پایان نامه ها و مقالات

بورس اوراق بهادار تهران

هیأت مدیره و مدیریت سود برابر۰۹۲/۰ است. این عدد در سطح خطای ۵? رابطه بین دو متغیررا نشان می دهد.ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد ۰۰۹/۰را نشان می دهد که عدد پایینی می باشد و قدرت توضیح... ادامه مطلب | Share it now!