پایان نامه پیشگیری از جرم

پایان نامه
پیشگیری از جرم

وم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم ۳۵
گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم ۳۵
الف- پیشگیریهای متداول ۳۵
۱- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی ۳۵
۲- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی ۳۶
۳- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال ۳۶
۴- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه ۳۶
۱-۴- پیشگیری اولیه ۳۶
۲-۴- پیشگیری ثانویه ۳۷
۳-۴- پیشگیری ثالثیه ۳۷
ب- پیشگیریهای جدید ۳۷
۱- پیشگیریهای غیرکیفری ۳۸
۱-۱- پیشگیری اجتماعی ۳۸
۲-۱- پیشگیری وضعی ۳۹
۲- پیشگیریهای کیفری ۳۹
۱-۲- پیشگیری عام ۴۰
۲-۲- پیشگیری خاص ۴۰
گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم ۴۱
الف- پیشگیری از جرم در اندیشههای باستان ۴۱
۱- پیشگیری از جرم در دوران باستان ۴۱
۲- پیشگیری از جرم در قرآن ۴۲
ب- تاریخچه پیشگیری جرمشناختی و پیشگیری وضعی ۴۴
۱- تاریخچه پیشگیری جرمشناختی ۴۴
۲- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم ۴۶
مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم ۴۸
گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه ۴۸
الف- اصل مشروعیت روشها ۴۹
ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری ۵۰
ج- پیشگیری از جرم، وظیفهای همگانی ۵۰
گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم ۵۱
۱- مبانی نظری پیشگیری کیفری ۵۱
۲- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی ۵۲
۱-۲- نظریه پوزیتویستی ۵۲
۲-۲- نظریه فرایند اجتماعی ۵۳
۳-۲- نظریه برچسبزنی ۵۳

۳- مبانی نظری پیشگیری وضعی ۵۴
فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری
مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی ۵۸
گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظامهای حقوقی ۵۹
الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌ ۵۹

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- پیشگیری‌‌ جامعهمدار ۵۹
۲- پیشگیری‌ رشدمدار ۶۰
ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی ۶۱
۱- رسانهها ۶۱
۲- آموزش ۶۲
۳- اعتقادات اخلاقی و مذهبی ۶۳
ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی ۶۳
۱- مزایای پیشگیری اجتماعی ۶۳
۲- معایب پیشگیری اجتماعی ۶۴
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع) ۶۵
الف- مولفههای فردی پیشگیری اجتماعی ۶۶
۱- توجه به تقوا و ایمان ۶۶
۲- اخلاق فاضله ۶۷
۳- اصلاح ارتباطات اجتماعی ۶۸
۱-۳- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف ۶۸
۲-۳- تقویت پیوند های اجتماعی ۶۹
ب- مولفههای حکومتی پیشگیری اجتماعی ۷۰
۱- امر به معروف و نهی از منکر ۷۰
۲- ارتقای آگاهیهای عموم جامعه ۷۳
۳- تامین نیازهای اساسی ۷۵
۱-۳- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی ۷۵
۲-۳- پرداخت دستمزد کافی ۷۶
۳-۳- اصلاح نظام مالیاتی ۷۷
مبحث دوم- پیشگیری وضعی ۷۹
گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظامهای حقوقی ۷۹
الف- ویژگی‌ها و شیوههای پیشگیری وضعی ۷۹
۱- ویژگیها‌ ۸۰
۱-۱- تمرکز بر جرایم خاص ۸۰
۲-۱- مختص به جرایم عمدی بودن ۸۰
۳-۱- بزهدیده مدار بودن ۸۰
۲- شیوهها ۸۰
۱-۲- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف ۸۱
۲-۲- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم ۸۱
۳-۲- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم ۸۱
ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی ۸۲
‌۱- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی ۸۲
۱-۱- مشارکت افراد جامعه ۸۲
۲-۱- انصراف مجرمان بالقوه ۸۲
۳-۱- کم‌ هزینه‌ بودن‌ ۸۲
۲- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی ۸۳
۱-۲- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌ ۸۳
۲-۲- ایجاد ناامنی در شهروندان ۸۳
۳-۲- عدم کارایی در همه موارد ۸۳
گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع) ۸۴
الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار ۸۴
۱- نظارت و کنترل بزهکار ۸۴
۱-۱- حسبه ۸۶
۲-۱- اقدامات تامینی ۸۶

۲- ایجاد جرایم بازدارنده ۸۸
۳- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان ۸۹
ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده ۹۱
۱- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه ۹۱
۲- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده ۹۲
۱-۲- حمایت از افراد ضعیف ۹۲
۲-۲- مجوز دفاع به بزهدیده ۹۲
ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط ۹۳
۱- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم ۹۳
۲- کنترل مکان ارتکاب جرم‌ ۹۴
۳- محافظت از آماج‌های جرم ۹۵
د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع) ۹۶
۱- اصل مشروعیت روشها ۹۶
۲- لزوم رعایت آزادیهای مشروع ۹۸
۳- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون ۹۹
فصل سوم- پیشگیری کیفری
مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم ۱۰۳
گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی ۱۰۳
الف- قطعیت مجازاتها ۱۰۴
۱- قطعیت مجازاتها از منظر جرمشناسان ۱۰۴
۲- قطعیت مجازاتها از منظر امام علی (ع) ۱۰۵
ب- علنی کردن مجازاتها ۱۰۷
۱- علنی کردن مجازاتها از منظر جرمشناسان ۱۰۷
۲- علنی کردن مجازاتها از منظر امام علی (ع) ۱۰۸
گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی ۱۰۹
الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح ۱۱۰
ب- برجستهترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع) ۱۱۱
۱- عفو مجرمان ۱۱۲
۲- عدم ملامت مجرمان ۱۱۳
۳- پرهیز از برچسب زنی ۱۱۳
۴- تکیه بر نقاط مثبت مجرم ۱۱۴
مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار
گفتار نخست- مفهوم جرایم یقهسفید ۱۱۵
الف- تعریف و ویژگیها ۱۱۵
۱- تعریف ۱۱۶
۲- ویژگیها ۱۱۶
۱-۲- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی ۱۱۶
۲-۲- ارتکاب جرم به صورت پنهانی ۱۱۷
۳-۲- ارتکاب جرم به دلیل خاص ۱۱۷
ب- مصادیق جرایم یقهسفیدی ۱۱۷
۱- کلاهبرداری ۱۱۸
۲- جرایم علیه دولت ۱۱۸
۳- جرایم زیستمحیطی ۱۱۸
۴- جرایم رایانه‏ای ۱۱۹
گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقهسفیدی ۱۱۹
الف- پیشگیریهای غیرکیفری ۱۲۰
۱- تصفیه حکومت از عناصر فاسد ۱۲۰
۲- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت ۱۲۱
۳- توجه به امر نظارت ۱۲۳
۴- نظام گزارشدهی مردمی ۱۲۶
۵- توجه به معیشت کارگزاران حکومت ۱۲۸
۶- ارشاد و تحذیر ۱۲۹
ب- پیشگیریهای کیفری ۱۳۰
۱- مساوات در اجرای مجازات ۱۳۰
۲- شدت در اجرای مجازات ۱۳۱
۱-۲- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان ۱۳۲
۲-۲- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع) ۱۳۴
۳- قاطعیت در اجرای مجازات ۱۳۵
۴- اجرای علنی مجازات ۱۳۸
نتیجهگیری ۱۴۰
منابع ۱۴۷
مقدمه
الف- بیان مساله
از زمان پیدایش دولتهای نخستین تا قرنهای متمادی، تنها به وضع و بیان رفتارهایی که جرم محسوب میشود و مجازات آنها توجه میشد. در جوامع گذشته غالباً مجازات بهعنوان تنها راه‌کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح‌تر مجرم تلقی می‌شد و تنها شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه‌کاری می‌دانستند‌. رفتهرفته با رشد جوامع بشری، در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیده مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند و بر این اساس بود که به شیوههای مختلفی از پیشگیری از جرم توجه شد؛ به گونهای که امروزه، به عقیدهی بسیاری از حقوقدانان، سیاست‌ جنایی‌ مطلوب‌، سیاستی‌ است‌ که‌ هدف‌ آن‌ پیشگیری‌ از جرم‌ و بزهکاری‌ و کنترل‌ مؤثر آن‌ به‌ جهت‌ حفظ ‌نظم‌ و امنیت‌ در جامعه‌ با بکارگیری‌ تدابیر و اقدام‌های‌ لازم‌ و اصلاح‌ و درمان‌ فرد مجرم‌ باشد.
برخلاف رویه دولتها که در درجه نخست، مجازات را بهعنوان تنها پاسخ کیفری به جرم میدانستند و بعدها به اهمیت پیشگیری پی بردهاند، مکتب اسلام همراستا با توجه به رفتارهای خلاف شرع، به موضوع پیشگیری از آنها نیز نظر داشته است؛ به گونهای که در قرآن و اندیشههای معصومین، رگههای توجه به پیشگیری از وقوع اثم و گناه، مشهود بوده و از رویه امامان معصوم نیز ابعاد متعدد پیشگیری قابل استنتاج است. یکی از امامانی که در اندیشههای وی پیشگیری از جرم، قابل مشاهده است، امام علی (ع) میباشد؛ بهطوری که با رجوع به نهجالبلاغه میتوان اندیشههای پیشگیرانه ایشان را به وضوح مشاهده نمود.
با وجود تاکیدهای بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده میشود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا میتوان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پروندههای کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل ۱۵۶ و اصل ۸) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.
به نظر میرسد یکی از علل ناکارامدیهای پیشگیری در نظام حقوقی ایران، عدم بهرهگیری کافی از تمام تجارب و اندیشهه
ای پیشیانیان است. از جمله این تجارب و اندیشهها که میتواند راهی برای رهایی از وضعیت موجود، سیره ائمه بویژه بهرهگیری از اندیشههای امام علی (ع) است. حضرت امیر و خطمشی ایشان در تشکیل و نحوه اداره حکومت اسلامی، همواره بهترین الگو برای سیاستمداران و رهبران جوامع اسلامی بوده است. قلمرو گسترده حکومت امام و طیف گسترده مردمی که در این سرزمینها زندگی میکردند و نیز نحوه عملکرد خلفای پیشین، موقعیت خاصی را به وجود آورده بود که ایشان را در معرض اتخاذ سیاستی برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. مطالعه سیاستها و روش مبارزه آن امام با این ناهنجاریها از آن جهت حایز اهمیت است که میتواند ملاک عمل موثری برای سیاست جنایی کشورهایی باشد که داعیه حکومت اسلامی دارند. از آنجایی که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در بیشتر موارد، نظام حکومتی حضرت امیر را الگوی رفتارها، سیاستها و برنامههای خود قرار داده است بیتردید برای حرکت بهتر در زمینه پیشگیری از جرم، بررسی و تحلیل اندیشه ایشان در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود. از این رو، به نظر میرسد با رجوع به نهجالبلاغه بتوان اندیشههای این امام را در زمینه پیشگیری از جرم، استخراج نمود و برای پیشگیری از جرم در نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در اجرای اصل ۸ قانون اساسی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به کار بست.
این پژوهش که مبتنی بر اندیشههای امام علی (ع) میباشد در صدد آن است که با توجه و تاکید بر سیاست جنایی آن امام که از سیره ایشان قابل استنتاج است پیشگیری از جرم را بویژه در مورد مجرمان یقه سفید تحلیل و بررسی نماید.
ب- اهداف و ضرورت
هدف این پژوهش، استخراج برجستهترین راهکارهای پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع) است. به تعبیر دیگر، پژوهش به دنبال آن است انواع پیشگیری از منظر ایشان را با توجه به نهجالبلاغه

90