عمومی

مقاله بهره وری سازمانی و روش کتابخانه ای

دانلود پایان نامه

: مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر که مقدار ان معمولاً کمتر از۱٫ در نظر گرفته می‌شود.
: سطح خطا که معمولاً در تحقیقات علوم انسانی ۵% می‌باشد.
: احتمال توزیع نرمال، اگر سطح خطا برابر با ۵% باشد ان برابر با ۱٫ ۹۶ می‌باشد یعنی؛
واریانس داده‌ها از قبل مشخص نمی‌باشد که می‌توان با استفاده از روش زیر ان را برآورد کرد. در صورت که کمی کردن داده متغیرها مجاز باشد( مثلاً بتوانیم برای طیف پنج گزینه‌ای لیکرت مقادیر ۱ تا ۵ را تعریف کنیم) می‌توانیم با استفاده از رابطه زیر انحراف ان را تخمین زد( همان: ۲۱۸).
برآورد می شود هر شرکت دارای ۵ مدیر باشد و با توجه به اینکه در این شهر ۲۰ شرکت/کارخانه فعال مشغول به فعالیت می باشد؛ با این حساب حجم جامعه حدود ۱۰۰ نفر برآورد می گردد. لذا با توجه به مطالب گفته شده و جایگذاری، حجم نمونه به شکل زیر محاسبه می‌شود:
لذا بر مبنای فرمول کوکران، حداقل حجم نمونه ۶۴ نفر می باشد. بنابراین تعداد ۶۵ پرسشنامه توزیع گردید. لازم به ذکر است که از بین پرسشنامه‌های توزیع شده در بین کارکنان، ۵۰ عدد برگشت داده شد که با بررسی های صورت گرفته شده تعداد ۴۱ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
متغیر های پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان پرداخته و نقش میانجی بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری را این رابطه مورد توجه قرار داده است. لذا با توجه به هدف پژوهش، متغیر مستقل این پژوهش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات است. منظور از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، میزان مخارج و هزینه های صرف شده برای خرید قطعات سخت افزاری و اجزاء نرم افزاری و نیز هزینه های مربوط به آموزش و هزینه های پشتیبانی کامپیوتر است. متغیر وابسته اصلی این پژوهش نیز بهره وری سازمانی است. همچنین نقش متغیرهای بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری نیز به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و بهره وری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. در شکل ۳-۱ روابط متغیر های مستقل، وابسته و متغیرهای میانجی را نشان داده است.
مدل مفهومی پژوهش
از دیدگاه کرنل(۲۰۰۵)، مدل مفهومی به عنوان نقطه آغاز و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است. به گونه‌ای که متغیرهای مورد تحقیق و روابط میان آن‌ها مشخص می‌باشد. مدل اولیه این پژوهش بر اساس اطلاعات جمع اوری شده مربوط به دیدگاه های علمی و تحقیقات کاربردی انجام شده در داخل و خارج از کشور نظیر پژوهش های؛ جانسون اسمیت(۲۰۰۸)، انجام شده، شکل گرفت و در مرحله بعدی با توجه به منطقه مورد مطالعه و شرایط خاص ، مدلی متناسب با ان، و بومی شده ایجاد گردیده شد.
در این پژوهش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که بر روی متغیر وابسته یعنی بهره وری سازمانی تأثیر گذاشته است. و متغیر های بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در فرایند تصمیم گیری نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده است. که هر یک از این متغیر های دارای ۸ سوال مجزا در پرسشنامه می باشد که این سوالات مجموعاً از مطالعه اسمیت (۲۰۰۸) استخراج شده است. و در نهایت در شکل ۳-۱ مدل مفهومی پژوهش و رابطه هر یک از متغیر های مستقل، وابسته و میانجی را نشان داده شده است.
شکل ‏۳۱٫ مدل مفهومی پژوهش
ابزار گردآوری اطلاعات
یکی از مهمترین مراحل تحقیق، گردآوری اطلاعات است. اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود. در هر تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده می بایست جمع آوری اطلاعات متناسب با آن صورت پذیرد. نه تنها باید از چند و چندین روش، استفاده کرد بلکه باید هر روش،درست و با شناخت کامل برگزیده شود و به درستی به کار برده شود)ساروخانی، ۱۷۱:۱۳۷۵(.
در این تحقیق از سه روش ذیل برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:
الف – روش کتابخانه ای: در این پژوهش محقق جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق و همچنین پیشینه موضوع تحقیق از مطالعات کتابخانه ای مانند کتاب ها و مقالات فارسی و لاتین و منابع اینترنتی و تحقیقات مشابه در این زمینه استفاده نموده است.
ب – جستجو از طریق منابع الکترونیک: به منظور آگاهی از یافته های مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط دنیا و دستیابی به نتایج مطالعات یافته های پژوهشی، مقالات علمی و تبادل اطلاعات و منابع از جستجوی اینترنتی و پست الکترونیکی استفاده می شود.
ج – مطالعه میدانی: از آن جایی که تحقیق حاضر از نوع توصیفی است؛ ابزار مورد استفاده در این تحقیق در روش میدانی، استفاده از پرسش نامه بوده است. پرسش نامه یکی از روش های بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی است که گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد. پرسش نامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سؤالها که هر یک درباره یکی از ابعاد یا متغیرهای موضوع مورد مطالعه است، باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که آنچه را به عنوان پاسخ از پاسخگو یا عضو جامعه و نمونه طلب می نماید، مشخص سازد(حافظ نیا، ۱۳۸۶).
بررسی میدانی شامل توزیع و جمع آوری پرسشنامه‌هایی است که هدف آن کسب اطلاعات درباره رد یا تایید فرضیه‌های این پژوهش می‌باشد که در این مطالعه استفاده خواهد شد. و پرسشنامه محقق ساخته به دو بخش تقسیم می‌شود که سوالات قسمت اول مربوط جمعیت شناختی است که در جدول ۳-۲ قابل مشاهده می‌باشد و سوالات قسمت دوم یا بدنه اصلی که در جدول ۳-۳ بررسی گریده، به سنجش متغیرهای اصلی مورد مطالعه پرداخته است. در نهایت این پرسشنامه با ۳۲ سوال بسته بامقیاس ۵ درجه لیکرت طراحی گردید. در جدول ۳-۱ طیف لیکرت همراه با نحوه ی امتیاز دهی به هر گزینه ارائه شده است.
جدول ‏۳۱٫ طیف لیکرت
گزینه انتخابی

پاسخی بگذارید