بررسی علل اعتماد به نفس دررابطه با خانواده

بررسی علل اعتماد به نفس دررابطه با خانواده

علل اعتماد به نفس دررابطه با خانواده
عدم وجود خانواده های گرم ونوازش گرکه رفتارسئولانه راپاداش دهند
– عدم ایجاد محیطی همراه با امنیت وآرامش
– عدم دخالت دخالت نظر کودک ونوجوان در انتخاب وبرآورده شدن نیازهای خودش مانند :لباس ،کفش ووسائل شخصی
– عدم آشنایی فرزندان با ذخایروجود انسانی
– عدم تلاش وجد یت درپرورش استعدادها ی بالقوه کودکان
– عدم آشنایی کودک با الگوهای رفتاری مطلوب
– عدم برآوردن نیازمندیها ی کودک درحد معقول ودرست
– عدم توجه کافی به احساسات وعواطف کودک یا نوجوان
– به وجود آوردن ترس با موضوعات خرافی (دیو،غول و…)درکودک
– به وجود نیاوردن حس خوشبختی وامید در کودک ونوجوان
– وجود کشمکش وجدال دائمی درخانواده

– مسخره کردن کودک وصدا زدن اوبا القاب نا مناسب
– نداشتن والدینی که خود دارای اعتماد به نفس مطلوب وخود آگاه باشد
– وجود تبلیغات درخانواده وتوجه فوق العاده والدین به یک فرزند

– آشکار کردن عیوب و افشا کردن لغزش ها در حضور کسانی که فرد درنزد آنها از احترام بر خوردار است
– مراقبت شدید والدین از فرزندان به گونه ای که او را شدیداً به خود وابسته نماید
– استبداد والدین و تحمیل نظرات خود به فرزندان بدون در نظر گرفتن توان تحمل آنها
– سرزنش های افراطی که شخص را از خود و لیاقت خود نا امید می کند
– دخالت های بی مورد در تصمیم گیریهای کودک و نوجوان و بی توجهی به نظرات مفید و مطلوب آنها در مسائل زندگی
– مقایسه کردن فرا گیر با افراد یا فرد دیگری که توان رسیدن به آنها را ندارد
– وجود محرومیت های شدید و مداوم برای کودک
– تربیت نا مطلوب و شایسته کودک و پرورش استعدادها و مهارتهای کودک
– طرد شدن مستمر و مداوم کودک از طرف والدین
– محبت افراطی یا تفریطی و نبودن اعتدال در بروز محبت از طرف والدین

edame