پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، حزب عدالت و توسعه، جهان اسلام، امپراتوری عثمانی

روی……………………………………………………………………..۱۰۷ ۴_ ۲_ ۵_ سیاست باز و منعطف نسبت به اقلیت ها………………………………………………..۱۰۸ ۴_ ۲_ ۶_ تکیه به فعالیت های اقتصادی به عنوان زیر بنای کلیه…