عمومی

مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

جدول ‏۵۲٫ نتایج بررسی فرضیات پژوهش ۹۶
فهرست اشکال
عنوان
صفحه
شکل ‏۲۱٫ نقش فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری ۴۴
شکل ‏۳۱٫ مدل مفهومی پژوهش ۶۸
شکل ‏۴۱٫ توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سن ۸۰
شکل ‏۴۲٫ توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سطح تحصیلات ۸۱
شکل ‏۴۳٫ توزیع فراوانی نمونه آماری بر مبنای سابقه خدمت در سازمان ۸۳
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
با نگاهی به موقعیت فعلی کشورهای پیشرفته مشخص می‌شود که فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات در پیشرفت وتوسعه همه جانبه آنان دخالت داشته است. بهبود بهره وری یکی از اهدافی است که سازمان ها همزمان با توسعه سرمایه گذاری در فناروی دنبال می کنند. اما رشد کند آمارهای بهره وری باعث بروز برخی نگرانی ها و مطرح شدن پارادوکس بهره وری فناوری اطلاعات شده است به طوریکه برخی صاحب نظران بهره ور بودن فناوری اطلاعات را مورد تردید قرار داده اند. لذا این پژوهش به بررسی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری سازمان ها و ادارات می پردازد.
این پژوهش به بررسی و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(IT) با بهره وری سازمانی می‌پردازد. در این فصل ابتدا موضوع پژوهش به طور مختصر تشریح و سپس اهداف، ضرورت پژوهش و کاربرد نتایج پژوهش توضیح داده می‌شود. در ادامه فرضیه‌ها و متغیرهای پژوهش در رابطه با اهداف پژوهش بیان و سپس جامعه آماری، روش انجام پژوهش و نحوه گردآوری داده‌ها تشریح می‌گردد. در پایان فصل نیز تعاریف عملیاتی مورد استفاده در پژوهش ارائه خواهد شد.
شرح و بیان مسأله پژوهش
در دنیای امروز، افراد به دنبال انجام کار بیشتر با استفاده از کمترین امکانات موجود هستند. سازمان ها نیز در تلاشند تا بالاترین کیفیت را با حداقل قیمت ارائه دهند. این باعث ارزش آفرینی برای مشتری و ایجاد حس رقابت بین شرکتها می گردد. سازمان ها برای رقابت باید کارایی و بهره وری خود را افزایش دهند و این موضوع باید در زمان برررسی بودجه فناوری اطلاعات مد نظر قرار گیرد (اسمیت، ۲۰۰۸).
بسیاری از سازمان ها برای رقابت به فناوری اطلاعات روی آورده اند تا از این طریق محصولات و خدمات با ارزش تری را با قیمت کمتر ارائه دهند. این امر در نهایت سودآوری بیشتر شرکت را در پی دارد. برین جولسن و برون (۲۰۰۵) دریافتند که فناوری اطلاعات ظرفیتی را برای رشد بهره وری فراهم می نماید اما این خود متلزم ایجاد تغییراتی در فرایندهای کاری ایجاد است. همچنین تغییرات و انقلاب در فرایندهای کاری برای بهره گیری از مزایای فناوری ضرورت دارد.
فناوری اطلاعات، بسیاری از سازمان ها را قادر ساخته است تا ساختار سازمانیشان را متحول سازند. تیم های از افراد با مهارت های کاری و فناوری های اطلاعاتی مختلف با یکدیگر کار می کنند تا سازمان به اهدافش نائل شود. این سازمان ها، فناوری اطلاعات را به منظور تفویض اختیار به سطوح پایین تر و تصمیم گیری غیر متمرکز به کار می گیرند. مطالعات نشان می دهد که تغییر قابل توجه در فناوری اطلاعات به سازمان اجازه می دهد تا علی رغم در دست داشتن قدرت یک مجموعه بزرگ، استقلال بین بخش ها را نیز حفظ نماید (اسمیت، ۲۰۰۸). با این وجود انتظارات مربوط به سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات همیشه محقق نشده است. این موضوع پژوهشگران بسیاری را بر آن داشته است تا تاثیرات فناوری اطلاعات بر بهره وری را مورد مطالعه قرار دهند (کودیبا، ۲۰۰۴؛ برین جولسن و برون، ۲۰۰۵؛ اسمیت، ۲۰۰۸؛ کامرانی و فیضی، ۱۳۸۷؛ فاریابی و تجویدی، ۱۳۹۰). مطالعات اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، تاثیرات اندکی بر بهره وری داشته و در برخی موارد حتی هیچ تاثیری نداشته است. علاوه بر این محققان یافته اند که بروز تاثیرات فناوری اطلاعات مستلزم صرف زمان است و در کوتاه مدت مشخص نمی شود (ددریک و همکاران، ۲۰۰۳).
فناوری اطلاعات می تواند به عنوان یک ابزار در سازمان در نظر گرفته شود. کلید استفاده بهینه از یک ابزار، استفاده مناسب و صحیح از آن است. زمانی که فناوری اطلاعات به شکل مناسبی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند فرایندهای کاری و تصمیم گیری غیر متمرکز را بهبود بخشد و زمانی که سازمانها فناوری اطلاعات را در جهت بهبود فرایندهای کاری و عدم تمرکز در تصمیم گیری به کارگیرند، افزایش بهره وری سازمان را مشاهده خواهند کرد (اسمیت ۲۰۰۸). لذا این پژوهش سعی دارد تا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از طریق، به بررسی تاثیرات مستقیم فناوری اطلاعات بر بهره وری و نیز تاثیرات غیر مستقیم آن از طریق بهبود فرآیندهای کاری و تمرکز زدایی از فرایند تصمیم گیری بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید