تجزیه واریانس

تجزیه واریانس

سپاس گزاری:

پس ازحمدوثنای الهی که هدایت ونهایت ودلیل هر راهی است ، از
استاد گـرانقدر جناب آقای دکترمحمد نقی صفرزاده ویشکاهی واستادان عزیر جناب آقایان دکتر هاشم امین پناه و دکتر پیمان شریفی همچنین استاد گرامی جناب آقای دکتر سید مصطفـی صادقـی که با راهنمایی ها و دستگیری های بی شائبه شـان طی این طـریـق را ، هموار و میسور نمودند ، صمیمـانه قدردانی نموده و اجـر و توفیق آنان را از خداوند سبحان مسئلت می نمایم .

تقدیم به :
خاک پای آن منجی یگانه دوران موعود امم،گستراننده عدل در پهنه گیتی

تقدیم به :
زیباترین نقش های عالم،پدر و مادرکه به هر چه رسیده ام در سایه دعاهای آنان بوده است.

تقدیم به :
همسر و فرزاندان عزیزم روزبه و کیمیا که با صبوری ،یاری بخش من در انجام این مهم بودند

تقدیم به :
خواهر و خواهر زاده عزیزم سحر ذهبی که همواره یاورو پشتیبانم بوده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اول : مقدمه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل دوم : بررسی منابع
۲-۱-مبداءوپیشینه لوبیا……………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۲-۲-سطح زیر کشت وتولید لوبیا درایران وجهان…………………………………………………………………………………. ۶
۲-۳-اهمیت اقتصادی لوبیا……………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۲-۴-خصوصیات گیاه شناسی لویبا……………………………………………………………………………………………………. ۷
۲-۵-نیازهای اقلیمی لوبیا…………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۶-مالچ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲-۶-۱-نقش مالچ(خاکپوش ها)در زراعت دیم…………………………………………………………………………………. ۱۰
۲-۶-۲-اثر مالچ بر رطوبت قابل استفاده خاک………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۶-۳-اثر مالچ برآب خاک…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۶-۴-اثر مالچ بر درجه حرارت خاک ………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۶-۵-اثر مالچ بر ساختمان خاک …………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۶-۶-اثر مالچ بر شوری خاک …………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۶-۷-اثر مالچ بر فرسایش خاک ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۶-۸-اثر مالچ بر رشد گیاهان زراعی …………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۶-۹-اثر مالچ بر عملکرد دانه لوبیا ……………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۶-۱۰-اثر مالچ در کنترل علف های هرز ……………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۷-آهن …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۷-۱-اهمیت آهن در تغذیه گیاهان زراعی …………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۷-۲-نقش آهن در فتوسنتز ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۷-۳-نقش آهن در سنتز پروتئین ………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۷-۴-سطح بحرانی آهن در گیاه لوبیا ………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۷-۵-عوامل موثر بر فراهمی آهن برای گیاه………………………………………………………………………………….. ۳۴
فصل سوم:مواد و روش ها
۳-۱-زمان وموقعیت جغرافیایی واقلیمی محل اجرای طرح ………………………………………………………………… ۳۶
۳-۲-ویژیگی آب و هوایی منطقه …………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۳-۳-تعیین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک محل آزمایش ………………………………………………………….. ۳۶
۳-۴-نحوه انجام آزمایش وطرح آزمایشی مورد استفاده …………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۵-خصوصیات مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۵-۱-ارتفاع گیاه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۳-۵-۲-تعدادغلاف در بوته ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۳-۵-۳-طول غلاف ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۵-۴-تعیین عملکرد قسمت های هوایی در لوبیا …………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۵-۵-تعیین تعداددانه خشک در لوبیا …………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۵-۶-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا ……………………………………………………………….
………………….. ۳۸
۳-۵-۷-تعیین تعداددانه خشک در بوته لوبیا ……………………………………………………………………………………. ۳۸
۳-۵-۸-محاسبه شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۵-۹-شاخص برداشت دانه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۶-تجزیه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل
۴-۱- اثرمالچ ومقدارمصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا ………………………………………………………………………… ۴۱
۴-۲-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداد غلاف سبز لوبیا …………………………………………………………………. ۴۱
۴-۳-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه سبز لوبیا ……………………………………………………………………… ۴۳
۴-۴-اثرمالچ ومقدار مصرف آهن برعملکرد غلاف سبزلوبیا ……………………………………………………………….. ۴۴
۴-۵-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه درغلاف لوبیا ………………………………………………………………… ۴۵
۴-۶-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردبیولوژیک لوبیا …………………………………………………………………. ۴۶
۴-۷-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردقسمت های هوایی ……………………………………………………………. ۴۷
۴-۸-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن عملکرددانه خشک درلوبیا ………………………………………………………………. ۴۹
۴-۹-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکرد غلاف خشک لوبیا …………………………………………………………… ۵۰
۴-۱۰-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه خشک دربوته لوبیا ………………………………………………………. ۵۱
۴-۱۱-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هرغلاف لوبیا……………………………………………. ۵۱
۴-۱۲-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف خشک در هربوته لوبیا ………………………………………….. ۵۳
۴-۱۳-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت لوبیا …………………………………………………………….. ۵۳
۴-۱۴-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت دانه لوبیا ……………………………………………………… ۵۴
فصل پنجم: گیری
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا ………………………………………………………… ۴۲
نمودار۴-۲- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز لوبیا در واحد سطح ……………………………. ۴۲
نمودار۴-۳- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد دانه سبز لوبیا در واحد سطح ……………………………….. ۴۴
نمودار ۴-۴- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا …………………………………………….. ۴۸
نمودار ۴-۵-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا ……………………………………………….. ۴۸
نمودار ۴-۶- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد قسمتهای هوایی لوبیا …………………………………….. ۴۹
نمودار ۴-۹-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک لوبیا ……………………………………………… ۵۲
نمودار۴-۱۱-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک لوبیا …………………………………………. ۵۲

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۳-۱- مشخصات خاک محل انجام آزمایش …………………………………………………………………………….. ۳۶
جدول۴-۱-تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا…………. ۴۶
جدول ۴-۲-جدول مقایسه میانگین اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا . ۴۷
جدول۴-۳-تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا …………. ۴۹
جدول۴-۴- مقایسه میانگین اثر مالچ بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا

edame