پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عملکرد

پایان نامه درمورد زنجیره تامین:عملکرد

عملکرد
2-1-1) مقدمه
امروزه شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند (سینایی و همکاران، 1390). سازمان های امروزی، واحدهای ایستا نیستند. علاوه بر این، اولویتها نیز در حال تغییر است و سارمانها بایستی خود را با دو متغیر موثر بر آنها، یعنی تغییرات فناوری و رقابت جهانی هماهنگ سازند و لذا باید از وضعیت پیش آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مقابل تغییرات سریع و بی وقفه از خود واکنش مناسب نشان دهند. لازمه ی این کار نیز آگاهی از شرایط موجود و پیش بینی وضعیت آینده است. برای دستیابی به این هدف، لاجرم سازمانها باید برای خود راهبرد از پیش تعیین شده ای داشته باشند که دورنمای اهداف سازمانی در آن مشخص باشد. در واقع سازمانها نیاز به سیستمهای مدرن و جامع سنجش عملکردی دارند که با درنظر گرفتن راهبرد مناسب سازمان، با دیدی جامع نگر آن را مورد ارزیابی قرار دهند (رستم پور و همکاران، 1389). مسير توسعه و تكامل سازمان ها با تكامل خواسته ها، نيازها، علايق و آمال بشر همراه است. اگرچه سازمان ها در طول زمان ايفا كننده ي نقش ها و ماموريت هاي مختلفي بوده اند اما در دوره ي معاصر كاركرد آنها بسيار گسترده شده و انتظاراتي كه از ايشان مي رود به طور مداوم در حال ازدياد است. توفيق در پاسخگويي به اين انتظارات نيازمند ايجاد ارتباطي تنگاتنگ، مستمر و موثر بين فرآيندهاي سازماني و انتظارات ذكر شده مي باشد. همچنين در دنياي رقابتي امروز سازمان ها در هر محيطي كه فعاليت نمايند دايما نيازمند بهبود عملكرد بوده و بايد تمام تلاش خود را در جهت دستيابي به تعالي عملكرد به كارگيرند، لذا اهميت پرداختن به عملكرد از سوي مديريت به عنوان يك وظيفه ي اساسي مطرح است. سازمان ها به چند دليل از اركان ضروري زندگي انسان ها محسوب مي شوند. آنها به جامعه خدمت مي كنند، جرياني از دانش و آگاهي را ارايه مي كنند كه مي تواند زمينه ساز توسعه ي فردي و رشد و سعادت بشر گردد. با در نظر گرفتن اين اهميت و نقش و تاثيرهاي گوناگوني كه سازمان ها در زندگي بشر دارند، امروزه توجه فزاينده اي به ابعاد مختلف سازمان ها از جمله فرآيند، سيستم ها و به ويژه آنچه سازمان ها بدان دست مي يابند (عملكرد) مي شود. عملكرد را انجام دادن كاري با قصد و نيت قبلي معرفي كرده اند، عملكرد نتيجه يك عمل خاص مي باشد. بهبود مستمر در عملكرد سازمان ها، نيروي عظيم هم افزايي[1] ايجاد مي كند كه اين نيروها مي توانند پشتيبان برنامه ي رشد و توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي سازماني شوند. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش سازنده اي را در اين مورد اعمال مي كنند. بدون بررسي و كسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدن شناسايي چالش هاي پيش روي سازمان و كسب بازخور و اطلاع از ميزان و نحوه ي اجراي سياست هاي تدوين شده و شناسايي مواردي كه به بهبود جدي نياز دارند، بهبود مستمر عملكرد ميسر نخواهد شد و تمامي موارد مذكور بدون اندازه گيري و ارزيابي امكانپذير نيست. مي توان گفت يكي از موضوعات اصلي در تجزيه و تحليل هاي سازماني، عملكرد است و بهبود آن نيز مستلزم اندازه گيري است و از اين رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عملكرد قابل تصور نيست (آرمسترانگ، 1385).
[1] Synergy
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

92