پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان: اهميت ارتباطات

پایان نامه مهارت ارتباطی معلمان: اهميت ارتباطات

هدف و اهميت ارتباطات
در هر واكنش انساني دو عامل مهم وجود دارد: مفاد  و فرايند 3.
مورد اول با اصل مطلب يا موضوعي كه گروه روي آن كار مي كند، سرو كار دارد . در اغلب واكنش ها توجه بيشتر مردم بر روي مفاد يا مندرجات است .
عامل دوم – فرايند – با اين موضوع كه چه چيز بين افراد گروه و يا براي آنها درهنگام كار اتفاق مي افتد، سرو كار دارد.  فرايند، دامنه وسيعي از موارد را در بر مي گيرد؛ نظير : مشاركت، شيوه نفوذ ، هنجارها ، رويه هاي تصميم گيري و بسياري ديگر. مطالعه شيوه اي كه در آن افراد در درون يك گروه عمل مي كنند، بسيار مهم است، زيرا، رفتارهاي آنان موجب انتقال پيغام هاي زيادي، هم در مورد مفاد و يا زمينه ارتباط و هم چگونگي انتقال اطلاعات درباره احساسشان در مقابل پيغام مي شود.
در زندگي روزمره ما به دلايل مختلفي ارتباط برقرار مي كنيم . بعنوان مثال :

  • برقراري ارتباط براي به دست آوردن چيزي
  • برقراري ارتباط براي اينكه رفتار كسي را عوض كنيم
  • برقراري ارتباط براي اينكه چيزي را بفهميم
  • برقراري ارتباط براي اينكه احساسات خود را بيان كنيم .
  • برقراري ارتباط براي اينكه از معاشرت با ديگران لذت مي بريم .
  • برقراري ارتباط براي اينكه مشكلي را حل كنيم .
  • برقراري ارتباط براي علاقه .
  • برقراري ارتباط براي اين كه موقعيت اين گونه ايجاب مي كند ( همان منبع، ص 69 ) .

جريان اطلاعات در سازمان هاي امروزي بايد از هر زمان ديگر شتابنده تر باشد . يك فرد فقط از طريق ارتباط، مي تواند با ديگري تماس حاصل كرده؛ ضمن برآورد نيازهايش به كارها صورت عمل بدهد . به همين ترتيب در يك سازمان افراد به وسيله ارتباط برقرار كردن قادرند بين فعاليت ها هماهنگي بوجود آورده و به نتيجه مطلوب برسند . ارتباطات همچنين در سازمان يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است ؛ چرا كه اطلاعات بعنوان يك داده مهم در سيستم سازماني و در سايه ارتباطات موثر وارد سازمان مي شود و همين كه به سازمان راه يافت، باز نيازمند يك سيستم ارتباطي كارآمد است تا مورد پردازش قرار گرفته و بسان خون در رگهاي سازمان جريان يابد. براي كارآمد بودن ، يك مدير به اطلاعاتي نياز دارد كه به او امكان انجام دادن وظايف و كوشش هاي مديريت را بدهد .
به دو دليل ارتباطات براي مديران حائز اهميت مي باشد : نخست اينكه، ارتباطات فرايندي است كه مديران با استفاده از آن وظايف برنامه ريزي ، سازماندهي ، رهبري ، هماهنگي و كنترل را به انجام مي رسانند . دوم اينكه،  ارتباطات فعاليتي است كه مديران قسمت زيادي از وقت خود را به آن اختصاص مي دهند؛ زيرا، فرايند ارتباطات به مديران اين امكان را مي دهد تا مسئوليت هاي خود را ايفا كنند ( حقيقي، 1380 ) .
استونر و ونكل 1 در كتاب مديريـت از قول «پيتـر دراكر» 2 نقل قـول مي كنند كه مدير افراد را اداره نمي كند؛ بلكه آنها را برمي انگيزد، راهنمايي مي كند و براي دست يافتن به هدف ها سازمان مي دهد. كارآمدي مدير بستگي به توانايي او در برقراري ارتباطات با كاركنان دارد. چنانكه اين نقش را به نحو مطلوب ايفا كند. تأخير در كار از ميان مي رود، سوء تفاهم، ابهامات و تعارضات به حداقل تقليل مي يابند و هماهنگي و زمينه هاي كنترل فراهم مي شود (به نقل ازچاندن 3، 1987).
اهميت ارتباطات در سازمان ها تا بدان حد است كه فقدان يا ابهام در آن را يك عامل اصلي، از منابع اصلي بروز تعارضات در سازمان دانسته اند . جــلوگيري از دخالت ذهنيــت ها در ارتـباطات سازماني ، آشكار سازي منظورها ، انعطاف پذيري در پذيرش نظرات ديگران ، استفاده از حركات و  اشارات مناسب براي انتقال پيام ، شناسايي عوامل فيزيكي و رواني محل ارتباط، از  جمله عواملي هستند كه مي توانند تعارض ناشي از ارتباطات مبهم را به حداقل برسانند . (سلطاني، 1377).
2- Importance and objectives of communication
3- Content and Process
1- Stoner and Wankel
2- Drakkar,Peter
3- Chandan
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس

92