پایان نامه سلامت سازمانی

پایان نامه
سلامت سازمانی

وری که بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت تهیه و تنظیم شده بود بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده از هر دو روش آمار توصیفی واستنباطی با نر م افزار SPSS استفاده شده است. از ضریب همبستگی جهت مشخص کردن رابطه ی متغیر هوش هیجانی وابعاد آن با میزان بهره وری مدیران واز رگرسیون گام به گام ، جهت شناسایی سهم تبینی هر یک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی میزان بهره وری مدیران وآزمونها ی T مستقل و تحلیل واریانس یک راهه ، جهت تعیین رابطه متغیرها با عوامل دموگرافیک جنس ،سن ، سابقه وسطح تحصیلات استفاده شده است. نتایج حاکی از ان است که بین هوش هیجانی وابعاد آن با بهره وری رابطه ای معنادار وجود دارد همچنین همه ی ۵ بعد پیش بینی وارد شده به مدل و نیزمقدار ثابت در پیش بینی متغیر ها بهره وری موثر هستند و همه ی آن هادر سطح ۰/۰۱ معنا دار هستند قابل ذکر است که بیشترین و کمترین میزانT به ترتیب مربوط به متغیرهای روابط بین فردی ومتغیر همدلی می باشد. همچنین متغیر سیاسی بیشترین تاثیر ومتغیر خودکنترلی کمترین سطح تاثیر را بر روی متغیر ملاک دارد همچنین میزان بهره وری مدیران با متغیر های دموگرافیکی جنس ،سن و سابقه و سطح تحصیلات دارای رابطه معنای داری میباشد.
صبوری(۱۳۸۶)تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و خوداثربخشی در میان معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار انجام داده است فرضیه های پژوهش ۱بین هوش هیجانی و خوداثر بخشی مدیران رابطه وجود دارد۲ بین هریک از مولفه های هوش هیجانی با خوداثر بخشی معلمان رابطه وجود دارد.جامعه آماری پژوهش شامل ۱۵۰ نفراز معلمان شهرستان گرمسار که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-همبستگی بوده است.نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خوداثر بخشی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین هریک از مولفه های هوش هیجانی با خوداثر بخشی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
میرزایی (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی رابطه ی هوش هیجانی وسلامت سازمانی با بهره وری مدیران مدارس متوسطه شهر تهران پرداخته است هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسلامت سازمانی مدیران با بهره وری مدیران مدارس متوسطه شهر تهران است جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ومعلمان مدراس متوسطه شهر تهران درسال ۸۵ بوده است تعداد ۱۵۰ نفر مدیر و ۴۵۰ نفر معلمان به روش تصادفی انتخاب شدند و ابزار استفاده شده مشتمل بر پرسشنامه های سلامت سازمانیOHI ،هوش هیجانی بار- ان وبهره وری محقق ساخته بر اساس مدل اچیو است. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری خطی نشان داد که بین هوش هیجانی B=0/238 , P0/01 و سلامت سازمانی B=0/448,P0/01 بابهره وری مدیران مدارس رابطه وجوددارد و الگوی ریاضی برای پیش بینی بهره وری بر اساس هوش هیجانی وسلامت سازمانی برقرار زیر است.سلامت سازمانی ۰/۴۴۸ + هوش هیجانی ۰/۲۳۸ + ۳۹/۷۹۱= بهره وری
عابدی و دیگران (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر بخشی شیوه یادگیری مبتنی بر خود برهوش هیجانی دانش اموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان انجام داده اند فرضیه موردنظر در این پژوهش این است که استفاده از شیوه یادگیری مبتنی برخود درافزایش هوش هیجانی دانش آموزان موثر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش اموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان که تعداد ۶۰ نفر بوده را تشکیل داده اند . روش نمونه گیر ی دراین پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است.ابزار مورداستفاده برای اندازه گیری هوش هیجانی ، مقیاس هوش هیجانی گوپر (۱۹۹۷-۱۹۹۶) بوده است وروش آماری در این پژوهش ، امارتوصیفی واستنباطی ، تحلیل واریانس وکوواریانس بوده است. نتیجه این پژوهش دررابطه باتاثیر معنا دار برنامه یادگیر ی مبتنی برخود ، درافزایش خودکنترلی و هوش هیجانی با نتایج ها وتر (۱۹۸۳) مطابقت دارد که فردمسئول قادربه کنترل عواطف منفی خود( مثل عصبانیت ) می باشد ودارای کردار اجتماعی است و یادگیرنده بامشارکت در یادگیری برنامه یادگیری مبتنی بر خود قادر میگردد تا فعالانه دریادگیری مشارکت کند.
شماعی زاده ودیگران(۱۳۸۴ ) پژوهشی باعنوان بررسی تاثیر مشاور شغلی بر افزایش خودکارامدی کار افرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام داده اند. فرضیه تحقیق : ۱)‌مشاور شغلی به شیوه گروهی ،‌خودکارامدی کارافرینی دانشجویان را افزایش میدهد.۲) بین افزایش خودکارامدی کارافرینی و جنسبت رابطه وجوددارد.جامعه اماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مراکز کارافرینی دانشگاه اصفهان تشکیل داده است وروش نمونه گیری تصادفی ساده است ابزار مورداستفاده دراین پژوهش پرسشنامه خودکارامدی کارافرینی است .ازمجموع نتایج بدست امده میتوان استنباط کرد که مشاوره شغلی درافزایش خودکارامدی کارافرینی دانشجویان موثر بوده است.
خلیلی آذر (۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان( مقایسه هوش هیجانی دانش اموزان تیز هوش وعادی و رابطه ان با پیشرفت تحصیلی) انجام داده است. فرضیه های۱ )بین هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش وعادی تفاوت معنا داری وجوددارد ۲)‌بین هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش وپیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجوددارد.۳) بین هوش هیجانی دانش اموزان عادی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجوددارد.جامعه آماری دراین پژوهش کلیه دانش اموزان دوره پیش دانشگاهی مدارس تیز هوش وعادی شهر تهران است که درسال تحصیلی ۸۵-۸۶ ثبت نام کرده اند نمونه پژوهش ۱۲۰ نفر و بر اساس ( جدول کوهن ۱۳۸۶، به نقل از سرمد وهمکاران ۱۳۸۰) انتخاب شده ا
ند. نمونه دانش آموزان عادی و تیز هوش ۶۰ نفر به صورت چندمرحله ای ونمونه دانش اموزان عادی به تعداد ۶۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شده است.برای اندازه گیر ی میزان هوش هیجانی ازمقیاس بار ان (۱۹۹۷) استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر تفاوت معنا داری بین هوش هیجانی دانش اموزان مدارس تیز هوش وعادی مشاهده نشد. بنابراین فرضیه اول این پژوهش تایید نمی شود یعنی هوش هیجانی دانش اموزان عادی وتیز هوش در پژهش حاضر متفاوت نیستند.۲) این فرضیه هم تاییدنمی شود یعنی بین هوش هیجانی وپیشرفت دانش اموزان تیز هوش رابطه ای وجود ندارد.۳) بر اساس یافته های این پژوهش میزان همبستگی هوشبهر هیجانی وپیشرفت تحصیلی دردانش اموزان
ب- سوابق پژوهش ها در خارج از کشور :
کرایس براون و همکاران ( ۲۰۰۲) در تحقیقی رابطه ی بین تصمیم گیری شغلی خود کارآمدی و هوش هیجانی را مورد بررسی قرار دادند . یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی به وسیله همدلی ، سودمند کردن احساسات دستکاری روابط بین فردی و عوامل خود کنترلی به طور مثبت و مستقیم با تصمیم گیری شغلی و خود کارآمدی رابطه دارد. در نهایت این که نقش جنس به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در بررسی رابطه هوش هیجانی و متغیرهای شغلی مورد تایید قرار نگرفت به عبارت دیگر بین مردان و زنان تفاوت معناداری دیده نشد . ( براون و همکاران (۲۰۰۲)به نقل از ایران بخش،۱۳۸۶ )
کریس واتکین ( ۲۰۰۰) در زمینه ی هوش هیجانی و پیشرفت شغلی به نتایج زیر دست یافت : کاربرد هوش هیجانی موجب پیشرفت و بهبود فرایند تصمیم گیری می شود . هوش هیجانی تاثیر مستقیمی بر میزان فروش کالا دارد و افراد دارای هوش هیجانی بالا در شغل های نیازمند تخصصی ( فنی ) کارآیی بهتری دارند .(به نقل از همان منبع)
سارنی ( ۱۹۹۸ ) در تحقیقی بر روی ۴۰۰ نفر از کارکنان شرکت های مختلف دریافت که : افراد دارای هوش هیجانی بالا از شادابی و نشاط ، سر زندگی و استقلال بیشتری در کار برخوردارند و عملکرد بهتری داشتند به زندگی خوش بین تر بوده و در برابر استرس مقاومت بیشتری دارند.(به نقل از رحمانی،۱۳۸۵)

کرنیک و زمیل ( ۱۹۹۷) در تحقیقی دریافتند که هوش هیجانی بالا با انعطاف پذیری ، خوش بینی ، خود انگیزی ، خطر پذیری همبستگی بالایی دارند و نیز دریافتند که افراد بی قرار ، بی حوصله و نا شکیبا که خونسردی خود را به آسانی از دست می دهند و بد اخلاق و عصبانی می شوند، از هوش هیجانی پایینی برخوردار می باشند .( ایران بخش،۱۳۸۶)
شوومینگ ( ۲۰۰۴ ) در تحقیقی ، ۱۸۶ معلم مرد و ۱۸۹معلم زن را از نظر هوش هیجانی مورد مقایسه قرار دادند ، تحلیل حاصل از این تحقیق نشان داد که زنان علاوه بر اینکه هوش هیجانی بالاتری را نسبت به مردان نشان دادند ، نمرات بالاتری را نیز در خود آگاهی و همدلی به دست آوردند. (به نقل از معماریان،۱۳۸۷)
جوزف کیاروچی ، فرانک پی دینز ، استفن اندرسون ( ۲۰۰۰ ) برای فهم رابطه هوش هیجانی ، استرس و سلامت روان مطالعه ای بر روی ۳۰۲ نفر از دانشجویان به روش مقطعی انجام دادند . نتایج این مطالعات نشان می دهد که برخی از اشکال هوش هیجانی ممکن است افراد را از استرس محافظت کرده و منجر به سازگاری و تطابق بهتر آنها شود . این تحقیق نشان می دهد افرادی که به ویژه در مدیریت و اداره عواطف و هیجانات دیگران عملکرد خوبی دارند از حمایت اجتماعی خوبی برخوردارند و با وجود این حمایت ، احساس رضایت مندی بیشتری دارند . این حمایت ممکن است آنها را از افسردگی و افکار خودکشی محافظت نماید . (همان منبع)
کیم (۲۰۰۳) در پژوهشی که بر روی ۲۲۰نفر از دانش آموزان دبیرستانهای شهر سوال کره جنوبی انجام داد به این نتیجه رسید که بین خود کارامدی عمومی ،افسردگی ،اضطراب،حساسیت وخصومت رابطه معنی دار وجود دارد . ( به نقل ازصبوری،۱۳۸۶)
بارساد(۲۰۰۰) هوش هیجانی و اثرات آن بر رهبری گروه را، مورد بررسی قرار داد.هدف این پژوهش توانایی بکار گیری هیجانات یا تولید هیجانها برای تسهیل حل مسئله در کارایی اعضای گروه می باشد .یافته های پژوهش نشان داد که گسترش هیجانهای مثبت در داخل گروه ها،همکاری و مشارکت اعضای گروه را تسهیل کرده ،تعارض را کاهش داده و میزان کارایی اعضای گروه را بهبود می بخشد.
مایک انیولا و بیوساری(۲۰۰۷) پژوهشی با عنوان « تأثیرهوش عاطفی در پیشرفت خودکارامدی دانشجویان دانشکده فدرال آموزش (ویژه) oyo در نیجریه که به تازگی از نظر بینایی دچارمشکل شده اند»انجام داده اند. این مطالعه به بررسی بکارگیری هوش هیجانی (EQ)در پیشرفت خودکارامدی دانشجویان که به تازگی از نظر بینایی آسیب دیده اند ، می پردازد. بیست و هشت نفر از این دانشجویان که دارای مشکل بینایی هستند ودراین مطالعه و تحقیق شرکت نموده اند، ۱۹ نفر از آنها مرد و ۴نفر زن می باشند که در محدوده سنی ۱۸الی ۲۳ سال و میانگین سن آنها ۵/۲۰سال می باشد. سه فرضیه شکل گرفته ودر سطح ۰۵/۰ آلفا آزمایش شده است . این نتایج حاکی ازآن است که تفاوتهای مهمی در سطح پیشرفت گروه تحت درمان و گروه کنترل وجود دارد. همچنین موضوعات مردان و زنان تفاوت مهمی در واکنش های آنها نسبت به درمان ایجاد می کند.موضوعات در خصوص سال آغاز نابینایی نشانگر اختلاف مهم در واکنشها نسبت به موضوعات می باشد. بنابراین ، برنامه هوش عاطفی ، برنامۀ موثری برای کنترل خودکارامدی می باشد.
ساموئل (۲۰۰۷) پژوهشی با عنوان «روابط هوش هیجانی و خودکارامدی در تاثیر نگرشهای میان معلمان دورۀ دبیرستان در جنوب غربی نیجریه» انجام داده است.هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط میان هوش هیجانی و خودکارامدی در تاثیر نگرشهای معلمان دوره دبیرستان در جنوب غربی نیجریه است. این نمونه شامل ۴۷۵ معلم دورۀ دبیرستان (مردان ۲۳۰۲، زنان = ۲۴۵) می باشد که به طور تصادفی از جنوب غربی نیجریه انتخاب شده اند .ارزیابیهای از فرم اطلاعات جمعیت شناختی ، تعهدات سازمانی ، هوش هیجانی ، خودکارامدی وکشمکشهای کارخانوادگی برروی معلمان صورت گرفت . اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از چندین تجزیه و تحلیل اولیه از نظر سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت .ولی فاقد آزمایش مربوط به سن ، جنس و کار بود . اجرای این یافته ها جهت انتخاب ، آموزش ، مشاوره و حفظ معلمان مورد بحث بوده است . نتایج حاکی ازآن است که هوش هیجانی وخودکارامدی معلمان منجر به ارتقاء و بهبود نگرشهای کاری آنها می شود.
آدلی وآدیمو(۲۰۰۸) پژوهشی با عنوان « هوش هیجانی، خودکارامدی و مذهبیت به عنوان ارزیابی کننده های آرامش روانی میان جوانان و دانش آموزان دورۀ دبیرستان در کشور نیجریه» انجان داده اند.این مقاله به هوش هیجانی ، خودکارامدی و مذهبیت به عنوان ارزیابی کننده های آرامش روانی میان دانش آموزان دورۀ دبیرستان می پردازد . در این تحقیق ، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ،برای انتخاب ۲۹۲جوان از ده ( ۱۰) دبیرستان نیجریه مورد استفاده قرار گرفته است . سن نمونه ها بین ۱۳_۲۰ سال می باشد . چهار ابزار به کارگرفته دراین تحقیق به ترتیب عبارتنداز: شاخص کلی خودکارامدی ، شاخص ارزیابی تجلی آرامش ؛ قانون و Wong،شاخص هوش هیجانی ( WLEIS) ؛ و شاخص مذهبی. این نتایج نشان می دهد که سه متغییر به عنوان یک طرح می توانند در پیش بینی آسایش روانی جوانان موثر باشند .براساس این یافته ها، پیشنهاد می شود ک
ه دبیران تلاش کنند تا اصول هوش هیجانی را به این دانش آموزان بیاموزند مشاوران و روانشناسان مدرسه برنامه هایی را برای تشویق هوش هیجانی و خودکارامدی مطرح می کنند .
سودالیس وهمکاران(۲۰۰۷) پژوهشی با عنوان «ویژگی هوش هیجانی و هیجانات وابسته به تصمیم»انجام داده اند.اگرچه تحقیق معتبر تجربی بروابستگی هیجانات در فرآیند های تصمیم گیری تاکید می ورزد ، ولی تفاوتهای شخصی در درک و تجربۀ هیجان بسیار نادیده انگاشته شده است. اکنون ماگزارشی ارائه نموده ایم که به بررسی رابطۀ میان ویژگی هوش هیجانی ( ویژگی EQیا ویژگی خودکارامدی هیجانی ) و اثر مبتنی بر تصمیم گیری می پردازد .در مطالعه ۱، مایک رابطه مثبت میان ویژگی EQواز بین رفتن حوصله بعد ازیادآوری یک تصمیم ضعیف درزندگی واقعی بدست آورده ایم . در مطالعه ۲، مابه رابطه ای منفی میان ویژگیEQو هیجانات منفی تجربه شده پس از چند روز بعد از یک مذاکرۀ ناموفق دست یافته ایم . علاوه براین ، ویژگی EQ مسلماً ، بادرک فوق فوق العاده موثر مرتبط است . این یافته ها به منابعی در خصوص تحقیق راجع به تصمیم رفتاری ، به بحث می پردازد و نقش تفاوتهای شخصی دراین تحقیق رابررسی می نماید.
مایک انیولا (۲۰۰۷) پژوهشی با عنوان «تاثیر هوش هیجانی وراهکارهای قوانین شخصی براصلاح رفتارهای تهاجمی جوانان با مشکل بینایی » انجام داده است .این مقاله به بررسی تاثیر دو تعادل نظیر ؛ طرح هوش هیجانی وآموزش قوانین شخصی در اصطلاح رفتارتهاجمی در جوانانی با مشکل بینایی می پردازد. چهل و هشت نفر از جوانان آسیب دیدۀ چشمی ( که افراد کاملاً نابینا تا افرادی با بینایی جزئی را شامل می شود ) در این مطالعه و تحقیق شرکت کرده اند . تاثیرات این تعامل نشان می دهد که شرکت کنندگان با تعاملات هوش هیجانی وآموزش قوانین شخصی درمان می شوند.در نتیجه پیشرفت چشمگیری در الگوی رفتار تهاجمی آنها نسبت به همتایشان در گروه کنترل صورت گرفته است . اکنون این یافته ها مورد بحث می باشد واشاره به روانشناسان مشاور، مربیان ویژه ، مدیران تربیتی ، والدین ، سیاستمداران ، این دولت تاکید شده است.

جمع بندی و ارائه چارچوب نظری تحقیق :

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبانی نظری در پژوهش حاضر به منظور رابطه ی هوش هیجانی مدیران گروه های آموزشی با خودکارآمدی آنان تدوین شده است . در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با هوش هیجانی و مولفه های آن و خودکارآمدی به بحث در مورد آنها پرداخته شد . این مباحث شامل ادبیات مربوط به هوش هیجانی و خودکارامدی و مبانی پژوهشی نیز شامل پژوهش های صورت گرفته در مورد هوش هیجانی و خود کارآمدی در داخل و خارج کشور می باشد . در بخش اول به بررسی مبانی نظری هوش هیجانی و خودکارآمدی پرداخته شده است . ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از ویژگی های بارز تمدن بشری است و هر روز بر تکامل و توسعه ی این سازمانها افزوده می شود ، بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافش نیازمند مدیران خلاقی است که با بهره گرفتن از هوشهای چند گانه خود ، ضمن بسیج امکانات ، سازمان را به سوی هدفی مشخص رهبری نمایند . مدیریت

مدیر کل