انواع ارزشیابی دروس

انواع ارزشیابی به طور کلی سه نوع ارزشیابی وجود دارد: ارزشیابی تشخیصی، تکوینی و تراکمی که به شرح هر کدام پرداخته می­شود. در ارزشیابی تشخیصی…