پیشرفت تحصیلی افتراقی ربط می دهد. وی در مورد وجود افتراق در نگرش و دیدگاه بین دو طبقه، تفسیری ارائه می دهد و بر آن است که به طور عمده ماهیت شاغل یدی و غیر یدی است که موجب این تفاوت ها می شود.
بسیاری از شغل های مربوط فرصتی برای پیشرفت در زمینه ی درآمد و مقام به همراه دارند این امر مشوق برنامه ریزی برای آینده می شود. به عنوان مثال صرف وقت انرژی و پول برای کارآموزی به منظور برخورداری از موفقیت های بالای شغلی.
عملکرد تحصیلی (پیشرفت و افت تحصیلی) از جمله روزآمد ترین موضوعاتی است که در حوزه انگیزه پیشرفت توجه نظریه پردازان و محققان را به خود معطوف کرده.
برخی از عوامل افت تحصیلی عبارتند از:
در مورد افت تحصیلی تعابیر و تعاریف متفاوتی شده است که وجه مشترک همه آنها ناتوانی و شکست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دوره تحصیلی رسمی است.
یکی از مهمترین مسائل و مشکلات نظام های آموزشی موضوع افت تحصیلی است زیرا هر ساله از این طریق تعداد زیادی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی تلف شده و آثار شوم و ناگواری در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر جای می گذارد. (صداقت و ملکی، ۱۳۸۱)
افت تحصیلی شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی چون غیبت مکرر از مدرسه، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، کیفیت نازل تحصیلات و کسب محفوظات به جای معلومات است.
برخی دیگر از افت تحصیلی کاهش عملکرد درسی را مستفاد می کنند و برخی دیگر اتلاف در نظام آموزشی و در قبال اتلاف هزینه های جاری، اتلاف سرمایه گذاری های ثابت و اتلاف ناشی از هزینه های تحصیل شده به خانواده ها توضیح می دهند. سامان یونسکو مفهوم افت تحصیلی را تکرار پایه، ترک تحصیلی زودرس و کاهش غیبت آموزشی و تحصیلی دانش آموزان نسبت می دهد.
به طور کلی، معیار تشخیص عدم موفقیت دانش آموزان، عملکرد آنان در امتحانات و ارزشیابی های تکوینی (formative evaluation) و نهایی (summative evaluation) است. این عدم موفقیت یا به مردودی و تکرار پایه و یا به ترک تحصیل زودرس منجر می گردد.
نظریه هدف:
نظریه هدف یکی از نظریه های مهم انگیزش است که به شناسایی انواع هدف گرایی در بین دانشجویان و دانش آموزان پرداخته این نظریه به دلایل یا اهداف دانش آموزان و دانشجویان برای رسیدن به موفقیت توجه دارد. در این نظریه هدف عبارت است از بازنمایی شناختی فرد از هدف های مختلفی که برای یادگیری در شرایط پیشرفت برای خود انتخاب می کنند. به عبارت دیگر نظریه هدف بر اهمیت این که چکونه افراد درباره خود، تکالیف و عملکردشان فکر می کنند تاکید دارد (الیوت، ۲۰۰۱،).
تحقیقات نشان داد که یادگیرندگان که دارای رویکرد عملکرد تحصیلی اجتنابی هستند با فرایند یادگیری بخوبی درگیر نشده و یادگیری آنها به صورت سطحی صورت می گیرد و نهایتاً پیشرفت تحصیلی مطلوب حاصل نمی شود. در سطح ۱ درصد، رابطه منفی معنادار (۲۳/۰-)، بین عملکرد اجتنابی در پیشرفت تحصیلی وجود دارد. (موسی زاده، ۱۳۸۹)
دانش آموزانی که در بعد عملکرد تحصیلی اجتنابی نمرات بالایی دارند از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح پایینی قرار دارند و همبستگی منفی معنادار دارند.
. دانش آموزانی که در بعد بلاتکلیفی نمرات بالایی دارند از نظر پیشرفت تحصیلی در سطح پایینی قرار دارند و همبستگی منفی معنادار (۱۵/۰-) در سطح ۱ درصد، بدست آمد.
نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که اهداف عملکردی همبستگی مثبت معناداری با موفقیت تحصیلی دارد. و این رابطه در نتایج بدست آمده، برابر با ۲۷/۰ در سطح ۱ درصد معنادار می باشد.
بین بعد پیشرفت تحصیلی و بعد هدف عملکرد یادگیری رابطه مثبت برقرار می باشد، یعنی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان توسط معیار هدف گزینی با رویکرد یادگیری مقدور است، و برابر ۳۲/۰ است که در سطح ۱ درصد معنی دار می باشد.
به منظور پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی چهار بعد هدف گزینی از رگریسون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد. در گام اول تنها بعد عملکرد یادگیری توانست به طور معناداری پیشرفت تحصیلی را به طور معنی داری پیش بینی کند. در گام ۲ علاوه بر عملکرد یادگیری، عملکرد گرایشی نیز توانست به طور معناداری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد پیش بینی قرار دهد.
هدفمندی پیش بینی قدرتمندی برای موفقیت تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی جامعه آمار می باشد.
این نتایج با تحقیقات (الیوت و دیویک ۱۹۹۸)، که جهت گیری پیشرفت را به عنوان طرح ها و سازه های شناختی- عاطفی در نظر گرفته اند و نیز با تحقیقات کاپلان (۲۰۰۹)، که بیان می کند جهت گیری هدف می تواند ساختارهای ذهنی و شناختی- اجتماعی وسیعی را در تفسیر رویدادها و موقعیت ها و موجهه با چالش ها هدایت کند، همسو می باشد. نتیجه این پژوهش نشان داد که دانش آموزانی که هدف عملکرد گرایشی بالایی دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. و در مورد رابطه بین عملکرد یادگیری نشان داد که دانش آموزانی که نمرات بالایی در این بعد دارند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردار هستند. به عبارت دیگر، دانش آموزانی که تحصیل را به خاطر یادگیری و اکتساب دانش انجام می دهند از نمرات بالایی برخوردار هستند.
همچنین نتیجه مهم این پژوهش این بود که ابعاد عملکرد گرایشی و یادگیری به طور مثبت و معنی داری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد پیش بینی قرار می دهند. در بین ساده تر، اثبات شایستگی های فردی در قالب عملکرد گرایشی، و کسب مهارت و تبحر در برخی تکالیف در قالب عملکرد یادگیری، می تواند در موفقیت تحصیلی دانش آموزان نقش موثری ایفا کند، و در مقابل علاقه به یاگیری صرفاً برای گریز از پیامدهای منفی آن مثل سرزنش یا تنبیه، و نیز اقدام یادگیری بدون هیچ هدف واضح، موفقیتی در زمینه تحصیلی برای دانش آموز نخواهد داشت.
این نتایج با تمام مطالعاتی که در باب بررسی ابعاد هدف گزینی و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است، به طور مثال: نتیجه این پژوهش در مورد ارتباط ابعاد هدف مندی با پیشرفت تحصیلی با پژوهش های گری و همکاران (۲۰۰۹)، (رابرت و الیس، ۲۰۰۸)، (لارسون و همکاران، ۲۰۱۰)، (میکه، ۱۹۹۴)، (الیوت و تراش، ۲۰۰۲)، (لیری، ۲۰۰۸)، (جوکار، ۱۳۸۵)، و (مصطفوی، ۱۳۸۹)، همسو می باشد.

اهمالکاری و تعریف آن
تعریف اهمالکاری برای اولین بار در کتاب تاریخ ادوارد هال در سال ۱۵۴۸ به معنای به تأخیر انداختن آگاهانه تعریف شده. لی (۱۹۸۶) اهمالکاری را به تمایل غیر منطقی برای به تأخیر انداختن کارها تعریف می کند (سواری ، ۱۳۹۱)
در انقلاب صنعتی این کلمه به معنای عامل گناه یا گناهکاری بیان شده (زائریان، ۱۳۹۰)
واژه لاتین اهمالکاری procrastination مرکب از دو کلمه پرو و کراسینوس است از ریشه کلمه گرفته شده که به معنی به تأخیر انداختن تا صبح است این واژه معادل سهل انگاری به تعویق انداختن و تعلل نیز می باشد (الیس، ۲۰۰۱).
بسیاری از افراد از اهمالکاری وتعلل رنج می برند اهمالکاری تقریباً همیشه عوارض منفی بر بهره وری و بهزیستی افراد بر جای می گذارد.اگر چه هر کسی به گونه خاص اهمالکاری می کند ولی بهترین تعریف اهمالکاری می تواند این باشد : به تاخیر انداختن انجام کار بدون هیچ دلیل موجه(الیس و کنوس، ۲۰۰۲ ، نقل از آتش پور،۱۳۸۷)اهمالکاری یعنی کاری را که تصمیم به اجرای آن گرفته می شود بدون هیچ دلیلی به آینده موکول شود اما در عین حال نیز عدم انجام آن به زیان فرد است و از این بابت خود را سرزنش می کند (امیدوار، ۱۳۸۴)به تعبیر الیس اهمالکاری نوعی سندرم فردا است .
چنین فرایندی فرد را وادار می کند کهبرای موجه جلوه دادن عادت مورد نظر دلایل متعدد بیاورد که بتواند درگیریهای ذهنی و ناهماهنگی های شناختی خود را مرتفع سازد(امیدوار ، ۱۳۸۴)فرد اهمالکار مجبور است در قبال اهمالکاری وهمزمان با سرزنش خویش از خود دفاع کنداز یک سو برای عدم انجام کارهایش دلیل تراشی می کند از سوی دیگر انجام کار را به آخرین دقایق محول می کند (آتش پور،امیری، ۱۳۷۸)اهمالکاری به تاخیر انداختن و جایگزین کردن تکالیف ضروری با انجام فعالیتهای غیر ضروری دیگر است (الیس و کنوس ،۲۰۰۲،نقل از امیدوار،۱۳۸۴)الیس و کنوس اهمالکاری را تمایل به اجتناب از فعالیت ، واگذار کردن انجام فعالیت به آینده و استفاده از پوزش خواهی برای توجیه تاخیر در انجام فعالیت تعریف کرده اند (حیدری ، ۱۳۸۷) .
استیل اهمالکاری را عقب انداختن انجام عملی به دلیل نا خوشایندی و ملال آوری آن تعریف میکند (استیل، ۲۰۰۳). از نظر فراری و تیس نیز اهمالکاری مبین تاخیر در آغاز یا ادامه کار است از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد اما هنگام مرگ حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند (آتش پور،۱۳۸۳).
برخی اهمالکاری را به اشتباه معادل تنبلی می دانند ، در حالیکه این دو با هم تفاوت دارندزیرا در تنبلی فرد خودش میلی برای انجام کار ندارد ، درحالیکه در اهمالکاری فرد غالباًکاری را انجام می دهد و خودش را مشغول نگه می دارد تا از انجام تکلیفی که باید در آن زمان انجام شود و اولویت دارد اجتناب کند(آلبرت، نال۲۰۰۰ ، نقل از فرجاد،۱۳۸۹). به طور کلی اهمالکاری یک روش رفتاری است که فرد آن را پیش می گیرد تا خودش را از تجربه کردن حالت های هیجانی ناخوشایند در امان بدارد و به عنوان یک صفت رفتاری برای به تعویق انداختن یا تعلل در انجام یک تکلیف یا تصمیم گیری تعریف می شود ( میلگرام و همکاران ۱۹۹۸)متخصصان عوامل مختلفی را برای اهمال کاری بر شمرده اند از جمله ترس از موفقیت ترس از شکست رفتار های خود شکن (رفتارهای آگاهانه یا نا آگاهانه که منجر به شکست یا ناکامی می شود ) نداشتن انگیزه برای انجام کار (پاداش)و ایجاد استرس برای انجام کاردردقیقه ۹۰( بعضی از افراد در فشار بهتر کار می کنند و عملکرد بالاتری دارند )سختی کار ، نبود دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام کار (دوبرین ،۲۰۰۴،نقل از حیدری،۱۳۸۳)هم چنین عواملی مانند کمال گرایی ، پایین بودن سطح تحمل و توانایی در برابر مشکلات و احساس خود کم بینی را نیز جزء ریشه های اهمالکاری میدانند (الیس و نال،۲۰۰۲) بررسی های انجام شده نشان می دهند که اهمال کاری برای ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد همیشگی وبه عنوان یک مشکل مطرح است (استیل ،۲۰۰۳) فرد اهمالکار نمی تواند تصمیم بگیرد چه فعالیتی را در چه زمانی و بر اساس اولویت بندی
انجام دهد اهمال کاری در فرد باعث ایجاد استرس شده و حس از دست دادن کنترل نسبت به زندگی خود تواُم با پیامد های ناخوشایند در زمینه بهداشت جسمی و ذهنی خواهد شد.با توجه به اینکه عادت اهمالکاری در بین تمام جوامع و اقشار مختلف مردم و جامعه شیوع دارد و شیوع آن روند گسترده ای پیدا کرده است و سبب ضررهای مالی و روانی می شود لازم است این موشکل موشکافی شده علل آن شناسایی و راه حلهای بهینه برای کاهش آن ارائه شود و مورد پژوهش قرار گیرد.(امیدوار،۱۳۸۴).در ادامه بحث پیشین در مورد اهمال کاری باید به ذکر این نکته بپردازیم که اهمال کاری در میان دانشجویان علاوه بر افسردگی ،احساس گناه ، اضطراب،روان رنجوری ،تفکراتغیر منطقی ، فریب دادن دیگران و اعتماد به نفس پایین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز تاثیر دارد .در نتیجه باعث می شود که فرد به توان بالقوه اش دست پیدا نکند و در نهایت می تواند به یک بیماری روان شناختی نا توان کننده تبدیل شود (نینان،۲۰۰۸). گرچه اهمالکاری یک پدیده رایج در میان دانشجویان است و به نظر می رسد که یک پدیده شخصیتی غیر مطلوب است بسیار مشکل است که یک توصیف منطقی از آن ارائه دهیم که همه محققان آن را پذیرفته باشند به هر صورت گفته می شود اهمالکاری یک صفت شخصیتی است که هدف از آن به تاخیر انداختن یک کار فعلی ، یک گرایش رفتاری ، یا یک تاخیر غیر منطقی است .
این پدیده پیچیده تحت ۵ عنوان بررسی شده ۱- اهمالکاری عمومی ۲- اهمالکاری تحصیلی ۳- اهمالکاری در تصمیم گیری ۴- اهمالکاری نوروتیک ۵- اهمالکاری غیر جبری یا غیر کارکردی (الیس و ناس ۱۹۹۷) در حالیکه اهمالکاری عمومی و تحصیلی به اجتناب از انجام وظایف مربوط است دیگر انواع اهمالکاری به نظر می رسد که با تصمیم گیری در ارتباط اند (الیس و ناس ۱۹۹۷) .
رفتار اهمالکارانه عمومی به عنوان مشکل در اجرا و انجام تکلیف روزانه به دلیل عدم توانایی در سازماندهی و مدیریت موثر زمانی توصیف شده اند (فرنر ۱۹۹۵)
اهمالکاری تحصیلی با وظایف تحصیلی مرتبط بوده و می توان آن را به عنوان اهمالکاری وظایف تحصیلی بنا بر برخی دلایل تعریف کرد . (الیس ۱۹۹۷، نقل از آتش پور ۱۳۸۷)
سولومون و روتبلوم (۲۰۰۴) به سادگی اهمالکاری تحصیلی را به عنوان به تعویق انداختن تکالیف مهم تحصیلی مثل آماده شدن برای امتحانات،آماده کردن مقالات ترم ، امور اداری مربوط به کلاس و دانشگاه و وظیفه حضور در کلاس ها تعریف می کنند . با در نظر گرفتن این توضیحات اهمالکاری تحصیلی به معنای به تاخیر انداختن وظایف تحصیلی و مشکلاتی که به خاطر این تاخیر تجربه می شوند است (حاتمی۱۳۹۰) گرایش به اهمالکاری یک مشکل عمومی است (هاریت و فراری ۱۹۹۶،نقل از حاتمی۱۳۹۰) . چنین بیان می شود که خصوصا هر کسی گرایش دارد که رفتار اهمالکارانه از خود نشان بدهد (سنکال ۲۰۰۵).
وقتی که ادبیات اهمالکاری را مورد بررسی قرار می دهیم روشن است که بیشتر تحقیقاتمربوط به اهمالکاری بر روی دانشجویان دوره کارشناسی انجام شده اند و در مورد اهمالکاری تحصیلی به عنوان یکی از زیر عناوین اهمالکاری چنین گزارش شده است
که این نوع اهمالکاری شیوع بسیار بالایی در میان دانشجویان دوره کارشناسی دارد(روتبلوم ۲۰۰۱ و کلارک ۲۰۰۰، نقل از حاتمی ۱۳۹۰).مرور ادبیات مربوط به اهمالکاری تحصیلی یافته های زیر را به دست می دهد : بریجز و رویک (۱۹۹۷) اظهار داشته اند که وقتی میزان تفکر غیر منطقی در میان دانشجویان کارشناسی افزایش می یابد رفتارهای اهمالکاری تحصیلی آنها نیز افزایش پیدا می کند (حاتمی، ۱۳۹۰) .
تاکمن (۱۹۹۰) کلامن (۲۰۰۷) در یافتند که هر چه این دانشجویان نمرات کمتری در عزت نفس بگیرند اهمالکاری تحصیلی آنها نیز بیشتر می شود
روشن است که اهمالکاری یک مشکل رایج در میان دانشجویان کارشناسی است که بر شخصیت ، بهزیستی روانشناختی و پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر گذار است (هاشمی، ۱۳۸۷).
اهمالکاری با افسردگی در ارتباط است افسردگی نشانه این است که اهمال کار می خواهد خود را از رنج اهمال کاری نجات دهد لازم به یادآوریست تا هنگامی که اهمال کاری به گونه ی اعتیاد در نیامده افسردگی ناشی از آن درمان پذیر است اما هنگامی که اهمالکاری عادت شد درمان آن بسیار دشوار خواهد بود. (نینان ۲۰۰۸ نقل از چاری ۱۳۸۹)
وحشت زدگی درونی، دلهره، احساس ترس های درونی بی کنترلی، بی نظمی، گیجی و حواس پرتی و فراموشی در افراد اهمال کار و افسرده دیده می شود (دوبرین، ۲۰۰۴ نقل از حاتمی، ۱۳۹۰)
اهمال کاری هنر ادامه دادن دیروز و اجتناب از امروز است. تصمیم به تعویق انداختن کاری که می توان در زمان حال انجام داد. اهمال کاری نوعی ویژگی شخصیتی است که در رضایت فردی اختلال ایجاد می کند و به کیفیت روابط انسانی آسیب می رساند این نوع از اهمال کاری را می توان اهمالکاری فرض یا سندروم فردا نامید (برونر، ۲۰۰۰ نقل از گلشنی ۱۳۸۸)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جوهره این آسیب روانی، تعویق انداختن، تعلل ورزیدن و سهل انگاری در کار است. در همه این معانی نوعی این دست و آن دست کردن نهفته است. (استیل ، ۲۰۰۷ نقل از حاتمی ۱۳۹۰)
اهمالکاری و انواع آن
اهمالکاری انواع مختلفی دارد که در زیر به بیان هر یک از آنها می پردازیم:
اهمالکاری اجتنابی: فرد اهمال کار برای محافظت از عزت نفس از انجام تکلیف اجتناب می کند.
تصمیمی: در موقعیت های تصمیم گیری مشخص می شود.
تحریکی: در انجام کارها عجول اند و یا تحت هیجان اند و مطابق با جدول زمانی نیستند.
تحصیلی: در حاضر شدن برای امتحان، انجام دادن تکالیف خانه و نوشتن مقاله خود را نشان می دهد.
غیر تحصیلی: در پرداخت قبض آب و برق، شستن ظروف و کارهای روزانه در منزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *