پایان نامه روش ای پی سی/:قراردادهای EPC

پایان نامه روش ای پی سی/:قراردادهای EPC

ويژگي هاي بارز قراردادهای EPC 

 • در مراحل اوليه طراحي بايستي مشخصات فني کامل و به روشني قيد شود.
 • کارفرما از نظر فني و قراردادي نيازهاي خود را کاملا مشخص کند.
 • بعد از انعقاد قرارداد، معمولا کارفرمایان در بحث ها و مذاکرات موضوع ضعف خواهد داشت.
 • ممکن است محدوده و نيز روش کنترل کارها توسط کارفرما منشا بروز اختلاف کرد.
 • خواسته ها و الزامات کارفرما در مورد راه اندازي بايد در قرارداد به دقت ذکر شود.

2-5- اجرای پروژه هاي متناسب با روش EPC  

 • کارفرما اطمينان زيادي دارد که قيمت و زمان انجام کار از ميزان توافق شده تجاوز نخواهدکرد.
 • کارفرما نخواهد خود را درگير مسائل پيشرفت روزانه کار نماید.
 • پيچيدگي پروژه، يکي بودن گروه طراحي و ساخت را ايجاب کند. (توجيه فيريک)
 • زمان و اطلاعات کافي براي بررسي و کنترل و ارائه طرح وجود ندارد.
 • کار شامل مقادير چشمگيري عمليات زيرزميني باشد.
 • کارفرما قصد نظارت نزديک و کنترل داشته باشد.
 • مبلغ هر پرداخت موقت، اجباراً بايد توسط مقامات مورد ارزيابي قرار گيرد.

 
علت استفاده از قراردادهای EPC
در قراردادهاي EPC  پيمانکار به منزله يک شخصيت حقوقي، با عهده دار شدن کليه مسئوليت ها در انتخاب روش کار براي تامين نتايج نهايي طبق مشخصات عملکرد تعيين شده به وسيله کارفرما داراي اختيار و آزادي عمل کامل است. کارفرما هم ضمن انجام تعهدات خود، پيشرفت کار را پي گيري مي نمايد.
با استفاده از اين روش عليرغم ايجاد برخي محدوديت ها براي کارفرما، با قراردادن کليه فعاليت هاي پروژه اعم از طراحي تا ساختار و راه اندازي به عهده پيمانکار و کافرما از قيد مسئوليت هاي سنگين مديريت و اجراي اين پروژه که اکثرا به علت تخصصي بودن کار و پيچيدگي فناوري از توان او خارج است آزاد مي گردد و درگيري کارفرما در فرآيند طراحي و اجرا در مقايسه با ساير روش هاي قراردادي به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش مي يابد و به طور عمده به مديريت قرارداد و با توجه به مفاد قرارداد به مرور و يا تائيد کارها خلاصه مي شود. مزيت عمده روش EPC نسبت به روش سنتي کاهش زمان انجام عمليات مي باشد. در پروژه هايي که به روش سه عاملي انجام مي شوند، خريد تمامي تجهيزات و مصالح بر عهده کارفرماست که  اين امر با توجه به فاصله زماني انجام طراحي توسط بخش غير کارفرمايي، با تاخير هاي جدي روبروست و نهايتا نيز بعضا باعث به وجود آمدن مشکلات بين پيمانکار ساخت و کارفرما مي گردد. لذا در سال هاي اخیر خصوصا در مناقصات صنايع نفت گاز و پتروشيمي، نيروگاه معدن انجام کار به روش EPC بسيار مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنين انجام توام طراحي وساخت توسط يک شرکت، امکان شروع کارهاي اجرايي قبل از اتمام کارهاي طراحي را فراهم مي کند که اين خود باعث کاهش زمان اجراي پروژه مي گردد[8].
اصولاً کارفرمايان تمايل دارند هيچ گونه ريسکي متحمل نشوند و اين مسئله نيز يکي از دلايل اقبال کارفرمايان به EPC است که البته موجب مي شود پيمانکار در پيشنهاد قيمت بسيار با احتياط عمل نمايد و نيز با توجه به اينکه پروژه بعد از تکميل به کارفرما تحويل داده مي شود نيازي نيست مشخص شود که عيب و نقص موجود به دليل طراحي، غلط بوده و يا در اجرا ضعف وجود داشته، زيرا به عنوان يک قانون کلي هر نقصي که در محدوده تعريف شده کار حادث شود، مسئول آن پيمانکار است.
 نکته قابل تامل اين است کارفرمايان مي دانند همراه با کنترل بيشتر مسئوليت نيز بيشتري مي شود و بنابراين هرجا که کارفرما در بحث طراحي پروژه درگير شود به همان نسبت مسئوليت او در قابل مشکلات پيش آمده بيشتر خواهد بود. بنابراين EPC يکي بهترين روش ها براي نيل به اين منظور است که مسئوليت کارفرما را کاهش دهد.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
شناسایی و بررسی  علل و عوامل تاثیرگذار بر ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت  (ای پی سی)  و ارائه راهکارهای کاهش آن

92