پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار شهروندی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع :
رفتار شهروندی-خرید و دانلود پایان نامه کامل

زنجان در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ به حجم ۲۳۴ نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه خود گزارش دهی هوش معنوی گینک(SISRI-24) و رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(۱۹۹۰؛ به نقل از موسوی و همکاران، ۱۳۹۰) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کل با رفتار شهروندی سازمانی کلی معلمان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مولفه های هوش معنوی (تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی و گسترش خودآگاهی) می توانند مولفه نوع دوستی و وظیفه شناسی معلمان را تبیین و مولفه های تفکر انتقادی وجودی، آگاهی متعالی و معناسازی شخصی می توانند مولفه احترام و رفتار شهروندی سازمانی کلی معلمان را پیش بینی کنند. مولفه های پیش بین معناسازی شخصی و آگاهی متعالی، مولفه بردباری و مولفه های پیش بین گسترش خودآگاهی و تفکر انتقادی وجودی می توانند آداب اجتماعی معلمان را تبیین نمایند(موسوی و همکاران، ۱۳۹۰).

بهاریفر و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر ارزشهای اخلاقی، عدالت و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش تعداد ۲۰ نفر از جامعه آماری کارکنان حوزه ی ستادی دانشگاه پیام نور استان اصفهان انتخاب شده اند که پس از گردآوری داده ها، نتایج پژوهش نشان داد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبت بر عدالت رویهای و عدالت توزیعی تاثیر دارد. عدالت رویه ای و عدالت توزیعی به طور مثبت برتعهد سازمانی فرد تاثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبت بر رفتار اخلاقی تاثیر دارد و رفتار اخلاقی نیز به طور مثبت بر بعد جوانمردی و بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی تاثیر دارد.
۲-۲۴- جمع بندی
با توجه به تعاریف، نظریات، دیدگاه ها و پژوهش های داخلی و خارجی مطرح شده در این فصل، باید گفت که که یکی از ملاک های پیشرفت و توانایی رقابت سازمان ها با یکدیگر، در کنار امکانات و تکنولوژی، داشتن نیروی انسانی مولد و برخوردار از نگرش شغلی مثبت می باشد. یکی از این موارد بحث رفتار شهروندی سازمانی است که تحت تاثیر عوامل سازمانی و فردی بسیاری است. درباره اینکه چه عاملی باعث می شود که رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان قوت گیرد نظریه های مختلفی بیان شده است. در میان عوامل فردی، هوش معنوی و شادکامی از عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی به حساب می آید. طبق این نظریه ها می توان گفت بروز رفتار شهروندی سازمانی فقط در کارکنانی می توان دید، که محیط کاریشان، یک محیط سالم و شادی بخش باشد. چرا که افراد شاد با برخورداری از هیجانهای مثبت، افزایش سطح عزت نفس خود و کیفیت روابط با دیگران را سبب میشوند. همچنین شادی، باعث درک مثبت فرد از خویشتن میباشد. هنگامی که یک فرد به درون خویش پی میبرد و بر تواناییهای خود واقف میشود میتواند بر مشکلاتش چیره شود و شرایط زندگی خود را با اتکا بر تواناییهایش توسعه میدهد ونهایتا حس نوع دوستی و دستگیری دیگران در او دو چندان می شود. از طرفی، افرادی که اعتقادات مذهبی قوی‌تری دارند، میزان پایین‌تری از هیجانات منفی و افسردگی را تجربه، از حمایت اجتماعی بالاتر و اضطراب کمتری برخوردار و در نهایت احساس شادمانی بیشتری در زندگی خود دارند. مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی را برآورده و خلاءهای اخلاقی، عاطفی و معنوی آنان را پر می‌کند، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی، معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام می داد. در نتیجه برخورداری از چنین اعتقاد و آرامش درونی می توان بروز رفتارهای انسان دوستانه و بهره ورانه را از سوی این دسته افراد انتظار داشت.
با توجه به مبانی نظری ارائه شده و پیشینه پژوهشی مرور شده که کلا حاکی از ارتباط بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی است، فرضیه های پژوهش به شرح زیر است:
۲-۲۵- فرضیه ها
۲-۲۵-۱- فرضیه کلی
بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن رابطه معنی داری وجود دارد.

۲-۲۵-۲- فرضیه های فرعی
ابعاد هوش معنوی می توانند رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمایند.
ابعاد شادکامی می توانند رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی نمایند.

فصل سوم
روش تحقیق

۳-۱- مقدمه
در این فصل روش شناسی پژوهش به ترتیب تحت عناوین روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ابزارهای پژوهش، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده است.
۳-۲- روش پژوهش
با توجه به این که در این پژوهش رابطه ساده و ترکیبی بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
۳-۳- جامعه آماری و نمونه پژوهشی
جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان کارخانه قند شهر اقلید به حجم ۳۰۰ نفر تشکیل داد که با توجه به جدول کرجسی و مورگان(۱۹۷۰) و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۷۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بدینصورت که با مراجعه به واحد نیروی انسانی لیست اسامی کارکنان دریافت و هر فرد با یک شماره سه رقمی مشخص شد سپس با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی که شامل ۱۵ ستون ۲۰ سطری بود، یک نمونه از فهرست تهیه شده، انتخاب گردید.
متغیرهای شاخص ها
جمعیت شناختی
فراوانی
درصد
سن ۳۵ – ۲۴
۴۷-۳۶
۴۸-۶۰
کل
۸۵
۶۳
۲۲
۱۷۰
۵۰%
۳۷%
۱۳%
۱۰۰%
تحصیل دیپلم و پایین تر
فوق دیپلم
لیسانس
کل
۱۰۵
۴۸
۱۷
۱۷۰
۸/۶۱%
۲/۲۸%
۱۰%
۱۰۰%
سابقه کار ۱۰-۱
۲۰-۱۱
۳۰-۲۱

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کل
۱۰۳
۴۶
۲۱
۱۷۰
۶/۶۰%
۲۷%
۴/۱۲%
۱۰۰%
وضعیت تاهل مجرد
متاهل
کل
۲۸
۱۴۲
۱۷۰
۵/۱۶%
۵/۸۳%
۱۰۰%
نوع اسخدام فصلی
رسمی
کل
۴۵
۱۲۵
۱۷۰
۵/۲۶%
۵/۷۳%
۱۰۰%
متغیرهای شاخص ها
جمعیت شناختی
فراوانی
درصد
سن ۳۵ – ۲۴
۴۷-۳۶
۴۸-۶۰
کل
۸۵
۶۳
۲۲
۱۷۰
۵۰%
۳۷%
۱۳%
۱۰۰%
تحصیل دیپلم و پایین تر
فوق دیپلم
لیسانس
کل
۱۰۵
۴۸
۱۷
۱۷۰
۸/۶۱%
۲/۲۸%
۱۰%
۱۰۰%
سابقه کار ۱۰-۱
۲۰-۱۱
۳۰-۲۱
کل
۱۰۳
۴۶

۲۱
۱۷۰
۶/۶۰%
۲۷%
۴/۱۲%
۱۰۰%
وضعیت تاهل مجرد
متاهل
کل
۲۸
۱۴۲
۱۷۰
۵/۱۶%
۵/۸۳%
۱۰۰%
نوع اسخدام فصلی
رسمی
کل
۴۵
۱۲۵
۱۷۰
۵/۲۶%
۵/۷۳%
۱۰۰%
جدول۳-۱- فراوانی و درصد آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش بر اساس سن، تحصیل، سابقه کار و وضعیت تاهل

۳-۴- ابزار پژوهش
پرسشنامه هوش معنوی: این پرسشنامه توسط دانازوهر(۱۹۹۷) ساخته شده است و شامل ۲۹ سوال می باشد و بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم پاسخ داده می شود و دو خرده مقیاس درک سرچشمه هستی با ۱۲ سوال و زندگی معنوی با ۱۷ سوال را در بر می گیرد.
روایی
دانازوهر(۲۰۰۰) روایی محتوایی آزمون را از طریق قضاوت متخصصان در این باره که سؤال های آزمون تا چه میزان معرف محتوا و هدف های برنامه یا حوزه محتوایی هستند، به دست آورد. عبدالله زاده(۱۳۸۷) روایی سازه به روش تحلیل عاملی(تحلیل مؤلفه‌های اصلی) را معادل ۸۷/۰ برآورد نموده است. روایی صوری و محتوائی این پرسشنامه با در اختیار قرار دادن پرسشنامه به تعدادی از اساتید و صاحب نظران دانشگاه بدست آمده که ایشان روائی این پرسشنامه را تأئید نمودند.
پایایی
دانازوهر(۲۰۰۰) ضریب پایایی برای ابعاد درک سرچشمه هستی، زندگی معنوی و هوش معنوی کلی به روش آلفای کرونباخ ۷۸/۰، ۸۲/۰ و ۷۹/۰ به دست آورد. در تحقیق دیانتی(۱۳۹۰) نیز پایائی پرسشنامه با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای این ابعاد به ترتیب ۷۱۹/۰، ۸۲۱/۰ و ۷۲۸/۰ محاسبه گردید. عبدالله زاده (۱۳۸۷) پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای هر سه بعد به ترتیب۸۴/۰، ۸۱/۰و ۸۷/۰ برآورد نمود. در پژوهش حاضر، روایی محتوایی این پرسشنامه زیر نظر اساتید متخصص مشغول به فعالیت در دانشگاه محل تحصیل مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ، به ترتیب ۷۶/۰، ۷۹/۰ و ۷۸/۰ به دست آمد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد: این پرسشنامه توسط آرگایل و لو (۱۹۸۹؛ به نقل از نوربالا و علی پور، ۱۳۷۸) تهیه شده و شامل ۲۹ ماده است که پنج حیطه از جمله رضایت (۱۱ ماده)، خلق مثبت (۸ ماده)، سلامتی (۶ ماده) کارآمدی (۴ ماده) و عزت نفس (۲ ماده) را در بر می گیرد. همچنین از میان این پرسشها ماده ۸ در خرده مقیاس های رضایت و سلامتی و ماده شماره ۴ در خرده مقیاس های رضایت و خلق مثبت به صورت مشترک محاسبه می گردند. مقیاس های این پرسشنامه به صورت لیکرت تهیه شده است که به (گزینه اصلا نمره صفر، گزینه کم نمره یک، گزینه متوسط نمره دو و گزینه زیاد نمره ۳ ) تعلق می گیرد. به علاوه، کمینه و بیشینه پرسشنامه فوق بین صفر تا ۸۷ در نوسان است. همچنین نمره های بالا در این پرسشنامه بیانگر شادکامی بیشتر و نمره های پایین نشان دهنده شادکامی کمتر می باشند.
روایی
برای بررسی روایی این پرسشنامه از قضاوت درباره دوستان استفاده شده است. آرگایل و مارتین (۱۹۸۹؛ به نقل از کریمی، ۱۳۸۱) از دانشجویان خواستند تا دوستانشان را بر اساس یک مقیاس ده درجهای از شادکامی درجه بندی کنند که همبستگی بین این درجه بندی و پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۴۳/۰ به دست آمده، که معنی دار بوده است. والیانت ( ۱۹۹۳؛ به نقل از نوربالا و علی پور، ۱۳۷۸) نیز در دو مرحله همبستگی ۶۴/۰ و ۴۹/۰ را بین درجه بندی دوستان ونمره این گزارش داده است. ضرایب همبستگی پرسشنامه شادکامی آکسفورد با مقیاس عاطفه مثبت براد بورن ۳۲/۰، با مقیاس رضایت از زندگی آرجیل ۵۷/۰، با مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ۶۵/۰ و با مقیاس افسردگی بک ۵۲/۰- بوده، که همه ی ضرایب معنی دار بودند.
در ایران از ۱۰۰نفر روانشناس و روانپزشک برای بررسی روایی محتوایی و صوری پرسشنامه شادکامی آکسفورد نظر خواهی شد، که همگی توانایی بالای این پرسشنامه را برای سنجش شادکامی افراد مورد تایید قراردادند. هم چنین برای بررسی روایی عاملی که شکل از روایی سازه است از روش تحلیل عوامل با بهره گرفتن از روش تحلیل مولفه های اصلی(چرخش واریماکس) و مقادیر ویژه بالاتر از یک استفاده شد. در این تحقیق ۵ عامل که رویهم ۵۷/۰ از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می کند به دست آمد( نوربالا و علی پور، ۱۳۷۸).
پایایی
آرگایل و لو(۱۹۹۲؛ به نقل از نوربالا و علی پور، ۱۳۷۸) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه شادکامی آکسفورد را بر روی ۳۴۷ نفر ۹۰/۰، فارنهام و بروینگ (۱۹۹۰؛ به نقل از کریمی، ۱۳۸۱) بر روی ۱۰۱ نفر ۸۷/۰، نور (۱۹۹۳) بر روی ۱۸۰ نفر ۸۴/۰ و فرانسیس (۱۹۹۸) بر روی ۲۴۰ نفر ۹۲/۰ به دست آوردند.
نوربالا و علی پور (۱۳۷۸) در یک تحقیق بر روی دانشجویان دانشگاه تهران ضریب همسانی درونی این پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ ۹۳/۰ و برای عوامل پنج گانه رضایت ۸۹/۰، خلق مثبت ۸۴/۰، سلامتی ۸۱/۰، کارآمدی ۶۸/۰ و عزت نفس ۵۸/۰ گزارش نمودند. همچنین با بهره گرفتن از روش های دو نیمه کردن به کمک روش اسپیرمن ـ براون ضرایب همبستگی ۹۲/۰ و گاتمن ۹۱/۰ به دست آمدند. پایایی باز ـ آزمایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد با فاصله زمانی سه هفته بر روی ۷۵ دانشجو، ۷۸/۰گزارش شده است که مع
نی دار بودند. رسایی (۱۳۸۶) با بهره گرفتن از روش همسانی دورنی ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس شادکامی ذهنی را در کل نمونه ۹۱/۰ و ۸۶/۰، در مردان ۸۹/۰ و ۸۱/۰ و در زنان ۹۲/۰ و ۸۸/۰ به دست آورد. ضرایب به دست آمده بیانگر همگونی ماده های مقیاس شادکامی ذهنی است. در پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ، برای ابعاد رضایت، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی، عزت نفس و شادکامی کلی به ترتیب مقادیر۷۸/۰، ۸۱/۰، ۷۹/۰، ۷۷/۰، ۷۲/۰ و ۸۰/۰ به دست آمد.
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی: برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پوندر و جیمز (۱۹۹۱) که دارای ۲۹ سوال می باشد، استفاده می شود. این پرسشنامه شامل پنج زیر مقیاس وظیفه شناسی، تواضع، نوع دوستی، مردانگی و شرافت شهروندی می باشد که تعداد ماده های هر حیطه عبارتند از :وظیفه شناسی (۶ماده)،تواضع (۶ماده)،نوع دوستی (۴ماده)، مردانگی (۷ ماده) که همه ماده های این حیطه به صورت معکوس نوشته شده اند و شرافت شهروندی (۶ ماده). درمقابل هر ماده پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم،کاملاً مخالفم وجود دارد که به ترتیب نمرات ۵، ۴،۳، ۲ و ۱به آنها تعلق می گیرد(به جز سوالات حیطه مردانگی که به صورت معکوس نمره گذاری میگردد).
روایی

مدیر کل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *