دانلود تحقیق در مورد مدارس دخترانه

دانلود تحقیق در مورد
مدارس دخترانه

روز باز می مانند. امروز، که عصر مدیریت و رهبری است، موفقیت سازمانها تا حدود زیادی به کارایی و اثربخشی و عملکرد مثبت مدیر بستگی دارد. در مقایسه با انواع مدیریت که در جای خود مهم هستند، مدیریت آموزشی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا، پرورش نیروی انسانی را برعهده دارد. این موضوع کار مدیر آموزشی را مهم و مشکل می سازد و باید بکوشد با افزایش اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران به خوبی واقفند که نمی توانند توجه خود را صرفاً به متغیرهای برونداد معطوف کنند بدون آنکه به متغیرهای میانجی(مدیریت زمان، برنامه ریزی، بهره وری زمان و …) کاری داشته باشند. بدون شک، مجموعه این عوامل به همراه دیگر عوامل مؤثر، در اثربخشی و موفقیت سازمان نقش ایفا می کنند. اهمیت و ضرورت موضوع از آنجا ناشی می شود که به نظر می رسد مدیریت زمان یکی از نیازهای محسوس و عوامل اثربخشی بیشتر مدیران است. با توجه به رشد و گسترش علم و دانش چنانچه به آن کم توجهی شود، ضربه مهلکی به نظام آموزشی(آموزش و پرورش) وارد خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود.

نیاز به مدیریت در همه سازمان ها امری حیاتی است. این نیاز، در نظام های آموزشی به ویژه مدارس بسیار اهمیت دارد، زیرا که مدیران مدارس با انسانها سروکار دارند و فراگرد عملیات آنها به وسیله انسانها(معلمان و کارکنان) و در مورد انسانها(دانش اموزان) انجام می پذیرد. به همین دلیل، اداره مؤثر مدارس وظیفه ای پیچیده و مشکل است؛ به گونه ای که تحصیلات و مهارت صرف برای آن کافی نیست.
بلکه علاوه بر آن مدیران باید از توانایی های خاصی همچون درک و فهم پیچیدگیهای نظام آموزشی و روابط عمومی و انسانی قوی برخوردار باشند(حق شناس،۱۳۷۸،ص۷۵). بنابراین با توجه به ضرورت شناخت ویژگیها و کیفیت مدیریت زمان و ارتباط آن با عملکرد و اثربخشی آنان، این پژوهش قصد دارد که رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه ۴ تهران را مورد بررسی قرار دهد.
۱-۴-اهداف پژوهش
اهداف اصلی
بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه منطقه ۴ آموزش و پرورش تهران
اهداف فرعی
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارسدخترانه درمقطع متوسطه
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه
-بررسی رابطه بین مدیریت زمان مدیران مدارس و متغیرهای زمینه ای همچون سن، سنوات و سابقه مدیریتی،و …)
-بررسی رابطه بین دیدگاه های معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیرهای زمینه ای آنان همچون سن ،سابقه و …)
فرضیات پژوهش
به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.
به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابه وجود دارد.
به نظر میرسد بین مدیریت زمان و متغیرهای زمینه ای همچون” سن و سنوات” رابطه وجود دارد
به نظر می رسد بین دیدگاه های معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیرهای زمینه ای همچون “سن و سابقه” رابطه وجود دارد.

سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه منطقه ۴ آموزش و پرورش تهران رابطه وجود دارد؟
سؤالات فرعی
۱-آیا بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس دخترانه درمقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟
۲-آیا بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟
۳-آیا بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجوددارد؟
۴-آیا بین مدیریت زمان مدیران مدارس و متغیرهای زمینه ای همچون” سن ، سنوات و سابقه مدیریتی” رابطه وجوددارد؟
۵-آیا بین دیدگاه های معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیر های زمینه ای آنان همچون” سن و سابقه” رابطه وجوددارد؟
۱-۵-تعریف واژگان تحقیق
۱-۵-۱-تعاریف مفهومی
-مدیر: فردی است که پست سازمانی را اشغال می کند و حداقل مسئول کار یک شخص بوده و دارای اختیاراتی است(بهشتی،۱۳۷۰،ص۸۷۵).
مدیریت : فراگرد به کارگیری مؤثر و درست و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیلت برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد(رضائیان،۱۳۸۲،ص۸).
مدیریت مدرسه : عبارت است از یک کوشش تعلیم و تربیتی براساس مقررات با برنامه ریزیهای مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنها با بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای داخل و خارج از مدرسه، جهت تحقق اهداف مصوب دوره تحصیلی( دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش،۱۳۸۳،ص۱۸۱).
مدیریت آموزشی : عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کلیه امور و فعالیتهای مربوط به آموزش و پرورش(علاقه بند،۱۳۸۲،ص۴۶).
مدیریت زمان: استفاده بهینه از زمان با جدیت و تلتش تمام و اجازه ندادن به دخالت ناروای امور و حادثه ها در جریان برنامه را مدیریت زمان می گویند(نیلی پور،۱۳۸۶،ص۱۰).
عملکرد فنی: انجام درست و صحیح وظایف خاص که لازمه آن ورزیدگی در کاربرد فنون و ابزار ویژه و اثربخشی عملی در رفتار و فعالیت است(علاقه بند،۱۳۸۲،ص۸۸).
عملکرد انسانی و اخلاقی: نحوه کار و ارتباط با مردم، خلق کردن محیطی که در آن مردم برای بیان انتقادات و نظرات و عقایدشان احساس امنیت و راحتی کنند(جاسبی،۱۳۷۹،ص۲۱۱).
عملکرد ادراکی: عمل به نحوی که همه عناصر و اجزای سازمان در جایگاه خود تشکیل دهنده کار و فعالیتهای یک کل واحد احساس شوند(علاقه بند،۱۳۸۲،ص۸۸).
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی
مدیریت زمان: در این تحقیق مدیریت زمان از طریق پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان حاوی گویه های چند گزینه ای به شکل طیف لیکرت(مقیمی،۱۳۹۰) در بین مدیران مدارس سنجیده شده است.
عملکرد مدیران: در این پژوهش، عملکرد مدیریتی مدیران که شامل امور اداری، پرورشی، نظارت و آموزشی بوده است در ابعاد زیر شامل عملکرد فنی، انسانی-اخلاقی و ادراکی براساس مقیاسی به همین منظور، از دیدگاه معلمان سنجیده شده است.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱-مقدمه
تحقق توسعه در هر جامعه ای تا حدود زیادی به پویایی نظام آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد و پویایی نظام آموزش و پرورش به مدیریت آن وابسته است. مدیر اساس بالندگی و رشد در آموزش و پرورش است و پایه آن ، نوع مدیریتی است که او در مدرسه اتخاذ میکند. یک نوع مهم مدیریت ، مدیریت زمان است . مدیریت بر زمان و فرصتی که مدیر در اختیار دارد و در حال گذر است . مدیران با مدیریت بر زمان خود می توانند عملکرد نظام را به حداکثر اثر بخشی برسانند و به یافته های بیشتری دست پیداکنند.
با توجه به موضوع و اهداف پژوهش مطالب اینفصل در سه قسمت ارائه گردیده است.
در قسمت اول به مدیریت زمان و مطالب مربوط به آن پرداخت هشده است. در قسمت دوم کلیات مدیریت و مدیریت آموزشی و نیاز های مدیران جهت اثربخشی مورد بررسی قرار گرفته است . در قسمت سوم تحقیقات مشابه انجام شده در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
در انتهای فصل خلاصه و نتیجه گیری از ادبیات بررسی شده ارائه خواهدشد.

قسمت اول
۲-۲-مدیریت زمان
۲-۲-۱-اهمیت مدیریت زمان
برای یک مدیر در سازمان رسیدن به اهداف آن سازمان با کمترین ضایعات و بیشترین تولید و ارائه خدمات در مدت زمان کمتر ، کار مهمتر دیگری را نمی توان برشمرد . رسیدن به این اهداف با استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و منابع موجود امکانپذیر می باشد. در صورت عدم دستیابی به این اهداف درسازمانهای اقتصادی و تولیدی ضررهای مادی و مالی پیش بینی میشود که قابل برگشت است. ولی آیا بعد از اجرای یک برنامه آموزشی نامناسب و یامدیریت غیر اثربخش یک مرکزآموزشی ، می توان زمان و عمر طی شده افراد را دوباره برگرداند؟
لوئیس(۱۳۸۱)،معتقداست: درجامعه کنونی که افراد تحت هر گونه فشار هستند ، مدیریت و برنامه ریزی کار آمد زمان فقط یک امر مفید نیست ، بلکه به یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر بدل گشته است ، که رسیدن به اهداف زیر به کسب این مهارت بستگی دارد:
۱-دستیابی به اهداف شخصی در زندگی
۲-رسیدن به اهداف در سر موعد تعیین شده
۳-کاری پر ثمر و رضایت بخش بجای کاری پرتنش و بی فایده(ص۹).
زمان ، همیشه به عنوان یک منبع مهم قلمداد شده است . اکثر مردم عادت کرده اندکه اتلاف وقت را بیشتر به گردن دیگران بیاندازند و خودشان را در آن مقصر ندانند . آنها همواره به تجهیزات و لوازم بهتری نیاز دارند ، مردم باید بهتر با هم در ارتباط باشند ، نباید در کار ها وقفه ایجاد کنند و غیره … . افراد از کمبود وقت ، بیشتر به عنوان پوششی استفاده می کنند که فقدان برنامه ریزی یا دور اندیشی ، تاخیرها و فقدان ضرب الاجل های تعیین شده قبلی در کارشان را از نظر دور می دارد . اما واقعیت این است که بشر در یک دنیای آرمانی زندگی نمی کند و بدین ترتیب مجبور است با زمان و دیگر منابعی که در اختیار دارد به بهترین نتایج دستیابد .
سازمان یافته بودن در فضا یا در زمان موضوعی است صرفاً درباره آماده بودن درباره این احساس که نبض کارها را در اختیار دارید ، به طوری که می توانید از همه فرصت هایی که زندگی به شما می دهد و از همه مشکلاتی که در این رهگذر سر راه تان سبز می شود ، به نحو احسن استفاده کنید . وقتی به مهارت های مناسب در مدیریت زمان دست پیدا می کنید ، به جای اینکه مقهور زمان و مشکلات شوید ، آنرا جشن می گیرید و از آن به سود خود استفاده می کنید . می دانید چه چیزی را انتخاب کنید و متمرکز هستید(مورگناسترن،۱۳۸۰،ص۶).
احمدی(۱۳۸۳)به نقل از دراکر معتقد است: « هر کس که نتواند زمان خود را مدیریت کند ، هیچ چیز دیگری را نمی تواند مدیریت کند » به اعتقاد وی رعایت نکات ذیل در مدیریت زمان الزام یاست :
انباشته نکردن کارها
با یک دست دو هندوانه برنداشتن
عدم دخالت در ریزه کاری ها
کارهای نا خواسته را به تاخیر انداختن
اختصاص وقت برای اندیشیدن
تنظیم کارهای نوشتاری
تنظیم نشست ها و مسافرته ا (ص۱۸۸).
یکی از سوالات اساسی در باب مدیریت زمان ، این است که آیا وقت هم نیاز به مدیریت دارد یا نه ؟ و اگر نیاز دارد به چه علت است ؟ وقت یکی از سرمایه های زندگی است و هدر دادن این سرمایه خلاف عقل و قوانین دین می باشد ، به همین دلیل باید وقت و عمر را مهار نمود و باتوجه به اصول و ضوابط خاص خود ، در مسیر اهداف عادی و عالی از آن بهره گیری نمود.
نیلیپور(۱۳۸۶) معتقد است : افراد به علل مختلفی به مدیریت زمان نیاز دارند ، چرا که:
عمر و زمان قابل بازگشت نیست.
گذشت زمان ، محسوس و ملموس نیست.
زمان با هیچ چیز قابل معاوضه نیست ، حتی با سرمایه های کلان مادی ، چون با وقت می توان آنرا بدست آورد ولی با سرمایه های مادی نمی توان وقت راحاصل نمود .
اوقات فراغت رامیتوان بهینه کرد.
وقت و عمر جانشین پذیر نیست.
زمان وحشی و پرنده است و مهار آن یک هنر بزرگ است.
یک ساعت می توان سعادت و شقاوت یک عمر را در پی داشته باشد.
مفاخر و انسان های موفق با بهره گرفتن از همین زمان هایی که در اختیار ما هست به تعالی روحی رسیده اند.
امور و کارهای متعدد و متنوعی به عهده ی ماست که رسیدگی به آنها محتاج مدیریت زمان است.
مدیریت زمان ، پایه و اساس رشد و نیاز اولیه برای برنامه ریزی موفق است(صص۱۲-۱۱).
.
جدول (۲-۱) عوامل اتلاف وقت علل و راه های مقابله با آنها
ردیف عامل اتلاف علل راه حل

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱ مغشوش بودن مسئولیت با اختیار – ناتوانی در تعیین دقیق مسئولیت های خود
– تداخل کارها
– مسئولیت بدون اختیار – تنظیم فهرست مسئولیتها و به تصویر رساندن آنها
– شناسایی کارهای تکراری و حذف آنها
– تاکید بر مسئولیت مناسب (متعادل یا اختیار)
۲ مراجعین پیش بینی نشده – فقدان برنامه برای در دسترس نبودن خود
– انتظار افراطی از مرئوسین برای ارجاع همه امور به شما
– ناتوانی در خاتمه دادن – توجه داشته باشید که منظور از باز بودن آن به روی کسانی است که نیازمند یاری می باشند. این موارد با بکار بندید:
اختصاص زمانی برای آرامش (نپذیرفتن مراجعین)، گزینش تعداد معدودی از متقاضیان برای ملاقات تمهید یک مکان اختصاص برای خود در محل کار (عدو حضور دائم در دفتر خود).
– امور را به نحو موردی (و نه دائمی) بررسی و اداره کنید.
– دیگران را در خارج از دفتر کارتان به حضور بپذیرید.
۳ تصور نادرست از برنامه ریزی – عدم اطلاع از اهمیت موضوع
– بی فایده انگاشتن برنامه ریزی با این تصویر که تنها معدودی از روزها مهم و حیاتی هستند.

– برنامه ای را در ذهن داشتن ولی آن را برای نوشتن مهم ندانستن – توجه داشته باشید هر یک ساعتی که صرف برنامه ریزی موثر شود هنگام اجرا چهار ساعت برایشان ذخیره می کند و نتایج بهتری نیز به بار می آورد.
– بدانید که اکثر مدیران هر روز بر اساس همین فرض نادرست، وقت خود را تلف می کنند.
– توجه داشته باشید که هیچ حافظه ای مصون از خطا نیست و فهرست کارهای لازم الاجرا نیز وقتی کامل است که در آن اولویتها و ضرب الاجل معین شده است.
۴ کارکنان ناکافی – فقدان آموزش کارکنان موجود
– محدودیت بودجه – بدانید که بدون داشتن کارکنان ذیصلاح احاطه موثر امور ناممکن است. آموزش کارکنان را در اولویت قرار دهید.
– با انجام تحلیل هزینه سود، نشان دهید که کارکنان اضافی چه کاری را و با چه هزینه ای انجام می دهند.
۵ اطلاعات ناقص – فقدان سیستم
– فقدان اختیار – ابتدا معین کنید چه اطلاعاتی مورد نیاز است، سپس نسبت به در دسترس بودن قابل اتکا بودن و وصول به موقع آن اطمینان حاصل کنید.
– ابتدا اختیار لازم را بدست آورید.
۶ فقدان انضباط شخصی – فقدان اهداف یا معیار
– عدم پیگیری
– ناتمام گذاشتن کارها – تعیین اهداف در حوزه های اسلامی معطوف به نتایج مورد نظر بسط معیارها (یعنی شرایطی که در آن امور به خوبی انجام می شوند)
– بدانید که دیگران کاری را انجام می دهند که شما آن را بازرسی می کنید خود شما نیز چنین هستید.
– پیش از کنار نهادن کارها آنها را به اتمام برسانید؛ به هر کاری یک بار بپردازید و در همان بار اول آن را تمام کنید.
۷ ناتمام گذاشتن وظایف فقدان اهداف، اولویت ها و ضرب الاجلها
پرداختن به امور فوری
آشفتگی میز کار تعیین اهداف و تنظیم آنها بر حسب اهمیت تعیین ضرب الاجلها برای وظایف مهم
بدانید که کارهای فوری به ندرت همان قدر اهمیت دارند که در نظر می آیند.
در برابر تمایل خود نسبت به واکنش نشان دادن بیش از مقاومت؛ زیرا این امر موجب انقطاع در انجام سایر وظایفتان می شود.
۸ بی نظمی شخصی منیت بی نظمی از نظر بعضی افراد نشانه پر کاری اهمیت داشتن و خطیر بودن مقام شخص است
نگرانی نسبت به از دست دادن کنترل
ترس از فراموشی توجه داشته باشید که تراکم کارهای کتبی می تواند نمایانگر تردید طفره رفتن تزلزل و اشتباه گرفتن اولویتها نیز باشد.
استفاده از برگه های طرح برنامه برای انجام کنترل بهتر بجای نگهداری همه بر روی میز
استفاده صحیح از جدول زمانبدی و برنامه تماسها جایگزینی عالی برای حافظه است. نیازی نیست که امور قابل بازیابی به خاطر سپرده شوند.
۹ ضعف در برقرار ارتباط با دیگران استفاده از مجرای غلط
تفاوت های ارزشی افراد
فقدان ارزیابی واکنشها (بازخورد) انتخاب مجرای صحیح (تلفن، نامه، یادداشت، گردهمایی و کنفرانس)
توجه داشته باشید که تجربه و محیط پیشینه های متفاوتی رادر افراد برای ارتباطات پدید می آورد.
برای اطمینان یافتن از حصول تفاهم و درک متقابل واکنشهای طرف مقابل را بازخورد بسنجید و سپس در صورت لزوم به اصلاح و جبران آن بپردازید.
۱۰ مصاحبت و خوش و بش کردن با دیگران نیاز ب

مدیر کل