در واقع مبحث عدالت یک موضوع غالب و در خور توجه در عرصه زندگی سازمانی است. گواه این مدعا صحبت ها، مذاکرات و پرسش های کارکنان در خصوص مناسب بودن ستاده ها و دریافتی هایشان – عدالت توزیعی – و همچنین صحیح و منصفانه بودن رویه های تصمیم گیری مدیران جهت حصول به این ستاده ها در سطح سازمانی است.(طاهری عطاره،۱۳۸۷:۲).سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است.ادراک بی عدالتی اثرات مخربی برروحیه کار جمعی دارد ،زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد.بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده های سازمان،موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می شود.بنابراین رعایت عدالت رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است.بطور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند ومفید است که افراد آنرا به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند.به این ترتیب مطالعه و بررسی اینگونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمان شهرت یافته است،بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. این تحقیق به دنبال یافتن تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانهای دولتی استان هرمزگان می باشد.
ضرورت و اهمیت تحقیق:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند ، و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده است در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در شرح شغل و شرایط احراز آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر قرارگرفته است .. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار شهروندی سازمانی (OCB)می خوانند.
متغییر OCB ، که برای نامیدن آن از واژه های مختلفی نظیر سندرم سرباز خوب ، رفتار اختیاری ، داوطلبانه وافزون بر نقش نیز استفاده می شود ، موج جدیدی را دردانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد کرده است عبارتست از رفتار کارمند که فراتر از الزاماتی که برای نقش تشریح شده وبرای سازمان منفعت دارد وبه عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد موثر سازمانی تشخیص داده شده است را رفتار شهروندی سازمانی می گویند .
جهان به سرعت درحال تغییر است، و این امر باعث جهانی شدن می شود و قوانین و مقررات و انعطاف و کیفیت و نگرش را تحت تاثیر قرار می دهد و درنتیجه باعث مشکل تر شدن کار برای سازمانها وشرکتها می گردد ، تا خود را با محیط اطراف وجهان وفق دهند ورقابت کنند ودر این مسیر این اعتقاد وجود دارد که عملکرد و کارایی سازمان وشرکتها در حد زیادی وابسته به تلاش وکوشش کارکنان ، برای پذیرفتن کارها و نقشهای فراتر از وظیفه ونقش تعیین شده در شرح شغل می باشد و بی تردید وجه تمایز سازمانهای اثر بخش از غیر اثر بخش ،کارکنان آن می باشد.
دانش در دنیای امروزی یک منبع کلیدی است و ایجاد دانش جمعی یک وظیفه راهبردی برای موفقیت سازمان است. عوامل سنتی تولید، زمین و سرمایه اگر چه هنوز مطرح است ولی مرتبه دوم را حائز باشد برخلاف عوامل سنتی تولید دانش منبعی است که در ذهن انسان نهفته است و خلق و نشر آن فعالیتی نامحسوس است و با اجبار محقق نمی شود و مستلزم همکاری داوطلبانه افراد است، سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری قادر به توسعه اثربخش خرد جمعی نیستند. سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است.ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد.زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت الشعاع قرارخود می دهد بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستائردها و ستاده های سازمان ,موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه وتلاش و فعالیت در آنان می شود.بنابراین رعایت عدالت,رمز بقا و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است.پس از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه رفتارهای عادلانه در مدیرانبا کارکنان(توزیع پاداشها,روابط سرپرستی,ارتقاهاوانتصاب) برای کارکنان حایز اهمیت است.در فراگرد توسعه رفتارهای عادلانه و مهمتر از آن شکل دادن احساس عدالت در کارکنان ,شناخت چگونگی تاثیرگذاری رفتارهای مبتنی بر عدالت بر هریک از ابعاد رفتار شهروندی حایز اهمیت می باشد.با دستیابی به شناخت مناسب از نحوهتاثیرگذاری ابعاد عدالت سازمانی بر ابعاد گوناگون رفتار شهروندی ,مدیران این امکان را می یابند که برای داشتن سازمانی توانمند تر اقدامات مناسب تری را در جهت توسعه احساس عدالت در سازمان برنامه ریزی و مدیریت نمایند.(سید جوادین,۱۳۸۷,۵۶)
متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی کنشها و کارکردهای سازمان پی برده اند.چنین توجیهی در مورد عدالت در سازمان امر غیر منتظره ای نیست چون ادعا میشود عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی محسوب می شود. دریک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته ,حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده ,مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است.بطور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کنند.عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که بطور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد بکار میرود.(انعامی و شکرکن,۱۳۸۵,۲۸ )
از طرفی قابل ذکر است که در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد. اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و قابل اطمینان در میان مردم به وجود می آید. در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است.
اکنون که اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است، رفتار آنها هم می تواند بسیار با اهمیت تلقی شود و از این روست که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته اند. به طور کلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز می دهند. به این ترتیب مطالعه و بررسی این گونه رفتار افراد در سازمان که به رفتار شهروندی سازمانی شهرت یافته است، بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد(اسلامی و سیار,۱۳۸۶,۱۵).

اهداف تحقیق:
۱-سنجش میزان رعایت عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان
۲-سنجش میزان اجرای عدالت توزیعی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان
۳- سنجش میزان اجرای عدالت رویه ای در سازمانهای دولتی استان هرمزگان
۴- سنجش میزان اجرای عدالت مراوده ای در سازمانهای دولتی استان هرمزگان
۵– سنجش میزان اجرای عدالت اطلاعاتی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان
۶-سنجش و چگونگی رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی استان هرمزگان

چارچوب نظری تحقیق:
باتمان و ارگان (۱۹۸۳) برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی ( یا OCB) استفاده کردند و آن را به عنوان رفتارهایی سودمند که در شرح شغل قید نشده است اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشا ن به نحوی مشهود از خود بروز می دهند. عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمیشود . یکی از دلایلی که باعث موفقیت سازمانهای بزرگ می شود این است که آنها دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند. تحقیقات قابل توجهی در خصوص رفتار مطلوب ودر عین حال غیر رسمی در سازمان صورت گرفته است.
به چنین رفتاری،رفتار شهروندی سازمانی( OCB) یا (سندرم سرباز خوب )گفته می شود. بر مبنای بیشتر تعاریف رفتار سرباز خوب ، رفتارهایی چون مددکاری اجتماعی ، وقت شناسی ،کمک به دیگران، نوآوری ، کارهای دواطلبانه و همچنین عدم بروز رفتارهای نامطلوبی چون گلایه و شکوه، مشاجره و عیب جویی از دیگران را در بر می گیرداعتقاد براین است که این رفتارهای فراتر از نقش درارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، و می تواند که عاملی موثر بر درگیری شغلی ، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد
مبنای فردی رفتارهای فراتر از نقش را می توان در تجزیه و تحلیل سازمانی چستر برنارد جست که برتمایل فرد به مایه گذاشتن از خود برای سازمان تاکیدمیکند.
باتمان و ارگان (۱۹۸۳) برای اولین بار اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی (OCB) را وضع کردند و آن را اینگونه تعریف نمودند :رفتارفردی که داوطلبانه است ، بطور صریح یا ضمنی توسط سیستم رسمی پاداش برانگیخته نشده است ، و کارایی سازمان را افزایش خواهد داد. همچنین تمایل کارکنان به انجام رفتارهایی که فراتر از الزامات رسمی نقش و جایگاهشان می باشد نیز به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده رفتار شهروندی سازمانی شناخته شده است . بنابراین می توان (OCB) را « روغن کاری حرکت ماشین اجتماعی سازمان» نامید.
در دهه ۱۹۳۰ چستر برنارد پدیده (OCB) که او در آن زمان اصطلاح ERB یا رفتارهای فرانقشی نامید و آنها را « رفتارهایی خودجوش و خودانگیخته» تعریف می کرد
ابعاد « رفتار نوآورانه و خودجوش » که بوسیله کتز ارائه گردیده عبارتند از :همکاری با دیگران، حفاظت سازمان ،ایده های سازنده داوطلبانه، خودآموزشی و حفظ نگرش مطلوب به سازمان.
مرور ادبیات نشان می دهد که در تعریف مفهوم OCB دو رویکرد اصلی وجود دارد . اورگان و سایر محققان متقدم در این زمینه،این نوع رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی مورد ملاحظه قرار داده اند . به گونه ای که کمک های افراد در محیط کارفراتر از الزامات نقشی است که برای آنها تعیین شده است و بطور مستقیم و آشکار از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد.
آن دسته از رفتارهای فردی است که به بافت اجتماعی و روانی – شناختی که در آن عملکرد شغلی باید انجام گیرد کمک می کند.
این تعریف از رفتار شهروندی سازمانی بیان می نماید که این گونه رفتارها از طریق غنی کردن چارچوب اجتماعی محیط کار تاثیری خاص بر اثربخشی کلی سازمان دارد.پادساکوف، مکنزی، پاین، و پاچراچ (۲۰۰) دلایل بالقوه ای چند در مورد چرایی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رفتار گروهی و عملکرد کارکنان بیان می کنند.
ارگان OCB را بعنوان نوعی رفتار کارکنان سازمانها تعریف می کند که عملکرد اثربخش سازمان را بدون توجه به اهداف بهره وری فردی هر کارمند ارتقا می دهد. عناصر کلیدی OCB عبارتند از :
– رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان بطور رسمی تشریح گردیده است.
– رفتاری است که به صورت اختیاری و براساس اراده فردی می باشد .
– رفتاری است که بطور مستقیم پاداشی به دنبال ندارد و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی مورد قدردانی قرار نمی گیرد؛
-رفتاری است که برای عملکرد سازمان و موفقیت عملیات سازمان خیلی مهم است.

در بررسی های اخیر در این زمینه رفتار شهروندی سازمانی این گونه تعریف می شود: رفتارهای سازمانی اختیاری ,غیر مستقیم و غیر آشکار که به کمک سیستم پاداش می توان آن را شناخت و اینکه در مجموع باعث می شود که سازمان کارکرد کارآمد و اثربخشی داشته باشد.
تحقیقات انجام شده توسط پاساکوف نشان داد که چهار عامل کلی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است این عوامل عبارتند از :ویژگی های شخصی (کارمند),ویژگی های کاری,ویژگی های سازمانی و رفتارهای مدیریتی,همچنین نتایج مطالعات انجام شده بطور خلاصه و جزیی تر نشان داد بین متغییر هایی از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *