پایان نامه رایگان با موضوع شبیه سازی، درجه حرارت، ضریب همبستگی، متغیر وابسته

پایان نامه رایگان با موضوع
شبیه سازی، درجه حرارت، ضریب همبستگی، متغیر وابسته

۴-۱-۱-۳- بهینه سازی تعداد دفعات شبیه سازی ۱۱۳
۴-۱-۱-۴- ارزیابی مدل برای شاخص های دمایی ۱۱۳
۴-۱-۱-۵- بررسی مقایر حدی شاخص های درجه حرات ۱۲۴
۴-۱-۱-۶- شبیه سازی شاخص های دمایی در دوره ارزیابی ۱۲۸
۴-۱-۱-۷- شبیه سازی شاخصهای دمایی در دوره پایه با استفاده از دادههای بازسازی شده ۱۲۹
۴-۱-۱-۸- شبیه سازی شاخص های دمایی در دوره پایه ۱۲۹
۴-۱-۱-۹- شبیه سازی شاخص های دمایی در دورههای آتی ۱۳۵
۴-۱-۱-۱۰- انتخاب مناسبترین مدل و سناریو به منظور شبیه سازی درجه حرارت ۱۳۹
۴-۱-۲- شبیه سازی بارش ۱۴۱
۴-۱-۲-۱- انتخاب متغیر های پیشبینیکننده مناسب ۱۴۳
۴-۱-۲-۲- کالیبره کردن مدل SDSM ۱۴۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۱-۲-۳- بررسی معیارهای توانایی مدل در شبیهسازی در دوره ارزیابی ۱۴۷
۴-۱-۲-۳- ۱- معیارهای گرافیکی ۱۴۷
۴-۱-۲-۳- ۲- ویژگیهای آماری دادهها دوره ارزیابی ۱۴۸
۴-۱-۲-۴- شبیه سازی بارش در دوره پایه (۱۹۹۰-۱۹۶۱) ۱۵۰
۴-۱-۲-۵- شبیه سازی بارش در دوره های آتی ۱۵۱
۴-۱-۲-۶- انتخاب مدل و سناریو مناسب ۱۵۳
۴-۱-۳- شبیه سازی تشعشات خورشیدی ۱۵۳
۴-۱-۳-۱- انتخاب متغیرهای پیشبینی کننده مناسب ۱۵۶
۴-۱-۳-۲- کالیبره کردن مدل SDSM ۱۵۸
۴-۱-۳-۳- بررسی معیارهای ارزیابی مدل در دوره ارزیابی ۱۵۹
۴-۱-۳-۳- ۱- معیارهای گرافیکی ۱۵۹
۴-۱-۳-۳-۲- ویژگیهای آماری دوره ارزیابی ۱۶۱
۴-۱-۳-۴- شبیه سازی تشعشات در دوره پایه و دورههای آتی ۱۶۲
۴-۱-۳-۵- انتخاب سناریوی مناسب برای شبیه سازی تشعشات خورشیدی ۱۶۴
۴-۲ – بررسی ویژگیهای هیدرولوژیکی دشت و آبخوان کرمان ۱۶۶
۴-۲-۱- بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت کرمان ۱۶۷
۴-۲-۱-۲- بررسی تغییرات مکانی عمق سطح ایستابی آبخوان کرمان ۱۷۱
۴-۲-۲ – بررسی وضعیت عمق سنگ بستر در دشت کرمان ۱۷۵
۴-۳- بررسی میزان تغذیه در دشت کرمان ۱۷۷
۴-۳- ۱- بررسی ویژگی پروفیلها و لایههای خاک ۱۷۹
۴-۳-۲- بررسی رابطه بین ضریب هیدرولیکی و بافت خاک ۱۸۰
۴-۳-۳- محاسبه میزان تغذیه در هریک از پروفیلها ۱۸۰
۴-۳-۴- بررسی میزان تغذیه تحت سناریوهای مختلف عمق تبخیر وتعرق و شاخص سطح برگ ۱۸۵
۴-۳-۵- بررسی تغییرات مکانی تغذیه ۱۸۸
۴-۳-۶- محاسبه میانگین وزنی تغذیه ۱۹۴
فصل پنجم – بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۵- بحث و نتیجه گیری ۱۹۹
۵-۱- ریزمقیاسنمایی و شبیه سازی شاخصهای دمایی ۲۰۰
۵-۲- ریزمقیاسنمایی و شبیه سازی بارش ۲۰۰۲
۵-۳- ریزمقیاسنمایی و شبیه سازی تشعشات خورشیدی ۲۰۴
۵-۴- بررسی روند تغییرات سطح آب زیر زمینی ۲۰۴
۵-۵- بررسی میزان تغذیه در دشت کرمان در شرایط فعلی و آتی ۲۰۵
۵-۶- نتیخه گیری نهایی ۲۱۰
۵-۶- پیشنهادات ۲۱۰
فهرست منابع مورد استفاده ۲۱۲
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۱-۱) غلظت گاز دیکسیدکربن تحت سه سناریوی عمومی (A2, A1B و B1)
همراه با تغییرات متوسط درجه حرارت کره زمین نسبت به دوره (۱۹۹۹-۱۹۸۰) ۶
شکل(۱-۲) وضعیت چهار خانواده سناریو SRES و ارتباط آنها با منابع مختلف بصورت شماتیک ۷
شکل(۱-۳) نمای شماتیک ازیک مدل سه بعدی گردش عمومی جو ۱۰
شکل (۱-۴) نحوه ریز و بزرگ مقیاس نمایی از مدلهای جهانی به مقیاس
حوزه آبخیز و بالعکس ۱۳
شکل (۱-۵) مقطع عمودی نفوذ از سطح زمین، زهکشی در منطقه غیر اشباع و تغذیه ۲۱
شکل (۳-۱) موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران،کرمان،حوزه آبخیز کرمان – باغین ۴۵
شکل (۳-۲) موقعیت دشت کرمان در حوزه آبخیز کرمان همرا با زیر حوزهها و مساحت آنها……………………۴۶
شکل (۳-۳) نقشه کاربری اراضی آبخوان کرمان .۴۶
شکل (۳-۴)مراحل مختلف گردش کار در این تحقیق ۵۰
شکل (۳-۵) تغییرات درجه حرارت کره زمین تحت مدل CGCM1 از سال ۱۹۹۰ تا۲۱۰۰ ۵۱
شکل (۳-۶) موقِعِیت ایستگاهای سیستم مشاهدهای اقلِیم جهانی در ایران ۵۴
شکل (۳-۷) مراحل ریز و بزرگ مقیاس نمایی یک مدل جهانی بصورت شماتیک ۵۶
شکل (۳-۸) فرآیند ریز مقیاس نمایی در مدل SDSM ۵۸
شکل (۳-۹) منوی اصلی مدل SDSM ۵۹
شکل (۳-۱۰) گزارش کیفیت دادههای بارش ایستگاه کرمان ۵۹
شکل (۳-۱۱) بخش مربوط به تبدیل دادهها در مدل SDSM ۶۰
شکل (۳-۱۲) پنجره مربوط به کالیبره نمودن مدل SDSM ۶۳
شکل (۳-۱۳) پنجره مربوط به شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در شرایط فعلی و آتی ۶۴
شکل (۳-۱۴) پنجره مربوط به مقایسه نتایج ۶۴
شکل (۳-۱۵) وضعیت لایه ها در مدل HELP ۷۱
شکل (۳-۱۶) ارتباط بین پارامترهای نگهداشت و بافت خاک ۷۲
شکل(۳-۱۷) پراکنش جغرافیایی حداکثر شاخص سطح برگ ۷۸
شکل (۳-۱۸) پراکنش جغرافیایی حداکثر وحداقل عمق تبخیر وتعرق ۷۹
شکل (۳-۱۹) موقعیت پروفیلهای خاک احداثی در آبخوان کرمان ۷۹
شکل (۳-۲۰) دستگاه هیدرومتری و مثلث بافت خاک ۸۰
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۳-۲۱) دستگاه صفحات فشاری اندازهگیری FC وPWP ۸۲
شکل (۳-۲۲) اجزاء مختلف دستگاه اندازه گیری ضریب نفوذپذیری خاک ۸۶
شکل (۳-۲۳) صفحه اصلی مدل HELP ۱۱۰
شکل (۴-۱) ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل( داده های بازسازی شده)
مدل HadCM3 و (الف)متوسط دمای روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج)متوسط
حداقل دما در ایستگاه کرمان ۱۱۴
شکل (۴-۲) ماتریس همبستگی و ضریب همبستگی جزیی بین متغیر های مستقل
دادههای بازسازی شده مدل HadCM3 و (الف) متوسط دمای روزانه، (ب) متوسط
حد اکثر دما و (ج)متوسط حداقل دما در ایستگاه کرمان ۱۱۵
شکل (۴-۳) نمودار پراکندگی دمای مشاهدهای در ارتفاع ۲متری سطح زمین مدل HadCM3
و (الف) متوسط دمای روزانه، (ب) متوسط حد اکثر دما و (ج) متوسط حداقل دما در
ایستگاه کرمان ۱۱۶
شکل (۴-۴) ساختار مدل (الف) حداکثر دما، (ب) حداقل دما در مدل HadM3 و (ج) متوسط
دما روزانه در مدل CGCM ۱۱۸
شکل (۴-۵) مقادیر متوسط دمای روزانه شبیه سازی شده در مقابل مقادیرمشاهدهای
دردوره ارزیابی (۱۹۹۰-۱۹۷۶) ، (الف ) مدلHadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۱۹
شکل (۴-۶) نمودار فراوانی دمای متوسط روزانه داده های مشاهده‌ای و شبیه سازی
در دوره ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۲۰
شکل (۴-۷) سری زمانی داده‌های مشاهده‌ای و شبیه ‌سازی شده دوره (۱۹۹۰-۱۹۸۰)
دمای متوسط روزانه ، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۲۱
شکل (۴-۸) نمودار پراکنش باقی مانده‌ها در مقابل دادههای مشاهده‌ای دمای متوسط
روزانه دوره ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۲۲
شکل(۴-۹) هیستوگرام فراوانی باقی ماندهها، متوسط درجه حرارت روزانه در دوره
ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM ۱۲۳
شکل (۴-۱۰) (الف) نمودار پراکش باقی ماندهها، (ب) فراونی دادهها مشاهدهای و
شبیه سازی (ج) نمودارپراکنش دادهها مشاهدهای در مقابل دادههای شبیهسازی شده،
حداکثر درجه حرارت، در دوره ارزیابی(۱۹۹۰-۱۹۷۶) ۱۲۴
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۴-۱۱) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهی داده های مشاهدهای و
شبیه سازی به روش حداکثر تعمیم یافته در دوره ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)،
(الف) مدل HadCM3 و(ب) مدل CGCM ۱۲۵
شکل (۴-۱۲) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهی داده های مشاهدهای
وشبیه سازی روش تابع نمایی توسعه یافته ، در دوره ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)،
(الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۲۶
شکل (۴-۱۳) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانهی دادههای مشاهدهای
و شبیهسازی توزیع گمبل در دوره ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM ۱۲۷
شکل (۴-۱۴) نتایج حاصل از برازش متوسط درجه حرارت روزانه ، دادههای مشاهدهای و
شبیه سازی توزیع تجربی ، در دوره ارزیابی، (۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3
و (ب) مدل CGCM ۱۲۸
شکل (۴-۱۵) دادههای شبیهسازی و مشاهدهای متوسط درجه حرارت ماهانه در
دوره ارزیابی(۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۳۰
شکل (۴-۱۶) دادههای شبیه سازی و مشاهدهای حداکثر درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزیابی (۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۳۱
شکل (۴-۱۷) دادههای شبیه سازی و مشاهدهای حداقل درجه حرارت ماهانه در دوره
ارزیابی(۱۹۹۰-۱۹۷۶)، (الف) مدل HadCM3 و (ب) مدل CGCM ۱۳۲
شکل (۴-۱۸) متوسط درجه حرارت مشاهدهای و شبیه سازی شده با استفاده از دادههای
مشاهدهای و مدلها در دوره پایه (۱۹۹۰-۱۹۶۱) در ایستگاه کرمان ۱۳۵
شکل(۴-۱۹) متوسط درجه حرارت مشاهدهای در دوره پایه و شبیهسازی
( الف) دهه۲۰۲۰، (ب) دهه۲۰۵۰، (د) دهه۲۰۸۰، (ر) حداکثرمطلق درجه حرارت در دوره
پایه و دهه ۲۰۸۰ و (ز) حداقل مطلق درجه حرارت در دوه پایه و دهه ۲۰۸۰ به تفکیک مدل ۱۴۰
شکل (۴-۲۰) متوسط درجه حرارت ماهانه سناریو A2 مدل HadCM3 و دادههای
مشاهدهای در دوره پایه ۱۴۱
شکل (۴-۲۱) واریانس متوسط درجه حرارت سناریو A2 مدل HadCM3 و دادههای
مشاهدهای در دوره پایه ۱۴۲
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل (۴-۲۲) متوسط حداقل درجه حرارت ماهانه سناریو A2 مدل HadCM3
و دادههای مشاهدهای در دوره پایه ۱۴۳
شکل (۴-۲۳) اختلاف مطلق متوسط درجه حرارت دورههای آتی با دادههای مشاهدهای
تحت سناریو A2 مدل HadCM3 در ایستگاه کرمان ۱۴۳
شکل (۴-۲۴) ضریب تعیین بین متغیرهای اتمسفری و بارش روزانه در
ایستگاه کرمان (مدل HadCM3 ) ۱۴۵
شکل (۴-۲۵) ماتریس همبستگی بین متغیرهای اتمسفری و بارش در ایستگاه کرمان ۱۴۵
شکل (۴-۲۶) نمودار پراکنش متغیر وابسته در مقابل متغیر مستقل (بارش) در ایستگاه کرمان ۱۴۶
شکل (۴-۲۷) ضریب تعیین بین متغیر های اتمسفر و بارش روزانه در ایستگاه
کرمان مدل CGCM ۱۴۶
شکل (۴-۲۸) نمودار پراکنش متغیر وابسته(بارش) در مقابل باقی ماندهها در ایستگاه کرمان ۱۴۷
شکل (۴-۲۹) پراکنش دادههای مشاهدهای(بارش) درمقابل دادههای شبیه سازی در
دوره ارزیابی در

edame