یکدیگر مشخص شده‌اند که عبارتاند از: ۱- مثبت و منفی. ۲- نخستین یا مختلط. ۳- قرار گرفتن در قطبهای متضاد. ۴- سطوح مختلف شدت. با توجه به ابعاد بیان شده میتوان شادی و نشاط را عنوان یک هیجان مثبت در نظر گرفت که امکان دارد با هیجانهای دیگر ترکیب گردد. این حالات در قطب متضاد با خشم، احساس گناه و افسردگی قرار میگیرند و میزان شدت آنها تغییرپذیر است.
هار و لوتز(۱۹۸۱؛ به نقل از آریایی مقدم، ۱۳۸۲) معتقدند که حالات هیجانی بر اساس احساسات مثبت و منفی کوتاه مدت نسبت به یک موضوع معین (واقعی یا خیالی) برانگیخته میشود. مانستد (۱۹۹۶؛ به نقل از جان بزرگی، ۱۳۷۸) هیجانها را واکنشهای عاطفی شدیدی تلقی میکند که تابع مراکز دیاسفالیک و شامل تظاهرات نباتیاند و جلوههای آنها در شادی، ترس، خشم و تنفر قابل مشاهدهاند. پژوهشهای گوناگون روانشناسی چهار متغیر اصلی که اجزاء هیجان را تشکیل می‌دهند، نام میبرند: ۱- ارزشیابی موقعیتی. ۲- تغییرات بدنی. ۳- تجلی هیجانی. ۴- عمل برانگیخته.
سانتروک (۱۹۹۱؛ به نقل از جان بزرگی، ۱۳۷۸) معتقد است که هیجانهای منفی به کاهش سطح عزت نفس و کیفیت روابط با دیگران منجر میشوند در صورتی که هیجانهای مثبت عزت نفس را افزایش میدهند و به گسترش روابط با دیگران میانجامند. در چهارچوب هیجانهای مثبت نشاط هیجانی است که همه انسانها در جستجوی آن هستند و شدت آن نیز مانند هر هیجانی متغیر است.
۲-۲۱- ویژگیهای اصلی افراد شادکام
۱- اعتماد به نفس و عزت نفس. اشخاص شاد به خودشان علاقهمند و متکی هسنتد. ۲- خوش بینی. مردم شاد به وقایع و اتفاقات آینده خوشبین هستند و در ضمن آنها مالامال از امید میباشند. ۳- برونگرایی. مردم شاد برونگرا، خوش مشرب، اجتماعی، اهل معاشرت و گفت و شنود هستند. ۴-کنترل شخصی. افراد شاد عقیده دارند که سرنوشتشان را خودشان انتخاب میکنند و بر وقایع و حوادث و همچنین زندگی خود کنترل و احاطه دارند. ۵- شوخ طبعی. افراد شادکام دارای طبعی شوخ و مزاح‌گونه هستند. ۶- پذیرش خود، دیگران و طبیعت. افراد شاد خویشتن، افراد دیگر و عالم خارج را آن چنانکه در واقع هستند، میبینند و قبول دارند(آرگایل؛ ۱۹۹۰ به نقل از کریمی، ۱۳۸۱).
۲-۲۲- اسلام و شادی
اسلام با توجه به نیازهای اساسی انسان، شادی و نشاط را تحسین و تأیید کرده است. قرآن که یکی از بهترین و مستحکمترین منابع اسلام به شمار میرود، زندگی با نشاط و شادی را نعمت و رحمت خدا تلقی فرموده، و زندگی همیشه توأم با گریه و زاری و ناله را خلاف رحمت و نعمت خداوند دانسته است. گواه این مطلب آیه قرآن است که میفرماید: (فَلیَضحَکوُا قَلیلاً و لیَبکو کثیراً) «باید کم بخندند و زیاد بگریند» (سوره توبه آیه ۸۲). شأن نزول این آیه این بود که پیغمبر خدا (ص) دستور داد که باید تمام نیروهای قابل، برای شرکت در مبارزه علیه کفار و مشرکین که به سرزمین اسلام هجوم آورده بودند، بسیج شوند. عدهای با بهانههای مختلف از شرکت در این لشکرکشی خودداری کردند و از فرمان خدا و پیغمبر (ص) تخلف نمودند؛ خداوند در قرآن به آنها وعده عذاب میدهد و به دنبال آن می‌فرماید: (این گروه نافرمان) از این پس کم بخندند و زیاد بگریند.
پر واضح است که نفرین به صورت کیفر و مجازاتی است که همواره برخلاف طبیعت و فطرت آدمی او را دچار عذاب و رنج میسازد. این که خداوند آرزوی کم خندیدن و زیاد گریستن برای نافرمانان میکند، حکایت از این حقیقت دارد که خنده به عنوان یکی از عوامل نشاط، امر طبیعی و فطری است که خداوند میخواهد به عنوان کیفر، نافرمانان از این امر محروم باشند(خامنهای، ۱۳۸۴).
توصیفات قرآن در خصوص بهشت نیز حاکی از این واقعیت است که اسلام بر نشاط و شادی مهر تأیید کرده است، زیرا باغهای زیبا، آبهای زلال و روان، زیباترین بسترها، نرمترین و چشمگیرترین پارچهها، برترین دیدنیها و … که قرآن در وصف بهشت ترسیم میکند، همه جزء عوامل نشاط و شادی به شمار میروند و خداوند متعال برای شاد کردن انسانها بهشت را این چنین قرار داده است( قرآن کریم سوره الرحمن، آیه ۴۵ تا ۷۸؛ سوره واقعه، آیه ۹ تا ۳۹؛ سوره یس، آیه ۵۵ تا ۵۸).
قرآن در فراز دیگری، برخی عوامل شادی و نشاط را مخصوص مؤمنان دانسته است(قُل مَن حرمَ زینَه الله التی اخرَج لِعبادِهِ وَ الطیباتِ منَ ارزقِ قُل هی للذین آمنوُا فی الحیاهِ الدُنیا خالصَه یوم القیامه) (سوره اعراف، آیهی ۳۲) « بگو در برابر کسانی که بسیاری از مواهب زندگی را تحریم می‌کردند» ای پیغمبر چه کسی زینت و آرایش و زیباییهایی را که خداوند از درون طبیعت برای بندگانش بیرون کشیده، حرام کرده است. بگو این مواهب پاک و این زیباییها برای مردم با ایمان در همین زندگی دنیا و در زندگانی جاوید آخرت قرار داده شده است. با این تفاوت که در این دنیا، زیبایی‌ها و این مواهب پاک، برای مردم با ایمان به صورت خالص وجود دارد(خامنهای، ۱۳۸۴).
این آیه به خوبی بیانگر این حقیقت است که اسلام به بهرهمند شدن از زیباییها و مواهب زندگی که در زمره عوامل نشاط آورند اهمیت میدهد و آن را زیبنده دینداران و مؤمنان میداند. از زبان معصومان علیهم اسلام نیز ( که مترجمان حقیقی وحیاند) میخوانیم:
۱- رسول اکرم (ص) « مؤمن شوخ و شاداب است» (بحرانی، ۱۳۶۳).
۲- حضرت علی(ع)، شادمانی، گشایش خاطر میآورد، اوقات شادی، غنیمت است (آمدی، ۱۳۶۶). «هر کس شادیاش اندک باشد، آسایش او در مرگ خواهد بود(مجلسی، ۱۴۰۳ ه ق)».
۲-۲۳- پیشینه پژوهشی تحقیق
اسپکتور (۲۰۰۰) بیان می کند که تحقیقات زیادی در زمینه افراد درون گرا- برون گرا و شخصیت های شاد- افسرده انجام شده است و نشان می دهد افرادی که از نظر برون گرایی نمره بالا می گیرند و در محیط زندگی و کار از شادی بالایی برخوردار هستند، رضایت شغلی شان بالاست، نرخ غیبت آنها پایین است، نسبت به محیط کار بیشتر احساس وابستگی می کنند و در مقایسه با افراد درون گرا بیشتر تمایل به بروز رفتار شهروندی از خود دارند.
ریچارد هارمر (۲۰۰۲) طی تحقیقی به بررسی ارتباط بین معنویت، هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی پرداخت. مطالعه شامل ۶۰ کارمند استرالیایی با میانگین سن ۲۰ تا ۴۲ سال بود که پرسش نامه ها از طریق اینترنت تکمیل گردید. نتایج حاصل نشان دهنده همبستگی مثبت بین تمام متغیر ها می باشد . همچنین نتایج به وسیله آنالیز رگرسیون مجددا تجزیه و تحلیل شد و این مطالعه پیشنهاد می کند که عمق تجربیات معنوی کارکنان می تواند نقش واسطه ای در بروز تاثیرات هوش هیجانی کارمندان و تغییر پذیری در رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد.
نتایج پژوهش گارسیا- زامور (۲۰۰۳) نشان داد که هوش معنوی و تجربه معنوی عمیق کارکنان سازمان، شغل و کار آنان را معنادار می کند و مسئولیت پذیری شخصی آنان را نسبت به حرفه کاری شان بالا می برد(به نقل از موسوی و همکاران، ۱۳۹۰).
کروپانزانو، راپ و برین (۲۰۰۳) دریافتند که شادکامی اثراتی مثبت بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. محققان این را به وسیله ارتباط میان ابعاد شادکامی(رضایت، خلق مثبت، سلامتی، کارآمدی، عزت نفس) و رفتار شهروندی سازمانی توسعه دادند آنها همچنین اظهار کردندکه دلبستگی شغلی روی این ارتباطات تاثیر غیر مستقیم دارد. داده های گرد آوری شده از ۲۹۶ نمونه زوج از کارمندان خدماتی و سرپرستان آنها از ۱۲ هتل و رستوران در تایوان این یافته را نشان داد که شادکامی و موفقیت فردی ارتباط مثبت با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
پیتر(۲۰۰۳) پژوهشی با عنوان “اثرات معنویت در محیط کار بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آنان با کیفیت خدمات و وفاداری مشتری” انجام داد. در این پژوهش به این نتیجه رسید که تشویق معنویت در محیط کار می تواند منجر به مزایای و منابعی از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد و حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، بهبود نگرش های شغلی کارکنان، افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری بیشتر، انگیزش بیشتر، عملکرد و بهره وری بالاتر شود.
در مطالعه مین هئی(۲۰۰۴) که بررسی راه های چگونگی افزایش حالت رفتاری مناسب شهروندی و توسعه آن به منظور دستیابی این حالت در محیط های رسمی و غیررسمی و اجرای عملی آن در محیط کار است آمار های به دست آمده از بعضی از مطالعات بر این است که رفتار شهروندی با شاخص هائی از جمله شادکامی، برونگرایی و هوش هیجانی رابطه نزدیکی دارد.
کامرون(۲۰۰۴) در پژوهشی با هدف بررسی عوامل موثر بر فسادهای اخلاقی و مالی در سازمانها و در نهایت پیامد آن روی عملکرد شغلی کارکنان، دو مقوله تقوای سازمانی وشادکامی را مورد بررسی قرار داد. بدینصورت که ۲۶۰ نفر از کارکنان ادراکشان از تقوی سازمانی و سلامت عاطفی(یکی از شاخصه های مهم شادکامی کارکنان) را بیان کردند، همچنین سرپرستان، میزان رفتار شهروندی و فرا وظیفه ای این کارکنان را گزارش کردند. نتایج نشان داد که تقوی سازمانی ادراک شده و شادکامی به طور معنی داری رابطه قوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارد.

پاول و می یر (۲۰۰۴) طی تحقیقی در خصوص رابطه نظریه ی مزیت های جانبی بکر و مدل سه مولفه ای تعهد سازمانی بیان کرده اند که علاوه بر عوامل سازمانی و مادی که نقش بالایی با رفتار مدنی سازمانی دارد، معنویت و بر خورداری از هوش معنی نقش بالاتری نیز با رفتار مدنی سازمانی دارد.
در یک مطالعه که برروی ۱۷۸ کارمند شرکت هواپیمائی انجام گرفت محققان دریافتندکه بین شخصیت های شاد و موافق اجتماعی با فعالیت های داوطلبانه رابطه وجود دارد در همین رابطه آنان دریافتند که همدلی با دیگران بعد دیگری از نوع دوستی است که با عملکرد موافق اجتماعی رابطه دارد در مجموع مطالعات انجام شده نشان دادند که شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت دارد(نی یر، ۲۰۰۶).
کاردونا و لاگومارسیو در پژوهشی (۲۰۰۶ ) به بررسی رابطه بین رهبری، هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی پرداختند. در این پژوهش به بررسی روابط ساختاری درنمونه ای با حجم ۱۱۶ نفر از اروگوئه پرداخته شد. نتایج نشان داد که رفتارهای رهبری تعاملی منجر به تقویت هوش معنوی کارکنان می شود. در حالی که رفتارهای رهبری تحولگرا چنین نقشی را ندارد. به علاوه رفتارهای رهبری تعاملی و هوش معنوی بروز رفتار شهروندی سازمانی را بیشتر فراهم می نمایند.
مدهوجان و پریماپورهیت طی تحقیقی(۲۰۰۶) به بررسی هوش معنوی به عنوان یک موضوع معاصر با توجه به وضعیت شهروندان سازمانی پرداختند که در این مطالعه ۲۰۰ کارمند ارشد از سازمان های مختلف گزینش و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل موید تفاوت های معنی دار بین رفتار شهروندان ارشد ساکن در خانواده و شهروندان سازمانی ساکن در خانه های سالمندان بود(با توجه به هوش معنوی آنها). همان نتایج و تفاوت های معنی دار در بسیاری از حوضه های هوش معنوی مانند شناخت خود، روح، ارتباطات بین فردی، روحانیت و معنویت در مدیریت رفتارهای حمایت گر را نشان داد.
بوگلر و سومچ (۲۰۰۸) از طریق بررسی تاثیر توانمندسازی شناختی، فنی و معنوی بر تعهد شغلی، حرفه ای و رفتار مدنی سازمانی در مدارس به این نتیجه دست یافتند که رفتار مدنی سازمانی معلمان در حد متوسط با توانمند سازی فنی و در حد بالایی با توانمندسازی شناختی و معنوی رابطه معنادار دارد.
بادریناریان و شانکارپاوار طی تحقیقی(۲۰۰۹) به بررسی ارزیابی تاثیرات مستقیم سه جنبه معنویت محیط کار،معنویت فردی و نگرش های کاری پرداخته اند که نتایج حاصل از این مطالعه شواهد قابل توجهی بر ارتباط بین جنبه های معنویت محیط کار و نگرش کاری فراهم می سازد. اما ارتباط بین معنویت فردی و نگرش های شغلی را تایید نمی کند. نتایج فقط حمایت نسبی برای مدل تاثیرتعاملی فراهم می سازد و فرضیه ی آن این است که معنویت فردی نقش واسطه ای در بروز تاثیر معنویت محیط کار بر نگرش های شغلی کارکنان و رفتارهای فراوظیفه ای خواهد داشت.
العطیبی(۲۰۱۰) ارتباط ویژگی های شخصیتی، درک عدالت سازمانی و هوش معنوی را بر رفتارهای مدنی سازمانی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد که نقش عدالت سازمانی ادراک شده و هوش معنوی نسب به ویژگی های شخصیتی در ارتباط با رفتارهای مدنی سازمانی بالاتر و معنی دارتر می باشد.
کاراکاس (۲۰۱۰)، به بررسی نقش معنویت و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی و رفتار شغلی کارکنان پرداخته است. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که سه دیدگاه راجع به تاثیر معنویت بر عملکرد سازمان وجود دارد: ۱) معنویت بهزیستی و کیفیت زندگی کارکنان را بالا می برد ۲) معنویت به کارکنان حس معنا و هدفمندی در کار می دهد و ۳) معنویت باعث ایجاد حس برقراری ارتباط و روابط اجتماعی با همکاران می شود.
در تحقیقی با عنوان ادراک پرهیزکاری(سلامت) سازمانی و شادکامی به عنوان پیش بین کنندههای رفتار شهروندی سازمانی، ۲۶۰ نفرکارمند ادراکشان از پرهیزکاری(سلامت) سازمانی و سلامت عاطفی شان در کار را گزارش کردند. یکی از شاخص های کارمندان، شادکامی بود. همچنین سرپرستان نیز میزان رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را گزارش کردند. یافته مهم این بود که ادراک های کارکنان از سلامت سازمانی، هم بطور مسقیم و هم از طریق نقش تعدیل کنندگی تندرستی عاطفی، بعضی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان را پیش بینی می کرد(رفلر، ۲۰۱۰).
رضا زاده(۱۳۸۱) در پژوهشی به بررسی ارتباط بین شادکامی با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی معلمین مرد تربیت بدنی شهر مشهد پرداخت، که در ذیل به نتایج این پژوهش اشاره می شود: بین شادکامی و تعهد سازمانی نمونه تحت بررسی رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه بین شادکامی و رفتار شهروندی مثبت و معنی داری می باشد. معلمان با سنوات خدمت بالا، از شادکامی بالاتری برخوردار بودند و نسبت به سازمان خود تعهد بیشتری داشتند و رفتار شهروندی بیشتری از خود نشان می دادند.
مدنی و زاهدی در پژوهشی که در سال ۱۳۸۴ جهت تعیین اولویت عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت های پالایش گاز فجر و بید بلند انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که، شادکامی و سلامت روان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی است و همبستگی قوی و مثبت با آن دارد.
رسولی(۱۳۸۵) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه شادکامی با خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی» به این نتیجه رسید که بین شادکامی و خشنودی شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی در سطح معنی دار ۰۱/۰ رابطه مثبت وجود دارد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعه ای با هدف سنجش هوش معنوی و بررسی رابطه آن با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان ها و مراکز سلامت شهر آستارا توسط دوستدار(۱۳۸۹)انجام شد. همچنین رابطه بین هر یک از مولفه های هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را همه کارکنان رسمی و قراردادی در بیمارستانها و مراکز سلامت شهر آستارا به حجم ۳۳۲ نفر تشکیل می دادند که تعداد ۱۷۸ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات بصورت میدانی جمع آوری شدند و ابزار آن پرسشنامه بود. برای بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که رابطه معنی داری بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد.
لواسانی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی معنویت، تعهد سازمانی و رفتار فرا وظیفه ای در پرستاران شهر تهران پرداختند. در این پژوهش ۳۹۷ پرستار(۳۰۷ زن و۷۵ مرد) حضور داشته اند که به پرسش نامه های معنویت و مراقبت معنوی، تعهد سازمانی و رفتار فرا وظیفه ای جواب داده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پرستارانی که از معنویت بالاتری برخوردار بودند، در عین حال تعهد سازمانی بالاتری داشتند. همچنین احساس معنوی و مراقبت معنوی بالا رابطه قوی و مثبتی با رفتار فرا وظیفه ای کارکنان داشت.
پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. جامعه آماری آن معلمان دوره متوسطه شهرستان

Post your comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *