مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت ۲۷
گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت ۲۷
بند اول: حبس گرایی گسترده ۲۸
بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس ۲۹
بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی ۳۰
بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت ۳۰
بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت ۳۱
گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی ۳۱
بند اول: معایب زندان ۳۲
الف: اثرات سوء زندان بر جامعه ۳۲
۱: عدم اصلاح و درمان مجرم: ۳۳
۲: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات: ۳۵
۳: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه ۳۵
۴: آموزش و انتقال جرائم: ۳۶
ب: اثرات سوء زندان بر فرد ۳۶
۱: جرم زا بودن محیط زندان: ۳۶
۲: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی: ۳۸
۳: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان ۳۹
۴: بیکاری و طرد اجتماعی: ۴۰
۵: عدم طبقه بندی صحیح در زندان: ۴۰
۶: برچسب خوردن ۴۰
۷: زوال حس مسئولیت ۴۱

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان ۴۳
الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی ۴۳
ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان ۴۳
ج: برگزاری کلاسهای ورزشی ۴۳
د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج ۴۴
مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری ۴۴
گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی ۴۴
بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت ۴۵
الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی: ۴۵
ب: آموزش تخصصی به نیروها: ۴۵
ج: آگاهی رسانی: ۴۵
د: آموزش همگانی: ۴۵
و: هماهنگی با سایر نهادها: ۴۵
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی ۴۶
الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها ۴۶
ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص ۴۷
ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار ۴۷
گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا ۴۷
بند اول: اقدامات مثبت دادسرا ۴۸
بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا ۴۸
الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت ۴۸
ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی ۵۰
ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت ۵۱
گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه ۵۱
بند اول: اقدامات مثبت دادگاه: ۵۲
بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه ۵۵
الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب ۵۶
ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه ۵۶
ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی ۵۶
گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری ۵۷
بند اول: ارائه ی آمار ۵۷
بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری ۶۰

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام ۶۱
ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام: ۶۱
ج: تراکم پرونده‌ها: ۶۱
فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری ۶۲
درآمد ۶۳
مبحث اول: توصیف داده ها ۶۴
مبحث دوم: تحلیل داده های آماری ۱۲۲
گفتار اول: وضعیت شخصی ۱۲۲
بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل ۱۲۲
الف: جنسیت ۱۲۲
ب: سن ۱۲۳
ج: تحصیلات ۱۲۴
د: وضعیت تأهل یا تجرد ۱۲۴
بند دوم: وضعیت اقتصادی ۱۲۵
الف: اشتغال ۱۲۵
ب: میزان درآمد ۱۲۶
ج: وضعیت مسکن ۱۲۶
د: تأثیر فقر در سرقت ۱۲۷
بند سوم: وضعیت اعتقادی ۱۲۷
بند چهارم: اعتیاد ۱۲۸
بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی ۱۲۹
بند ششم: سابقه بیماری روانی ۱۳۰
بند هفتم : رابطه نامشروع ۱۳۰
بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت ۱۳۱
بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات ۱۳۱
گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان ۱۳۲
بند اول: خانواده ۱۳۲
الف: در قید حیات بودن والدین ۱۳۲
ب: تعداد اعضای خانواده ۱۳۲
ج: تحصیلات والدین ۱۳۳
د: شغل والدین ۱۳۴
۱- شغل پدر ۱۳۴
۲- شغل مادر ۱۳۵
ه: رفتار والدین ۱۳۷
۱-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان ۱۳۷
۲-نحوه رفتار والدین با یکدیگر ۱۳۷
۳-تبیض آمیز بودن رفتار والدین ۱۳۸
ت: درآمد والدین ۱۳۸
ث: سابقه کیفری اعضای خانواده ۱۳۹
چ: اعتیاد والدین ۱۳۹

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ح: اعتقادات مذهبی والدین ۱۴۰
خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۰
بند دوم: اقوام ۱۴۰
الف: روابط با اقوام ۱۴۰
ب: اعتیاد اقوام ۱۴۱
ج: سابقه سرقت در میان اقوام ۱۴۱
د: اعتقادات مذهبی اقوام ۱۴۱
ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۲
بند سوم: دوستان ۱۴۲
الف: اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست ۱۴۲
ب: اعتقادات مذهبی دوستان ۱۴۲
ج: سوابق کیفری دوستان ۱۴۳
د: اعتیاد دوستان ۱۴۳
ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان ۱۴۴
گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان ۱۴۴
بند اول: محل زندگی ۱۴۴
الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی ۱۴۴
ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی ۱۴۵
ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی ۱۴۶
د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۱۴۶
بند دوم: محیط تحصیل ۱۴۶
الف: رفتار معلمان ۱۴۶
ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن ۱۴۷
بند سوم: تأثیر زندان ۱۴۷
بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها ۱۴۸
الف: تأثیر مال باخته ها ۱۴۸
ب: تأثیر مالخرها ۱۴۸
نتیجه گیری ۱۵۰
راهکارهای پیشنهادی ۱۵۴
منابع و مآخذ ۱۵۸
پیوست ها ۱۶۲

فهرست نمودارها
نمودار (۲-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب داشتن سابقه زندان ۳۴
نمودار (۲-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تأثیر مجازات زندان بر پاسخگویان ۳۸
نمودار (۲-۳) ورودی پروندههای سرقت به دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال ۱۳۹۰ ۴۹
نمودار (۲-۴) خروجی پروندههای سرقت از دادسرای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۰
نمودار (۲-۵) موجودی پروندههای سرقت در دادگاههای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۳
نمودار (۲-۶) ورودی پروندههای سرقت به دادگاههای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۴
نمودار (۲-۷) خروجی پروندههای سرقت از دادگاههای کرمانشاه به تفکیک ماه، سال۱۳۹۰ ۵۵
نمودار (۲-۸) ورودی پروندههای سرقت به شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۵۸
نمودار (۲-۹) موجودی پروندههای سرقت در شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۵۹
نمودار (۲-۱۰) خروجی پروندههای سرقت از شعب اجرای احکام کیفری، سال۱۳۹۰ ۶۰
نمودار (۳-۱) توزیع نمودار فراوانی برحسب جنس ۶۴
نمودار (۳-۲) توزیع نمودار فراوانی برحسب سن ۶۵
نمودار (۳-۳) توزیع نمودار فراوانی برحسب میزان تحصیلات ۶۶
نمودار (۳-۴) توزیع نمودار فراوانی برحسب تأهل و تجرد ۶۷
نمودار(۳-۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل ۶۸
نمودار(۳-۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد ۶۹
نمودار(۳-۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت مسکن ۷۰
نمودار(۳-۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب در قید حیات بودن والدین ۷۱
نمودار(۳-۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تعداد اعضای خانواده ۷۲
نمودار(۳-۱۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد پدر ۷۳
نمودار(۳-۱۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان سواد مادر ۷۴
نمودار(۳-۱۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل پدر ۷۵
نمودار(۳-۱۳)توزیع نمودار فراوانی بر حسب شغل مادر ۷۶
نمودار(۳-۱۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با پاسخگو ۷۷
نمودار(۳-۱۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رفتار والدین با یکدیگر ۷۸
نمودار(۳-۱۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تبعیض میان فرزندان ۷۹
نمودار(۳-۱۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب میزان درآمد والدین ۸۰
نمودار(۳-۱۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد والدین ۸۱
نمودار(۳-۱۹) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سایقه کیفری اعضای خانواده ۸۲
نمودار(۳-۲۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت اعضای خانواده ۸۳
نمودار(۳-۲۱)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی والدین ۸۴
نمودار(۳-۲۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر خانواده در ارتکاب سرقت ۸۵
نمودار(۳-۲۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت محل سکونت ۸۶
نمودار(۳-۲۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد افراد محل زندگی ۸۷
نمودار(۳-۲۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت افراد محل از نظر بزهکاری ۸۸
نمودار(۳-۲۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر محل زندگی در سارق شدن ۸۹
نمودار(۳-۲۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب رابطه با اقوام ۹۰
نمودار(۳-۲۸) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد داشتن اقوام ۹۱
نمودار(۳-۲۹) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه سرقت در میان اقوام ۹۲
نمودار(۳-۳۰) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی اقوام ۹۳
نمودار(۳-۳۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اقوام در سارق شدن ۹۴
نمودار(۳-۳۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهمیت دادن والدین در انتخاب دوستان ۹۵
نمودار(۳-۳۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب وضعیت اعتقادات مذهبی دوستان ۹۶
نمودار(۳-۳۴)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه کیفری دوستان ۹۷
نمودار(۳-۳۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب سابقه سرقت دوستان ۹۸
نمودار(۳-۳۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتیاد دوستان ۹۹
نمودار(۳-۳۷)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر دوستان در ارتکاب سرقت ۱۰۰
نمودار(۳-۳۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه رفتار معلمان در مدرسه ۱۰۱
نمودار(۳-۳۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مدرسه در سارق شدن ۱۰۲
نمودار(۳-۴۰)توزیع نمودار فراوانی بر حسب اعتقادات مذهبی پاسخگویان ۱۰۳
نمودار(۳-۴۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب اهل نماز و روزه بودن پاسخگویان ۱۰۴
نمودار(۳-۴۲)توزیع نمودار فراوانی بر حسب مصرف مشروبات الکلی ۱۰۵
نمودار(۳-۴۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مصرف مشروبات الکلی در سارق شدن ۱۰۶
نمودار(۳-۴۴)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه اعتیاد ۱۰۷
نمودار(۳-۴۵)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر اعتیاد در ارتکاب سرقت ۱۰۸
نمودار(۳-۴۶) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه بیماری روانی ۱۰۹
نمودار(۳-۴۷)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیماری روانی در ارتکاب سرقت ۱۱۰
نمودار(۳-۴۸)توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن رابطه نامشروع ۱۱۱
نمودار(۳-۴۹)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر رابطه نامشروع در سارق شدن ۱۱۲
نمودار(۳-۵۰)توزیع نمودار فراوانی بر حسب نحوه‌ی ارتکاب سرقت ۱۱۳
نمودار(۳-۵۱) توزیع نمودار فراوانی بر حسب برنامه ریزی جهت ارتکاب سرقت ۱۱۴
نمودار(۳-۵۲) توزیع نمودار فراوانی بر حسب دادن احتمال دستگیری و مجازات ۱۱۵
نمودار(۳-۵۳) توزیع نمودار فراوانی بر حسب داشتن سابقه زندان ۱۱۶
نمودار(۳-۵۴) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مجازات زندان ۱۱۷
نمودار(۳-۵۵) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مالباخته‌ها در ارتکاب سرقت ۱۱۸
نمودار(۳-۵۶)توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر مال‌خرها در ارتکاب سرقت ۱۱۹
نمودار(۳-۵۷) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر فقر در ارتکاب سرقت ۱۲۰
نمودار(۳-۵۸) توزیع نمودار فراوانی بر حسب تأثیر بیکاری در ارتکاب سرقت ۱۲۱
امیرالمؤمنین علی(ع) خطاب به فرزند خود محمد حنفیه فرمودند: « ای پسرم من بر تو از تنگدستی میترسم، پس از شر آن به خدا پناه ببر که تنگدستی موجب شکست و کمبودی در دین، سرگردانی خرد و سبب دشمنی است»
مقدمه
بیان مسئله
در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را میتوان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب میشود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *