پایان نامه حقوق در مورد : مسئولیت کیفری

پایان نامه حقوق در مورد :
مسئولیت کیفری

———————————————۱
مقدمه ——————————————————————————-۲
الف) بیان موضوع ———————————————————————-۲
ب) سوالات تحقیق ——————————————————————– ۲
پ) فرضیه ها تحقیق——————————————————————–۳
ت) اهداف و کاربرد ها —————————————————————— ۳

ث) روش تحقیق ———————————————————————–۴
ج) معرفی پلان ————————————————————————۴

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار———————- ۵
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار ———————————————–۶
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ————————————۶
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ———————————————————– ۶
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ———————————————- ۱۰
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ———————- ۱۲
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال————————————— ۱۴
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال —————————————– ۱۵
گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ———————————– ۱۵
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان ——————————————-۱۷
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ——————————- ۱۸
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال —————————————————- ۱۹
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ———————————————- ۱۹
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب ————————————– ۱۹
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ————————— ۲۱
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ ———————————- ۲۲
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب ————————————— ۲۳
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ————————————— ۲۳
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ————————————— ۲۵
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ——————————————- ۲۸
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ———————————— ۲۹
بند دوم: مقررات قانون مصوب ۱۹۹۸ و قوانین اصلاحی بعد آن ——————————– ۳۱
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ————————————————- ۳۲
گفتار اول: پلیس ——————————————————————— ۳۲
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– ۳۳
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان —————————————– ۳۴
گفتار دوم: دادسرا ——————————————————————– ۳۶
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران ——————————————– ۳۷
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان ————— ۳۹
گفتار سوم : دادگاه اطفال ————————————————————– ۴۰
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه ————————————————— ۴۰
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی —————————————————– ۴۲
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی ————————————————— ۴۴
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ——————————————- ۴۵
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار ——————————————— ۴۷
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی ————————————— ۴۸
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم ——————————————— ۴۸
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ————————- ۵۰
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ———————————————– ۵۱

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ———————————————————– ۵۲
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی ————————————————- ۵۲
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ————————————————- ۵۵
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ———————————————- ۵۷
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ———————————————— ۵۸
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی —————————– ۶۰
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل ——————————————– ۶۱
گفتار چهارم : منع شکنجه ————————————————————- ۶۲
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ———————————————– ۶۲
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ———————————————————- ۶۴
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت —————————————- ۶۶
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات ————————————– ۶۷
بند دوم : کنترل قضائی —————————————————————- ۶۸
بند سوم : آزادی تحت مراقبت ———————————————————- ۶۹
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحله محاکمه وصدور حکم ——————————- ۷۰
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحله محاکمه ———————————————- ۷۱
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ——————————————————- ۷۲
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت —————————————————– ۷۳
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ————————- ۷۵
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه ——————————————– ۷۶
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه —————————————————- ۷۷
گفتار ششم : میانجیگری و سازش ——————————————————- ۷۸
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحله صدور حکم —————————————— ۷۹
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم ——————————————– ۸۰
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه ————————————– ۸۲
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس ————————————————— ۸۴
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ————————————- ۸۵
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران ——————————————– ۸۷
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه —————————– ۸۸
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت ——————————————————– ۹۰
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان —————————————— ۹۰
الف: تعلیق مراقبتی ——————————————————————- ۹۱
ب: خدمات عام المنفعه —————————————————————- ۹۲
پ: اقامت در نقطه معین ————————————————————— ۹۴
ت: قرار ارجاع ———————————————————————– ۹۶
ث: قرار جبران خسارت —————————————————————- ۹۷
ج : قرار برنامه اقدامات —————————————————————- ۹۸
ح: حبس خانگی ——————————————————————— ۹۹
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس —————————- ۱۰۱
الف : نتیجه ها ——————————————————————— ۱۰۴
ب : پیشنهاد ها ——————————————————————— ۱۰۶
منابع و مآخذ ———————————————————————- ۱۰۹
چکیده انگلیسی——————————————————————— ۱۱۷

چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد
که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین

90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *