عمومی

مقاله دانشگاه فردوسی مشهد و تکنولوژی اطلاعات

دانلود پایان نامه

فتوحی اردکانی، محمد؛ علم الهدایی، سید محمد علی(۱۳۹۱). بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه های کارت خوان(pos)( مطالعه موردی شهرستان اردکان). کنگره مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات. صص ۴۳۸ – ۴۴۴٫
کاوسی، اسماعیل؛ هاشمی، محمود؛ اسلام پناه، مهدی و سرافرازی، مهدی. (۱۳۹۱). بررسی به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و نقش آن در افزایش بهره وری سازمانی، مطالعه موردی: سازمان بیمه خدمات درمانی استان فارس.
منصورفر، کریم. (۱۳۸۵). روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
موسوی، رضا(۱۳۸۶). نقشش فناوری اطلاعات در بهره وری، اولین همایش سراسری مدیریت، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی(۱۳۸۶). تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS، تهران: انتشارات کتاب نو.
مؤمنی، منصور، فعال قیومی، علی(۱۳۸۶)؛ تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزارSPSS؛ تهران: انتشارات کتاب نو.
نوروزیان قره تکان، فاطمه؛ محمدی، محمد علی؛ حسن نژاد، مریم و سلطانی، سحر (۱۳۹۰). بررسی اثرات سیستم‌های اتوماسیون اداری بر شاخص‌های بهره‌وری سازمان مطالعه موردی: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد. دانش و فناوری، شماره۴، صص۱۵۴-۱۳۹٫
یزدانی، امیرعباس؛ فلاح ماکرانی، یاسر و حلاجیان، ابراهیم (۱۳۸۹). بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه‌ها با روش تحلیل نقطه سر به سر مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران، مدیریت توسعه و تحول، شماره۵، صص۵۶-۴۹٫
منابع انگلیسی
Adkinson William F. , Thomas M. Lenard, Michael J. Pickford. (2004). The Digital Economy Fact Book, 6th Ed. , The Progress & Freedom Foundation, Washington, D. C.
Akintayo, D. I. (2010). Job Security, Labour-Management Relations and Perceived Workers` Productivity In Industrial Organizations: Impact of Technological Innovation, International Business & Economics Research Journal, Vol. 9, No. 9. pp29-38.
Allen, R. S. & Helms, M. M. (2006). Linking Strategic Practices and Organizational Performance to Porter’s Generic Strategies, Business Process Management Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 433-454.
Brynjolfsson, E. , & P. Brown. (2005). VII pillars of it productivity, Optimize Manhasset, Vol. 4, No. 5, pp. 26 – 31.
Certo, Samuel c. (2002). Modern Management, 9ed, prentice-hall of India, New Delhi.
Charoenngam, C. , Ogunlana, S. O. & Ning-Fu, K. (2004). Re-engineering Construction Communication in Distance Management Framework, Process Management Journal, Vol. 10, No. 6, pp. 645-672.
Dedrick, J. , Gurbaxani, V. , Kraemer K. L. (2003). Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence, ACM Computing Surveys, Vol. 35, Vol. 1, pp. 1-28.
Dorian J. & Wache D. (2009). Introduction of an online approach to fexible learning for on-campus and distance education students: Lessons learned and ways forward. Nurse Education Today. Vol. 29, No. 2, pp. 157-167
Duvalier R. (2009). 100% online student success, 1st rev. ed. New York: Delmar Cengage Learning, pp1-30.
Edrick, J. , Gurbaxani, V. , Kraemer K. L. (2003). Information Technology and Economic Performance: A Critical Review of the Empirical Evidence, ACM, Computing Surveys, Vol. 35, No. 1, pp1 – 28.
EdwardS, J. W. (2005). Leadership and decision making in an Era of emerging global Information Technology, Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, USA, Capella University.
Eisenach, J. Lenard, T & McGonegal, S. (2001). The Digital Economy Factbook, Third Edition, Washington, D. C. : The Progress & Freedom Foundation, pp. 79, 84

دیدگاهتان را بنویسید