عمومی

مقاله ویژگی‌های جمعیت شناختی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

۳۲
کیفی – ترتیبی
۰٫ ۹۵۲
با توجه به اینکه آلفا کرونباخ تمامی متغیرها بالاتر از ۷۰/۰ و آلفای کلی پرسشنامه برابر ۰٫ ۹۵۲ است، می توان نتیجه گرفت ابزار پزوهش مورد استفاده از سطح پایایی مطلوبی برخوردار است.
روش تجزیه و تحلیل داده
در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی، داده‌های استخراج شده از پرسشنامه استاندارد پردازش شده است. در پژوهش اصلی انجام گرفته بر روی داده‌های تحقیق در آمار توصیفی از شاخص‌های تمایل مرکز مانند: درصد، فراوانی، میانگین و نیز شاخص های پراکندگی نیز انحراف معیار استفاده شده است. همچنین از آمار استنباطی به منظور بررسی روابط بین متغیرها و نیز آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده که از این میان می توان به آزمون های شامل آزمون کولموگورف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی است و در این راستا از نرم افزار SPSS19 بهره گرفته شده است. جهت آزمون‌های آماری به شرح زیر استفاده شده است:
آزمون کولموگورف- اسمیرنوف
این آزمون برای بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده‌های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد(مومنی، فعال قیومی؛ ۱۳۸۶). در این پژوهش نیز از آزمون کولموگورف-اسمیرنوف برای بررسی نرمان بودن توزیع جامعه آماری استفاده شده است.
آزمون همبستگی
همبستگی پارامتری شامل ضریب همبستگی پیرسون می‌باشد که آن را با علامت r و نشان می‌دهند. ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر در سطح فاصله‌ای و نسبی به کار می‌رود. در واقع، این همبستگی میزان ارتباط خطی بین دو متغیر فاصله‌ای و نسبی را اندازه گیری می‌کند(حبیب پور گتابی، صفری شالی، ۱۳۸۸: ۴۵۴ ).
رگرسیون خطی
رگرسیون خطی یکی از تکنیک‌های پیچیده آماری برای داده‌هایی است که معمولا در سطح سنجش فاصله‌ای می‌باشد. رگرسیون خطی به دو صورت رگرسیون ساده و رگرسیون خطی چند متغیره مطرح می‌گردد. در رگرسیون تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مشخص می‌گردد( حبیب پور گتابی، صفری شالی، ۱۳۸۸: ۴۸۰).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و پژوهش محسوب می‌شود. استفاده از روش‌های صحیح و به‌کارگیری ابزار های جدید و علمی تجزیه و تحلیل اطلاعات، این اطمینان را به پژوهشگر می‌دهد که نتایج بدست آمده، دقیق و قابل اتکا باشد. در مرحله تجزیه و تحلیل، پژوهشگر سعی دارد با استفاده از روش‌های مختلف، داده‌ها را جهت آزمون فرضیه‌ها و دستیابی به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار دهد. فصل حاضر، به تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج پژوهش می‌پردازد. این فصل با ارائه آمار توصیفی دادههای پژوهش آغاز شده و در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ارائه می‌گردد.
آمار توصیفی
با توجه به اینکه شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری می‌تواند در تعمیم نتایج به جوامع آماری دیگر با در نظر گرفتن تشابهات در ویژگی‌های عمومی مفید باشد، در این قسمت به توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بر اساس داده های جمعیت شناختی جمع آوری شده پرداخته می‌شود. بر این اساس وضعیت عمومی پاسخ دهندگان از نظر سن، سابقه‌ی کاری و میزان تحصیلات در قالب تعداد فراوانی، درصد فراوانی ترسیم و نمودارهای مربوطه توصیف و تجزیه و تحلیل خواهد شد.
نگاهی به آمار توصیفی پرسش شوندگان در این پژوهش نشان می‌دهد که تنها ۸نفر از پرسش شوندگان یعنی ۵/۱۹% از آن‌ها زن و مابقی مرد هستند که ۷۸% حجم نمونه را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است که یکی از پرسش شوندگان جنسیت خود را اظهار نکرده است. در ادامه به تشریح توزیع فراوانی نمونه پژوهش بر مبنای سن، سطح تحصیلات و سابقه خدمت در سازمان پرداخته می‌شود.
توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن
جدول۴- ۱: توزیع فراوانی متغیر سن را در نمونه نشان می‌دهد.

پاسخی بگذارید