عمومی

دانلود پایان نامه با موضوع آمار استنباطی و آماراستنباطی

دانلود پایان نامه

جدول۵-۴ آزمون KMO و بارتلت برای سوالات پرسشنامه………………………………………………………………۷۸
جدول۶-۴ ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفه اصلی و روش چرخش واریماس با نرمال سازی کیسر برای سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………………………….۷۹
جدول۷-۴فراوانی متغیر عملکرد جسمانی……………………………………………………………………………………..۸۵
جدول۸-۴ ادامه فراوانی متغیر عملکرد جسمانی………………………………………………………………………………۸۵
جدول۹-۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………….۸۷
جدول۱۰-۴ آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………۸۷
جدول۱۱-۴فراوانی متغیر مشکلات جسمانی…………………………………………………………………………………۸۸
جدول۱۲-۴آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………….۹۰
جدول۱۳-۴ آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………۹۰
جدول۱۴-۴ فراوانی متغیر درد جسمی…………………………………………………………………………………………..۹۱
جدول۱۵-۴آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………۹۳
جدول۱۶-۴آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………..۹۳
جدول۱۷-۴ فراونی متغیر سلامت عمومی……………………………………………………………………………………..۹۴
جدول۱۸-۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………۹۶
جدول۱۹-۴آمار استنباطی آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………..۹۶
جدول۲۰-۴فراوانی متغیر نشاط…………………………………………………………………………………………………۹۷
جدول۲۱-۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………۹۸
جدول۲۲-۴آماراستنباطی آزمون فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………..۹۸
جدول۲۳-۴فراوانی متغیر عملکرد نشاط…………………………………………………………………………………….۹۹
جدول۲۴-۴آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………….۱۰۱
جدول۲۵-۴ آماراستنباطی آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………….۱۰۱
جدول۲۶-۴فراوانی متغیر مشکلات روحی………………………………………………………………………………….۱۰۲
جدول۲۷-۴ آمار توصیفی آزمون فرضیه فرعی هفتم………………………………………………………………………۱۰۴
جدول۲۸-۴ آماراستنباطی آزمون فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………..۱۰۴

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : توانمندسازی کارکنان

دیدگاهتان را بنویسید