پایان نامه رایگان با موضوع شبیه سازی، سطح ایستابی، درجه حرارت، تغییر اقلیم

پایان نامه رایگان با موضوع
شبیه سازی، سطح ایستابی، درجه حرارت، تغییر اقلیم

ایستگاه کرمان ۱۴۷
شکل (۴-۳۰) فراوانی دادههای مشاهدهای و شبیهسازی (بارش) در دوره ارزیابی ۱۴۸
شکل (۴-۳۱) سری زمانی دادههای مشاهدهای وشبیه سازی شده بارش ۱۴۸
شکل (۴-۳۲) ( الف ) میانگین، (ب) واریانس و (ج) حداکثرمقدار بارش ۵ روز
متوالی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی در دوره ارزیابی در ایستگاه کرمان ۱۴۹
شکل (۴-۳۳) متوسط بارش روزانه مشاهدهای و شبیه سازی به تفکیک ماه
در دوره پایه، (الف)NCEP، (ب)سناریو A2 و (ج) سناریوی B2 در ایستگاه کرمان ۱۵۴
شکل (۴-۳۴) واریانس بارش روزانه مشاهدهای و شبیه سازی به تفکیک ماه در
دوره پایه، (الف) NCEP (ب)سناریو A2 (ج) سناریوی B2 در ایستگاه کرمان ۱۵۵
شکل (۴-۳۵) بارش ماهانه مشاهدهای در دوره پایه، و شبیه سازی شده تحت سناریو
A2(الف) دهه ۲۰۲۰، (ب) دهه ۲۰۵۰ و (ج) دهه ۲۰۸۰ ۱۵۷
شکل (۴-۳۶) درصد تغییرات بارش در دهههای ۲۰۲۰، ۲۰۵۰ و۲۰۸۰ نسبت به
دادههای مشاهدهای دوره پایه (تحت سناریوی A2 مدل HadCM3) در ایستگا کرمان ۱۵۸
شکل (۴-۳۷) ضریب تعیین، خطای استاندارد و ضریب واتسون، هفت متغیر مستقل
مورد استفاده ساختار مدل SDSM به منظور شبیه سازی تشعشات خورشیدی ۱۵۸
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۴-۳۸) نمودار پراکنش متغیر وابسته (تشعشات خورشید) در مقابل باقی ماندهها ۱۵۹
شکل (۴-۳۹) توزیع فراوانی باقی ماندههای تشعشات خورشید ۱۵۹
شکل (۴-۴۰) پراکنش دادههای مشاهدهای درمقابل دادههای شبیه سازی
(تشعشات خورشیدی) ۱۶۰
شکل (۴-۴۱) فراوانی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی تشعشات خورشیدی در دوره ارزیابی ۱۶۰
شکل (۴-۴۲) سری زمانی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی شده تشعشات ۱۶۰
شکل (۴-۴۳) متوسط تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی ۱۶۱
شکل (۴-۴۴) واریانس تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی ۱۶۱
شکل (۴-۴۵) مجموع ماهانه تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی ۱۶۲
شکل (۴-۴۶) مقدارحداکثر روزانه تشعشات خورشیدی دادههای مشاهدهای و شبیه سازی ۱۶۲
شکل (۴-۴۷) متوسط تشعشات روزانه در دوره پایه (۱۹۹۰-۱۹۶۱) و دورههای آتی………………. ۱۶۶
شکل (۴-۴۸) درصد تغییرات تشعشات خورشیدی در دورههای۳۰ ساله آتی نسبت به دوره پایه ۱۶۶
شکل (۴-۴۹) شاخصهای آماری چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتی کرمان- باغین ۱۶۹
شکل (۴-۵۰) پراکنش چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتی کرمان- باغین ۱۷۰
شکل (۴-۵۱) ویژگیهای توزیع آماری چاههای مشاهدهای در محدوده مطالعاتی کرمان- باغین ۱۷۰
شکل (۴-۵۲) نمودار واریوگرام برازش داده شده به دادهها چاههاه مشاهدهای کرمان- باغین………. ۱۷۱
شکل (۴-۵۳) نمودار واریوگرام سه بعدی برازش شده چاههاه مشاهدهای کرمان- باغین ۱۷۱
شکل (۴-۵۴) نمودار تغییرات عمق سطح ایستابی دشت کرمان ۱۷۲
شکل (۴-۵۵) نمودار تغییرات عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان ۱۷۳
شکل (۴-۵۶) نقشه عمق سطح ایستابی دشت کرمان- باغین ۱۷۴
شکل (۴-۵۷) نقشه عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان در مهرماه ۱۳۸۱ ۱۷۴
شکل (۴-۵۸) نقشه عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان درشهریور ۱۳۸۹ ۱۷۵
شکل (۴-۵۹) (الف) پراکنش سونداژهای ژئوالکتریک و (ب) نقشه خطوط هم عمق، سنگ کف دشت کرمان ۱۷۶
شکل (۴-۶۰) موقعیت مقاطع زمین شناسی بر روی نقشه زمین شناسی دشت کرمان ۱۷۶
شکل (۴-۶۱ ) ( الف) راستای مقاطع طولی و عرضی( ب) مقطع شرقی- غربی (SC.3)رقوم
ارتفاعی سنگ بستر، (ج) مقطع شمالی- جنوبی (Sc- C)، رقوم ارتفاعی سنگ بستر ۱۷۸
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۴-۶۲) موقعیت پروفیلها در مثلث بافت ۱۸۱
شکل (۴-۶۳) موقعیت پروفیل ها در مثلث بافت خاک سمت راست (لایه ۱۵۰-۱۰۰ سانتیمتر )
سمت چپ میانگین کل لایه ها ۱۸۱
شکل (۴-۶۴) میزان تغدیه در هریک از پروفیل ها به تفکیک دوره در آبخوان کرمان ۱۸۶
شکل (۴-۶۵) نمونهای از خروجی نتایج حاصل از مدل HELP ۱۸۸
شکل (۴-۶۶) پراکنش نقاط میزان تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پایه،
(ب) دهه، ۲۰۲۰، ( ج) دهه،۲۰۵۰ و ( د ) دهه ۲۰۸۰ ۱۹۰
شکل (۴-۶۷) مدل واریوگرام برازش شده بر میزان تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان،
(الف) دوره پایه، (ب) دهه، ۲۰۲۰، ( ج) دهه،۲۰۵۰ و ( د ) دهه ۲۰۸۰ ۱۹۱
شکل (۴-۶۸) نقشه سه بعدی میزان تغذیه در درمحدوده آبخوان کرمان، (الف) دوره پایه،
(ب) دهه، ۲۰۲۰ ۱۹۲
شکل (۴-۶۹) نقشه سه بعدی میزان تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان (الف) دهه ۲۰۵۰،
(ب) دهه، ۲۰۸۰ ۱۹۳
شکل (۴-۷۰) نقشه سه بعدی میزان انحراف معیار تغذیه درمحدوده آبخوان کرمان
(الف) دهه ۲۰۵۰، (ب) دهه، ۲۰۸۰ ۱۹۴
شکل (۴-۷۱) فراوانی هریک از کلاسهای درصد تغییرات تغذیه ۱۹۶
شکل (۴-۷۲) توزیع مکانی تغذیه در آبخوان کرمان، (الف) دوره پایه، (ب) دهه،
۲۰۲۰، (ج) دهه ۲۰۵۰ و (د) دهه ۲۰۸۰ ۱۹۷
شکل (۴-۷۳) توزیع مکانی درصد تغییرات تغدیه در دورههای آتی نسبت به دوره پایه، ۱۹۸
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول(۱-۱) برخی از ویژگیهای سناریوها رایج موجود درمرکز توزیع دادههای DDC و
مقایسه آنها با سناریوهای IS92 (IPPC,TGC-IA,.2007) ۸
جدول(۱-۲) مشخصات مدل های AOGCM موجود در DDC مربوط به پایگاه
اطلاع رسانیIPCC ۱۱
جدول(۱-۳) مراکز توسعه دهنده مدلهای جهانی مورد استفاده در شبیه سازی متغیرهای
اقلیمی در آینده (IPCC- DDC., 2005) ۱۲
جدول (۱-۴) مزیتها و معایب دو گروه عمده روشهای ریزمقیاسنمایی ۱۶
جدول (۳-۱) مساحت هر یک از واحدهای ژئومرفولوژی حوزه آبخیز دشت کرمان ۴۳
جدول (۳-۲) متغیر شبیه سازی شده توسط مدلهای جهانی و مرکز NCEP ۵۴
جدول (۳-۳) ویژگیهای رطوبتی خاکها با تراکم کم ۷۶
جدول (۳-۴) ویژگیهای رطوبتی خاکها با تراکم متوسط و بالا ۷۷
جدول (۳-۵) تشریح علائم بکار گرفته شده در جداول ویژگیهای خاک به تفکیک سازمان ۷۸
جدول (۴-۱) متغیرهای مستقل مورد استفاده جهت کالیبره نمودن مدل ۱۱۳
جدول (۴-۲) پارامترهای مدلSDSM جهت شبیه سازی متوسط درجه حرارت روزانه ۱۱۷
جدول (۴-۳) ارتباط بین تعداد دفعات شبیه سازی مدل و میانگین خطای مطلق ۱۱۷
جدول(۴-۴) دادههای مشاهدهای، شبیه سازی شده و میانگین خطای مطلق در
دوره ارزیابی مدل (۱۹۹۰-۱۹۷۶) به تفکیک مدلهای جهانی ۱۳۳
جدول (۴-۵) خطای مطلق (متوسط حداکثر، حداقل و روزانه درجه حرارت) در
دوره پایه در ایستگاه کرمان ۱۳۴
جدول(۴-۶) شاخصهای دمایی مشاهدهای و شیبه سازی با استفاده ازمدلهای
CGCM و Hadcm3 تحت سناریوهای A_2 و B_2 در دوره پایه (۱۹۹۰-۱۹۶۱) ۱۳۷
جدول(۴-۷) مقدار شاخصهای دمایی سالانه دوره پایه و آتی به تفکیک سناریو ۱۳۹
جدول (۴-۸) خطای مطلق و انحراف معیار متوسط درجه حرارت دو سناریو A2 و B2
مدل HadCM3 دردوره پایه(۱۹۹۰-۱۹۶۱) ۱۴۲
جدول (۴-۹) مقدار بارش(مشاهدهای وشبیه ساز) و خطای مطلق به تفکیک پایگاه دادهها
در دوره پایه در ایستگاه کرمان ۱۵۱
جدول (۴-۱۰) واریانس و درصد تغییرات واریانس شبیه سازی به مشاهدهای، بارش دردوره پایه…..۱۵۲
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول (۴-۱۱) میزان بارش مشاهدهای و شبیه سازی شده در دوره های آتی در ایستگاه کرمان ۱۵۶
جدول (۴-۱۲) میانگین، واریانس و درصد تغییرات واریانس تشعشات دادههای
مشاهدهای و شبیه سازی در دوره ارزیابی ۱۶۳
جدول (۴-۱۳) متوسط تشعشات خورشیدی، دوره پایه و دورههای آتی در ایستگاه کرمان ۱۶۴
جدول (۴-۱۴) میانگین خطای مطلق و تغییرات واریانس تشعشات دو سناریوی A2 و B2
نسبت به داده هایNCEP ۱۶۵
جدول (۴-۱۵) میانگین خطای مطلق سالانه مربوط به سطح ایستابی آبخوان کرمان ۱۶۸
جدول (۴-۶) متوسط بارش و عمق سطح ایستابی سالانه آبخوان کرمان ۱۶۹
جدول (۴-۱۷) مقدارپارامترهای مدل HELP ۱۷۹
جدول (۴-۱۸) ویژگیهای هیدرو لیکی پروفیل های خاک عمق (۵۰-۰) ۱۸۲
جدول (۴-۱۹) ویژگیهای هیدرو لیکی پروفیل های خاک عمق (۱۰۰-۵۰) ۱۸۴
جدول (۴-۲۰) ویژگیهای هیدرو لیکی پروفیل های خاک عمق (۱۵۰-۱۰۰) ۲۱۳
جدول (۴-۲۱) میزان تغدیه در هریک از پروفیل ها به تفکیک دوره ۱۸۵
جدول (۴-۲۲) میزان تغذیه تحت سناریوهای مختلف عمق تبخیر وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پایه ۱۸۶
جدول (۴-۲۳) میزان تغذیه تحت سناریوهای مختلف عمق تبخیر وتعرق با استفاده از
مدل HELP در دوره پایه ۱۸۷
جدول (۴-۲۴) ویژگیهای آماری مدل واریوگرام برازش شده بر دادههای تغذیه به تفکیک دوره ۱۸۹
جدول (۴-۲۵) میزان، درصد و درصد تغییرات تغدیه و مقدار بارش سالانه، فصل زمستان
و نسبت بارش فصل زمستان به کل بارش سالانه دوره پایه و دورههای آتی ۱۹۶
جدول (۴-۲۶) متوسط دمای و تشعشات خورشیدی سالانه و فصل زمستان ۲۲۶
فصل اول
کلیات
مقدمه
در چند دهه اخیر رشد جمعیت، افزایش فعالیتهای اقتصادی، توسعه صنایع و کارخانهها از یکطرف و تغییر کاربری اراضی خصوصا تخریب جنگلها و مراتع ازطرف دیگر باعث افزایش گازهای گلخانهای شدهاست. افزایش گازهای گلخانهای به دنبال خود تغییرات اقلیمی خصوصا گرم شدن کره زمین را درپی خواهدداشت (صمدی و همکاران، ۲۰۱۱). افزایش درجه حرارت ازسال۱۸۶۰ تاکنون حدود ۶/۰ درجه سانتیگراد میباشد و پیشبینی میشود در آستانه سال ۲۱۰۰ میلادی دمای کره زمین بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد نسبت به دوره ۱۸۵۰تا۱۹۵۰ افزایش یابد }هیئت بین دول تغییر اقلیم IPCC)1) ،۲۰۰۷}. یکی از مهمترین عواقب تغییر اقلیم اثراتی است که در اکوسیستم های طبیعی میگذارد. این خود سبب تغییر در میزان تولید و خدمات این منابع و در نهایت منافع حاصل ازآنها میگردد. از جمله میتوان به تغییر درکیفیت وکمیت منابع آب، وضعیت جنگل ها و مراتع، فضای سبز ،حیات وحش، آبزیان و… اشاره نمود (جانا و ماجومدِیر۲، ۲۰۱۰) . یکی از نگرانیهای اصلی متخصصین شاخه های مختلف علوم، در خصوص تغییر اقلیم، اثراتی است که بر منابع آب دارد چرا که این ماده حیاتی در کلیه فعالیت های انسانی مورد نیاز است (فانگ۳ و همکاران، ۲۰۱۱ ). با توجه به اهمیت این

edame