برنامه پنجم توسعه نیز اولویت‏بندی این طرح‎ها مورد توجه قرار گرفته شده است. نوسازی بافت های فرسوده نیازمند بستر مناسب قانونی، حقوقی و اجرایی لازم است. یکی از مهم ترین علل عدم نوسازی بافت های فرسوده، فقدان طرح‎هایی بوده که بتواند این بستر قانونی و اجرایی لازم را فراهم سازد. چنین طرحی در قالب طرح ویژه نوسازی بافت فرسوده، ساز‏ وکارهای مدیریتی و اجرایی خاص خود را می طلبد. طرح ویژه نوسازی بافت فرسوده در چارچوب طرح‎های بالادست و به صورت فرایندی و با حضور و مشارکت مردم تهیه می‏شود. این طرح سهم بخش دولتی، عمومی و مردم را در نوسازی بافت فرسوده مشخص می‏کند. فرایند براساس مطالعات و تجربه های به دست آمده در طول اجرای طرح تدوین می شود. به این ترتیب به طور مستمر، روندها و اقدامات مورد ارزیابی قرار می‏گیرد و با شناخت عوامل اصلی و تأثیرگذار در نوسازی، موجبات تحقق‏پذیری طرح را فراهم می‏سازد (شفیعی دستجردی،۱۳۹۲: ۹۹).
جدول (۱-۱): پیشینه پؤوهش
محقق
عنوان
نتیجه گیری
لالهپور ، منیژه؛ سرور، حسین (۱۳۸۷)
بررسی نظام برنامهریزی و مدیریت بافت‏های فرسودهی شهری با تاکید بر رویکرد مشارکتی
موفقیت طرح‎ها و برنامه‏های مداخله در بافت‏های فرسوده شهری در گرو تحقق یک برنامهریزی و مدیریت مشارکتی است و اشاره میکند که ساختار برنامهریزی و مدیریت کشورمان، با مانعی در این ارتباط مواجه است که ناشی از سیستم برنامهریزی و مدیریت متمرکز در کشور میباشد.
پوراحمد و همکارن (۱۳۸۵)
آسیب شناسی طرح‎های توسعه شهری در کشور
توسعه ناموزون شهرهای کشور را نتیجه طرح‎های توسعه شهری می داند و بر این اساس آسیب شناسی طرح‎های توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها را بررسی کرده است.

منصوری، سید امیر و علی خانی (۱۳۸۷)
طرح ویژ نوسازی بافت های فرسوده
واکنش سنتی طرح‎های جامع و به تبع آن طرح‎های تفصیلی به بافت های فرسوده را، نادیده انگاشتن آن تلقی کرده و تهیه طرح ویژه نوسازی را برای بافت های فرسوده ضروری دانسته اند.

عندلیب(۱۳۸۹)
اصول نوسازی شهری
به ارائه اصول و مبانی نوسازی شهری و آسیب شناسی اقدامات گذشته در ایران، طرح‎های جامع و تفصیلی را در زمینه نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد می داند و بر ضرورت تهیه طرح ویژه نوسازی بافت فرسوده در چارچوب طرح‎های بالادست و به صورت فرایندی، با حضور و مشارکت مردم تأکید می کند.
بهزادفر (۱۳۸۸)
طرح‎ها و برنامه های شهرسازی
ارائه مفاهیم پایه به بررسی روش مطالعه و انجام طرح‎های جامع و تفصیلی پرداخته و با اشاره به انجام چهار پژوهش در این زمینه، این طرح‎ها را ناکارآمد و تحقق ناپذیر می‏داند. وی واقع نگری و انعطاف‏پذیری در نحوه رویکرد به تعیین اهداف و ارزیابی امکانات اجرایی را از عوامل موثر در تحقق‏پذیری این طرح‎ها محسوب کرده است.
علی شماعی و احمد پور احمد (۱۳۸۴)
بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا
به سیاست ها و برنامه های عمرانی شهری و آثار و شواهد موجود، سابقه روند بهسازی، نوسازی و بازسازی شهری را بررسی کرده اند. که هدف آن بررسی و ارزیابی سیاست ها، اهداف و برنامه های اجرای عمران شهری به ویژه در بافت قدیم شهر پرداخته شده است.
جمهیری و همکاران (۱۳۸۷)
نظام اجرایی حلقه مفقوده برنامه های شهری در ایران
به موضوع اجرا به عنوان مانع تحقق طرح‎های توسعه شهری و نبودن نظام کارآمد برای اجرای طرح‎های توسعه شهری پرداخته است.
آقا صفری و همکارن (۱۳۸۹)
بررسی نوسازی و بافت فرسوده محله شهید خوب بخت (تهران)
عنوان به راهبردهای بهسازی و نوسازی در بافت فرسوده محله شهید خوب بخت با استفاده از مدل SWOT را بررسی کرده است. که به تحلیل مشکلات نوسازی بافت فرسوده و تحلیل امکانات و قابلیت های نوسازی بافت فرسوده پرداخته است.

حبیبی و همکاران (۱۳۸۶)
بهسازی و نوسازی بافت‏های کهن شهری
بهسازی، سازماندهی و احیای فضای شهری وابسته به شناسایی پتانسیلها و محدودیتها و تعیین استراتژی مطلوب توسعه راهبردی- ساختاری در راستای شاخص‏های متنوع کاربردی، اجتماعی، اقتصادی میباشد.

شفیعی دستجر
دی (۱۳۹۲)
نوسازی
بافت های فرسوده و ضرورت تغییر نگرش (نمونه موردی: اصفهان)
به بررسی طرح‎های توسعه شهری در ایران و مقایسه آن با طرح‎های توسعه شهری کشورهای توسعه یافته پرداخته شده است. که چهار موضوع شامل «ظرفیت سازی و سرمایه اجتماعی»، «مفهوم فرایند در تهیه و اجرای طرح‎های توسعه شهری»، «مدیران شهری و تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری» و « انجام مطالعات و تهیه طرح‎های ویژه نوسازی» جهت برون رفت از وضعیت فعلی و در راستای تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری تأکید شده است. نتایج پژوهش نشان داد، ظرفیتسازی و توجه به سرمایههای اجتماعی، نگرش فرایندی به طرح‎های توسعه شهری و مدیریت واحد شهری در زمینه بافت‏های فرسوده از عوامل موثر در تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری و نوسازی بافت‏های فرسوده است.

حسین زاده دلیر و همکاران (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان « طرح‎های شهری ایران از قلمرو تهیه تا واقعیت آن در اجرا (طرح جامع تبریز)»، در نوشتار حاضر با فرض اینکه ناهماهنگی سازمانهای موثر در امور خدمات شهری، نحوه تهیه و اجرای طرح‎ها و نبود منابع مالی به همراه عدم وجود نیروی تخصصی در ناکارآمدی این طرح‎ها موثر بوده است، با تکیه بر مطالعات میدانی، اسنادی و کتابخانهای پیرامون موضوع بحث نموده است. نتایج بیانگر نبود مدیریت واحد شهری، کیفیت مطالعات و برآورد مهندسین مشاور و ناتوانی شهرداریها در ناکارآمدی طرح‎ها موثر بوده است.
سید علی صفوی (۱۳۹۰) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی جایگاه مدیریت عمران شهری در تحقق طراحی شهری مطلوب (برنامه های توسعه و عمران در تهران)»، به بررسی مهمترین جلوه‏های عدم تحقق طرح‎های توسعه شهری چون؛ ضعف کیفیت اجرا، زمان طولانی اجرا یا حتی اجرا نشدن طرح‎ها، ضعف مدیریت تهیه طرح‎ها (نیازسنجی و تعریف پروژه ها، هدایت و نظارت بر پروژه‏ها و غیره) و در بسیاری از موارد تهیه طرح‎های موازی و یا متفاوت بودن طرح اجرا شده از طرح تهیه شده اشاره کرده است.
عزیزی و شهاب (۱۳۹۱) در مقاله ای تحت عنوان « کاربرد انتقال حقوق توسعه (TDR) به عنوان سازوکار تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری (کاشان)، به بررسی طرح‎های توسعه شهری که در ایران، دارای کارایی و کارکرد مناسب و مورد انتظار مدیران شهری، کارشناسان و مردم نیستند. از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت این طرح‎ها را می‏توان مقابله آنها با حقوق مالکیت دانست.
عباس زادگان و بدری (۱۳۹۲)، در مقاله‏ای تحت عنوان « شیوه‏ی تحلیل فنی – اقتصادی و راهبردی طرح‎های عمران شهری»، به بررسی یک نمونه عینی، شیوه تحلیل فنی- اقتصادی و هدایت طرح‎های عمران شهری را تشریح کند. که به تحلیل برنامه اجرایی و تحلیل اقتصادی طرح پرداخته است. تحقق‏پذیری، امکان‏پذیری و واقع گرایی طرح، برنامه‏ریزی مشارکتی و مشارکت‏پذیری طرح، سیاستهای انگیزش مشارکت نهادها و دستگاههای ذی مدخل، نحوه بازنگری و به روزرسانی طرح و نحوه نظارت بر اجرای طرح را مورد مطالعه قرار داده است.
علی اکبری و همکاران (۱۳۹۲)، در مقاله ای تحت عنوان « بررسی روش شناسی طرح‎های توسعه شهری در ایران»، به بررسی چارچوب نظری و محتوایی طرح‎های توسعه شهری پرداخته شده است. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی و شیوه تحلیل محتوا (اسنادی) نشان می دهد طرح‎های توسعه شهری در ایران براساس روش شناسی پوزیتویستی (اثبات گرایی) تهیه می‏شوند که الگوی طرح‎های توسعه شهری جامع- تفصیلی است، یک مدل خطی است که از شناخت شروع شده و بعد از انجام استنتاج به ارائه طرح ختم می شود. طرح‎های تهیه شده با این روش عمدتاً تحقق نیافته و لذا در این خصوص باید مطالعات لازم انجام تا ضمن شناخت آسیب‏های این روش شناسی، تغییرات لازم برای رفع آسیب‏ها و افزایش تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری ایجاد شود. رویکرد پیشنهادی آن، تلفیقی از رویکردهای شناخته شده و پیشنهادی و مبتنی بر طراحی دقیق شبکه معابر شهری، جانمایی قطعی کاربری های فضای سبز و آموزشی با عملکرد محله ای؛ پهنه‏بندی سایر کاربریها به ویژه با عملکرد فرامحله ای و تهیه طرح‎های موضعی و موضوعی به ترتیب برای بافت‏های ویژه و موضوعات خاص و یا نیازمند جامع‏نگری است.
فیلیپ برک و همکاران۹(۲۰۰۶)، در مقاله ای تحت عنوان «چه چیز سبب موفقیت در اجرای طرح می شود؟ ارزیابی طرح‎های محلی و تجربیات اجرا در نیوزیلند»، ترجمه مهدی عباس زاده به بررسی عوامل موثر در شکست طرح‎ها برای دستیابی به اهداف‏شان در نیوزیلند پرداخته شده است. نتایج شیوه‏های اجرای طرح‎ها از سوی مراجع برنامه‏ریزی، ظرفیت مراجع و متقاضیان مجوز برای دستیابی به موفقیت را مورد بررسی قرار داده است.

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
در حالی که فعالیت‏های شمار زیادی از پژوهشگران در حوزه‏های علوم سیاسی، مدیریت عمومی و علم مدیریت، صرف پژوهش مقوله اجرا شده، اما در زمینه بررسی فرایند اجرا در ارتباط با حوزه برنامه‏ریزی، یک خلاء عجیب وجود داشته است.. پژوهش حاضر به لحاظ چند وجهی بودن مسائل مورد نظر در تحقق‏پذیری طرح‎های توسعه شهری در بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده و نگاه سیستماتیک به آنها دارای نوآوری است.

۱-۷- نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان)
موسسات آموزش عالی و دانشجویان و پژوهشگران علاقمند به موضوع مذکور در رشته‏های برنامه‏ریزی شهری، شهرسازی، طراحی شهری، جامعه شناسی و رشته های دیگر.
– سازمان عمران و بهسازی شهری
– مهندسین مشاور
– ادار
ه راه و شهرسازی– استانداری
– شهرداری
– سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

۱-۸- سؤالات تحقیق
۱- مهندسین مشاور راه درست و فرایند منطقی مسئله‏گشایی را در مطالعات و پیشنهادات طرح ساماندهی بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه طی کرده است؟
۲- مهمترین عوامل تحقق‏پذیری طرح ساماندهی و احیاء بافت مرکزی شهر کرمانشاه کدام است؟
۳- راهبرد مناسب جهت تحقق‏پذیری طرح چیست؟

۱-۹- فرضیه‏های تحقیق
۱- مهندسین مشاور راه درست و فرایند منطقی مسئله‏گشایی را در مطالعات و پیشنهادات طرح ساماندهی بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه طی نکرده است.
۲- مهمترین عوامل تحقق‏پذیری طرح ساماندهی و احیاء بافت مرکزی شهر کرمانشاه عوامل اقتصادی – اجتماعی، تخصص اجرایی و فناوری‏های تکنولوژیکی نوین شهرسازی می‏باشد.
۳- راهبرد مناسب جهت تحقق‏پذیری طرح، برنامه‏ریزی سیستماتیک، مشارکتی و مدیریت یکپارچه شهری است.

۱-۱۰- مشکلات تحقیق
انجام هر پژوهش و بررسی با یک سری محدودیتها و مسائلی روبرو میباشد که میتواند محقق را در راه پیشبرد اهداف دچار مشکل نماید و محقق را از ادامه مسیر تحقیق بازداشته و یا در حرکت وی مانع ایجاد نماید. از جمله مشکلاتی که در این پژوهش به نوعی با آن برخورد

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *