پایان نامه رفتار بازاریابی ویروسی:/بازاریابی چیست

پایان نامه رفتار بازاریابی ویروسی:/بازاریابی چیست

بازاریابی چیست؟
از بازاریابی تعاریف مختلفی شده است. تعریفی که به بهترین نحو هدف مار ا تامین میکند به شرح زیر است:
بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریی است که بوسیله آن، افراد و گروه ها ، نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش با دیگران، تامین می کند.(کاتلر و ارمسترانگ، 911، 1391)
این تعریف از بازاریابی برمفاهیم نیاز، خواسته و تقاضا تاکید دارد که در ذیل به آنها می پردازیم:
نیاز، خواسته، تقاضا
میان نیاز، خواسته و تقاضا تفاوت هایی وجود دارد و این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نیاز (Need) شامل اقلام اصلی مورد نیازهرفرداست، مواردی چون غذا، هوا،آب،لباس،وسر پناه ازاصلی ترین نیازها هستند، همچنین افراد نیاز شدیدی به تفریح، گردش وآموزش دارند. باکمی دقت متوجه می‌شوید که نیازها درتمام انسان‌هامشابه هستند.
اماهنگامی که این نیازها درجهت تامین هدف‌ها یخاصی قرارگیرند که فرد بتواند بدان و سیله نیا زیر ا تامین کند آنها تبدیل به « خواسته » (Want) میشوند. باید خاطر نشان کرد که نیازدرانسانهای مختلف کم وبیش مشابه است اما ممکن ایت خواسته در انسانها یکشان نباشد.(مانند نیاز به غذا و خواسته بعد از آن)
اماموضوع برای تقاضا (Demand) کمی روشن تر است. «تقاضا»یعنی خواستن محصولاتی خاص که تامین آن منوط به توان پرداختم قدارمشخصی پول است.بسیاری از افراد خواستار خودروی  BMWهستند ؛ولی تنها عده‌ی انگشت شماری توان پرداخت وخریدیک دستگاه ازاین خودرورا دارند. شرکت‌ها نه تنها باید بدانند چه تعدا د ازافراد خواستار محصولات آنها هستند ،بلکه باید ببینند چند نفر دارای توان پرداخت پول لازم ، جهت خرید آنها می‌باشند .
بازاریاب  « نیاز » را به وجود نمی‌آورد؛نیاز پیش از بازاریاب وجود دارد. (نیاز به نوشیدنی را بازاریابی خلق نمیکند و تاثیر بر آن ندارد) بازاریابی همگام با سایر عوامل اجتماعی میتواند برخواست اعمال نفوذ کند. بازاریاب  میتواند این دیدگاه را ترویج نماید که نوشابه گازدار نیاز شخص به نوشیدنی رابهتر و لذت بخش تر برطرف میسازد ،ولی اونمی تواندنیاز به نوشیدنی راخلق کند!
بنابراین در پاسخ به سوالتفاوت سهم فهم نیاز Needو خواستهWant وتقاضا Demand باید بگوییم ، نیاز در ذات انسان وجود دارد و برنامه‌های بازاریابی برآن تاثیری ندارد به عبارتی بازاریابی نیاز را ایجاد نمی کند تنها شاید بتوا ند در بعضی موارد نیاز را تحریک  کند.                                      خواسته شکل برآورده شدن نیاز است، که بازاریابی میتواند  تاثیر بالایی بر شکل برآورده کردن نیازهای مردم داشته باشد.تقاضا نیز بیشترمفهومی اقتصادی است،یعنی خواستهای که فرد توان مالی (پولی) تهیه‌ی آنراداشته باشد( کاتلر، 46، 1385).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
برسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران است
 

92