پایان نامه مهارت های اجتماعی

پایان نامه
مهارت های اجتماعی

ت و اداره کردن در موقعیت رشد و توسعه نیازمند شایستگی و کفایت است . البته قبل از آن باید توان، قابلیت وبنیه مدیر افزایش یابد . مدیری که از شایستگی و توان هوشی بالایی برخوردار است ، می تواند با به کارگیری هر یک از انواع هوش چند گانه ی خود ، چنان اطمینانی را در کارکنان به وجود آورد که انها تمام وقت و توان خود را صرف تحقق اهداف سازمان نمایند . در چنین شرایطی است که سازمان به طور مداوم رشد و توسعه می یابد و این رشد و توسعه منجر به پیشرفت جامعه می گردد . در حال حاضر ، هوش هیجانی و رابطه آن با خودکارامدی مورد توجه سازمان ها است . در این پژوهش مدلی که توسط دانیل گلمن ارائه شده ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در بخش دوم نیز به بررسی و مطالعاتی که پیش از این در ارتباط با هوش هیجانی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است ، پرداخته شد . با توجه به مبانی تئوریکی به نظر می رسد که هوش هیجانی به عنوان عامل تاثیر گذار که شامل خود آگاهی ، انگیزش ، خود گردانی ،همدلی و مهارتهای اجتماعی می باشد می تواند موجب بهبود خودکارآمدی مدیران شود .

بر همین اساس شکل شماره ( ۱-۲ ) چارچوب این پژوهش را نشان می دهد .

شکل شماره ( ۱-۲ ) :چارچوب نظری پژوهش

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش

مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق ،اهداف و مرور پیشین نگاشته ها به انتخاب نوع و روش تحقیق ،تعیین متغییرها و فرضیه های تحقیق پرداخته می شود .هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه ای اتخاذ گردد تا هر چه سریعتر ،دقیقتر و آسانتر بتوان به اهداف مورد نظر و پاسخ پرسش های تحقیق دست یافت.همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری ،برآورد حجم نمونه ،روش نمونه گیری ابزار تحقیق ،اعتبار ابزار سنجش ،روایی پرسشنامه و روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.
روش تحقیق
از نظر هدف ،این تحقیق کاربردی است واز لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی (همبستگی) است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران گروه های آموزشی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷ به تعداد ۱۱۵نفر است.
تعیین حجم نمونه
حجم نمونه مطابق با جدول مورگان ۹۷ نفر برآورد شده است که بر اثر افت نمونه به تعداد ۸۳ نفر کاهش یافته است .

روش نمونه گیری
برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است که در جدول شماره (۱-۳) توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری را به تفکیک واحد دانشگاهی نشان می دهد.
جدول شماره (۱-۳) :توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری به تفکیک واحد دانشگاهی
دانشگاه حجم جامعه حجم نمونه
گرمسار ۲۲ ۱۶
سمنان ۲۲ ۱۴
دامغان ۱۴ ۱۳
شاهرود ۲۱ ۱۳
علی آباد ۱۲ ۸

گرگان ۱۴ ۹
آزادشهر ۱۰ ۱۰
جمع ۱۱۵ ۸۳

ابزار گردآوری داده ها:
داده های لازم برای پاسخگویی به سوالات تحقیق از طریق دو پرسشنامه جمع اوری شده است۱- پرسشنامه هوش هیجانی ۲- پرسشنامه خود کار امدی محقق ساخته.
الف- پرسشنامه هوش هیجانی:
از آنجاییکه پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان دارای ۱۵ مقیاس می باشد و از این ۱۵مقیاسها ،۵ مقیاس آن با پنج مولفه مورد استفاده در این پژوهش ،که بر اساس نظریه گلمن است مطابقت دارد. بنابراین سعی شد که از این پرسشنامه جهت آزمودن هوش هیجانی مدیران استفاده شود.
مشخصات آزمون هوش هیجانی بار –ان : این آزمون دارای ۱۱۷ سوال و ۱۵مقیاس می باشد که توسط بار-ان بر روی۳۸۳۱ نفر از۵ کشور (آرژانتین ،آلمان،هند،نیجریه و آفریقای جنوبی ) که ۴۸/۸ درصد آنان مرد و ۵۱/۲ درصد آنان زن بودند ،اجرا شده و به طور سیستماتیک در آمریکای شمالی هنجار یابی گردید.
نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از حد مناسبی از اعتبار و روایی برخوردار است . همانطور که در تاریخچه این آزمون آمده است این آزمون در اصفهان نیز هنجار یابی شده است.
پاسخ های آزمون نیز بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای در طیف لیکرت (کاملا موافقم ،موافقم،تاحدی موافقم،مخالفم،کاملامخالفم) تنظیم شده است. مقیاس های مورد استفاده در پرسشنامه :خوداگاهی هیجانی،انگیزش،خودابزاری یا خودگردانی ،همدلی و مهارت های اجتماعی.
.
روش نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی :
از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف۵ درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از ۵ به یک (کاملا موافقم ۵ و کاملا مخالفم ۱) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس ،که باعلامت* مشخص شده اند از یک به ۵ (کاملا موافقم ۱ و کاملا مخالفم۵) انجام می شود .نمره کل هر مقیاس ،برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات ۵ مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون ،نشانگر موفقیت برتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و بر عکس میباشد. مثلا کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود آگاهی ؛نشان دهنده ،خود آگاهی بیشتر در فرد است.
ب -پرسشنامه خودکارامدی :
برای سنجش مفهوم خودکارامدی تمامی ادبیات و مبانی نظری مورد مطالعه قرار گرفت .نهایتا بر اساس نظریه خودکارامدی باندورا (۱۹۹۷) پرسشنامه ای مرکب از ۲۲ سؤال در طیف پنج درجه ای لیکرت تدوین شد.

روایی و پایایی ابزارها
به منظور تعیین روایی پرسشنامه ،چندین نسخه ازآن در اختیار تعدادی از متخصصان ذیربط قرار گرفت و از آنها درخواست شد تا نظرات اصلاحی خود در ارتباط با پرسشنامه را بیان نمایند. پس از دریافت نظرات و اصلاح پرسشنامه ،برای اصلاح نهایی ،پرسشنامه مذکور در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار داده شد و از نظرات ایشان برای اصلاحات نهایی پرسشنامه استفاده شد .تعداد ۲۰ مورد از هر دو پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید .ضریب آلفای کروانباخ برای پرسشنامه خودکارامدی ۸۳۱۲٫ محاسبه شد .همچنین ضریب آلفای کروانباخ پرسشنامه هوش هیجانی به شرح جدول(۲-۳) محاسبه شده است .

جدول شماره (۳-۲) :نتایج ضریب پایایی مولفه های هوش هیجانی
شماره سؤال ها ضریب پایایی تعداد گویه ها مولفه ها
۱٫۵٫۶٫۱۳٫۲۷٫۳۰ ۴۰/۰ ۶ خودآگاهی
۲٫۴٫۸٫۱۰٫۱۲٫۲۳ ۳۶/۰ ۶ انگیزش
۳٫۲۲٫۲۴٫۲۵٫۲۶٫۲۸ ۴۷/۰ ۶ خود کنترلی
۹٫۱۱٫۱۴٫۱۶٫۱۸٫۲۱ ۵۸/۰ ۶ همدلی
۷٫۱۵٫۱۷٫۱۹٫۲۰٫۲۹ ۲۷/۰ ۶ مهارت های اجتماعی
۷۶۷۴/۰ ۳۰ کل(هوش هیجانی)

شیوه و مراحل جمع آوری داده ها :
برای اجرای پژوهش پس از اینکه پرسشنامه ها تهیه شد نمونه تحقیق ازبین مدیران گروه های آموزشی به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند پس از مراجعه به هر یک از دانشگاههای مربوطه و کسب اجازه از قسمت حراست و هماهنگی با معاونت دانشگاه و سپس مراجعه به هریک از مدیر گروه ها در دفاتر مخصوص خودشان و درخواست همکاری نمودن ،جهت پر کردن پرسشنامه ها مبنی بر اینکه اطلاعات آنها صرفا جهت انجام کار پایان نامه است ،پرسشنامه ها بین آنها توزیع و سپس جمع آوری شد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها :
برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است که در ذیل به ویژگی هر یک از آنها پرداخته می شود.
از روش آمار توصیفی به منظور دسته بندی گروه های آزمودنی از نظر سن ،جنس،وضعیت تأهل ،سطح تحصیلات،رشته تحصیلی،سابقه تدریس ،سابقه مدیر گروهی ونام واحد دانشگاهی به منظور محاسبه فراوانی ،درصد فراوانی ، درصد معتبر،درصد تجمعی استفاده شده است.
در بخش آمار استنباطی ازآزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .برای بررسی اثر جمعی متغیر های مستقل (مؤلفه های هوش هیجانی به صورت تک تک) تحقیق بر متغیر وابسته (خود کارامدی) از روش رگرسیون استفاده می گردد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
این فصل اختصاص به تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش دارد.ارائه نتایج یک تحقیق بر حسب نحوه تنظیم یافته های آن ،می تواند صورت های مختلفی داشته باشد.در این پژوهش از روش استنباطی برای تحلیل داده ها استفاده شده ،همچنین اطلاعات فردی مربوط به جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،سطح تحصیلات ،رشته تحصیلی،سابقه تدریس وسابقه مدیر گروهی ،نام گروه آموزشی و نام واحد دانشگاهی از روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدیر کل