دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تحلیل داده، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه با موضوع
حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تحلیل داده، تئوری نمایندگی

عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………. ج
فصل اول – کلیات پژوهش:
۱-۱) مقدمه …………… ………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲) شرح و بیان مسئله پژوهشی ……………………………………………………………………………………….۳
۱-۲-۱) پرسشهای تحقیق……………………………………………………………………………………..۵
۱-۳) اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴) فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵) اهمیت وضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۶) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۷٫
۱-۶-۱) قلمرو زمانی
۱-۶-۲) قلمرو مکانی
۱-۶-۳) قلمرو موضوعی
۱-۷) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۷-۱) جامعهی آماری………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۲) روش نمونهگیری .. ……………………………………………………………………………….. ۸
۱-۷-۳) روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………۹
۱-۷-۴) روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………۹
۱-۸) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۹) مراجع استفادهکننده ازنتایج تحقیق ……………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰) خلاصه فصل و تشریح مطالب فصول آتی …………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم- مروری برادبیات تحقیق:
۲-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۲)مفاهیم نظری …………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲-۲-۱) حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۲-۲) اهمیت حاکمیت شرکتی و ضرورت استقرار و نتایج آن …………………………………………… ۱۶
۲-۲-۳) چارچوب نظری حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲-۳-۱) تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۲-۳-۱-۱) اهداف تئوری نمایندگی …………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۳-۱-۲) مشکلات نمایندگی ……………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۳-۱-۳)روشهای کنترل تضاد منافع ……………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۳-۲) تئوری هزینه معاملات ……………………………………………………………………… ۲۵
۲-۲-۳-۳) تئوری ذینفعان …………………………………………………………………………………. ۲۶
۲-۲-۳-۴) تئوری مباشرت ……………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۲-۴) ارکان حاکمیت شرکتی ………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۲-۴-۱) هیئت مدیره موظف و غیرموظف …………………………………………………..۲۹
۲-۲-۴-۲) حسابرسی داخلی …………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۲-۴-۳) کمیته حسابرسی ………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۲-۴-۴) حسابرسی مستقل ………………………………………………………………………۳۱
۲-۲-۴-۵) نقش مالکان نهادی …………………………………………………………………… ۳۱
۲-۲-۴-۶) نقش مالکیت مدیریتی ………………………………………………………………. ۳۳
۲-۲-۵) حاکمیت شرکتی در ایران ………………………………………………………………………………… ۳۵
۲-۳-) ساختار مالکیت ……………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۳-۱) مالکیت خارجی ………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۳-۲) مالکیت شرکتی ………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۳-۳) مالکیت نهادی …………………………………………………………………………………… ۴۲
۲-۳-۴) مالکیت مدیریتی ………………………………………………………………………………… ۴۳
۲- ۴) ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۴-۱) نسبت کیوتوبین …………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۵) پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۲-۵-۱) پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۵-۲) پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………۴۸
۲-۶) خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………. ۵۱
فصل سوم- روش شناسی پژوهش :
۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۲) مسأله تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۲-۱) فرضیههای تحقیق ……………………………………………………………………………………………۵۵
۳-۳) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۳-۱) قلمروتحقیق …………………………………………………………………..
………………….. ۵۶
– قلمرو زمانی
– قلمرو مکانی
– قلمرو موضوعی
۳-۳-۲) روش نمونهگیری و جامعه آماری ……………
……………………………………………. ۵۶
۳-۳-۳) روش و ابزارگردآوری اطلاعات ……………………………………………………….. ۵۷
۳-۳-۴) روش تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………… ۵۸
۳-۴) مدل تحقیق (رگرسیون OLS) ……………………………………………………………………………..59
3-4-1) متغیر وابسته( نهایی) ………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۴-۲) متغیر مستقل (علت) …………………………………………………………………………… ۶۱
۳-۴-۳) متغیرکنترل ………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۴-۴)آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۴-۴-۱) آزمون معنیداربودن معادلهی رگرسیون(آزمون F) ………………………… 64
3-4-4-2) آزمون معنیداربودن ضرایب رگرسیون(آزمونT)……………………………..67
3-4-4-3) نقشR وR2 و Radj در تحلیل رگرسیون …………………………………….۶۸
۳-۴-۴-۴) آزمونهای خود همبستگی ………………………………………………………….. ۷۰
۳-۴-۴-۵) آزمون کولموگروف – اسمیرونوف( KS ) …………………………………… 73
3-5) آمار …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۳-۵-۱) آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۵-۲) آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………۷۵
۳-۶) خلاصهی فصل ………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل دادهها:
۴-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۲) شاخصهای توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۳) آزمون کولموگروف – اسمیرونوف( KS ) …………………………………………………………..83
4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش …………………………………………………………..۸۴
۴-۵) تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۵-۱) آزمون بارتلت وkmo …………………………………………………………………………………..88
4-6) خلاصهی فصل ………………………………………………………………………………………………. ۹۱
فصل پنجم- نتیجهگیری و پیشنهادات:
۵-۱) مقدمه

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *