تحقیق رایگان درمورد عملکرد تحصیلی

تحقیق رایگان درمورد
عملکرد تحصیلی

مقدار شمان مورد نیاز برای انجام تکلیف است. اسپکتور و فراری (۲۰۰۰) معتقدند که اهمالکاری به گونه منفی با جهت گیری زمان آینده و به گونه مثبت با جهت گیری زمان گذشته ارتباط دارد (شعاری نژاد، ۱۳۸۶)
لی و شاونبرگ (۲۰۰۲) می گویند مدیریت زمان سه مرحله دارد که اهمالکاران در این مراحل شکست می خورند. تعیین هدف، مکانیزم های توجه به برنامه و تعیین فهرست و کنترل ادراک زمان تعیین هدف از طریق پرسش هایی چون در صورت لزوم هدف هایم را برای اطمینان بیشتر بازبینی می کنم مشخص می شود. (دیوانداری، ۱۳۸۹).
فراری (۲۰۰۳) برای مهارت های مدیریت زمان پیشنهاد داد که به خاطر داشته باشید که اتلاف وقت همیشه صورت می گیرد و هیچ کس قادر به کنترل مدیریت کامل زمان نیست لذا صبر پیشه کنید اهمیت مدیریت زمان را با دیگر دوستانتان مورد بحث قرار دهید و بر این موضوع تاکید کنید که هم اکنون نسبت به زمان خود مسئولیت بیشتری پیدا کردید. زمان مورد نیاز مطالعه را محاسبه کنید یعنی برای حضور در کلاس سه ساعت مطالعه کنید. به عبارتی حضور در یک کلاس به سه ساعت نیاز دارد بنابراین به بهترین وجه ممکن مهارت های یاد گرفته شده مدیریت زمان را در کلاس به کار ببرید تا بتوانید به پیشرفت خود نظارت کنید از آنها بخواهید که عوامل اتلاف وقت خود را مورد بحث قرار دهند از آنها بخواهید که در انجام کارها اولویت بندی را تمرین کنند یعنی کارهایی که قرار است در طول یک هفته انجام دهند فهرست کنند (هاشمی، ۱۳۸۷).
هالن (۱۹۹۹) معتقد است که آموزش مدیریت زمان به کاهش نمرات اهمالکاری منجر می شود.
چارلی (۲۰۰۶) طی مطالعه ای با عنوان بهبود رفتار آموزشی معلم که روی ۹ معلم آموزش استثنایی انجام داد به این نتیجه رسید که رفتار زمان صرف شده برای آموزش دانش آموزان از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد. آموزش معلمان در زمینه مدیریت زمان می تواند مقدار زمان آموزش تحصیلی دانش آموزان را افزایش دهد. لی (۲۰۰۲) طی تحقیقی به این نتیجه رسید که اهمالکاران در اولویت گذاری اهداف مشکل دارند.
لی (۲۰۰۳) نشان داد بین مدیریت زمان و اهمالکاری رابطه وجود دارد.
شاونبرگ (۱۹۸۸) مدیریت زمان یک واسطه ارتباط بین اهمالکاری و رفتار مخرب است.
میلگرام (۱۹۹۸) معتقد است که اهمالکاران در مدیریت زمان مشکل دارند.
بوات و چک (۱۹۹۹) (به نقل از فراری و یاز- مورالز، ۲۰۰۶) معتقدند که اهمالکاران در جستجوی اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل تکلیف زمان کمتری صرف می کنند.
مورگان و تام (۲۰۰۰) ناتوانی در مدیریت زمان از جمله علل عدم تکمیل تکالیف تحصیلی دانشجویان از راه دور است.
هل و همکاران (۲۰۰۰) معتقدند بین روان رنجور خویی و اهمالکاری تحصیلی رابطه وجود دارد.
تحقیقات وسیعی در زمینه اهمالکاری در داخل و خارج از کشور انجام شده و پژوهشگران زیادی عوامل متعددی را در رابطه با آن شناسایی کرده اند. از جمله اضطراب و وابستگی (فراری، ۲۰۰۰) تفر از انجام وظایف (سولومون و روتبلوم، ۱۹۹۹) ترس از شکست (سولومون و راتبلوم، ۲۰۰۱) ترس از ارزیابی منفی (فراری، ۲۰۰۰) کمال گرایی (جانسون، ۲۰۰۱) عقاید غیر منطقی (بریجز، ۲۰۰۲) عزت نفس پایین (فراری، ۲۰۰۱) (فرجاد ۱۳۸۸) روتبلوم (۲۰۰۳) با ارائه پژوهشی روی دانشجویان بین اهمالکاری و افسردگی ضریب همبستگی ۸۸/۰ را به دست آورد یعنی رابط معناداری وجود دارد (فرجاد، ۱۳۸۸)
هم چنین ۵۰% از دانشجویان حداقل نیمی از وقت خود را در انجام تکالیف به تعلل می گذرانند و ۳۸% گاهی اهمالکاری می کنند. اهمال کاری تحصیلی همیشه در زمینه آماده کردن کارهای عملی در طول ترم رایج است تا درس خواندن برای امتحان (سنکال، ۲۰۰۵ ).
سولومون و روتبلوم (۲۰۰۵) دریافتند که اهمالکاری با اضطراب در ارتباط است.
آلیس و جمیز (۱۹۹۹) علل اهمالکاری را خود کم بینی و ترس از شکست معرفی نموده و توزیع اهمالکاری در سطح جامعه را ۹۵% برآرود کرده اند (توری، ۱۳۸۷).
نتایجتحقیقات افرت و فراری (۲۰۰۱) و (۲۰۰۲) بیانگر رابطه بین اهملکاری و عزت نفس بود که حاکی از اهمیت توجه به عوامل عاطفی نیز هستند.
روندا (۲۰۰۱) شوونبرگ (۲۰۰۵) کشف کرده اند که اهمالکاری مربوط به دو خصیصه مهم شخصیتی است (بیابانگرد،۱۳۸۴).
خودآگاهی یا بصیرت اندک (تمایل به موفقیت، مسئولیت پذیری و توان فردی) و روان رنجوری (بی کفایتی و اضطراب، بی ثباتی عاطفی و ترس از شکست) این عوامل شخصیتی با نیاز اهمال کار جهت حفاظت از خودانگاره ها در ارتباط هستند و موجب ایجاد سبک های مختلف از اهمالکاری می شوند(سواری، ۱۳۹۰).
خدا شناس (۱۳۹۰) در بررسی رابطه بین اهمالکاری و اضطراب ضریب همبستگی ۸۶/۰ را به دست آورد.
شواهدی وجود دارد که اهمالکاری در دانشجویان با بدبینی و استرس رابطه مستقیم دارد و با خوشبینی رابطه عکس (یارکر، ۲۰۰۲ و توکمان ۲۰۰۳ به نقل از امیدوار ۱۳۸۹)

تحقیقات نشان می دهند که وسواس های عملی در ارتباط با اهمالکاری اجتنابی و تصمیم گیری هستند.
نتایج نشان می دهند که افراد مبتلا به تمایلات بالینی وسواس فکری و عملی دچار نوعی بی ارادگی اند (الیس، ۲۰۰۳ به نقل از حاتمی ۱۳۹۰)
بورکا و یوان (۲۰۰۵) اضطراب و ترس را عامل اصلی اهمالکاری مزمن برای حفظ اعتماد به نفس آسیب پذیر می دانند.
اضطراب اجتماعی به اضافه ترس بیش از حد باعث می شود که برخی از افراد جهت حفظ جایگاه اجتماعی خود از نظر زمان و انرژی کارها را به تعویق بیندازند (بورکا و یوان، ۲۰۰۵ به نقل از ارجمند ۱۳۸۷)
روانشناسان عوامل گوناگونی را برای اهمالکاری بر شمرده اند که به طور کلی در دو طبقه اصلی طبقه بندی می شوند: عوامل درونی و روانی یعنی آسیب ها و ناهنجاری هائی که مربوط به خود فرد اهمالکار است مانند خود کم بینی، کوته بینی توقع بیش از حد پائین بودن سطح آستانه تحمل، کمال گرایی، افسردگی و اضطراب است. (استیل، ۲۰۰۷، تریسی، ۲۰۰۸ ساتن، ۲۰۰۹ نقل از شفقی زاده ۱۳۸۸)
عوامل بیرونی و محیطی یعنی آسیب هایی که هنگام ارتباط با دیگران و با محیط اطراف، خود را نشان می دهند.
عواملی چون نارضایتی از وضع موجود، احساس عدم مسئولیت، لج بازی، اهمالکاری و پرخاشگری انفعالی، توقع بیش از حد دیگران (نینال و درایون، ۲۰۰۲ به نقل از نیک فطرت ۱۳۸۵)
استیل (۲۰۰۷) در یک فرا تحقیق علل و اثرات احتمالی اهمال کاری را با متغیرهای متعدد مورد بررسی قرار داده است. یافته های او نشان داد که بین اهمال کاری و روان رنجوری ، تمرد و سرکشی همبستگی ناچیزی وجود دارد. از طرفی بیزاری از تکلیف ، تاخیر در تکلیف، خودبسندگی، وظیفه شناسی، اشکال در خود کنترلی ، حواس پرتی و تکانشی بودن پیش بینی کننده های قوی بودن اهمالکاری هستند [استیل،۲۰۰۷ به نقل از گلشنی۱۳۸۸]
سیمون در پژوهشی رابطه بین اهمالکاری و ویژگی های شخصیتی مبتنی بر برانگیختگی و اعتقاد به انگیزه های اهمال کاری را بررسی کرد . نتایج تحلیل عامل مقیاس کلی اهمال کاری و مقیاس بررسی احساس نشان داد که رابطه ای بین آنها وجود ندارد( سیمون،۲۰۰۸ به نقل از گلشنی ۱۳۸۸)
تحلیل رگریسون نشان داد که بررسی احساس برون گرایی و شاخص کاهشگر۲/۵ درصد واریانس اعتقاد به برانگیختگی آزمودنی ها را در رابطه با اهمالکاری نشان می دهد.
این نتایج چالش برانگیز ادعا می کند که اهمال کاری کلی مقیاسی از اهمالکاری برانگیخته شده است. اما نشان می دهدکه برخی افراد معتقدند که اهمال کاری آنان از طریق نیاز برانگیختگی برجسته تحریک می شود. ( سیمون۲۰۰۸ به نقل از خسروی۱۳۸۷)
همانطوری که در این پژوهش عنوان شد عوامل متعددی در رابطه با اهمال کاری شناسایی شده اند که تاثیرات مخرب و زیان باری بر سلامت روان و هم چنین سلامت جسمانی افراد خواهند داشت اهمالکاری تحصیلی در میان دانشجویان تاثیرات منفی شگرفی بر عملکرد تحصیلی آنان می گذارد از این رو راهکارهای متفاوتی برای از بین بردن اهمالکاری و هم چنین اهمالکاری تحصیلی پیشنهاد شده است . مدیریت زمان و مهارت های مربوط به آن از مهم ترین و تاثیر گذارترین این راهکارها به شمار می رود .
مدیریت زمان روشی جهت پالایش کنترل زمان است و احتیاج مدیریت و بهره وری اثر بخش از زمان در میان دانشجویان بیش از پیش احساس می شود. مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیم و با افت تحصیلی رابطه معکوس دارد( خسروی۱۳۸۸)
با آگاهی دادن و آموزش مدیریت زمان می توان موفقیت تحصیلی دانشجویان را تضمین کرد.
چاری و دهستانی(۱۳۸۶) به منظور بررسی تاثیر مدیریت زمان در بالا بردن سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان تحقیقی را انجام داده اند که همبستگی در این پژوهش نشان داده که بین مرحله ها و برنامه ریزی کوتاه مدت و نگرش به زمان با عملکرد خوب تحصیلی آنها رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.
در مقایسه دیگری از امیدوار(۱۳۸۴) تحت عنوان مدیریت زمان به تشریح مفاهیم و اصول مدیریت زمان پرداخته و فنون و ابزار مناسب برای مدیریت زمان در محیط زندگی و کار ارائه داده است که میزان اثر بخشی این مهارتها بر اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان را نشان داده است.
مک کین(۲۰۰۴) نشان داد بین درماندگی آموخته شده و اهمالکاری تحصیلی دانشجویان کارشناسی رابطه وجود دارد.
کرمی مقدم(۱۳۸۷) طی مکالمه ای با عنوان بررسی رابطه مهارت های مدیریت زمان با مهارت سازمانی در شیراز (۱۴۰) نفر را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که بین آنها ارتباط معنا دار وجود دارد.
جواهر زاده طی مکالمه ای ۱۷۷ مدیر مدرسه راهنمایی شهر تهران را مورد بررسی قرار داد با عنوان بررسی ویژگی ها و مهارت مدیریت زمان ، عدم برنامه ریزی ، عدم نظم ، از مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت زمان است.
واسیلی(۲۰۰۳) طی مکالمه ای به این نتیجه رسید که معدل تحصیلی پیش بینی کننده ی منفی و معنا دار اهمالکاری است.
هاشمی زاده (۱۳۸۵) با عنوان رابطه رفتارهای مدیریت زمان و استر
س شغلی دردسر پرستاران بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه پزشکی شهید بهشتی به این نتیجه رسیدند که بین رفتارها و مدیریت زمان و استرس شغلی همبستگی منفی وجود دارد.
زائریان(۱۳۸۶) در یک بررسی با عنوان اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری کارکنان آموزش و پرورش تاثیر گذاشت.
تان(۲۰۰۸) طی مطالعه ای با عنوان عوامل پیش بینی کننده اهمالکاری تحصیلی دانشجویان ناتیانک کشور سنگاپور که بر روی۲۲۶ نفر از دانشجویان انجام داد به این نتیجه رسید که خود اثر بخشی استرس تحصیلی و اضطراب امتحان و در جستجوی کمک از عوامل پیش بینی اهمالکاری تحصیلی می باشد.
میلگرام و همکاران (۲۰۰۵) نیز گفته اند که دانشجویان کارشناسی که مدیریت زمان بری دارند رفتار اهمالکارانه بیشتری نشان می دهند.
برنز و همکاران (۲۰۰۰) اظهار کردند که آن دسته از دانشجویان کارشناسی که از مکانیزم های دفاعی اجتنابی استفاده می کنند گرایش بیشتری به اهمالکاری دارند.
سولومون و روتبلوم (۲۰۰۴) ، شزونبرگ (۲۰۰۵) به بررسی رابطه بین ترس از شکست و رفتار اهمالکارانه تحصیلی در میان دانشجویان کارشناسی پرداختند که در نتیجه این تحقیق آنان دریافتند که یک رابطه معکوس معنا داری بین رفتار اهمالکارانه تحصیلی و ترس از شکست وجود دارد( حاتمی۱۳۹۰) در ادامه تحقیقاتی که ذکر شد مک کان و رابرتز ۱۹۹۸ پراکندگی اهمالکاری تحصیلی را بین دانشجویان کارشناسی مورد بررسی قرار دادند.۱۵۴۳ دانشجو در این تحقیق شرکت کردند که ۱۹% از دانشجویان سال اول، ۲۲% سال دوم، ۳۱% سال سوم و ۲۷ % از دانشجویان سال چهارم اهمالکاری تحصیلی را به عنوان منبع استرت تلقی کردند.( امیدوار ۱۳۸۹)

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین بررسی پژوهش های موجود نشان می دهد که در ایران نیز پژوهش های مختلفی در مورد بررسی راهبردهای گوناگون کاهش تاثیرات هیجانی ناشی از امتحان صورت گرفته است. بدیهی است هر قدر زودتر و سریع تر بتوان این تاثیرات هیجانی دانشجویان را شناخت و میزان آن را با بهره گرفتن از روش های درمانی کاهش داد، امکان بیشتری وجود دارد تا از افت تحصیلی و بروز نابهنجاری های عاطفی و رفتاری جلوگیری کرد.
در این میان نتایج پژوهش های ساراسن، نشان داده که اکثر استرس ها و اضطراب امتحان دانش آموزان به علت فقدان مهارت های مقابله با هیجان ها و نداشتن مدیریت زمان است.
گورتر و زولاف، مدعی اند که بالا بردن عملکرد تحصیلی استقامت در برابر استرس، تفکر در مورد صرف وقت وبالا رفتن آگاهی استفاده از زمان، از پیامدهای مهارت های خوب مدیریت زمان است. ماکان و همکاران، نیز معتقدند ک عملکرد کاری بالا و تنش جسمانی پایین از پیامدهای مدیریت زمان می باشد. که بر این اساس می توان گفت مدیریت زمان که به عنوان یکی از جنبه های مهم خود تنظیمی تحصیلی مطرح شده است، و به فعالیت هایی که برای استفاده مؤثر از زمان به کار می رود اشاره می کند، می توان بازدهی را تسهیل و اضطراب را کم کند. بنابراین یکی از شیوه هایی که جهت غلبه بر اضطراب امتحان می توان مورد بررسی قرار داد آموزش مهارت مدیریت زمان است.
ادواردز در پژوهش خود پی برد که نیاز برای توسعه و کاربر دوره های مدیریت زمان و مدیریت استرس در موسسه های آموزشی ضروری است. طبق تحقیقات متعدد، می توان گفت مدیریت زمان روش های نوینی را به ما نشان می دهد تا دیدگاه های مفیدی را در مورد کارهای وابسته به یکدیگر و اولویت ها به دست آوریم، ظرفیت های بیشتری برای پرورش خلاقیت خود و دیگران داشته باشیم، با فشارهای روحی و استرس دسته و پنجه نرم کنیم و آن ها را کاهش دهیم، اوقات فراغت بیشتری به دست آوریم و بتوانیم کارهای اساسی و مهم را انجام دهیم تا بتوانیم سریع تر به اهدافمان برسیم، که بر این اساس بیشتر متخصصان معتقدند که جلوگیری از اتلاف وقت و کنترل بر زمان می تواند موجب افزایش توانایی، حفظ سلامت منابع انسانی، کاهش استرس و بهبود سلامت روان گردد. در واقع می توان گفت که زمان یکی از ساختارهای مهم در تحقیقات روان شناسی به ویژه در حیطه برنامه ریزی است و بین این منبع با ارزش و استرس و اضطراب ناشی از کار و فعالیت ارتباط بالقوه ای وجود دارد. اما مرور پژوهش های علمی منتشر شده در زمینه مدیریت زمان نشان می دهد که مطالعات کمی در زمینه اثربخشی رفتارهای مدیریت زمان و اثرات برنامه های آموزشی مدیریت زمان به خصوص در حیطه آموزش و پرورش مدیریت زمان برای دانش آموزان و دانشجویان عامل مهمی برای موفقیت محسوب می گردد، که عدم آگاهی از آن موجب بهره وری پایین علمی و عملکرد تحصیلی ضعیف و سطح بالای استرس در فراگیران خواهد شد. بنا بر این درک این مطلب که زمان به عنوان منبع محدودی به شمار می رود و لزوم مدیریت آن خصوصاً در محیط های آکادمیک و به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویانی که دارای اضطراب و استرس ناشی از اجرای برنامه های آموزشی هستند، از اهمیت بالاتری برخوردار می گردد. با توجه به مطالب فوق این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش مدیریت زمان بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان انجام شده است.
سیاحه اضطراب امتحان (test anxiety inventory) این مقیاس با هدف سنجش اضطراب امتحان در کودکان و نوجوانان در مدارس به وسیله ابوالقاسمی و همکاران، ساخته و هنجاریابی شده است. این مقیاس دارای ۲۵ ماده است که آزمودنی بر اساس یک مقیاس چهار درجه ای (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات و اغلب اوقات) به آن پاسخ می گوید. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر ۷۵ است و هر چه فرد نمره بیشتری کسب کند نشانه اضطراب امتحان بیشتر است. برای سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ برای کل دانش آموزان ۹۴ درصد، برای آزمونی های دختر ۹۵ درصد و برای آزمودنی های پسر ۹۲ درصد گزارش شده است. هم چنین پایایی آزمون با بهره گرفتن از روش بازآزمایی برای کل دانش آموزان، آزمودنی های دختر و پسر و به ترتیب ۷۷ درصد، ۸۸ درصد و ۶۷ درصد به دست آمده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی آزمون با روش آلفای کرونباخ ۸۸ درصد به دست آمده است.
به منظور بررسی اعتبار این پرسش نامه توسط سازندگان آن

مدیر کل