کمیته حسابرسی

کمیته حسابرسی

رابطه مستقیمی با تعداد اعضای هیأت مدیره دارد. همچنین اشاره شده که شاید توضیحی که برای عدم وجود رابطه معنادار میان سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی ( مانند استقلال اعضای هیأت مدیره و کمیته حسابرسی ) و مدیریت سود وجود دارد، عدم تأثیرگذاری اعضای هیأت مدیره نسبت به وظایف نظارتی است که مدیریت توان نفوذ در آنها را دارد. یافته ها نشان می دهد که قومیت برشدت مدیریت سود اثری نداشته است که احتمالاً به خاطر وجود بعضی ویژگی های شخصیتی دیگر در مدیران مورد مطالعه (بومی مالزی) بوده است.
کلین۳۹ در سال ۲۰۰۶ به بررسی وجود ارتباط میان کمیته حسابرسی ومشخصه های هیأت مدیره با مدیریت سود انجام گرفته توسط ۶۸۷ شرکت بزرگ وپرمعامله ایالات متحده پرداخت . نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه غیرخطی معکوسی میان استقلال کمیته حسابرسی و دستکاری سود وجود دارد. این رابطه تنها وقتی دیده می شود که کمیته حسابرسی دارای تعداد کمتری از اکثریت مدیران مستقل است . جالب اینکه نتایج این پژوهش برعکس قوانین جدید ، رابطه معنا داری میان مدیریت سود و وجود صددرصدی مدیران مستقل درکمیته حسابرسی پیدا نکرد .

مدیریت سود با یکی بودن سمت های رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل رابطه مستقیم دارد وبا مالکیت مدیران و عضویت سهامدار عمده درکمیته حسابرسی رابطه معکوس دارد. این پژوهش نشان داد که هیأت مدیره های مستقل تر احتمالاً درنظارت برفرآیند حسابداری مالی مؤثرتر خواهند بود.
آتماجا و همکاران۴۰ در سال ۲۰۰۸ تأثیر اندازه هیأت مدیره و استقلال آن بر مدیریت سود را مورد بررسی قرار دادند.نمونه آنها شامل مجموعه ای از شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی فهرست شده در بازار بورس استرالیا در طول دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴بوده است .
نتایج حاصل از داده های پنل نشان داد که هیأت مدیره مستقل با مدیریت سود رابطه منفی دارد. همچنین، نتایج بیانگروجود اقلام تعهدی اختیاری بیشتردر شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیر خانوادگی بوده است.
سید ذوالفیقارعلیشاه و همکاران۴۱ در سال ۲۰۰۹ پژوهشی را با عنوان “حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های لیست شده پاکستانی ” انجام دادند .آنها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز اقلام تعهدی اختیاری را محاسبه نمودند وبا آزمون فرضیه ها به روش رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حاکمیت شرکتی بطور مثبت با مدیریت سود ارتباط دارد.یکی ازدلایل این نتیجه، افشاء شیوه های حاکمیت شرکتی ارائه شده به وسیله شرکتها بیان شده است.

۲-۶-۲.پیشینه پژوهش درون کشور
عظیم اصلانی درسال ۱۳۸۵ در دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات ، پژوهشی را با عنوان “حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ” انجام داد.در این پژوهش ، چگونگی کنترل ، اداره ونحوه تأمین مالی شرکت های مذکور مورد بررسی قرارگرفت. همچنین وجود سهامدارعمده درساختارمالکیت شرکتها، تنها سازو کاری ازحاکمیت شرکتی بود که بررسی شد. میزان تمرکز مالکیت در شرکت های ایرانی و سطوح مختلف آن محاسبه شده و میانگین سرمایه درطی این دوره به عنوان اندازه شرکتها در نظر گرفته شد. سه سطح بالا ، متوسط و پایین برای اندازه و همچنین تمرکز مالکیت درنظر گرفته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که ایجاد بدهی با میانگین نسبت ۶/۰ مهمترین شیوه تأمین مالی درشرکت های ایرانی می باشد و انتشار سهام و سود انباشته به ترتیب با میانگین های ۳/۰ و ۱/۰ به عنوان دیگر شیوه های مورد استفاده جهت تأمین مالی درنظر گرفته می شود.
میزان تمرکز مالکیت (سهامدار عمده) در شرکت های ایرانی با میانگین ۱/۵۰ درمقایسه با دیگرکشورها بسیاربالا می باشد. تمرکزمالکیت درشرکت های با اندازه پایین بیشتر است . با افزایش اندازه ازمیزان اتکای آنان به تأمین مالی ازطریق ایجاد بدهی کاسته وبرمقدار انتشار سهام به میزان اندکی افزوده می گردد. همچنین با افزایش تمرکز مالکیت برمیزان اتکا به تأمین مالی ازطریق ایجاد بدهی به مقدار قابل توجهی افزوده می شود.
محمد مرفوع درسال ۱۳۸۵ دردانشگاه علامه طباطبایی ، پژوهشی رابا عنوان “رابطه اعضای غیر موظف هیأت مدیره وسرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها” انجام داد. در این پژوهش رابطه اعضای غیر موظف هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با دقت، سوءگیری ،به موقع بودن و دفعات تجدیدنظر درپیش بینی سود مورد بررسی قرار گرفت.
نمونه پژوهش ازمیان شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ، طی سال های ۸۲ تا ۸۴ انتخاب شد ودرمجموع شامل ۳۳۰مشاهده بود. برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی با به موقع بودن و دفعات تجدید نظر پیش بینی ازروش لاجیت دوتایی و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی با دقت و سوءگیری پیش بینی از روش رگرسیون استفاده گردید. همچنین پنج متغیر کنترلی اندازه شرکت، حسابرس شرکت ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ، تعداد روزهای بین تاریخ پیش بینی وتاریخ پایان دوره مالی ونوع خبر(خوب یا بد بودن آن) نیزمدنظر قرارگرفتند. یافته ها، بیانگر نقش بسیارضعیف مدیران غیرموظف وسرمایه گذاران نهادی دراثرگذاری بر ویژگی های پیش بینی سود شرکت است.
زهرا پور زمانی (۱۳۸۵) ،دردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، دررساله دکتری خود با عنوان ” رابطه حاکمیت شرکتی وپیش بینی ورشکستگی شرکت ها” به ب
ررسی تأثیر مالکیت متمرکز وویژگی های هیأت مدیره براحتمال وقوع بحران مالی پرداخت.در این پژوهش تمامی فرضیات ازطریق برآورد چهار الگویی لاجیت ، شامل الگوی اول ( الگویی که صرفاً شامل متغیرهای مالی بوده است) ، الگوی دوم ( الگویی که شامل متغیرهای مالی و ساختار مالکیت بوده است)، الگوی سوم (الگویی که شامل متغیرهای مالی ، ساختارمالکیت و استقلال هیأت مدیره بوده است) والگوی چهارم (الگویی که شامل متغیرهای مالی ، ساختار مالکیت ، استقلال هیأت مدیره واظهار نظر حسابرسی بوده است) مورد آزمون قرار گرفتند. بعد از بکارگیری آزمون های تحلیل رگرسیون لاجیت مشخص شد که هیچ گونه نتیجه معنا داری درمورد ارتباط متغیرهای ساختارمالکیت ، ویژگی های هیأت مدیره واظهارنظرحسابرس با احتمال وقوع بحران مالی و ورشکستگی شرکت وجود ندارد.
درحالی که یافته های پژوهش نشان دادند که نسبت های مالی ( نسبت سودآوری ونسبت نقدینگی) می توانند درمتمایزساختن شرکت موفق وشرکت ورشکسته مفید واقع شوند.
نرگس یزدانیان )۱۳۸۵( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار داد . در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود استفاده گردیده است . بدین منظور اطلاعات ۱۷۷ شرکت طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ به کار گرفته شده است. واکاوی داده ها به صورت مقطعی (بررسی سال به سال ) صورت گرفت. نتایج بیانگر این مطلب است که وجود مدیران غیر موظف ، عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسایرسان داخلی روابط معناداری با مدیریت سود ندارند .
رضا رجبی (۱۳۸۵) دردانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات پژوهشی با عنوان “بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی برهزینه سرمایه شرکت” انجام داد که درآن تأثیربرخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند ساختارهیأت مدیره ، ساختارمالکیت وکیفیت اطلاعات مالی برهزینه سرمایه شرکت مورد بررسی قرارگرفت . دراین پژوهش شرکت هایی که ازسال ۸۱ وقبل از آن دربورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند به عنوان جامعه آماری مورد مطالعه انتخاب شد. آزمون ها وتحلیل های مرتبط با فرضیه ها مؤید این مطلب بود که درجامعه مورد مطالعه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و میزان سرمایه شرکت هیچ گونه رابطه معنادار وجود ندارد.
فرحناز قنبری درسال ۱۳۸۶ دردانشگاه الزهرا درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی برعملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران” به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی وعملکرد شرکت پرداخت. نسبت حضور اعضای غیرموظف درترکیب هیأت مدیره ، حسابرس داخلی وشفافیت اطلاعاتی مکانیزم های درونی و سرمایه گذاری نهادی به عنوان مکانیزم بیرونی دراین پژوهش درنظر گرفته شده است.
با نمونه ای مشتمل بر۷۳ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وبا استفاده داده های سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ وبا کمک روش های آماری (ضریب همبستگی ، تحلیل ضرایب رگرسیون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ) فرضیه های پژوهش مورد واکاوی قرارگرفت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این مطلب بود که نسبت حضور اعضای غیرموظف درترکیب هیأت مدیره برعملکرد تأثیری ندارد ، وجود حسابرس داخلی رابطه ای مستتقیم با عملکرد دارد، شفافیت اطلاعاتی رابطه ای با عملکرد شرکت ندارد وبالاخره سرمایه گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم دارد.

سید عزیز سیدی (۱۳۸۶) در دانشگاه تهران درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین مشخصه های خود هیأت مدیره با مدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران” با استفاده از روش رگرسیون به بررسی نمونه ۷۱ شرکتی خود پرداخت. نتایج آزمون های آماری درخصوص فرضیه های این پژوهش نشان داد که بین تعداد جلسات هیأت مدیره و وجود مدیران غیرموظف درهیأت مدیره با اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین سطح دانش مالی اعضای هیأت مدیره واقلام تعهدی اختیاری رابطه معنادار مستقیمی برقراراست .
مریم فعلی (۱۳۸۷) در دانشگاه تهران درپایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی وارزش شرکت” ، هدف انجام پژوهش را بررسی نقش سهامداران نهادی ودرصد مدیران غیرموظف برارزش شرکت دراطلاعات چهارساله ۹۷ شرکت بیان کرد. نتایج نشان داد با توجه به آن که میزان مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار زیاد می باشد،رابطه معناداری بین سهامداران نهادی وارزش شرکت وجود ندارد. همچنین با توجه به این که درکلیه شرکت های نمونه حداقل یک عضو غیرموظف درهیأت مدیره وجود دارد رابطه معناداری بین وجود مدیران غیرموظف وارزش شرکت وجود دارد.
در جدول صفحه بعد خلاصه ای ازتحقیقات صورت گرفته درون وبرون کشوری درزمینه حاکمیت شرکتی، آورده شده است.

جدول ۱-۶-۲ خلاصه پژوهش های انجام شده درزمینه حاکمیت شرکتی ( داداشی ، ۱۳۸۸، ۱۲۱)

ردیف
عنوان تحقیق
پژوهشگر
کشور
سال
یافته های حاصل از پژوهش
۱
رابطه بین حاکمیت شرکتی (مدیران غیرموظف وکمیته حسابرسی ) ومدیریت سود
پیزنل، پاپ ویانگ
انگلستان
۲۰۰۰
? تعدادمدیران غیرموظف با احتمال مدیریت تعهدات غیرعادی رابطه عکس دارد.
? عدم وجود رابطه بین کمیته حسابرسی ومدیریت سود.

۲
رابطه بین حاکم
یت شرکتی (سرمایه گذاران نهادی وسهامداران عمده) ومدیریت سود
چانگ ، فیرس وکیم
آمریکا
۲۰۰۲
? وجود رابطه معکوس بین حضور سهامداران نهادی وعمده در شرکت با مدیریت سود
۳
رابطه بین حاکمیت شرکتی ( کمیته حسابرسی وساختارهیأت مدیره) و مدیریت سود
ژی و دادالت
آمریکا
۲۰۰۳
? نسبت مدیران غیرموظف دارای پیشینه حقوقی ، دوشغله بودن مدیرعامل ودرصد سهام سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ندارد.
? تعداد جلسات هیأت مدیره با مدیریت سود ، رابطه معکوس دارد.
? نسبت مدیران غیر موظف مستقل بامدیریت سود ، رابطه معکوس دارد.
? اندازه هیأت مدیره نیزبا مدیریت سود رابطه معکوس دارد.
? نسبت عضویت مدیران غیرموظف درکمیته حسابرسی با مدیریت سود ، رابطه عکس دارد.
? تعداد جلسات کمیته حسابرسی با مدیریت سود ، رابطه معکوس دارد.
۴
رابطه حاکمیت شرکتی (کمیته حسابرسی و ویژگی های هیأت مدیره ) و مدیریت سود
کلین
آمریکا
۲۰۰۴
? وجود رابطه معکوس بین استقلال کمیته حسابرسی ومدیریت سود.
? عدم وجود تفاوت با اهمیت درزمینه مدیریت سود بین شرکت هایی که همه اعضای کمیته حسابرسی آنها ، مستقل هستند و شرکت هایی که اکثریت اعضای کمیته درآن مستقل هستند.
? وجود رابطه معکوس بین مدیریت سود ومیزان سهام تحت تملک مدیرعامل.
۵
تأثیر حاکمیت شرکتی ( کمیته حسابرسی ، سهامدارعمده ، سرمایه گذاران نهادی و ساختارهیأت مدیره) بر هزینه سرمایه شرکت
لافوند، اشباق و کولینز
آمریکا
۲۰۰۴
? وجود رابطه معکوس بین استقلال کمیته حسابرسی وهزینه سرمایه شرکت ها.
? شرکت های دارای سرمایه گذاران نهادی ، هزینه سرمایه پایین تر وشرکت های دارای بلوک سهامداران زیاد، هزینه سرمایه بالاتری دارند.
? وجود رابطه معکوس بین هزینه سرمایه با استقلال هیأت مدیره
ردیف
عنوان تحقیق
پژوهشگر
کشور
سال
یافته های حاصل از پژوهش
۶
رابطه بین حاکمیت شرکتی(سرمایه گذاران نهادی و ترکیب هیأت مدیره) با احتمال وقوع تقلب درصورت های مالی
وینتا شرما
استرالیا
۲۰۰۴
? وجود یک رابطه معکوس بین حضور سرمایه گذاران نهادی واحتمال وقوع تقلب
? ضریب متغیر دوشغله بودن مدیران برای شرکت هایی که درآنها تقلب صورت گرفته، بیشتر است.
? وجود یک رابطه معکوس بین استقلال هیأت مدیره و احتمال وقوع تقلب.
۷
رابطه بین حاکمیت شرکتی (سرمایه گذاران نهادی ، نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره وحضور مدیران مالی در ترکیب هیأت مدیره) و مدیریت سود
پارک وشین
کانادا
۲۰۰۴
? نبود رابطه بین نسبت مدیران غیر موظف هیأت مدیره ومیزان دستکاری اقلام تعهدی.
? حضور مدیران با تخصص مالی درهیأت مدیره ، ازهموارسازی سود جلوگیری

edame

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *