پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، حزب عدالت و توسعه، جهانی شدن، سیاست خارجی

پایان نامه با واژه های کلیدی فتح الله گولن، حزب عدالت و توسعه، جهانی شدن، سیاست خارجی

که هم به عنوان استاد و هم به عنوان مشاور پایان نامه نهایت همکاری را با بنده داشتند.

تقدیر ویژه از سرکار خانم دکتر سمیه قنبری که به عنوان داور وقت خویش را در اختیار بنده قرار دادند.

چکیده
فراگرد ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ بر خلاف ظاهری که داشت حادثه ای بود که فضای جامعه ترکیه را به نفع اسلام گراها تغییر داد و باعث شد اسلامی که به میانه روی معروف بود از گوشه مساجد، مکتب خانه ها و مدارس مذهبی، پا به عرصه عمومی جامعه ترکیه بگذارد. اسلام گراهای حزب عدالت و توسعه با تکیه به تجارب دهه های قبل عموماً و تجربه حزب رفاه خصوصاً، تغییراتی را در حوزه اندیشه های اسلامی خود به وجود آوردند. افکار و اندیشه های گولن به عنوان داعیه دار اسلام میانه رو، به خاطر موفقیت هایی که جنبش گولن بدست آورده بود، مورد توجه حزب عدالت و توسعه قرار گرفت؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی افکار و اندیشه های فتح الله گولن و سیاست ها و مسائل دولت ترکیه (اردوغان) و میزان تطابق آن ها با یکدیگر است. فرضیه پژوهش حاکی از این است که سیاست های دولت اردوغان (چه به صورت خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه) مطابق با اندیشه های فتح الله گولن می باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بیانگر این نتیجه است که تحت تأثیر واقعیت های جامعه ترکیه قسمت عمده اسلام گرایان ترکیه بخصوص حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان، افکار محمد فتح الله گولن را هم در ساحت نظر و هم در عرصه عمل به عنوان الگویی مناسب برای جامعه ترکیه می شناسند و سعی در تطابق هر چه بیشتر خود با آن را دارند.
واژگان کلیدی: اسلام میانه رو، کمالیسم، نوعثمانی گری، سکولاریسم، تساهل

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول_ طرح تحقیق……………………………………………………………..۱
۱_ ۱_ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱_ ۲_ طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۲
۱_ ۳_ اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………….۵
۱_ ۴_ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۶
۱_ ۵_ پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۶
۱_ ۶_ سؤال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱_ ۷_ سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱_ ۸_ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱_ ۹_ فرضیات فرعی………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱_ ۱۰_ مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱_ ۱۱_ روش گردآوری…………………………………………………………………………………………………….۳۵
۱_ ۱۲_ سازماندهی پژوهش……………………………………………………………………………………………….۳۵
فصل دوم_ بررسی اندیشه های محمد فتح الله گولن (اسلام آناتولی) ……………..۳۷
۲_ ۱_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲_ ۲_ محمد فتح الله گولن…………………………………………………………………………………………………۳۸
۲_ ۳_ اندیشه های محمد فتح الله گولن ………………………………………………………………………………۴۳
۲_ ۳_ ۱_ اندیشه های سیاسی …………………………………………………………………………………………..۴۳
الف_ اسلام، سیاست و مردم ………………………………………………………………………………….۴۳
ب_ نوع حکومت …………………………………………………………………………………………………۴۶
ج_ دولت …………………………………………………………………………………………………………….۴۸
ج_ ۱_ دولت از نگاه اسلام ……………………………………………………………………………………۵۰
د_ انقلاب ……………………………………………………………………………………………………………۵۱
ه_ جهانی شدن …………………………………………………………………………………………………….۵۱
ه_ ۱_ جهانی شدن از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………..۵۲
و_ امنیت در جامعه داخلی و بین المللی ………………………………………………………………….۵۲
۲_ ۳_ ۲_ اندیشه های اقتصادی ………………………………………………………………………………………..۵۴
الف_ بازار ……………………………………………………………………………………………………………۵۵
ب_ جایگاه اقتصاد از نگاه دین ……………………………………………………………………………..۵۷
ج_ تأکید اسلام بر کار و تولید ……………………………………………………………………………….۵۷
۲_ ۳_ ۳_ اندیشه های فرهنگی …………………………………………………………………………………………۵۸
الف_ آموزش ……………………………………………………………………………………………………….۵۸
الف_ ۱_ اهمیت آموزش در اسلام ………………………………………………………………………….۶۱
ب_ اندیشه تمدنی ………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲_ ۳_ ۴_ اندیشه های دینی ………………………………………………………………………………………………۶۷
ال
ف_ دین ………………………………………………………………………….
………………………………..۶۷
الف_ ۱_ نگاهی به اجتماعی بودن دین اسلام از دیدگاه قرآن ……………………………………..۶۸
الف_ ۲_ جهت گیری قرآن ……………………………………………………………………………………۶۸
ب_ عمل گرایی ……………………………………………………………………………………………………۷۱
ج_ توجه به اندیشه های لیبرالیستی با رویکرد اسلامی ……………………………………………….۷۱
فصل سوم_ مروری بر سیاست های رجب طیب اردوغان ……………………………۷۵
۳_ ۱_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۳_ ۲_ سیاست اقتصادی اردوغان………………………………………………………………………………………..۷۷
۳_ ۳_ سیاست خارجی اردوغان………………………………………………………………………………………….۷۹
۳_ ۳_ ۱_ تلاش مضاعف برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا………………………………….۷۹
۳_ ۳_ ۲_ نوعثمانی گری به عنوان الگوی سیاست خارجی جدید ترکیه و جهت گیری در مورد مسائل مربوط به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………..۸۰
الف_ نکوهش اقدامات خشن اسرائیل در سرزمین های اشغالی……………………………………۸۴
ب_ موضع گیری پیرامون بیداری اسلامی………………………………………………………………….۸۷
ب_ ۱_ ترکیه و تونس……………………………………………………………………………………………۸۷
ب_ ۲_ ترکیه و مصر……………………………………………………………………………………………..۸۸
ب_ ۳_ ترکیه و لیبی……………………………………………………………………………………………..۸۹
ب_ ۴_ ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………………………..۹۱
۳_ ۳_ ۳_ چند جانبه گرایی……………………………………………………………………………………۹۳
۳_ ۳_ ۴_ به صفر رساندن مشکلات با همسایگان…………………………………………………….۹۶
۳_ ۳_ ۵_ نقش میانجی بازی کردن در مسائل مختلف منطقه ای و جهانی……………………۹۸
۳_ ۴_ سیاست داخلی اردوغان……………………………………………………………………………………………۹۹
۳_ ۴_ ۱_ اقدامات اجتماعی، فرهنگی……………………………………………………………………..۹۹
۳_ ۴_ ۲_ اصلاح روابط ارتش و دولت…………………………………………………………………۱۰۰
فصل چهارم_ مؤلفه های همگرایی و واگرایی گولن و اردوغان ……………………۱۰۲
۴_ ۱_ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴_ ۲_ شباهت های محمد فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان……………………………………………۱۰۳
۴_ ۲_ ۱_ نگاه چند وجهی…………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴_ ۲_ ۲_ توجه جدی به کشور های همسایه…………………………………………………………۱۰۴
۴_ ۲_ ۳_ تمایلات اسلام گرایانه………………………………………………………………………….۱۰۶
۴_ ۲_ ۴_ اعتدال طلبی و میانه

edame