عمومی

مقاله میزان آلفای کرونباخ و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

سرمایه گذاری در IT
۸
۸-۱
بهبود فرآیندهای کاری
۸
۱۶-۹
عدم تمرکز در تصمیم گیری
۸
۲۴-۱۷
بهره‌وری سازمانی
۸
۳۲-۲۵
روایی پرسشنامه
افراد مختلف ممکن است از متون درک مختلفی داشته باشند، برداشت‌های آن‌ها ممکن است متفاوت باشد، از آن جایی که تحلیل محتوا با داده‌ها و متون سرو کار دارد باید تصدیق نمود که تحلیل‌ها این عدم اطمینان‌ها را در نظر گرفته‌اند(کریپندرف، ۲۰۰۹). مقصود از روایی آن است که وسیله‌ای اندازه‌گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(مارک،۱۹۵۵:۶۶). در واقع روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه‌گیری می‌کند که ما فکر می‌کنیم( بیابانگرد، ۱۳۸۴: ۳۳۶).
در این تحقیق جهت سنجش روایی پرسشنامه در ابتدا از پرسشنامه‌ استاندارد اسمیت (۲۰۰۸) مورد استفاده قرار گرفت. و پس از بومی سازی آن پرسشنامه ابتدایی آن ترسیم گردیده شد، و پس از تدوین آن محقق به پرسشنامه‌ها را در اختیار تعدادی از متخصصین و صاحب نظران و همچنین تعدادی از مدیران و جامعه مورد مطالعه قرار داده شد و پس از اخذ نظرات جمع مذکور اقدامات اصلاحی در پرسشنامه‌های اولیه اعمال گردید و در مرحله‌ی بعد محقق به صورت آزمایشی تعداد ۱۰ عدد پرسشنامه را به صورت تصادفی بین افراد جامعه آماری توزیع و جمع آوری نمود. و در نهایت پس از اعمال نظر افراد و نظر نهایی متخصصین و مشاورین پرسشنامه نهایی تدوین شد.
۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه
پایایی به معنای آن است که آیا روش انتخاب شده، موضوع مورد نظر را به طور دقیق می‌سنجد یا خیر؟ در واقع ابزار اندازه گیری تا چه اندازه پایایی دارد و اگر با همان واحد تحلیل مکرر به کار رود نتایج یکسانی بدست می‌آید یا خیر، به عبارت دیگر پایایی به میزان ثبات و انسجام درونی اجزای یک مفهوم و این که در صورت تکرار یک ابزار اندازه گیری در شرایط مشابه به نتایج حاصله به چه میزان مشابه اند نیز اطلاق می‌شود. روش آلفای کرونباخ مهم‌ترین و پرکاربردترین روش محاسبه میزان پایایی ابزار اندازه گیری در نرم افزار SPSS است. آلفای کرونباخ تعمیم یافته آزمون کودر – ریچاردسون است که روش اخیر بیشتر برای متغیرهای اسمی دو وجهی طراحی شده است. مقدار آلفای کرونباخ با مقدار کودر – ریچاردسون برابر می‌باشد(منصورفر، ۱۳۸۵؛ ۵۰) محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول زیر امکان پذیر خواهد بود.
در این رابطه k تعداد پرسش‌ها و Si انحراف معیار امتیاز کل پرسش‌هاست. هرچه این شاخص به یک نزدیک‌تر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش‌ها خواهد بود. یعنی هرقدر همبستگی مثبت بین سؤالات بیشتر شود، میزان آلفای کرونباخ بیشتر خواهد شد و بالعکس. هر قدر واریانس میانگین سؤالات بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد. البته اگر به جای ماتریس واریانس – کوواریانس مقادیر ماتریس همبستگی برای ما مشخص باشد. در آن صورت مقدار آلفا از طرق فرمول زیر قابل محاسبه است که برابر، مقدار استاندارشده و آلفا نیز می‌باشد:
که در آن عبارت است از میانگین ضرایب همبستگی بین گویه‌هاست (حبیب پور و صفری شمالی، ۱۳۸۸؛۳۶۵ ). بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا، بایستی بررسی نمود و با کدام پرسش‌ها مقدار آن افزایش خواهد یافت(سرمدو همکارانش، ۱۳۸۰؛ ۱۶۶).
چنانچه مقدار ضریب آلفا بزرگ‌تر یا مساوی ۷۰/۰بود ابزار اندازه گیری از پایایی بالایی برخوردار بوده است و در این صورت بهتر می‌توان به نتایج آن اعتماد کرد( هینتن، ۲۰۰۴؛ ۳۰۳). در جدول زیر الفای کرونباخ هر یک از متغیرهای ارائه شده است.
جدول ‏۳۴٫ روایی ابزار پژوهش

پاسخی بگذارید