پایان نامه درمورد مدیریت سود-اندازه موسسه حسابرسی

پایان نامه درمورد مدیریت سود-اندازه موسسه حسابرسی

تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی
در ادبیات حسابرسی تعاریف متفاوتی از کیفیت حسابرسی ارائه شده است. برخی از افراد حرفه ای کیفیت حسابرسی را به عنوان میزان انطباق حسابرسی با استاندارد های حسابرسی تعریف کرده اند. برعکس بسیاری از محققین حسابداری ابعاد گوناگونی برای کیفیت حسابرس قائل هستند این ابعاد اغلب به تعاریفی کاملا متفاوت منجر میشود.
متداولترین تعریف از کیفیت حسابرسی از نگاه محققان حسابداری عبارت است از:
1) ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت باشدو حسابرسان توانسته باشند آن را کشف کرده باشند (دی آنجلو،1981).
2)احتمال آنکه حسابرسی در مورد صورت های مالی حاوی تحریف با اهمیت، گزارش مقبول صادر نکند (لی،1994).
3) صحت اطلاعات گزارش شده توسط حسابرسی (لیتمان و ترومن،1986) این تعاریف شامل ابعاد گوناگونی از استقلال و شایستگی واقعی و همچنین برداشت از استقلال و شایستگی حسابرسان است. اگرچه برداشت از کیفیت حسابرسی با کیفیت واقعی حسابرسی مرتبط است لذا معنای یکسانی ندارند. بدین لحاظ برای حفظ تمایز آن از واژگان (نظارت حسابرسی) و ((شهرت حسابرسی) به ترتیب برای توصیف (کیفیت واقعی حسابرسی) و (برداشت از کیفیت حسابرسی) استفاده میشود. نظارت حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. هر چه توان نظارتی حسابرس بالاتر باشد، گزارش های مالی ارائه کننده وضعیت اقتصادی صاحب کار از کیفیت بالاتری برخوردار است. حسابرسی میتواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه می کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند.
2-4- اندازه موسسه حسابرسی
يك مؤسسه حسابرسي مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارايه نادرست اقلام صورت هاي مالي مورد رسيدگي بوده و ميتواند نسبت به ارايه صحيح آن بر صاحبكارخود تأثيرگذار باشد تا درنتيجه آن، اطلاعات مالي قابل اتكايي گزارش شود. رسيدن به اين هدف مطلوب، به خصوصيات مؤسسات حسابرسي كاملاً وابسته بوده و اين خصوصيات مي تواند به شكل مثبت يا منفي با كيفيت حسابرس در ارتباط باشد. به نظر تيتمن و ترومن حسابرسي با كيفي تتر صحت اطلاعات ارايه شده را بهبود مي بخشد و به سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا برآورد دقيق تري از ارزش شركت به دست آورند. باتوجه به تعاريف مختلف مطرح شده در مورد كيفيت حسابرس، چارچوب آن را مي توان به اين صورت بيان كرد: كيفيت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه اي حسابرس، كه در نتيجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت هاي مالي افزايشيافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرف هاي حسابرس، كيفيت اطلاعات صور تهاي مالي افزايش خواهد يافت. مهم ترين شاخص اندازه گيري حسن شهرت حسابرس، اندازه آن است كه اين دو با هم رابطه مستقيم دارند، به طوري كه هرچه اندازه مؤسسه حسابرسي بزرگ تر باشد، كيفيت حسابرس هم بالاتر خواهد بود. دي آنجلو كيفيت حسابرسي را با واژه اعتبار حسابرس تعريف كرده و اظهار مي دارد كه ذي نفعان مي توانند ازاندازه مؤسسه حسابرسي به عنوان جانشين حسن شهرت حسابرس استفاده نمايند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

92