پایان نامه راهبرد تجاری سازی:تعریف تجاری سازی

پایان نامه راهبرد تجاری سازی:تعریف تجاری سازی

تعریف تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

اغلب تعاریف در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، تأکیدی ویژه بر تجاری­سازی دانش تولید شده در دانشگاه­ها داشته و برخی پژوهشگران(تول و چزارنیتزکی[1]،2007) آنها را مترادف با یکدیگر می­دانند.
محققین تعاریف گوناگونی از كارآفرینی دانشگاهی ارائه داده­اند كه هر یك از آنها به جنبه هایی از این پدیده اشاره دارند. برخی از پژوهشگران در تعریف کارآفرینی دانشگاهی، به کلیه فعالیت­های تجاری­سازی، خارج از وظایف عادی آموزشی و پژوهشی اشاره دارند(کلفستن و جونز ایوانز[2]،2000). در حالی که برخی دیگر از محققین بر فعالیت­های نوظهور دانشگاه­ها، بویژه ایجاد شرکت­های انشعابی تأکید بیشتری می­کنند که می‎توان به تعریف اتزکویتز (2003, 112) اشاره کرد که دانشگاه کارآفرین را مرکز رشدی طبیعی با ساختارهای حمایتی تجاری، فکری و ترکیبی از آنها، برای استادان و دانشجویان در راه­اندازی مخاطرات جدید می­داند. رایت و همکارانش[3](2007, vii) ، نیز کارآفرینی دانشگاهی را توسعه تجاری سازی، فراتر از تمركز سنتی بر اعطای امتیاز دارایی­های فکری و مشتمل بر اقدام به ایجاد شرکت­های انشعابی[4] حاصل از فناوری و دانش تولید شده در دانشگاه­ها، می­دانند.
در برخی پژوهش­ها نیز کارآفرینی دانشگاهی، حوزه ای از کارآفرینی تعریف شده که به دنبال درک و شرح کسب­وکارهای مخاطره­ای و محصولات جدیدی است که از دارایی­های فکری دانشگاه حاصل شده­اند (لانو[5]،2006).
گاهی اوقات کارآفرینی دانشگاهی به منزله تلاشی برای افزایش منافع، نفوذ و پرستیژ فردی یا نهادی، از طریق توسعه و بازاریابی ایده­های پژوهشی یا محصولات مبتنی بر پژوهش (لوییس و همکاران[6]،1989) و یا به صورت یكپارچه­سازی نقش­ها و منابع جدید در بستر سازمانی موجود و ایجاد مدل­های جدید برای آنچه پژوهشگران باید انجام دهند(کولی واس و پوول[7]،2003) تعریف می­شوند.
برخی دیگر از پژوهشگران نیز كارآفرینی دانشگاهی را شامل كلیه فعالیت­های كارآفرینانه دانشگاه می­دانند که محدود به واگذاری امتیاز، ایجاد شركت­های جدید در دانشگاه، انتقال فناوری، مراكز رشد، پارك­های علم و فناوری، واگذاری حق امتیاز و توسعه منطقه­ای نمی­شود(روترمل و همکاران،2006).
دانشگاه كارآفرین، توسعه اقتصادی را به عنوان یك عملكرد جدید دانشگاهی به آموزش و پژوهش پیوند می­زند. این امر “سرمایه­ای كردن دانش” است كه قلب مأموریت جدید دانشگاه را تشكیل داده، پیوند دانشگاه را با كاربران دانش محكم­تر كرده و دانشگاه را به عملگری اقتصادی تبدیل می­كند (اتزکوویتز، 1998).
در بسیاری از متون تحقیقاتی، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و انتقال تکنولوژی مترادف هم هستند (چانگ و همکاران،2009)
بطور کلی انتقال تکنولوژی عبارت است از انتقال ایده، انتقال روش یا نتایج تحقیقات در محیطی که منجر به محصول، خدمات یا فرآیند ها به هر روشی شود (26 , 2003,RAND). انتقال تکنولوژی، انتقال رسمی کشفیات جدید و نوآوری های ناشی از تحقیقات علمی است که موسسات تحقیقاتی غیرانتفاعی و دانشگاه‎ها با بخش های تجاری برای مزایای عمومی به اجرا می رسانند ( 2003,AUTM).
بسیاری از محققین نیز به تعریف تجاری سازی می پردازند:
اراب[8] (1988) تجاری سازی را بدین صورت تعریف کرده است: ” تجاری سازی شامل تولید ایده ای جدید و پیاده سازی آن روی یک محصول، فرآیند یا خدمت جدید است که منجر به رشد پویای اقتصاد ملی و افزایش اشتغال و افزایش سود خالص برای بنگاه کسب وکار نوآور می شود.  تجاری سازی نوآوری پدیده ای یک باره نیست؛ بلکه فرآیندی طولانی و تجمعی از تعداد زیادی از فرآیند های تصمیم گیری است که از مرحله تولید ایده تا مرحله پیاده سازی آن را شامل می شود. ایده جدید به ادراک از نیازهای جدید مشتریان یا راه های جدید تولید اشاره دارد. این پدیده در فرآیند تجمعی گردآوری اطلاعات، ایجاد شده و با یک چشم انداز کارآفرینانه­ی همیشه در چالش، ترکیب می شود. در فرآیند پیاده سازی، ایده جدید بصورت محصول قابل عرضه به بازار، یا فرآیند جدیدی با هزینه کمتر و بهره­وری بالاتر، توسعه یافته و تجاری می‎شود” (اوراب،1998).
اسپلینگ[9] با مروری بر تعاریف مختلف از جمله تعریف جولی[10] (1997) که تجاری سازی را فراگردی تعریف می­كند که از بینش فناوری– بازار آغاز شده و به کارکردهای پایدار محصول متناسب با بازار ختم می­شود در مورد تجاری سازی تعریف جامعی ارائه می نماید وی تجاری­سازی را  به عنوان فراگرد انتقال و تبدیل دانش نظری موجود در نهادهای دانشگاهی به برخی انواع فعالیت­های اقتصادی تعریف کرد (اسپیلینگ،2004).
فانگ زاو[11] (2004) با بررسی تحقیقات برایت[12] (1969)، سارن[13] (1984)، روث ول[14] (1992)، ساندبو[15] (1998) به این نتیجه رسید که تجاری سازی تحقیقات فرآیندی است که در آن توسعه ایده های جدید یا داده های تحقیقاتی و تبدیل آنها به محصولات تجاری یا خدمات و در نهایت ارائه به بازار دیده شود. تجاری سازی تحقیقات شامل انتقال و توسعه به خوبی خدمات مشاوره ای دارایی های معنوی[16] که روی نوآوری تکنولوژیکی تکیه می نماید است. وی بیان می دارد که نوآوری تکنولوژیکی فرآیند فنی پیچیده و اقتصادی – اجتماعی است که نیازمند سرمایه گذاری مالی و سالها کار و فعالیت است. در نهایت آن را به یک برنامه هشت مرحله ای ساده نموده که در زیر آمده است:

  1. نوآوری از کشف یا پیشنهاد علمی وتکنولوژیکی یا از درک صحیح از فرصت های تجاری و محیطی سرجشمه می گیرد.
  2. نوآوری یک تئوری پیشنهادی یا مفهوم طراحی شده است که دانش و تکنیک های موجود را برای توسعه پایه تئوریک مفهوم تکنیکی ان فراهم میکند.
  3. اصلاح تئوری و مفهوم نوآوری.
  4. بررسی کارایی مفهوم نوآوری از روش های موجود برای مثال تست در آزمایشگاه.
  5. ارزیابی و توسعه نسخه های متناوب از مفهوم. تولید پروتوتایپ به طور آزمایشی در اندازه و حجم کوچک به عنوان محصولی جدید تولید شده که باید مورد آزمایش بازار و برای مثال از نظر بالینی مورد آزمایش فنی قرار گیرد.
  6. نوآوری وارد مرحله تولید تجاری و یا استفاده عملی داخلی می شود.

[1] Toole and Czarnitzki
[2] Klofsten and Jones-Evans
[3] Wright et al
[4] Spin off
[5] Llano
[6] Louis et al
[7] Colyvas and Powell
[8] Urabe
[9] Spilling
[10] Jolly
[11] Zhao
[12] Bright
[13] Saren
[14] Rothwell
[15] Sundbo
[16] Intellectual Property(IP)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

92