تعریف نوجوانی و ویژگیهای ان

نوجوانی و ویژگیها ۲- ۲- ۱ )  تعریف نوجوانی[۱]: اﺻﻄﻼح ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ از ﻛﻠﻤﺔ ﻻﺗﻴﻦ  ‪ adolescereﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی “رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻟﻲ”اﺳﺖ. ﺷﺮوع آن…