عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل رگرسیون و کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

۲_ روش تحقیق
مراد از انتخاب شیوه تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریعتر، آسانتر، دقیق‌تر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند ( نادری؛ نراقی، ۱۳۷۶).
انتخاب روش تحقیق مناسب در یک پژوهش اجتماعی به عوامل بسیاری بستگی دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از پیمایش برای اهداف توصیفی، تبیینی و اکتشافی است، چرا که در این نوع روش تحقیق می‌توان اقدام به جمع آوری داده‌های اصلی برای توصیف جمعیت‌های بزرگ نمود که به آسانی قابل مشاهده مستقیم نیستند (ببی، ۱۳۸۱).
پیمایش روش تحقیقی است که در آن از گروه‌های معینی خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند، این پاسخ‌ها مجموعه اطلاعات تحقیق را تشکیل می‌دهند ( بیکر، ۱۳۷۷).
بر اساسهدف، تحقیقاتعلمیرامی‌توانبهسهگروهبنیادی، کاربردی، علمیتقسیمکرد. تحقیقاتبنیادیدرجستجویکشفحقایق، واقعیتهاوشناختپدیده‌هاواشیابوده، کهمرزدانشعمومیبشررا توسعهمی‌دهدوقوانینعلمیراکشفنموده، بهتبیینویژگی‌هاوصفاتیکواقعیتمی‌پردازد. ولیتحقیقاتکاربردیبااستفادهاز زمینهوبسترشناختیومعلوماتیکهازطریقتحقیقاتبنیادیفراهمشده،برایرفعنیازمندی‌هایبشرو بهبودوبهینهسازیابزارها، روش‌ها، اشیاوالگوهادرجهتتوسعهرفاهوآسایشوارتقایسطحزندگیانسانمورداستفادهقرارمی‌گیرد. تحقیقاتعلمینیزبرایحلیکمسلهوشکلخاصمورداستفادهقرارمی‌گیرد، اینتحقیقاتنوعاًخصلتمحلیوموضعیداشتهوتعمیمپذیرنیستند (حافظنیا، ١٣٨٢).
باتوجهبهاینکههدفازانجاماینپژوهش بررسی میزان تاثیر مولفه‌های سلامت روانی و جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم استوبااستفادهازنتایجاینتحقیقسعیدرارائهیکبرنامهدر جهت بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم داریم؛ لذامی‌توانعنوانکردکهاینپژوهشازلحاظهدف،یکتحقیقکاربردیاست.
تحقیقاتعلمیراازلحاظماهیتوروش، می‌‎توانبهپنجگروهتاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربیوعلمیتقسیمنمود. درتحقیقاتتوصیفیمحققبهدنبالچگونهبودنموضوعاست، ومی‌خواهدبداندپدیده، متغیر، شیءیامطلبچگونهاست. بهعبارتدیگرایننوعتحقیقوضعموجودرابررسیمی‌کندوبهتوصیفمنظمونظامدار وضعیتفعلیآنمی‌پردازدوویژگیوصفاتآنرامطالعهودرصورتلزومارتباطبینمتغیرهارابررسیمی‌نماید. درتحقیقاتتوصیفی، عموماًازروش‌هایمطالعهکتابخانه‌ایوبررسیمتونومحتوایمطالبونیزروشمیدانینظیرپرسشنامه، مصاحبهومشاهدهاستفادهمی‌شود. بهطورکلیایننوعتحقیقاترامی‌توانبهسهگروهپیمایشییازمینهیاب، موردییاژرفانگروتحلیلمحتواتقسیمکرد. تحقیقتوصیفی- پیمایشیبهمطالعهویژگی‌هاوصفاتافراد جامعهمی‌پردازدووضعیتفعلیجامعهآماریرادرقالبچندصفتیامتغیرموردبررسیقرارمی‌دهد (حافظنیا، ١٣٨٢).
باتوجهبهاینکهدراینپژوهشازروش‌هایمطالعهکتابخانه‌ایونیزازروشمیدانینظیرپرسشنامهومصاحبهباهدف بررسی میزان تاثیر مولفه‌های سلامت روانی و جسمانی بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری شهرداری قم، استفادهشدهاست. درنتیجهمی‌توانگفتکهتحقیقحاضر،براساسماهیتوروش، یکتحقیقتوصیفی- پیمایشیمی‌باشد، لذا از تحلیل رگرسیون وقتی می توان استفاده کرد که در پرسشنامه برای متغیرهای مستقل و برای متغیر وابسته جدا سوال طرح شده باشد. پرسشنامه این تحقیق یک طرفه می باشد یعنی سوالات پرسشنامه طوری طراحی شده اند که تاثیر عوامل موثر بر کیفیت زندگی بازنشستگان کارگری را بررسی می کنند. همچنین سوالات پرسشنامه مربوط به فرضیه های تحقیق می باشد نه مربوط به اندازه گیری وضعیت متغیرهای تحقیق در جامعه آماری مورد نظر. لذا در پرسشنامه های یک طرفه در صورت نرمال بودن توزیع مقادیر،از آزمون تی یک نمونه ای برای بررسی سطح تاثیر عوامل استفاده شده است.در بحث روش نمونه گیری با توجه به اینکه جامعه آماری بازنشستگان کارگری شهرداری قم می باشند، لذا جامعه محدود و همگن است واز روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده.
۳- جامعه آماری
مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء که حداقل دارای یک صفت مشترک باشند، تشکیل یک جامعه آماری را می‌دهند. این صفت مشترک را صفت مشخصه جامعه می‌نامیم که در بین تمام افراد جامعه وجود دارد.
جامعهآماریاینتحقیقشاملکلیهبازنشستگانکارگریشهرقمدر دهه منتهی بهسال ۱۳۹۲ می‌باشد. تعدادبازنشستگانکارگریشهرقمدردهه منتهی به سال ۱۳۹۲ برابر۲۵۶نفرمیباشد. پس حجم جامعه آماری برابر ۲۵۶ است.
۴- تعیین حجم نمونه
اگر متغیرها یا سوالات پرسشنامه دو ارزشی یا چندارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه محدود باشد، آنگاه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می‌شود:
(۳-۱)
که در آن
: حجم جامعه آماری می‌باشد که در این تحقیق برابر ۲۵۶ نفر است.
: نسبت موفقیت می‌باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده می‌شود. اگر امکان تخمین آن وجود نداشته باشد، نسبت موفقیت برابر ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود که در این حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می‌یابد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه را می‌توان از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۲)
در این تحقیق در نظر گرفته شده است. پس برای محاسبه حجم نمونه می‌توان از فرمول (۳-۲) استفاده نمود.
: سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می‌باشد که توسط محقق مشخص می‌گردد. در این تحقیق در نظر گرفته شده است.
: عددی می‌باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه بزرگتر از باشد، برابر است. مقدار از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می‌آید. در این تحقیق می‌باشد.
: میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می‌باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می‌شود. در این تحقیق در نظر گرفته شده است. اگر حجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می‌توان را از فرمول زیر بدست آورد:
(۳-۳)
یا با فرض :

پاسخی بگذارید