کمرویی

دلیل کم رویی: افراد کم رو عموماً به خاطر نبود تسلط برمهارتای اجتماعی و یا از دست دادن اعتماد به نفس، کم رو هستن. بعضی…