عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع مشکلات روانی و سلامت عمومی

دانلود پایان نامه

مشکلات جسمانی
۲۱-۲۲
درد جسمی
۱-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶
سلامت عمومی
۲۳-۲۷-۲۹-۳۱
نشاط
۲۰-۳۲
عملکرد اجتماعی
۲۴-۲۵-۲۶-۲۸-۳۰
مشکلات روحی
۱۷-۱۸-۱۹
مشکلات روانی
سوال ۱ پرسشنامه دارای گزینه‌های عالی، بسیار خوب، خوب، متوسط و بد می‌باشد. سوال ۲ پرسشنامه دارای گزینه‌های بسیاربهترازسالگذشته، کمیبهترازسالگذشته، تقریباًمشابهسالگذشته، کمیبدترازسالگذشته و بسیاربدترازسالگذشته می‌باشد. سوالات ۳ تا ۱۹ پرسشنامه دارای گزینه‌های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم می‌باشد. سوالات ۲۰ و ۲۲ پرسشنامه دارای گزینه‌های اصلا، کمی، تا حدی، زیاد و خیلی زیاد می‌باشد. سوال ۲۱ پرسشنامه دارای گزینه‌های بسیار کم، کم، تا حدی، شدید و بسیار شدید می‌باشد. سوالات ۲۳ تا ۳۲ پرسشنامه دارای گزینه‌های تمام اوقات، اغلب اوقات، بعضی وقت‌ها، به ندرت و هیچ وقت می‌باشد. سوالات ۳۳ تا ۳۶ پرسشنامه دارای گزینه‌های کاملا درست، تا حد زیادی، نمی‌دانم، تاحدودزیادینادرستاست و کاملاًنادرست می‌باشد.
۸- تعیین روایی پرسشنامه
تعریف روایی : روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.
منظور از روایی این است که محتوای ابزار گردآوری اطلاعات یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده‌های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه داده‌های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشند، یا به عبارت دیگر، ابزار گردآوری اطلاعات، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا،١٣٨٢).
در واقع مقصود از روایی آن است که، ابزار اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد (خاکی ،١٣٧٨).
رواییعبارتاز میزانانطباقمشاهداتو پرسش‌هایتحقیقبا هدفاصلیپژوهشمی‌باشد. آیاداده‌هایگردآوریشدهتصویرحقیقیهمانموضوعموردبررسیاستیاخیر. زمانیمسئلهبهوجودمی‌آیدکهداده‌هایجمعآوریشدهظاهراًحاصلروشپژوهشانجامگرفتهباشند (نیل،۱۳۷۴).
رواییابزارسنجشدرقالبهایمختلفیموردبررسیقرارمی‌گیرد.مهمتریناقسامرواییبهاشکالذیلاست.
رواییمحتوایی : آزمونتاچهاندازهباتعاریفواهدافمطابقتدارد. رواییمحتواییمعرفچگونگیتوصیفابعادواجزاءمفهوماست (خاکی،۱۳۷۸).
رواییسازه : رواییسازهیعنیاینکهنتایجآزمونبایکنظریهویاسایرواقعیاتشناختهشدهتطابقداشتهباشد ( گنجی؛ ثابت، ۱۳۸۲).
دراینتحقیقبهمنظورسنجشرواییابزاراندازه‌گیریازتحلیلمحتوااستفادهشدهاست. روایی‌یابیمحتوا،تحلیلیمنطقیازسؤالاتاستکهمعرفبودنآن‌هاراتعیینمی‌کند. بهاینمنظورپرسشنامهدراختیاراستادراهنماوسایرکارشناسانذیربطشهرداری قمقرارگرفتهوپسازلحاظکردننظرهایاصلاحیایشانواستفادهازادبیاتتحقیق،تنظیم،اصلاحوسپستوزیعشدهاست.
۹- تعیین پایایی پرسشنامه

پاسخی بگذارید