خرید پایان نامه حقوق : حل و فصل اختلافات

خرید پایان نامه حقوق :
حل و فصل اختلافات

………………………………………………۴۲
۱-۱- حجر داور ۴۳

۱-۲- کفر داور ۴۳
۱-۳- ممنوعیت داور ۴۴
۱-۴- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ۴۴
علل خارجی ۴۵
۲-۱- عزل داور ۴۵
۲-۲- منتقی شدن موضوع داور ۴۸
۲-۳- تغییر در احوال شخصی طرفین ۴۹
گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ۵۱
بند اول – رسیدگی های اجرایی ۵۲
رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی ۵۲
رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ۵۵
بند دوم– اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری ۵۶
فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ۵۹
مقدمه: ۵۹
گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ۶۲
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ۶۴
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ۶۵
گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق ۶۸
بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ۶۸
تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن ۶۸
وجود موافقت​نامه​ی داوری ۷۰
تشکیل مرجع داوری ۷۲
پیش​پرداخت هزینه​های داوری ۷۹
تعیین محل داوری ۸۰
تنظیم قرارنامه​ی داوری ۸۱
تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ۸۴
بند دوم: رسیدگی به ادعاها ۸۵
۲-۱- شیوه​های رسیدگی به ادعا ۸۵
۲-۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی ۸۶
۲-۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ۸۶
۲-۴- جلسه​ی استماع ۸۷
۲-۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم ۸۸
۲-۶- ختم رسیدگی ۸۹
بند سوم: صدور رأی ۹۰
۳-۱- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان ۹۰
۳-۲- صدور رأی ۹۰
۳-۳- ابلاغ رأی ۹۱
۳-۴- اصلاح و تفسیر رأی ۹۱
۳-۵- اجرای رأی داوری ۹۱
گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………۹۳
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..۹۳
بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………۹۴
بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………۹۵
بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………۹۵
گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….۹۷
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

چکیده
داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال ۱۳۸۰ شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.
واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی
مقدمه
حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این ۳ فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد.
بیان مسئله :
بروز اختلاف در قراردادهای تجاری امری طبیعی است.علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ی صحیح،مطمین و تخصصی حل وفصل نمایند و به روابط عادی تجاری برگردانند.منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می نماید که اختلافات تجاری را زودتر ویا با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل وفصل نمایند.به حقیقت می توان گفت اسلوب داوری کارامدترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است و بهترین روش و بلکه تنها روش برای حل وفصل دعاوی تجاری که با درنظرگرفتن خصیصه های دوستانه غیرعلنی و ارزان بودن،سبب سرعت در رسیدگی و به سامان رسیدن روابط مخدوش اقصادی و تجاری می گردد.در دنیای امروز سرعت،پیشرفت،گوناگونی و روابط تجاری و اقتصادی از طرفی و بروز اختلافات در این روابط از سوی دیگر،داوری تجاری را به عنوان مناسبترین روش جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی،با استقبال فعالان اقتصادی و تجاری مواجه کرده است.
نظام داوری اتاق بازرگانی در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده است.یعنی ۴ سال پس از تشکیل خود اتاق به سال ۱۹۱۹٫تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله ی کوتاهی نشان دهنده ی این واقعیت است که مسئولان و سیاستگذاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجار و بازرگانان امری طبیعی است اما اگر به درستی و شیوه های مناسب حل وفصل نشود یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه میشود.از طرفی،در جستجوی شیوه های مناسب حل وفصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین المللی رخ می دهد ویژگی هایی دارند که دشواریهای خاصی در راه حل وفصل آنها به شیوه های سنتی مانند مراجعه به دادگاه های دولتی ایجاد می کند.در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین المللی که ناشی از قراردادهای بین المللی با موضوعات مختلف است،اقتضاء میکند که رسیدگی و حل وفصل آنها توسط اشخاصی انجام می شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند.
در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهمترین نظام داوری تجاری بین الملل در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده است و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است.هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر میشود،از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار میرود.
سؤال تحقیق :
.آیا در جهت حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد؟
۲٫داوری بین اللملی در توسعه تجارت بین الملل نقش مؤثری داشته است؟
۳٫ داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی مورد پذیرش واقع شده است؟
۴٫داوری در اتاق بازرگانی ایران چه تأثیری در حل و فصل اختلافات داشته است؟
فرضیه ها :
۱٫حل وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثر ندارد.
۲٫داوری بین المللی در توسعه ی تجارت بین الملل نقش مؤثری دارد.
۳٫داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی با اقبال تجار مواجه است.
۴٫داوری در اتاق بازرگانی ایران نقش مؤثری در حل و فصل اختلافات داشته است.
اهداف تحقیق :
اصولا انگیزه های مختلفی در ارجاع اختلافات به داوری وجود دارد.در زمینه های داوری تجاری به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع از طرف قضات منتخب خود که عمدتا در زمینه مسائل مطروحه دارای تخصص کافی می باشند هستند.همین طور در مورد این اختلافات تجار خواستار حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی می باشند.به
طور کلی مرجع اصلی صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات و از جمله اختلافات تجاری دادگاه ها هستند لیکن رسیدگی در دادگاه ها در دو مرحله یا بیشتر انجام می گیرد،در صورتی که داوری یک مرحله ایی است و سرعت رسیدگی در آن به مراتب بیشتر است و همچنین تشریفات رسیدگی را بنا به میل خود تنظیم نمایند.برخی از اختلافات از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط با استفاده از اهل فن در داوری ممکن است،لیکن رسیدگی قضایی فاقد این ویژگی است و بدین جهت تجار در رسیدگی از طریق داوری می توانند از افشای اسرار تجاری خود پرهیز کنند.مضافا آنکه هزینه داوری به مراتب کمتر از هزینه دادرسی است.به خصوص داوری موقت که در این موارد اصولا هزینه داوری وجود ندارد بلکه فقط حق الزحمه داوری باید پرداخت گردد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشینه تحقیق
با توجه به مبسوط بودن این تحقیق و توجه به تأثیر مهم داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین الملی هیچکدام از تحقیقاتی که تا کنون انجام شده به این موضوع نپرداخته است و من می خواهم صرفاٌ به این موضوع بپردازم.
فصل اول:
طرح بحث و کلیات
گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری
بند اول: تعاریف داوری
۱- تعریف لغوی داوری
داوری در اغلب نظام‌های حقوقی نهادی شناخته شده است ولی اشکال متفاوتی دارد و البته بسته به دیدگاه هر نظام از واژه داوری برداشت‌های متفاوت پدیدآمده است. تعریف لغوی و اصطلاحی داوری بسیار به هم نزدیک است.
داور بر وزن خاور نام خدای عزوجل است و پادشاه و عادل را نیز گویند یعنی کسی که به نیک و بدی حکم باشد و فصل خصومت کند داور را به عربی‌حاکم ‌گویند و در اصل داور بر وزن دادگر بوده و به مرور ایام تخفیف داده‌اند و داور شده است. همچنین داور به معنی انصاف‌دهنده قاضی حکم مشترک و کسی که میان مردم حکم و فصل دعوی کند نیز آمده است. داوری یک کلمه فارسی است. در شاهنامه چنین آمده است: «… نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار … تو شاهی و گر اژدها پیکری- بباید بر این داستان داوری…»
در زبان عربی حکم و محکم (به تشدید و کسر کاف) به معنی داور

90